Божидар Ивков

СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ НА ВИДИМАТА ИНВАЛИДНОСТ

 

 

Използвана литература

Берто, Д. (1991) Различни функции на биографичните разкази в изследователския процес. В: Социологически проблеми, № 1, с.133-137.

Бъргър, П. (1999) Покана за социология. Една хуманистична перспектива. Изд. „ЛИК”, София.

Бъргър, П., Т. Лукман (1996) Социалното конструиране на реалността. (Изследване по социология на знанието). ИК „Критика и хуманизъм”, София.

Димитрова, М. (2008) България не може да излезе от мен. Интервю с Цветан Тодоров. В: в-к „Стандарт”, 14.11.2008 г., с.37.

Ивков, Б. (2007а) Инвалиди (лица с увреждания). Анализ на данни за социалната категория „инвалид”, получени от ЕСИ „Обществени нагласи към равнопоставеността. Роля на медиите за тяхното формиране” (непубликуван материал).

Ивков, Б. (2007б) Социална памет, жизнени стратегии и субективен жизнен опит на лица с физически увреждания (Социологическо изследване на биографиите на български инвалиди). (Непубликуван материал). Институт по социология, София.

Ивков, Б. (2006а) Модели и концепции за инвалидността. Изд. „Славена”, Варна.

Ивков, Б. (2006б) Медико-социални и социологически класификации на видовете инвалидност. LiterNet, е-списание за литература, критика и хуманитаристика, № 3 (76). Издателство „LiterNet”. <http://liternet.bg/e-zine/index.html> Варна.

Ивков, Б. (2003) Инвалидност и социални бариери. (Преодоляване на социалните на бариери от инвалидите, техният социален статус и житейска ситуация в България). Непубликуван дисертационен труд.

Колева, Д. (2002) Биография и нормалност. София, Изд. „Лик”

Препоръка (1992) Последователна политика за рехабилитация на инвалидите. Препоръка No R (92) 6. Предварително издание. София.

Спасовска, Л. (1997) Семейство. В: Михайлов, С., Н. Тилкиджиев (ред-ри) Енциклопедичен речник по социология. Изд. „М-8-М” Мих. Мирчев, София, с.416-418.

Стоев, В. (1985) Социологическите принципи в трудоустройството на инвалиди – ефективен път за ресоциализация. (Анализи на основните резултати от първото социологическо изследване на инвалиди). В: „Социологически преглед”, бр. 5.

Тарасенко, Е. А. (2004) Социальная политика в области инвалидности: кросскультурный анализ и поиск оптимальной концепции для России. В: Журнал исследований социальной политики, том 2, No 1.

Фотев, Г. (1993) История на социологията. Т.2, УИ „Св. Кл. Охридски”, София.

Фуко, М. (2000) Анормалните. Цикъл от лекции в Колеж дьо Франс. 1974-1975. Изд. „Лик”, София.

Фуко, М. (1994) Раждане на клиниката. Археология на медицинския поглед. Унив. издателство „Св. Кл. Охридски”, София.

Шютц, А. (2003) Социальный мир и теория социального действия. В: А. Шютц. Смысловая структура повседневного мира. Общественное мнение, Москва.

Шютц А. (1988) Структура повседневного мышления. В: Социологические исследования, 2, с. 129-137.

Шютце, Ф. (2006) Биографичен анализ на живота на мелничаря. В: Социологически проблеми, № 3-4. Превод Р. Желева.

Ярская-Смирнова, Е. Р. (1997) Социокультурный анализ нетипичности. Сарат. гос. тех. ун-т, Саратов.

 

Albrecht, G. (1992). The Disability Business: rehabilitation in America. London: Sage.

Amundsen, R (1992). Disability, handicap and the environment. In: Journal of Social Philosophy 23 (1), 105-18

Barnes, C. (1991). Disabled people in Britain and discrimination.London: Hurst and Co.

Barnes, C. (1990) Cabbage Syndrome: The social construction of dependence. The Falmer Press

Barnes, C., G. Mercer (2008) Niepełnosprawność. Wyd-wo „Sic”, Warszawa.

Barnes, C., G. Mercer (2005) Disability, work, and welfare: challenging the social exclusion of disabled people. In: Work, employment and society. Vol. 19 (3), September, pp. 527-545.

Barnes, C., М. Oliver (1993) Disability: A Sociological Phenomenon Ignored by Sociologists. Available from The Disability Studies Archive, URL http://www.leeds.ac.uk/disabilitystudies/archiveuk/archframe.htm

Bartnikowska, U., Żyta, A. (2007) Żyjąc z niepełnosprawnością. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Toruń, Wyd-wo edukacijne “Akapit”.

Becker, H. (1966) The Life History in the Scientific Mosaic. Introduction to the „Jack-Roller” by Clifford Show. Chicago University Press.

Becker, H. (1963) Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York.

Berger, P., Berger, B. (1976) Sociology: A Biographical Approach. Penguin Boocs. New York.

Bertaux, D. (1981) Transformation of Sociological Praxis. In: D. Bertaux (ed.) Biography and Society. Sage, Beverly Hills. Ca.

Blaxter, М. (1976) The Meaning of Disabiliti. London.

Błeszynska, K. (2001) Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych. Wydawnictwo “Źak”, Warszawa

Blumer, H. (1969) Symbolic Interactionism. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Brandt, E. N., A. M. Pope (1997). Enabling America: Assessing the role of rehabilitation science and engineering. Washington, DC: National Academy.

Burns, T. J., Batavia, A. I., Smith, Q.W., & DeJong, G. (1990). Primary health care needs of persons with physical disabilities: What are the research and service priorities? Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 71(2), 138-143.

Bury, M. (1997) Health and Illness in a Changing Society. London, Routledge.

Bury, M. (1996) Defining and Researching Disability: Challenges and Responses. In: Colin Barnes and Geof Mercer (eds) Exploring the Divide: Illness and Disability. Leeds, UK: The Disability Press, pp 18-38.

Bury, M. (1982) Chronic Illness as Biographical Disruption. In: Sociology of Health and Illness. Vol 4 (2), pp167-182

Caron, C. D., & Bowers, B. J. (2000). Methods and application of dimensional analysis: Acontribution to concept and knowledge development in nursing. In B. L. Rodgers & K. A. Knafl (Eds.), Concept development in nursing: Foundations, techniques, and applications (2nd ed., pp. 285-319). Philadelphia: W. B. Saunders.

Chermak, G. D. (1990). A global perspective on disability: A review of efforts to increase access and advance social integration for persons with disabilities. International Disability Studies, 12 (3), 123-127.

Chodkowska, М. (1993) Kobieta niepełnosprawna. Socjopedagogiczne problemy postaw, UMCS, Lublin

Cicourel, A. (1983) Interpreting Normative Rules in the Negotiation of Status and Role. In: Blumberg, H. H., A. P. Hare, V. Kent, M. Davies (eds) Small Groups and Social Interaction. John Wiley and Sons Ltd. New York, pp.371-378.

Czyźewski, M. (1987) Interakcjonizm i analiza konwersacyjna jako sposoby badania biografii. Etnografia wobec etnometodologii. W: Kultura i społeczeństwo. Tom XXXI, № 4, ss. 85-105

Dartington, Т., E. J. Miller, G. Gwynne (1981) A Life Together. Tavistok, London.

Davidoff, G., Schultz, S., Lieb, T., Andrews, K.,Wardner, J., Hayes, C., et al. (1990). Rehospitalization after initial rehabilitation for acute spinal cordinjury: Incidence andrisk factors. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 71(2), 121-124.

Davis, J. L. (ed.) (2006) The Disability Studies Reader. Second ed. Routledge, London.

Davis, L. J. (1995). Enforcing normalcy: disability, deafness and thebody. London: Verso.

DeJong, G., R. Brannon (1998). Trends in services directed to working-age people with physical disabilities. In V. Mor (Ed.), Living in the community with disability: Services needs, uses, and systems (pp. 168-194). New York: Springer.

DeJong, G., Palsbo, S. E., Beatty, P. W., Jones, G. C. Kroll, T. & Neri, M. T. (2002). The organization and financing of health services for persons with disabilities, Millbank Quarterly, 80(2), 261-301.

Denzin, N. (1970) The Research Act. Aldine, Chicago.

Dyck, I. (1995) Hidden Geographies: the Changing Lifeworlds of Women with Multiple Sclerosis. In: Social Science and Medicine Vol.40 (3): 307-320.

Dyck, I. (1992a) Health and Health Care Experiences of the Immigrant Women: Questions of Culture, Context and Gender. In: M. V. Hayes, L. T. Foster and H. D. Foster (Eds) Community, Environment and Health: Geographic Perspectives. Victoria, BC, Canada: Department of Geography, University of Victoria, pp. 232-56.

Dyck, I. (1992b) Managing Chronic Illness: An Immigrants Women's Acquisition and Use of Health Care Knowledge. In: The American Journal of Occupational Therapy. Vol. 46 (8): 696-705.

Elison, J. (1972) Methods of Sociomedical Reaearch. In: Handbook of Medical Sociology.Prentice-Hall I nc Englewood Chiefs. New Jersey, pp.483-501.

Fagerhaugh, S., A. Strauss (1977) Politics of Pain Management. Addison-Wesley, Menio Park, CA.

Finkelstein, V. (1981). To Deny or Not to Deny Disability. In: A.Brechin et al. (Eds) Handicap in a Social World. Sevenoaks:Hodder and Stoughton

Finkelstein, V. (1980). Attitudes and Disabled People. New York:World Rehabilitation Fund.

Fischer, W. (1990) Niedomagania ciała, biografia, cielesność społeczna. W: Włodarek, J., M. Ziółkowski (red.) Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa, PWN, s. 341-356.

Fischer, W. (1982) Time and Chronic Illnes: A Study on the Social Constitution of Temporality. Berkeley (непубл. хабилитационна работа).

Gałkowski, Т., J. Kiwerski (1986) Encyklopedyczny słownik rehabilitacji. Warszawa, PZWL.

Glaser, B. G.,& Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. New York: Aldine De Gruyter

Gleeson, B7. J. (1999) Geographies of Disability. Routledge, London.

Goffman, E. (1974) Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Harper and Row, New York.

Goffman, E. (1964) Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall.

Goffman, E. (1961) The Moral Career of the Mental patient. In: E. Goffman. Asylums: Essays on the Social Situation of mental Patients and Other Inmates. Doubleday, New York.

Groce, N. (1985). Everyone here spoke sign language: Hereditary deafness on Martha’s Vineyard. Cambridge: Harvard University Press

Hahn, H. (1988) The politics of physical difference. In: Journal of Social Issues, Vol. 44 (1), pp. 39-47.

Hahn, H. (1985). Towards a politics of disability: definitions,disciplines and policies. Social Science Journal, 22 (4), 87-105

Haley, S. M., W. J. Coster, K. Binda-Sundberg, (1994) Measuring physical disablement: the contextual challenge. Physical Therapy 74(5): 443-451.

Hałas, E. (1987) Biografia a orientacja symbolicznego interakcjonizmu. W: Kultura i społeczeństwo, tom XXXI, № 4, ss. 71-83

Harding, N. & C. Palfrey (1997) The Social Constructionism of Dementia. Confused Professionals? London, Jessica Kingsley Publishers.

Hasler, F. (1993) Developments in the disabled people’smovement. In J.Swain et al. (Eds.), Disabling barriers, enablingenvironments. London: Sage.

Helling, I. K. (1990) Metoda badań biograficznych. W: J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.) Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa, PWN, s.13-37

Hermanns, H. (1987) Narrative Interviews. A New Tool for Sociological Field Ressearch. In: Z. Bokszański, M. Czyźewski (eds) Approaches to the Study of Fase-to Fase Interaction. Łόdź.

Kallmeyer, W., F. Schütze (1977) Zur Konstitution von Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung. In: Wegner, D. (ed.) Gesprächsanalysen. Hamburg, Buske, pp. 159-274.

Katz, I., R. G. Hess, J. Wackenhut (1986) Racial Аmbiwalence, Value Duality and Behaviour. In: J. F. Doridio, S. L. Gaertner (eds.) Prejudice, Discrimination and Racism. Academic Press, New York.

Kawczyńska-Butrym, Z. (1993) Rodzina wobec problemów człowieka niepełnosprawnego. W: Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodiwej, № 1-2.

Kohli, M. (1981) Biography: Account, Text, Method. In: Bertaux, D. (ed.) Biography and Society. Beverly Hills, pp.61-65.

Koleśnik, I. B. (2007) Koncepcja trajektorii jako próba i szansa zrozumienia ludzkiego cierpienia. W: Terapia, № 1-2, ss. 41-43.

Kowalewski, L. (1995) Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych. W: Obuchowska I. (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. WSiP, Warszawa

Kowalewski, L. (1991) Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. WSP, Warszawa.

Kowalik, S. (2003) Dorosłość osób nipełnosprawnych w świtle koncepcji strefy utraconego rozwoju. W: K. D. Rzedzicka, A. Kobylańska (red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej. Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.

Larkowa, H. (1988) Postawy społeczne wobec osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.) Pedagogika rewalidacyjna. PWN, Warszawa.

Larkowa, H. (1987) Człowiek niepełnosprawny. Problemy psyhologiczne. PWN, Warszawa.

Lee, G. R., P. Srinivasan (2000) Family and Household structure. In: E. F. Borgatta, R. J. V. Montgomery (eds) Encyclopedia of Sociology. Second edition, Vol. 2, pp. 922-928. Macmillan Reference. New York

Lemert, E. (1967). Human deviance, social problems, and social control. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

Lemert, E. (1951) Social Pathology. McGraw Hill, New York.

Leutz, W., Sciegaj, M., & Capitman, J. (1997). Client-centered case management: A survey of state programs. Journal of Case Management, 6(1), 18-24.

Luszczynski, C. (1980) O łagodzeniu skutków kalectwa. PZWL, Warszawa.

Lutz, B. J., B. J. Bowers (2005) Disability in Everyday Life. In: Qualitative Health Research, Vol. 15 (8), рр. 1037-1054

Manheim, K. (1982) Structures of Thinking. D. Kuttler, V. Meja, N. Stehr (eds.), Routlege and Kegan Paul, London.

Marszałek, L. (2007) Społeczny kontekst niepełnosprawności. W: Seminare, № 24, s.339-353. www.seminare.pl/24/Marszalek2007

Mills, Ch. (1959) The Sociological Imagination. Oxford University Press, New York, Grove.

Morris, J. (2001). Impairment and disability: Constructing an ethics of care that promotes human rights. Hypatia, 16(4) 1-16.

Morris, J. (Ed.). (1989). Able lives: Women’s experiences of paralysis. London: Women’s Press.

Moss, P. (1997) Negotiating Spaces in Home Environments: Older Women Living with Arthritis. In: Social Science and Medicine. Vol. 45(1): 23-33.

Nagi, S. Z. (1991) Disability concepts revisited: Implications for prevention. In A. M. Pope&A. R. Tarlov (Eds.), Disability in America: Toward a national agenda for prevention (pp. 309-327).Washington, DC: National Academy Press

Nagi, S. Z. (1965) Some conceptual issues in disability and rehabilitation. In M. B. Sussman (Ed.), Sociology and rehabilitation (pp. 100-113). Washington, DC: American Sociological Association

Nowak-Dziemianowicz (2002) Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensow i znaczeń. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

O’Day, B., M. Killeen (2002) Research on the Lives of Persons with Disabilities: The Emerging Importance of Qualitative Research Methodologies. In: Journal of Disability Policy Studies. Vol. 13 (1) London, Sage Publications, pp. 9–15.

Oliver, M. (1998) Theories in health care and research. Theories of disability in health practice and research. In: BMJ 317: 1446-1449, November. <http://www.bmj.com/cgi/content/full/317/7170/1446>

Oliver, M. (1996а). Understanding disability: from theory to practice. Basingstoke: Macmillan.

Oliver, M. (1996b). A Sociology of Disability or a Disabled Sociology? In: Disability and Society: Emerging Issues and Insights. Longman, London, pp. 18-42.

Oliver, M. (1996с). Defining Impairment and Disability: Issues at Stake. In: C. Barnes, G. Mercer (eds) Exploring the Divide. Leeds, The Disability Press, pp.29 -54.

Oliver, M. (1990a) The Politics of Disablement. Macmillan, London.

Oliver, M. (1990b) The Individual and Social Models of Disability. Paper presented at Joint Workshop of the Living Options Group and the Research Unit of the Royal College of Physicians on People with Established Locomotor Disabilities in Hospitals. Monday, 23 July. http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/archframe.htm

Oliver, M. (1986) Social Policy and Disability: Some Theoretical Issues. In: Disability Handicap and Society, Vol. 1 (1), pp. 5 – 18.

Ostroswska, A. (2008) The Struggle with Time in Chronic Illness. In: Polish Sociological Review, № 1 (161), pp. 25-37. The Polish Sociological Association.

Ostrowska, A. (2003) Kompetencje społeczne niepełnosprawnych – bariery dorosłości. W: K, Rzedzicka, A. Kobylańska (red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej. Kraków, Wyd-wo „Impuls”.

Ostrowska, A.; J. Sikorska. (1996) Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji. Warszawa.

Prawda, M. (1989) Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O koncepcji badań biograficznych Fritza Schutze). W: Studia Socjologiczne, T. 115 (4), s. 81-98

Reiman, G., F. Schütze (1992) „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoreticzna w analizach cierpenia i bezładnych procesów społecznych. W: Kultura i społeczenswto, rok XXXVI, nr 2, s. 89-109

Rioux, M & Bach, M., eds (1994) Disability is not measles: newresearch paradigms in disability, North York: L’Institut RoeherInstitute.

Rokuszewska-Pawełek, A. (2002) Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna. Wyd-wo UT, Lódz, s.71-75.

Rokuszewska-Pawełek, A. (1996) Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Program socjologii biografistycznej Fritza Schützego. W: “ASK”, nr 1., s.37-54.

Safilios-Rothschild, C. (1970) The Sociology and Social Psychology of Disability and Rehabilitation. Random House, New York.

Sandvin, J. T. (2003) Loosening Bonds and Changing Identities: Growing Up with Impairments in Post-War Norway. In: Disability Studies Quarterly, Spring 2003, Vol. 23 (2), pp. 5-19. www.cds.hawaii.edu/dsq

Scott, R. (1969). The making of blind men: A study of adult socialisation. New York: Russell Sage Foundation

Shakespeare, T. (2006). Looking Back, Moving Forward. [Online]. Available at: http://www.bbc.co.uk/ouch/columnists/tom/250906_index.shtml [Accessed 12.12.06]

Shakespeare, Т., Watson, Н. (2002) The social model of disability: an outdated ideology? In: Research in Social Science and Disability. Volume 2, pp. 9-28. JAI Press.

Schütz, A. (1982) Life Forms and Meating Structure. Routlege and Kegan Paul, London

Schütz, A. (1973) Collected papers 1: The Problem of Social Reality. The Hague, Martinus Hijhoff.

Schütz, A. (1970) Reflection of the Problem of Relevance. Yale University Press. New Haven. London.

Schütze, F. (1997) Trajektorie cierpenia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. W: Studia socjologiczne, № 1(144)., s.11-56

Shütze, F. (1990) Presja i wina: Doświdczenia młodego źołnierza niemeckiego w czasie drugiej wojny światowej i ich implikacje biograficzne. W: Włodarek, J., M. Ziółkowski (red.) Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa, PWN, s. 325-339

Schütze, F. (1984) Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreifertzählung. M. Kohli, G. Robert (eds) Biographie und sociale Wirklichleit. Stuttgart.

Schütze, F. (1983) Biographieforschung und narratives Interview. In: „Neue Praxis”, Vol.13, pp283-293

Schütze, F. (1981) Processstructiren des Lebensablaufs. W: J. Matthes, A. Pfeifenberger, M. Stosberg (hersg.) Biographie in handlungswissenschaftlicher Perspektive. Verlag der Nürnberger Forschungvereinigung, Nürnberg.

Slee, R. (1997) Clauses of conditionality: the 'reasonable' accommodation of language. In: Barton, L. (ed.) (1997) Disability and Society: emerging issues and insights. (Longman Sociology Series). Addison Wesley Longman

Stone, D. A. (1984) The Disabled State, London, Macmillan.

Strauss, A. (1969) Mirrors and Masks. The Search for Identity. The Sociology Press.

Strauss, A. (1987) Illness Trajectories. In: Z. Bokszański, M. Czyźewski (eds.) Approaches to the Study of face-to-Face Interaction. „Folia Sociologica”, № 13, UŁ, Łódź.

Strauss, A., S. Fagerhaugh, B. Suczek, C. Winer (1985) Social Organization of Medical Work. The University of Chicago Press, Chicago.

Ślęzak, M. (2005) Trajektoria cierpenia jako kategoria analizy w badaniach etniczych (propozicje badawcze). W: J. Leoński, A. Kołodziej-Durnaś (red.) W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych. Wyd-wo Economicus, Szczecin. s.301-315.

Thapar, N., S. M. Bhardwaj, C. A. Bhardwaj (2001). Multiple Sclerosis in its Context: Individual Narratives. In: Disability Studies Quarterly. Fall 2001, Volume 21, No. 4, pages 30-43 <www.cds.hawaii.edu> Copyright 2001 by the Society for Disability Studies

Tomlinson, S. (1997) Advances in the Sociology of Disability. In: British Journal of Sociology of Education. Vol. 18 (1), pp.129-132.

Twardowski, A. (2005): Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. W: Obuchowska I., (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Tyszka, Z. (1995) Rodzina w świecie spółczesnym – jej znaczenie dla jednostki I społeczeństwa. W: T. Pilch, I. Lepelczyk (red.) Pedagogika społeczna. Źak, Warszawa.

Verbrugge, L. M., & Jette, A. M. (1994) The disablement process. Social Science & Medicine, 38(1), 1-14.

Young, I. M. (1990) Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press.

Waters, M. (1994) Modern Sociological Theory. Sage, London.

Watson, S. D., B. P. Tucker, M. L. Baldwin, B. L. O’Day, (1994). Discrimination on the basis of disability: The need for a third wave movement. Cornell Journal of Law and Public Policy, Vol. 3,pp. 253–302.

Wendell, S. (1996). The rejected body: feminist philosophicalreflections on disability. New York: Routledge.

World Health Organization. (1980). International classification of impairments, disabilities, and handicaps. Geneva, Switzerland: Author

World Programme (1993) World Programme of Action Concerning Disabled Persons. United Nation, New York.

Woodill, G,(2006) Independent Living and Participation in Research: a critical analysis. Centre for Independent Living in Toronto (CILT), Toronto. 


 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени