КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Документи

ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА

Декларация за ролята и статута на Националната кръгла маса,  12 март 1990 година

Национално споразумение за гарантиране на мирното развитие на прехода към демократична политическа система, 12 март 1990 година

 

Споразумение по политическата система, 12 март 1990 година

Споразумение по основните идеи и принципи на Законопроекта за политическите партии, 29 март 1990 година

 

 

Споразумение по основните идеи и принципи на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Народна република България, 30 март 1990 година

Споразумение по принципите и основните положения на Законопроекта за избиране на Велико народно събрание, 30 март 1990 година

Споразумение във връзка с основните положения на Статута на Българската телевизия и Българското радио, 14 май 1990 година

Споразумение за предизборната кампания по радиото и телевизията, 14 май 1990 година

Споразумение по създаването на гаранции за произвеждане на свободни избори, 14 май 1990 година

Декларация на Националната кръгла маса, 14 май 1990 година

Етичен кодекс на предизборната кампания, 14 май 1990 година

14 май '90
 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този кодекс има за цел чрез препоръчителни норми, принципи и правила, синтезиращи демократичните традиции и опит, да съдейства за произвеждането на свободни и демократични избори, неопорочени от политически пристрастия и нарушения на общочовешката етика.

Чл. 2. Препоръчителните норми, принципи и правила на този кодекс се основават на Конституцията, Закона за избиране на Велико народно събрание и други закони, както и на изискванията за предизборна етика.

Чл. 3. (1) Препоръчителните норми, принципи и правила по този кодекс се спазват доброволно от политическите партии, организации и движения с политическа цел, заявили участие в изборите, както и независимите кандидати, които публично са обявили, че го приемат.

(2) Партиите, организациите и движенията, публично обявили, че приемат този кодекс, поемат морално задължение да агитират със законни средства останалите участници в предизборната кампания да се придържат към препоръките му по време на изборите.

(3) Приелите този кодекс доброволно се задължават да водят предизборната кампания при пълно уважение на останалите участници, в рамките на добрия тон и взаимната етика, на толерантност и уважение към чуждото мнение.

Чл. 4. Политическите партии, организации и движения, както и независимите кандидати, приели този кодекс, поемат задължение да съдействат за произвеждане на изборите в условия на граждански мир, сигурност и спокойствие.

Чл. 5. Неспазването на препоръчителните норми, принципи и правила по този кодекс от политическа сила или кандидати не е основание за другите да ги нарушават.

 

II. КОРЕКТНОСТ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

Чл. 6. В предизборната кампания се популяризират кандидатите за народни представители и предизборните програми на политическите партии, обществените организации и движения с политическа цел, участващи в изборите.

Чл. 7. Програмата на кандидата за народен представител съответства в основните си пунктове на предизборната платформа на политическата партия, организация или движение, чийто кандидат е.

Чл. 8. Избирателите са суверенни и независими в преценката си за кого да гласуват на изборите. Не се допускат незаконни и неетични форми и начини за въздействие върху тяхната воля.

Чл. 9. В предизборната кампания партиите, кандидатите и техните застъпници се въздържат от всякакви действия, с които биха накърнили конституционни и лични права на избирателите.

Чл. 10. (1) Не могат да се събират подписи за издигането на кандидатура или в подкрепа на кандидат:

1. В работно време, при изпълнение на трудови задължения, произтичащи от трудов договор.

2. От лица, служещи във Въоръжените сили или военизирани организации, от служители на сьда и прокуратурата, от служители от други държавни органи по служебните им места или при изпълнение на служебните им задължения.

3. В средствата на масовия транспорт.

4. В болнични или други лечебни заведения.     

(2) Не се допуска събирането на подписи, без да е ясно, че те се дават за издигане или подкрепа на конкретен кандидат.

Чл. 11. Недопустимо е предлагането, искането, даването или обещаването на сума или каквато и да е друга облага срещу подпис на избирател в подкрепа или за издигането на кандидат или за отдаването на гласа му в полза на определена политическа партия, организация, движение или независим кандидат.

Чл. 12. Не се допускат изявления, с които се поставя под съмнение значимостта и законността на изборите, както и законосъобразността в действията на изборните органи, ако не са налице конкретни факти за това.

Чл. 13. Партиите и кандидатите се въздържат от злепоставяне на политическия опонент, както и от използването на незаконни и неморални средства за дискредитирането му в обществото.

Чл. 14. (1) Недопустимо е обвиняването на политическия опонент в извършването на престъпление, както и подхранването на съмнение за това, без да са налице конкретни факти.

(2) В случай на реабилитация на кандидат, осъден в миналото, политическите му опоненти не могат да използват информацията за това в предизборната кампания.

(3) Не се допуска кандидатът да използва факти и данни от личния живот на политическия си опонент за утежняване на положението му в предизборната кампания.

Чл. 15. Независими кандидати, които получават помощ отдадена политическа партия, публично заявяват това.

Чл. 16. Партиите и кандидатите използват в предизборната си кампания официални източници. В случай, че не могат да посочат откъде черпят информация, трябва да разполагат с точни факти, данни и доказателства за истинността на твърденията, които излагат.

 

III.ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ

Чл. 17. Кандидатите не могат да използват неполитически телевизионни и радиопредавания за предизборна агитация.

Чл. 18. В предизборната кампания не се използват емблеми, значки или отличителни знаци на други кандидати.

Чл. 19. (1) Недопустимо е да се създават пречки за нормалното провеждане на предизборни митинги, събрания, манифестации и други публични изяви, организирани по законен ред.

Чл. 20. Недопустимо е да се смущава и препятства по какъвто и да е начин нормалната работа на предизборните центрове, клубове и агитационните пунктове на политическите опоненти.

Чл. 21. (1) Не се допуска снемането, деформирането, обезобразяването или късането на агитационните материали на политическия опонент.

(2) Страните се съобразяват с принципа на еднаквия достъп за всички кандидати до местата с агитационни материали.

(3) При неспазването на задълженията по ал. 1 и ал. 2 политическият опонент може да постави агитационните си материали върху тези на нарушителя. Във всички други случаи поставянето на агитационен материал върху този на политическия опонент е недопустимо.

Чл. 22. При поставяне на агитационни материали страните се задължават да не увреждат околната среда, да не нарушават облика и самобитността на отделни сгради и територии, както и да не използват за тази цел паметници на изкуството и културата.

Чл. 23. Агитационните материали се поставят така, че при снемането им да не се причиняват вреди.

Чл. 24. В предизборната кампания партиите и кандидатите използват светлинни и звукови уредби в съответствие с изискванията за обществен ред и гарантиране спокойствието на гражданите.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 мерки за предотвратяване на възможности за

гласуване повече от един път от един избирател      

 

1. В избирателните списъци се вписва и ЕГН на всеки избирател.

2. В удостоверението за гласуване на друго място се вписва и ЕГН на избирателите.

3. Удостоверенията за гласуване на друго място се издават най-късно до 7 дни преди деня на изборите, освен в отделни случаи. .

4. Изпълнителните комитети на общинските народни съвети в 7-дневен срок изпращат служеб­на информация за временно живеещите в общината граждани, включени в съставените от тях изби­рателни списъци на общините по постоянното им местожителство, за да бъдат заличени в избирателните списъци там.

5. Изпълнителните комитети на общинските народни съвети и кметствата под контрола на ра­йонните избирателни комисии вписват офицерите, свръхсрочно служещите и волнонаемните в избирателните списъци по местоживеене.

6. Предлага се на Централната избирателна комисия да прикани гражданите чрез средствата за масово осведомяване да проверят лично вписването си в избирателния списък. При установени неточности незабавно да поискат от изпълнителните комитети на общинските народни съвети или кметствата отстраняването им, като уведомят за това и съответната районна избирателна комисия.

7. Националната информационна система под контрола на Централната избирателна комисия и Обществения съвет извършва проверка за повтарящи се вписвания. За тази цел общинските народни съвети и териториалните изчислителни центрове представят 7 дни преди изборния ден изборните списъци. За тази цел общинските народни съвети и ТИЦ представят необходимата информация на магнитни носители 7 дни преди изборния ден. Установени повторения се изпращат за корекция до съответните районни избирателни комисии.

8. При гласуването секционната избирателна комисия сверява данните от избирателния списък с тези от документа за самоличност на избирателя и след гласуването отбелязва в избирател­ния списък факта от гласуването.

9. След изборите се проверява дали гласувалите с удостоверения са заличени в основните списъци. Резултатите от тази проверка се предоставят на комисия за проверка на изборите към Великото народно събрание. .

 

 Изпълнението на горните мерки се уточнява от съответните изпълнители съвместно с Обществения съвет.

 

Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието