КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Документи

ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА

Декларация за ролята и статута на Националната кръгла маса,  12 март 1990 година

Национално споразумение за гарантиране на мирното развитие на прехода към демократична политическа система, 12 март 1990 година

 

Споразумение по политичесата система, 12 март 1990 година

Споразумение по основните идеи и принципи на Законопроекта за политическите партии, 29 март 1990 година

Споразумение по основните идеи и принципи на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Народна република България, 30 март 1990 година

Споразумение по принципите и основните положения на Законопроекта за избиране на Велико народно събрание, 30 март 1990 година

Споразумение във връзка с основните положения на Статута на Българската телевизия и Българското радио, 14 май 1990 година

Споразумение за предизборната кампания по радиото и телевизията, 14 май 1990 година

Споразумение по създаването на гаранции за произвеждане на свободни избори, 14 май 1990 година

Декларация на Националната кръгла маса, 14 май 1990 година

Етичен кодекс на предизборната кампания, 14 май 1990 година

 

12 март '90
 

    

  ДЕКЛАРАЦИЯ

  за ролята и статута на Националната кръгла маса

   Националната кръгла маса в България е конкретен израз на демократичния процес, започнал след 10 ноември 1989 г. На нея са представени реалните политически и обществени сили в страната, обединени от изключително отговорна и високохуманна цел осъществяване на мирен преход от тоталитарно към демократично обществено устройство.

  Националната кръгла маса е в съответствие с развитието на демократичните процеси в Източна Европа, общочовешкия стремеж към мир, разбирателство и сътрудничество, символ и реален политически инструмент с общонационално значение.

  Възникването на този висок демократичен форум е резултат от общото разбиране, че в сегашната обстановка Народното събрание, правителството и останалите държавни институции могат да изпълняват пълноценно своите задачи само в условията на национално съгласие, на споразумение между различните обществени сили. Националната кръгла маса, чрез своето широко представителство, изразява политическата воля на българския народ и се превръща в гарант за необратимостта недемократичния процес.

  Задачата на Националната кръгла маса е постигането на конкретни споразумения като необходима политическа предпоставка за решаване на най-важните политически, законодателни и социално-икономически въпроси. Това ще бъдат главно проблемите, свързани с пътищата, етапите и сроковете за премахване на отречените от живота тоталитарни структури и за демократизиране на обществото; основните идеи и принципи на проекти за закони и други нормативни актове, които осигуряват възможност за бързи и решителни стъпки към постигане на общонационалните цели.

  Участниците в Националната кръгла маса се задължават да използват своето представителство в законодателните и изпълнителните органи и общественото си влияние, за да осигуряват реализирането на приетите с консенсус споразумения, а също и да предприемат инициативи по най-важните въпроси, включени в съгласуваните „Основни проблеми за обсъждане на кръглата маса" след тяхното обсъждане.

  Осъществяването на тази изключителна роля и статут на Националната кръгла маса може да се извърши само в условията на взаимно доверие, конструктивност и отговорност.

  София, 12 март 1990 г.

  Съпредседатели на Националната кръгла маса:

  Александър Лилов                                                   Желю Желев

  (за Българската                                                                  (за Съюза на

   комунистическа                                                          демократичните

  партия)                                                                                           сили)

   

   

   Следват подписите на ръководителите на делегациите, участвуващи в Националната кръгла маса. Подписали:

  АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ за Зелената партия

  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ народен представител

  БОРИС КЮРКЧИЕВ за Демократическата партия

  БРАНКО ДАВИДОВ за Родопски съюз „Родолюбив"

  ВИКТОР ВЪЛКОВ за БЗНС

  ГИНЬО ГАНЕВ за Отечествения фронт

  ДИМИТЪР БАТАЛОВ за Клуба на репресираните след 1945 г.

  ДИМИТЪР АРНАУДОВ за Общонародния комитет за защита на националните интереси

  ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА за Радикалнодемократическата партия

  ЕМИЛ КОШЛУКОВ за Федерацията на независимите студентски дружества

  ИВАН ВЕЛИНОВ за Съюза на юристите в България

  КОНСТАНТИН ТЕЛЛАЛОВ за Комитета по правата на човека

  КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ за Независимата федерация на труда „Подкрепа"

  КРЪСТЬО ПЕТКОВ за Конфедерацията на независимите синдикати в България

  ЛЮБЕН КУЛИШЕВ народен представител

  ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ за движението „Гражданска инициатива"

  МИЛАН ДРЕНЧЕВ за БЗНС „Никола Петков"

  МИХАИЛ ИВАНОВ за Комитета за национално помирение

  НОРА АНАНИЕВА за Демократичния съюз на жените

  ПЕТЪР БЕРОН за Независимо сдружение „ Екогласност"

  ПЕТКО СИМЕОНОВ за Федерацията на клубовете за гласност и демокрация

  ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ за Българската социалдемократическа партия

  РОСЕН КАРАДИМОВ за Българска демократична младеж

  РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ за Независимото дружество за защита правата на човека

  ТАНИ ТАНЕВ за Съюза на бойците против фашизма и капитализма

  йеромонах ХРИСТОФОР СЪБЕВ за Комитета за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности
   

 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието