КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Документи

ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА

Декларация за ролята и статута на Националната кръгла маса,  12 март 1990 година

Национално споразумение за гарантиране на мирното развитие на прехода към демократична политическа система, 12 март 1990 година

 

Споразумение по политическата система, 12 март 1990 година

Споразумение по основните идеи и принципи на Законопроекта за политическите партии, 29 март 1990 година

 

 

Споразумение по основните идеи и принципи на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Народна република България, 30 март 1990 година

Споразумение по принципите и основните положения на Законопроекта за избиране на Велико народно събрание, 30 март 1990 година

Споразумение във връзка с основните положения на Статута на Българската телевизия и Българското радио, 14 май 1990 година

Споразумение за предизборната кампания по радиото и телевизията, 14 май 1990 година

Споразумение по създаването на гаранции за произвеждане на свободни избори, 14 май 1990 година

Декларация на Националната кръгла маса, 14 май 1990 година

Етичен кодекс на предизборната кампания, 14 май 1990 година

14 май '90
 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

за предизборната кампания по радиото и телевизията

  По време на предизборната кампания, времетраенето на която се определя от Закона за изборите, БТ и БР няма да излъчват предавания, които носят пряко партийнопропаганден характер. През този период, до последните четири седмици на предизборната кампания, на основните участ­ници в изборите БСП, БЗНС и СДС БТ предоставя три пъти седмично три предавания, от които две от 15 до 20 минути за БСП и СДС, едно от 10-15 минути за БЗНС. Тези предавания се включват в общ телевизионен блок, като всяко едно от тях се обявява като предизборна агитация на съответния участник. Той носи пълна отговорност за съдържанието му. Във всяко предаване се допуска телевизионен материал до две минути, произведен извън страната.

Отделните предизборни рубрики, включени в блока, се редуват, като при първия се спазва следната последователност БСП, БЗНС, СДС, а при втория БЗНС, СДС, БСП. Предизборните блокове ще започват след 20.30 часа.

Два пъти седмично по същото време ще се излъчва предизборна дискусия с времетраене 45 минути при равностойно участие на основните политически сили БСП, БЗНС и СДС.

Последните четири седмици преди края на предизборната кампания всяко от тези предавания става по: 20 мин. за БСП и СДС, 15 мин. за БЗНС. За останалите партии и предизборни коалиции 10 минути общо време, което се разпределя между тях в зависимост от броя на регистрираните кандидати, например по следния начин:

за регистриралите кандидати в повече от 2/3 от общия брой едномандатни избирателни райо­ни 5 мин.;

за регистриралите кандидати от 1/3 до 2/3 от общия брой едномандатни избирателни райони З мин.;

за регистриралите кандидати в по-малко от 1/3 от общия брой едномандатни избирателни райони 2 минути.

Телевизионните дискусии остават със същото време.

Българската телевизия се задължава да подготви и излъчи тези предавания, като формира по предложение на БСП, БЗНС и СДС три равностойни екипа в състав от 5 до 7 души. На Централната избирателна комисия всяка събота между 19.30 и 21.30 часа се предоставят до 10 минути телевизионно време.

Българското радио формира специализирани звена за отразяване на предизборната кампания, чийто състав се съгласува с БСП, БЗНС и СДС. Контролът по реализацията на предизборните предава­ния в рубриките на БРсе възлага натри групи от доверени лица на БСП, БЗНС и СДС в състав до трима души. Те поддържат контактите на основните участници в изборите със специализираните звена по отразяване на предизборната кампания и следят за качественото изпълнение на техните заявки.

Отразяването на предизборната кампания по радиото ще стане в 30-минутни блокове (от тях 15 минути музика) от 15.30 часа вторник и четвъртък по програма „Хоризонт" и понеделник и събота по програма „Христо Ботев". Тези блокове ще се разпределят в същото съотношение, което е договорено за БТ. Дискусиите ще се излъчват всеки петък от 9 до 11 часа по програма „Христо Ботев" и всяка сряда от 16 до 18 часа по програма „Хоризонт".

Последните четири седмици от предизборната кампания това програмно време ще се увеличи, както следва:

всеки вторник и четвъртък по 15 мин. в нощното предаване на „Хоризонт" разговор с политически дейци (чисто време за говор 8-10 мин.) в следната последователност: БСП, СДС, БЗНС, БСП, СДС, БЗНС, БСП, СДС.;

две предавания седмично по програмите „Хоризонт" и „Христо Ботев" с по един представи­тел на БСП, БЗНС и СДС в рамките на два часа (ефективно време за разговор 60 мин.) по актуални проблеми на предизборната кампания и отговори на въпроси на гласоподавателите (понеделник от 9 до 11 ч. по програма „Христо Ботев" и от 16 до 18 ч. по програма „Хоризонт");

за останалите партии и изборни коалиции според броя на регистрираните кандидати се пре­доставят четири предавания по програма „Христо Ботев" от 13 ч. всяка неделя в рамките на половин час (ефективно време за говор 20 мин.) по определени от самите тях теми.

Гражданските инициативи и сдружения, регистрирани от Централната избирателна комисия във връзка с подготовката и произвеждането на изборите ползват телевизионно и радиовреме от това, предоставено на участниците в изборите или по искане до ръководството на Българска телевизия и Българско радио, съгласувано от Обществения съвет за изборите.

Средствата за финансирането на предизборните рубрики на БТ и БР ще се осигурят от държавния бюджет. Тези средства, както и производствените мощности, да се разпределят на равноправна основа, съгласно това споразумение.

Контролът по изпълнение на това споразумение се възлага на Съвета по възраженията. В не­говия състав, определен по реда на т. З от раздела Общи положения на Споразумението във връзка с основните положения на Статута на Българската телевизия и Българското радио, до изборите се включва и по един представител, посочен от БСП, БЗНС, СДС.


* Запознаването на срочнослужещите с предизборните платформи на участниците в изборите и начинът на гласуване се определя в Закона за избиране на Народно събрание, като се осигурят еднакви условия и ред под контрола на избирателните комисии.

София, 14 май 1990 г.

Съпредседатели на Националната кръгла маса:

 

Александър Лилов

(за Българската

комунистическа

            партия)

Желю Желев*

(за Съюза на

демократичните

сили)

  

Следват подписите на ръководителите на делегациите, участвуващи в Националната кръгла маса. Подписали:

АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ за Зелената партия

БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ народен представител

БОРИС КЮРКЧИЕВ за Демократическата партия  

БРАНКО ДАВИДОВ за Родопски съюз „Родолюбив"

ВИКТОР ВЪЛКОВ за БЗНС

ГИНЬО ГАНЕВ за Отечествения фронт

ДИМИТЪР БАТАЛОВ за Клуба на репресираните след 1945 г.

ДИМИТЪР АРНАУДОВ за Общонародния комитет за защита на националните интереси

ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА за Радикалнодемократическата партия

АТАНАС КИРЧЕВ за Федерацията на независимите

студентски дружества

СВЕТЛА НАЧЕВА за Съюза на юристите в България

КОНСТАНТИН ТЕЛЛАЛОВ за Комитета по правата на човека

КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ за Независимата федерация на труда „Подкрепа"

КРЪСТЬО ПЕТКОВ за Конфедерацията на независимите синдикати в България

ЛЮБЕН КУЛИШЕВ народен представител

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ за движението „Гражданска инициатива"

МИЛАН ДРЕНЧЕВ за БЗНС „Никола Петков"

МИХАИЛ ИВАНОВ - за Комитета за национално помирение

НОРА АНАНИЕВА за Демократичния съюз на жените

ПЕТЪР БЕРОН за Независимо сдружение „Екогласност"

ПЕТКО СИМЕОНОВ за федерацията на клубовете за гласност и демокрация

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ за Българската социалдемократическа партия

РОСЕН КАРАДИМОВ за Българска демократична младеж

РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ за Независимото дружество за защита правата на човека

ТАНИ ТАНЕВ за Съюза на бойците против фашизма и капитализма

йеромонах ХРИСТОФОР СЪБЕВ за Комитета за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ Обединен демократичен център

 


*От името на СДС документът е подписан от Петко Симеонов, тъй като Желев е в чужбина. По-подробно виж. в книгата на П. Симеонов "Голямата промяна", Част втора: Календар, датата 14 май.

 

Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието