Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа
 

23 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6,

  23 януари 1990, начало 10:44 часа

   

  /продължение/

   

  АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

  По отношението на заседанието, ние сме всички изключително притеснени за време. Аз не знам, другарко Даскалова, Вие днес имате ли заседание? 

   
  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

  Предпочитам днес да не готвим утре за Управителния съвет, но ако се налага ... 
   
  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Бихме могли тогава да се договорим това да стане в рамките на около час и половина? 
  Би ли устроило всички в 17,00 часа за около час и половина да продължим нашата работа, за да завършим този раздел и след това да се договорим по създаването на работна процедура за подготовка на съображения по него? А следващия раздел да го разгледаме - нашето предложение е - чак на 6 февруари. Ще моля всички да проявят разбиране, тъй като тези от нас, които са делегати на Четиринадесетия извънреден конгрес на Българската комунистическа партия, ще бъдат ангажирани. Ако считате, че ние трябва да участвуваме в дискусията, ще ни бъде трудно това. Молим за разбиране. Да направим това прекъсване, като междувременно аз имам следното предложение, другарю Желев. Първо, да създадем работна процедура за работа по раздел I и второ, дори би могло да проведем някакви предварителни консултации по раздел II или най-малкото да помолим всички участници да внесат в писмена форма в Секретариата своите предложения, за да не започваме дискусията по раздел втори на гола поляна, както се казва, а да имаме и някакви предварителни репери за обсъждане. 
   
   
  ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Предвид това, че предстои сесия на Народното събрание, където ще се обсъждат много важни закони, аз мисля, че не е лошо следобедното заседание именно на това да се спре. Ако няма възражение. Защото ние имаме доста възражения по тези проекти и смятаме, че е редно на една такава "кръгла маса" все пак да се чуят мненията, да се депозират предложенията на различните страни. 

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Аз не знам другарката Даскалова какво ще каже, защото тя непосредствено участвува в подготовката.
   

   СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

  Аз нямам възражения да чуем още един път вашите становища, но представители на Съюза на демократичните сили участвуваха при обсъждането на самите проекти, още преди внасянето им в пленума на Народното събрание. Всички техни бележки, предложения бяха внимателно обсъдени и законопроектите съобразени. След това те минаха през пленум, гласувани на първо четене и публикувани. И сега се обсъждат бележките, които бяха направени след публикацията. Ще се обсъдят сега. И на 25 януари следва окончателно да се приемат. Но това не пречи да ви чуем още един път.

   

   ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Преди това, по процедурен въпрос иска думата Емил Кошлуков.
   

   ЕМИЛ КОШЛУКОВ:

  Бих ви помолил трета точка от процедурата . за състава на делегациите, тъй като ние също имаме доста заетости, особено студентите. И ако това са причини на отлагане, винаги ще се протака масата.

  И едно единствено съществено предложение правя към статута на "кръглата маса". Това произтича от проблема с Народното събрание. В Полша този статут беше уреден. Доколкото ние преговаряме с официалните власти, те би трябвало да поемат някаква обвързаност или ангажимент за решенията на "кръглата маса". Но, разбира се, не го поставям за обсъждане сега. Напомням, че компартията има 67% в Народното събрание представители, т.е. квалифицирано мнозинство, тя може да проведе всеки закон, който реши. А що се отнася до законите, които се дискутират в това Народно събрание, избрано според всички нас недемократично по времето на Живковия период и на тоталитарната система, аз лично присъствувах на четения в това Народно събрание като гост и видях как се приемат закони. Такива важни закони като проектозакона за амнистията, който буквално променяше член от Наказателния кодекс. Имаше само две изказвания от работните групи и всички вдигнаха ръка. Това е Народно събрание, което може да приема опасни закони, които после ще се наложи да преобсъждаме може би. И ако тази "кръгла маса", която ще трябва да реши неща със законов облик, като закона за партиите и сдруженията или новия избирателен закон, няма официален статут, това ще си остане една маса за разговори, не за преговори. В Полша този въпрос беше уреден. Може би е целесъобразно в периода на "кръглата маса" Народното събрание да не взима решения.

Благодаря.
Има думата Гиньо Ганев.
 

Конкретно. Сега законодателната комисия пред тази сесия на Народното събрание продължава за трети път да обсъжда законопроектите за сдруженията, митингите, събранията и т.н. Това са два отделни законопроекта. Както казва министър Даскалова, проектите бяха публикувани, беше направена много широка консултация. Няма никаква пречка едно много свободно участие следобед утре на заседанията на Законодателната комисия, за да се види в какво състояние са тези законопроекти сега. И тогава една обща преценка да се направи. Ако те отразяват едно широко мнение, което се споделя от много голям брой специалисти, политици и т.н., сесията да разисква този въпрос. Това е по конкретното заседание сега на Народното събрание.
 

Другарю Ганев, а кога е вашето заседание?
 

Следобед то продължава. Тогава и утре сутринта ще се разглеждат тези два законопроекта.
 

В колко часа е то?
 

Ще видим в колко. То започва сутринта, но даже ако тези въпроси са започнали да бъдат дискутирани, няма пречка отново да се върнем към тези закони, които всъщност са кратки и се познават много добре от представителите на другата страна на масата. За да се види практически нужни ли са, съставляват ли едни материал, годен да бъде обсъден в Народното събрание. Пълна възможност за това има. Да помислим върху това.
И още една дума по принципните въпроси. Подкрепям предложението на Кошлуков, когато ще говорим и по-нататък за политическа система и ще стане дума за изборите по същество, сигурно ще се направи една обща работна група, която ще обсъжда принципи на избирателната система, бъдещия избирателен закон. Така трябва да се постъпи. За да може "кръглата маса" наистина да има решения, които след това да се транспортират в съответните органи.
Благодаря ви.
 

Аз исках само това да добавя, че съдбата на тези закони да голяма степен е свързана с политическата обстановка в страната. Ние не ги приехме на първо четене именно с цел да се даде допълнителна възможност и в Народното събрание, и извън него, и в Законодателната и в другите комисии на Народното събрание да се обсъди с представители на обществените сили. И това беше направено. Затова се и отложи приемането на законите на второ четене. Дайте да преценим, ако Законодателната комисия заседава, аз бих държал другарят Мръчков да участвува тук, ако ще обсъждаме или ще се консултираме по тези закони, може би е по-добре вие да излъчите представители, които да вземат участие там, тъй като тя работи по твърд график. Но мисля, че няма да има никакви проблеми, както казаха тук, и Светла Даскалова, и Гиньо Ганев, да участвуват ваши представители в окончателните консултации при внасянето на законите.
 

С други думи, д-р Желев, тази част от "кръглата маса" да се пренесе там, в Законодателната комисия. Ако има някакви пречки, тогава да се върне въпросът тук. Да знаете, на мен ми се струва, че няма да има такива проблеми.
 

Предлагате тук да не се обсъжда?
 

Предлагам да се види там до каква степен законопроектите са развити, те се познават и от вашата среда. И ако видим, че всичко върви добре, нека да се сложат и на сесията на Народното събрание. Но ако видим, че има трудности, въпросът да се върне тук. Никаква пречка няма за това.
 

Да се върне и в Законодателната комисия, но доколкото знам, те са доста напреднали.
 

Да, така е. Просто сега ще проверим по телефона кога продължава заседанието там.
 

Защо не делегирате действително представители, другарю Желев? Гиньо Ганев ще се свърже веднага с Васил Мръчков и ще информира какво е положението.
 

Добре, ние ще излъчим една група, която да отиде там и да ни запознаят допълнително със състоянието на нещата. И в 17,30 като се съберем тук, да можем ...
От 17,00 или 17,30 беше?
 

Ако и за вас е удобно, 17,30 часа.
 

За 17,00 часа настояват тук нашите представители.
 

Добре, в 17,00 часа, като тогава бихме завършили в 18,30 часа и ще доразглеждаме първия раздел.
 

Така. А следващото заседание?
 

Следващото аз предлагам да бъде на 6 февруари. Просто физически не е възможно за нас, представители на БКП да съвместяваме участието в масата и в конгреса. Емил Кошлуков по-добре се справя със сесията и с масата.
 

Това наистина е проблем и ние ги имаме. Но точка трета наистина гласи, че могат да бъдат замествани делегации, нали. Ако така непрекъснато отлагаме... Разбирам, че конгресът е много важен, обаче поне още едно заседание. Бяха по две на седмица. Тази седмица да завършим, а другата може би ще бъде пропусната.
 

Нека се върнем на този въпрос следобед. Аз така предлагам. Просто не съм готов сега да дам някакъв конкретен отговор.
 

Академик Сендов иска да каже нещо.
 

Съвсем технически въпрос. Питат брифингът след следобедното заседание ли ще бъде или сега, тъй като тук има технически проблеми с брифинга.
 

По-добре е след следобедното заседание да бъде.
 

Смятам, че на въпроса на другарката Елка Константинова трябва да се отговори утвърдително - че и следобедното заседание понеже ще бъде продължение на обсъждането на първи раздел, ще бъде открито, при същия статут както досега.
 

Да, ние сме съгласни с това.
 

Аз благодаря много.
 

Като председател и аз благодаря.
 

Направих едно предложение, по което не взехте отношение. Да се излезе с апел за спиране на стачките. Сутринта са започнали да стачкуват в Мадански район. Както желаете. Предлагам контактната комисия или Секретариатът да подготви едно предложение, ако не възразяват участниците в "кръглата маса", да се обсъди следобед.
 

Може ли и аз да направя предложение?
Другарю Желев, може ли да направя следното предложение? Предлагам Секретариатът да се събере, ние определихме нашите представители, в това число и БЗНС - 11 души общо, и да подготвят мнение по този въпрос, който Кръстьо Петков постави. Това действително е много важен въпрос и заслужава да помислим за такъв апел.
 

Добре, ние ще обменим тук мнение и ще кажем на нашите представители в Секретариата какво да правят.
 

Д-р Желев, аз предлагам Секретариатът сега да остане за няколко минути.

 

Край на първа част на заседанието от 23 януари 1990, с начален час 10,44
 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието