доктор Вяра Ганчева

МЕДИИ И ГРАЖДАНСКО  ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ


 

ЛИТЕРАТУРА

 

БОЖИЛОВА, Св. (2000) Интервю, Стандарт, 7.03.

БЪЧВАРОВА, Р. (1998) `Вестниците губят читатели`. Капитал, 7.06.

БЮЛЕТИН НА НСРТ (2000) брой 1/2.

ГАВРИЛОВА Р. и И. ЕЛЕНКОВ (1998) Към историята на гражданския сектор, Фондация  "Развитие на гражданското общество" със сътрудничеството на Граждански институт, N 2, пролет 1998

ГАНЧЕВА, В. (2001) Гражданското общество и медиите. В: Перспективи пред социологията в България, Н. Генов ред. София: Университетско издателство, с. 433-454.

ГЕНОВ, Н. (1994) `Посттоталитарни парадокси: явни и неявни`. В: Рискове на прехода. София: Национално и глобално развитие, с. 9-40.

ГОДИШЕН ДОКЛАД на Българския хелзинкски комитет за 1999 г. (2000) Обектив, февруари, с. 6-12.

ГЪЛБРАЙТ, Д. (1993) Анатомия на властта. София: Христо Ботев. 174с.

ДИМИТРОВ, Г. (1995) `Модернизацията - основание за съществуването на социологията`. Социологически проблеми, N 2, с. 21-35.

ДИМИТРОВ, Р./съставител/ (1998) Гражданските организации-дефиниция и класификация. Изследване на гражданския сектор, №1, зима 1998г, София: ФРГО със съдействието на Граждански институт.

ДИМИТРОВ, Р. (2000) `Институционализиране на политически независими медийни системи в Източна Европа`, В: Медии и преход. София: Център за развитие на медиите, с. 16-45.

ДОВЕРИЕ И НАГЛАСИ към неправителствените организации (1996). Изследване на BBSS Галъп и Маркет тест. В: Национална среща на организациите с идеална цел София: Албена инвест АД.

НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД за развитието на човека. България (2001). Гражданското участие в управлението. От индивиди към граждани. /Нац. координатор Дочо Михайлов/. София: Програма на ООН за развитие.

ДОНЕВСКА, М. (1995) Волунтерите во социjалната работа, Скопjе

КАБАКЧИЕВА, П. (1996) Ролята на благотворителните неправителствени организации за стимулиране на социалната интеграция на българското общество, В: Бедност и фрагментация на българското общество. София: фондация Перспектива.

КАБАКЧИЕВА, П. (1998) Що е трети, граждански, неправителствен сектор-първи опит за обяснение. В: Образите на гражданския сектор. Рефлексии върху изследователската практика. Издателска поредица на ФРГО със сътрудничеството на Граждански институт, № 4, есен 1998.

КАБАКЧИЕВА, П. (2001) Граждански изяви и публичност. В: Трети сектор, четвърта власт. София: Българска медийна коалиция.

КИЙН, Дж. (1999) Медиите и демокрацията. София: Лик.

КОВАЧЕВ, К. (1998) `Масмедии и социална промяна`. В: Слово и демокрация. София.

КРАУФОРД, Б., А. ЛИЙПХАРД (1995) `Историческите дадености, новите институции, господстващите норми и международният натиск като фактори, обясняващи политичесата и икономическата промяна в пост-комунистическа Източна Европа`. Политически изследвания, № 2, с. 189-206.

МЕДИИ И ПРЕХОД. Съст. Г. Лозанов, Л. Деянова, О. Спасов (2000) София: Център за развитие на медиите.

МИНЕВ, Д., съавт. (1996) Българската икономика: Реформи, промени и перспективи. София.

МИНЕВ, Д. (2000)  Гражданственост, политическа демокрация и икономическа трансформация. В: Демократически преглед, Лято-есен. 2000.

МИТЕВ, П.-Е. (1999) Протодемокрацията. Международна среща Десет години по късно. Уроци за бъдещето. София: ПРООН, с. 27-31.

МИХАЙЛОВ, Ст. /ред/ и ТИЛКИДЖИЕВ, Н. /съст/ (1996) Енциклопедичен речник по социология, М-8-М.

МНЕНИЕ на Икономическата и социалната комисия за Ролята и приноса на организациите на гражданското общество в изграждането на Европа (1999) Брюксел, 22.09.

МОНОВА, Т. (2000) Думите, които разделят. Политическият дискурс в печата. София: Парадокс.

НИКОЛОВ, Ст. (1996) Поглед в света на фондациите. Поредица на фондация "Отворено общество".

НИКОЛОВ, Ст. (1999) Благотворящият сектор ,

ОТ ПРЕХОД КЪМ РАЗВИТИЕ (1998) Нестопанският сектор в Централна и Източна Европа, резюме на изследване, проведено по поръчка на фондация Ch.S.Mott & Rockfeller Brother Fund.Във:"Вести", мес. бюлетин на "Съюз на българските фондации и сдружения", юни-юли 1998.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЛИЯЕ върху медиите и рекламодателите (2000) Доклад за човешките права на Държавния департамент на САЩ. Капитал, 3-10.03.

ПРЕПОРЪКА NR(1996)10 относно гаранциите за независимостта на публичното радио и телевизионно разпространение, СЕ, К-т на министрите на страните-членки, сп. Демократически преглед, Пролет 1997, кн. 10, с.261-266.

ПРОБЛЕМИ по прилагането на закона за достъп до обществена информация. (2001). Стенограма от работната среща дискусия 17.02 2001 София: Фондация Програма достъп до информация.

ПОПОВА, С.  (2001) Как БНР отрази изборите, В: Демократически преглед, книга 47, лято 2001.

ПОЧЕПЦОВ, Г. (2001) Информационные войны.  Москва: Рефл-бук, Киев: Ваклер,576с.

ПРОДАНОВ, В. (1999), Глобалните промени и съдбата на България, София: Христо Ботев, 403с.

РАЙЧЕВ, А. (2000) `Кризата на българския стратификационен модел`. В: Социалната стратификация в България. София: Фондация Фридрих Еберт, Социалдемократически институт, ЛИК, с. 59-67.

РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЕ за обществени радио и телевизия (1994) Прага.

ТОФЛЪР, А. (1992) Прогнози и предпоставки. София: ФЖМК, 227с.

ФОТЕВ, Г. (2001) Граници на политиката .София: Лик

ХАБЕРМАС, Ю. (1995) Структурни изменения на публичността. София: Университетско издателство Св Кл. Охридски.

ФИЛЕВА, П. (1999) Икономика на средствата за масова информация. София: Университетско издателство Св. Кл. Охридски.

ШЮТЦ, А. (1995) `Добре информираният гражданин. Есе върху социалното разпределение на знанието`. Социологически проблеми, 3 с.16-26.

ЯСПЕРС, К. (1995)  Малка школа за философско мислене. София: Гал-ико.

BARBER, B. (1996) Jihad vs McWorld. Ballantine Books. NY.

BERGER, P. (1963) Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective. New York.

GERHARDS, J., NEIDHARD, FR.(1990) Strukturen und Funktionen moderner Offentlichkeit, Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung.

GENOV, N. (1999) Managing Transformations in Eastern Europe. Paris and Sofia:

UNESCO-MOST, Regional and Global Development.

OCHMAN, M. and Pawel Jordan. (1997) Volunteers: A Valuable Resours, JHU - IPS.

OFFE, C. (1996) Modernity and the State. East and West. Cambridge, Mass.: MIT Press.

SALOMON L. and HELMUT K.ANHIER. (1994) The Emerging Sector: The Non-Profit Sector in Comparative Perspective - An Overview. Baltimore: Institute for Political Studies, The Johns Hopkins University


 

Copyright 1997-2012 OMDA Ltd.  All rights reserved.