Божидар Ивков

СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ НА ВИДИМАТА ИНВАЛИДНОСТ

 

 

1. НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ, КОНЦЕПТУАЛНИ И МЕТОДИЧНИ РЕФЛЕКСИИ

 

 

Тази монография се основава, както вече бе споменато, на анализа на четири биографични интервюта с хора с мускулна дистрофия.

Избраните за изследване случаи илюстрират чрез разказите на респондентите влиянието на социалната среда и различните следствия от него върху житейските им траектории. Разкрито е значението на социалния контекст, в който се проявява мускулната дистрофия и инвалидността, продуцирани и конституирани от обществото. Жизнените съдби на тези хора доказват, че влиянието на самото хронично заболяване върху житейската траектория на човека с мускулна дистрофия, върху неговото потискане, маргинализация и социално изключване не могат да бъдат приписани само и единствено на него, на ограниченията и дисфункциите, които пораждат заболяването и уврежданията. Те са по-скоро и предимно на цялостния социален контекст на човека, който конституира инвалидността. Този социален контекст представлява комбинация от множество фактори: социално-икономически условия, система за поддръжка, възраст, пол, образование, семейно положение и много други.

При анализa на представените тук интервюта е използван своеобразен смесен подход, т.е. взети са предвид и са използвани елементи от различни теории, концепции и методи, разполагащи се в полето на т.нар. интерпретативна социология, за да се анализира изцяло доколкото това е възможно интересуващия ме феномен и да се добие сравнително изчерпателна представа за него.

 


 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени