Curriculum Vitae

 

Име, презиме, фамилия: Иван Георгиев Колев

Място на раждане) гр. Бургас

E-mail: ivankolev.bg@gmail.com

Web site: www.ivankolev.com

 

 

Образование:

висше образование

философия

 

от: 1981

до: 1986

СУ "Св. Кл. Охридски"

средно образование

 

от: 1974

до: 1978

ТМТ, гр. Бургас

 

Заемани длъжности (по обратнохроноличен ред):

По основен трудов договор:

Месторабота

къде: СУ "Св. Кл. Охридски"

от: 1987

до: момента

Длъжност

Преподавател по философия

 

По съвместителство:

Месторабота

къде: Фондация "Отворено общество"

от: 1995

до: 1999

Длъжност

 

Координатор на програма

 

 

Преподавателска дейност:

Наименование на курса

Хорариум

Кога

Къде

Философска антропология

30

1994-2008

Специалност

Философия

Философия на изкуството

30

2000-2008

Специалност

Френска филология

Немска философия

30

1990-2008

Специалност

Германистика

Философия на модерното изкуство

30

2003-2008

МП Глобалистика

Теории на модерното изкуство

30

1999-2008

МП Виртуална култура

Философия на природата

60

1996-1998

Специалност

Философия

Естетика

30

1994-1996

Специалност

Философия

Философия на правото

30

1990-1992

Специалност

Право

 

Членство в професионални сдружения и съюзи (български и международни):

·          Секретар на Международния организационен комитет на Олимпиадата по философия

 

Членство в редакционни колегии:

Наименование на изданието

ISSN

Кога

Къде (държава)

Filofofia

 

1991 - 1993

България

Философия

 

1992 - 2001

България

Сократ

 

2003 - 2006

България

 

Членство в научни съвети и други органи и общности:

·          Кантово общество в България – от 1995 до днес.

·          Международен организационен комитет на Олимпиада по философия – от 1993 до днес.

·          Национална комисия на Олимпиада по философия – от 1988 до днес

 

Списък на публикациите:

 

Статии

·          За изначалното - Хегел и Шелер. - В: Хегел и съвременното философстване. Сборник материали от научна конференция, посветена на 80-годишнината на Генчо Дончев. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски". (под печат)

·          Футуристичната дезинтеграция. - Във: Philosophia prima. 3. 2008. (под печат)

·          Михалчев и метафизиката. - В: Димитър Михалчев и хоризонтите в българската философия. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски". 2008 (под печат)

·          Изначалното и последното. - В: По пътя към Битие и време. Сборник статии. НБУ. 2008 (под печат)

·          Rethinking modality: Nicholas of Cusa and Martin Heidegger (Abstract). - In: 16th Days of Frane Petric. Zagreb: Hrvatsco filozofsco drustvo. 2007.

·          Heidegger's Ontology and Rethinking Modality. - In: Being and Knowledge.  2007. Forthcoming.

·          Феноменология и антропология в Хегеловата систематика. - В: 200 г. Феноменология на духа. Сборник статии. 2007. (под печат)

·          Относно възможността за екзистенциална метафизика. - В: Метафизиката на Левинас. Сборник статии. Университетско издателство "Св. Кл. Охридски". 2006 (под печат).

·          Към онтология на спомена. - В: Онтологични ситуации. Сборник в чест на проф. Александър Андонов. С., 2006. (под печат)

·          Кант и Мондриан. - В: Кант и трансценденталната философия. Съставител Иван Стефанов. Изд. ЛИК, С., 2000 г.

 

Монографии, учебници, учебни пособия;

 

2006 - Философия. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев)

2006 - Свят и личност. Електронен учебник

2006 - Етика и право. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев)

2004 - Философия на изкуството. Тематична антология

2004 - Свят и личност. Работна тетрадка

2002 - Свят и личност. Учебно помагало

2002 - Етика и право. Философия. Книга за учителя (с Райчо Пожарлиев).

2002 - Етика и право. Антология по право.

2002 - Етика и право. Антология по етика.

2001 - Философия. Хронологична антология. От Талес до Дерида. (с Димка Гичева и Хари Паницидис).

2001 - Философия. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

2001 - Философия. Систематична антология.

2001 - Етика и право. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

1996 - Философия. Систематична антология (с Райчо Пожарлиев)

1996 - Философия на изкуството. Тематична антология.

1995 - Философия. Въведение. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1995 - Философия на правото. Учебник (с Димитър Тафков).

1995 - Философия на правото. Антология (с Димитър Тафков).

1994 - Философия. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1992 - Философия. Антология [хронологична] (с Димка Гичева и Александър Гънгов).

1991 - Философия. Тематична антология (с Д. Денков).

 

 

Научен редактор на книги

 

Библиотека КАСТАЛИЯ в издателство ЛИК

2003 - Дарвин, За изразяването на емоциите при човека и животните. Прев. Константин Янакиев. - Касталия № 29.

1999 - Декарт, Разсъждение за метода. Прев. Донка Меламед. - Касталия №26.

1999 - Декарт, Метафизични размишления. Прев. Атанас Драгиев. - Касталия № 24.

1998 - Ханслик, За музикално красивото. Прев. Мария Добревска. - Касталия № 32.

1998 - Дилтай, Философия на светогледите. Прев. Карл Сабитаев. - Касталия № 22.

1997 - Дворжак, Историята на изкуството като история на духа. Прев. Хариета Браун.  - Касталия № 31.

1996 - Рикьор, Живата метафора. Прев. Васил Пенчев. - Касталия № 30.

1996 - Ясперс, Духовната ситуация на времето. Прев. Никола Георгиев. - Касталия № 25.

1996 - Елеати, Фрагменти. Прев. Любомира Радоилска. - Касталия № 23.

1996 - Бахтин, Философия на словесността. Прев. Никола Маринов. - Касталия № 20.

1995 - Леонардо, Трактат за живописта. Прев. Владимир Свинтила.  - Касталия № 14.

1995 - Гьоте, Максими, размисли, фрагменти. Прев. Недялка Попова. - Касталия № 11.

1995 - Кандински, За духовното в изкуството. Прев. Хариета Константинова. - Касталия № 19.

1995 - Стоици, Фрагменти. Прев. Силвия Минева. - Касталия № 18.

1995 - Кандински, Точка и линия в равнината. Прев. Никола Георгиев.  - Касталия № 27.

1995 - Шатобриан, Геният на християнството. Прев. Лидия Сталева.  - Касталия № 17.

1995 - Прокъл, Първооснови на теологията. Прев. Нора Димитрова.  - Касталия № 16.

1995 - Тома от Аквино, За човека. Прев. Цочо Бояджиев. - Касталия № 15.

1995 - Шпенглер, Залезът на Запада, Т. 1, 2. Прев. Лазарова. - Касталия № 5.

1994 - Камю, Разбунтуваният човек. Прев. Рени Мъглова. - Касталия № 12.

1994 - Бергсон, Интуиция и интелект. Прев. Розалия Йорданова. - Касталия № 10.

1994 - Сартр, Бодлер. Прев. Лидия Сталева. - Касталия № 9.

1994 - Питагор и питагорейците. Прев. Александър Кашъмов, Илия Панчовски, Стоян Терзийски. - Касталия № 8.

1994 - Ницше, Писма. Прев. Георги Кайтазов. - Касталия № 7.

1994 - Шлайермахер, За религията. Прев. Карл Сабитаев.  - Касталия № 6.

1994 - Флоренски, Иконостас - Касталия № 4.

1993 - Кант, Пролегомени. Прев. Валентина Топузова. - Касталия № 3. Преиздание.

1993 - Новалис, Учениците от Саис. Прев. Никола Георгиев - Касталия № 2.

1993 - Шекспир, Сонети. Прев. Владимир Свинтила - Касталия № 1.

 

Под печат:

Нютон, Математически начала на натуралната философия. Касталия № 21.

Хилдебрант, Проблемът за формата. Прев. Галя Баева. Касталия № 28.

 

 

 


НАЗАД

Copyright ©1997-2012 OMDA Ltd. All rights reserved.

Обратно към авторите