АВТОРИ д-р Ричард Ран

АВТОРИ

Д-р Ричард Ран

Д-р Ричард Ран, съпредседател на Българския проект за икономичес­ки растеж и преход към пазарна икономика, постъпва на работа в Тър­говската камара на САЩ през м. февруари 1980 г. като вицепрезидент и главен икономически съветник. Той е говорител на Камарата пред Кон­греса на САЩ, пред националните средства за масово осведомяване и пред други камари, асоциации, граждански, делови и професионални групировки по въпросите на икономическата и данъчната политика. Той работи и като директор и вицепрезидент на Националната Фондация на Търговската Камара и главен редактор на "Списание за икономически растеж". Ръководител е и е участвал в много проекти за икономическо развитие в цял свят. Има стенен бакалавър по икономика от Универси­тета на Южна Флорида, магистър от Държавния Университет на Фло­рида и доктор по стопанска икономика от Колумбийския Университет. Д-р Ран е автор на главата за паричната реформа и съавтор на главата за зоните за свободна търговия.

 

Д-р Роналд Ът

Д-р Роналд Ът, съпредседател на Българския проект за икономичес­ки растеж и преход към пазарна икономика е вицепрезидент на Нацио­налната Фондация на Търговската Камара на САЩ, където отговаря за изпълнението на дългосрочни изследователски теми, представляващи интерес за американските делови срещи. Преди това д-р Ът е станал носител на Почетната награда "Джон Н. Олин" за политическата иконо­мия във Фондацията "Наследство", а още по-рапо е работил като директор по приватизацията в Службата за управление и бюджетни въп­роси. Там д-р Ът е отговарял за разработването и координирането на дейностите по приватизация на правителството на Рейгън. Защитил е докторат в Университета на Индиана и е бакалавър от Държавния Уни­верситет на Пснсилвания. Д-р Ът е автор на главата за приватизацията.

 

Д-р Алън Ейбръхамс

Д-р Алън Ейбръхамс е изпълнителен директор на “Southern Agronomics Ync.” Феърхоун, Алабама - фирма, управляваща няколко предприятия за селскостопанска дейност в Югоизточните Щати и предоставяща икономически и консултантски услуга. Предишният му опит включва поста вицепрезидент по изследователска и образователна дей­ност в “Merkantile Exchange” в Ню Йорк, където е играл важна роля при изработването на договори по капитални вложения, свързани с разработката на петролни находища, които п момента са сърцевина на световната петролна промишленост. Като инженер-химик получава бакалавърска степен в Университета на Мериланд, има магистърска степен по промишлен инженеринг в Технологаческия институт "Стивънс", а докторат по икономика и управление защитава в Университета в Ню Йорк, Бизнес школа "Ленард Н. Стърн". Д-р Ейбръхамс е редак­тирал настоящия проект и е автор на главата но енергетика, минно де­ло, минерали и химикали.

 

Достопочтената Мери Буш

Мери Буш е главен управител във Федералния съвет по финансиране на жилищното строителство - ведомство, което отговаря за 12 банки в САЩ, отпускащи вътрешни заеми с авоари от 150 млрд. долара. Поради това е заемала следните постове: вицепрезидент на Международни финанси, на Националната Асоциация по ипотеките (Фани Мей) и Алтернативен изпълнителен директор за САЩ в Международния валутен фонд. Г-жа Буш получава бакалавърска степен по икономика и политически науки от Финансовия Университет, а магистърска степен - от Университета на Чикаго. Тя е основният автор на главата по банково дело и пазари на капитали.

 

Марк Фрейзиър

Марк Фрейзиър е основател и председател на Групировката за услуги  консултантска организация, специализирана в износа. Тя предоставя широк спектър услуги: експедиране на износни стоки, лека промишле­ност, обслужване на кораби, чакащи на рейд, разработка на софтуер и компютърна графика, за проекти, финансирани от Агенцията на САЩ за международно развитие, Световната банка и Частната корпорация за инвестиции в чужбина. Той е лектор и широко публикуван автор по свободните зони, пазарно ориентираните политически реформи, превръщането на дългове в имущества и прилагането на нови технологии. Г-н Фрейзиър има бакалавърска степен по обществени науки от Харвардския университет. Той е главен автор на главата по зоните за свободна търговия.

 

Уилърд Галахър

Уилърд Галахър е вицепрезидент по международните връзки на  “Textron Inc.”, водеща международна корпорация с разнообразна дей­ност. Той представлява Textron в различни международни организации, вкл. на Кръглата маса по бизнес, в Националната асоциация на произво­дителите и в Съвета по конференциите. Той е бивш председател на Американско-Югославския Икономически Съвет и Председател на банката LBS в Ню Йорк. Професионалното му минало включва работа в СРА в Масачусетс. Г-н Галахър е автор на главата но машиностроене.

 

Гордън Грейвс

Гордън Грейвс е вицепрезидент на Global Technology Resurses, компания, която търси възможности за бизнес на пазара на съвременни тех­нологии. Преди да постъпи в тази фирма, г-н Грейвс е заемал отговорни постове в управлението и маркетинга на компании в областта на компютрите и информатиката. Г-н Грейвс е получил бакалавърска степен по промишлено управление в Тексаския технологичен университет. Той е съавтор на главата по електроника.

 

Д-р Питър Хил

Д-р Питър Хил е професор по икономика в Колежа Уитън, носител на Почетната награда "Джордж Ф. Бенет" и научен сътрудник в Незави­симия институт. Притежава и управлява животновъдна ферма в Монтана. Автор е на много книги и статии по икономическия растеж, история на икономиката, опазване на околната среда и обществена политика. Той е един от водещите поддръжници на пазарния подход при решаване на проблеми, свързани с природните ресурси и природната среда. Д-р Хил има докторат по икономика от Университета на Чикаго. Той е ав­тор на главата за политиката по опазване на околната среда и съавтор на главата за селско стопанство.

 

Клейтън Лейсколийт Младши

Клейтьн Лейсколийт, Младши е главен консултант по телекомуника­ии, маркетинг и пазарни операции в Teleconsult Inc. - фирма, пре­доставяща консултации по маркетинг и пазарни операции и препоръки в областта на международните телекомуникации. Доскоро е работил в “Bell Atlantic Corp. и в ‘Chesapeake and Potomak Telephone Co.” във Вирджиния. Г-н Лесколийт е получил степен бакалавър по стопанско управление от колежа Линсбърг. Автор е на главата за телекомуникаци­ите.

 

Д-р Чарлс Маклюър Младши

Д-р Чарлс Маклюър Младши е старши научен сътрудник в Институ­та "Хувър" към Станфордския университет. От 1983 г. до 1985 г. е рабо­тил като заместник втори секретар в Министерството на финансите по проблемите на анализирането на данъците, където е бил главен отго­ворник за разработването на доклада на Министерството на финансите, предназначен за Президента Роналд Рейгън, който залегна в основата на предложенията за данъчни реформи, внесени в Конгреса. Специалист по икономика на данъчното облагане, д-р Маклюър е писал предимно за реформите на данъчната политика. Получил е степен бакалавър по икономика от Университета на Канзас, а степените магистър и доктор (също по икономика) от Университета Принстьн. Д-р Маклюър е автор на главата по данъчната политика.

 

Баудър Мейс

Баудър Мейс е старши вицепрезидент на GIGNA, Worldwide, Inc., водеща международна фирма в областта на застрахователното дело. Международният му опит в GIGNA включва назначения в Брюксел (Белгия) и Атина (Гърция). Г-н Мейс е завършил Университета в Джорджия, къ­дето е учил чужди езици и международни отношения. Той е автор на главата за застрахователното дело.

 

Посланик Дж. Уилям Мидъндорф II

Посланик Дж. Уилям Мидъндорф II е президент и директор на Спестовна банка "Джон Хансън" и председател на “Middendorf Ansary & Harrison, Inc.”. Преди това, в забележителната си кариера е заемал мно­го постове: посланик на САЩ в Европейската общност, председател на президентската работна група по подготовката на "Проект за икономическа справедливост", посланик на САЩ в Организацията на американ­ските държави, президент и главен отговорник по деловите въпроси във “Financial General Bankshares, Inc.” (сега “First American BanksharesO.K.), секретар на Военно-морския флот, посланик на САЩ в Холандия. Посланик Мидъндорф е получил степен бакалавър в Харвардския университет и степен магистър от Висшата школа по стопанс­ко управление към Университета в Ню Йорк. Посланик Мидъвдорф е съавтор на главата по банково дело и пазар на капиталите.

 

Д-р Чарлс Мърей

Д-р Чарлс Мърей е носител на Почетната награда "Брадли" в Американския институт за изследване на обществената политика и изтъкнат автор на книги и статии върху обществената политика и други теми. В началото на кариерата си е заемал поста главен научен секретар на Американския научно-изследователски институт в Тайланд. Д-р Мърей има степен бакалавър по история в Харвардския университет и доктор по политически науки в Масачусетския технологичен институт. Той е ав­тор на главата по социално дело.

 

Карл Пескосолидо Младши

Г-н Пескосолидо Младши е президент на “Sequoia Enterprises”, чието поделение “Sequoia Огаnge” е най-голямата независима интегрирана фирма за отглеждане на цитрусови плодове в Калифорния. Освен с цитрусови плодове, десетте фирми на г-н Пескосолидо се занимават с производство, разпространение и маркетинг на ориз, соя, пшеница, памук, фъстъци, захар, етанол, кестени и бадеми в САЩ, Ямайка, Германия и Япония.

Г-н Пескосолидо има степен бакалавър по икономика от Харвардския колеж и е член на настоятелския комитет на колежа. Г-н Пескосоли­до е автор на книгите "Закон за пренастройпане на селското стопанство" и "Закон за договориране на маркетинга в селското стопанство" и е един от най-отяплените опоненти на правителствения контрол върху селско­то стопанство. Той е главният автор на главата но селско стопанство.

 

Гордън Сийболд

Гордън Сийболд е президент на “Global Technology Resurses”. Пре­ди основаването на тази компания г-н Сийболд е съучредител на “Supertec Computer, Inc.”, фирма в областта на суперкомпютрите, която в момента е в процес на присъединяване към "С1ау КсяеагсЬ, 1пс.". Г-н Сийболд е получил образованието си но антропология и геология в Уни­верситета на Питсбърг. Той е съавтор на главата по електроника.

 

Д-р Бърнард Сийгьн

Д-р Бърнард Сийгън е директор по юридическите и икономически науки в Юридическия факултет на Университета в Сан Диего. Заемал е поста научен сътрудник но право и икономика в Юридическия факултет на Университета на Чикаго и е бил адвокат на свободна практика и пре­зидент и основен съдружник в различни предприятия. Автор е на много книги в областта на юриспруденцията. Д-р Сийгьн е получил доктората си по право от Юридическия факултет на Университета на Чикаго. Ав­тор е на главата за конституционната реформа, която включва предло­жение за конституция на България.

 

Юджин Стюарт

Юджин Стюарт е старши партньор в юридическата фирма “Stewart and Steward”. Той има забележителна юридическа кариера след получа­ване на право да практикува през 1951 г. Автор е на много публикации по право и икономическа политика с особено ударение върху областта на международната търговия. Г-н Стюарт е получил степен бакалавър по социални науки и доктор по право в Университета в Джорджия. Ав­тор е на главите за смесените предприятия, чуждестранните инвестиции и търговския кодекс и за структурите на международната търговия и ту­изма.

 

Грасиела Теста

Грасиела Теста е бивша директорка в Търговската Камара на САЩ - на отдел "Икономическа политика" и "Прогнозиране" и редактор на Journal of Economic Growth - списание на Националната Фондация на Търговската Камара. Сега е редактор на International Health and Development, издание на Института за международно здравеопазване и развитие към Католическия университет на Америка. Авторка е на ре­дица статии в областта на международното развитие и процеса на предприемателство. Г-ца Теста има степен бакалавър по икономика на Католическия университет на Америка. Авторка е на главата за предп-риемателството.

 

Д-р Джордж Вридвелд

Д-р Джордж Вридвелд е професор по икономика и директор на Центъра за икономическо образование на Синсинати. Автор е на много кни­ги и статии върху икономическото образование и други икономически въпроси и е консултант на редица организации. Д-р Вридвелд има сте­пен бакалавър на политическите науки от Колежа "Калвин", магистър по икономика на Университета в Пардю и е доктор по икономика на Университета в Индиана. Автор е на главата за образованието.


Copyright 1998-2018 ® OMDA Ltd All rights reserved.

HomeКъм началото