Придружителната записка от 1990:

 

Кратко пояснение

Планът Балцерович

Лешек Балцерович - биографични бележки

Основни черти, акценти и поуки от програмата

 

Сблъсъкът на икономическите програми в предизборните платформи на СДС и БСП произтича основно от различията в стратегиите на реформите и прехода към пазарна икономика. “Плавният” преход, предложен от БСП, започнахме все “по-шоково” да усещаме. Как да гледаме на и как да оценяваме това, което става през последните месеци с пазара, цените  и т.н. и по-общо – на икономическите мерки на Правителството? Тези въпроси ме подтикнаха да предложа на широката аудитория да се запознае с ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГРАМА на полското Правителство за стабилизиране и коренна промяна на икономиката (известна гражданственост у нас като “Програмата Балцерович”, в оригинал – “Планът Балцерович”). Смятам, че това би могло да помогне на всеки читател да разбере какво означава реалният бърз преход към пазарна икономика – с етапите и сроковете, с конкретните мерки и съпътстващата ги социална цена, което от своя страна може да служи на оценка на икономическите платформи на двете най-големи политически сили у нас. Няколко думи за самата Програма. Тя е изработена към средата на миналата година (1989 г.) от екип от полски икономисти (главно млади), водени от тогава почти неизвестния икономист Лешек Балцерович. Основната й черта е стриктното изпълнение на изискванията на МВФ. Тези основни положения са базата на програмирането на текущите действия на полското правителство, както и на инициирането на съответни аналитични и законодателни работи за подготовката и реализацията на базисните промени на системата. Програмата е приета от правителството на Тадеуш Мазовиецки в началото на октомври 1989 година.

Кратко пояснение

Планът Балцерович

Лешек Балцерович - биографични бележки

Основни черти, акценти и поуки от програмата

 


Обратно към Библиотека Омда