СЪЮЗ  НА  ДЕМОКРАТИЧНИТЕ  СИЛИ

 

ПОЛИТИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

18-20 септември 1992 година

ВТОРО  ЗАСЕДАНИЕ[1]

София,  събота,  19  септември 1992 година

/09.30 ч./

 

ДНЕВЕН РЕД: Становища по политическата стратегия на СДС. 

 

ІІ. ПРОЦЕДУРНИ  

IІІ. ДИСКУСИЯ:

министър  Йордан Соколов[2]               

Стефан  Караджов[3]  -                          

епископ Христофор Събев[4]                

Росен Русков                                       

Тошо Пейков                                      

Йордан  Василев                               

Янко Янков                                        

Антон Антонов                                 

Георги Декин                                  

Иван Станчев[5]                               

Иван Марков                                  

Ленко Русанов                               

Михаил Неделчев                         

Венцеслав Димитров                   

д-р Васил Михайлов                     

Иван Ценов[6]                                   

Снежана Николова[7]                       

Христо Бисеров                            

Едвин Сугарев                              

Георги Марков[8]                              

Любомир Собаджиев[9]                   

Румен Христов[10]                             

Иван Евлогиев[11]                             

проф.  Николай Василев            

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТИНГА В СОФИЯ          

                                         ВОДЕЩИ:  Иван Анев[12]

                                                     Иван Сотиров[13]

 

 

 

ВОДЕЩ ИВАН  АНЕВ:  Добро утро, предлагам да започнем.

Най-напред  искам да прочета... Мишо, да влезнат журналистите за пет минути...

Най-напред  искам да прочета имената на избраните на предишното заседание  на  Националния координационен съвет членове на комисията,  която ще подготви политическия документ,  за да започнат своята работа.  Това са господата Александър Йорданов, Ваньо Лазаров,  Георги Марков,  Иван Куртев и Едвин Сугарев.

 Второ нещо, журналистите...

 

ГЕОРГИ МАРКОВ: Аз не съм присъствал, на заседанието, когато са избирани, и си правя отвод.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Добре. Тогава бих ви предложил едно лице, което бе пропуснато по една случайност на заседанието - това е г-н Пламен Антов, но трябва да се прогласува, за да Ви замести.

Приемате ли такова предложение? Г-н Мичковски.

 

АСЕН МИЧКОВСКИ /АСП/:  При това положение на нещата бих искал да направя още едно предложение за участие в тази комисия,  която ще подготвя проекта за документ и това е членът на нашата делегация г-н Ангел Кондев.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Добре тогава, всъщност минаваме към предложения допълнителни. Дали има желания за нови допълнения към тази комисия? Две предложения бяха направени.

 

ЕДВИН СУГАРЕВ: Още едно предложение мога ли да направя?

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Заповядай!

 

ЕДВИН СУГАРЕВ /НС "Екогласност"/: Аз бих искал да направя едно предложение за човек, който наистина умее да пише такива документи и това е г-н Йордан Василев.

 

ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ: Още едно предложение искам да направя във връзка и с нашите проблеми,  които са важни - г-н Кирил Карагеоргиев, кмет на Ихтиман...

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Г-н  Неделчев иска да направи  предложение.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ/РДП/: Уважаеми колеги,

Искам да напомня, че  на заседание на Националния координационен съвет се проведе гласуване.  Имаше една дълга листа...  Значи отново сега трябва да правим всичко, отново.  Беше решено тази група да се състои от пет души. Това беше прогласувано,  след което имаше листа, гласувахме със задрасквания и тези пет души бяха избрани.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Това  е демокрацията, Мишо! Да  се допълнят нещата малко...

 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ /ФКД/: Колеги, предлагам да не си губим времето с  предложения. Това е една редакционна комисия, която ще оформи предложените текстове от всинки нас тука. Моето настояване комисията да остане в този състав. Щом Жоро не иска - да останат четирима души и да си продължим работата. Да не превръщаме сега тука събирането си в избор за нещо, което не е съществено.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Предлагам все пак предложението на г-н Василев да бъде гласувано.

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ /ДГИ/: Г-н Анев, извинете. Гражданска инициатива иска думата.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Да, чакам, г-н Собаджиев.

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ /ДГИ/: Искам едно предложение да направя за г-н Кирил Карагеоргиев от нашата организация, защото има специфични проблеми. И  затова именно трябва да има и представител, който във връзка с тези проблеми да си каже думата за редакцията.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Моля ви се, няма да можем така да работим. Това така няма да стане!

 

ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ:  Понеже наистина имахме гласувано решение за пет души и трябва или да влезнем в дълга и сложна процедура на гласуване, или при положение че Жоро Марков се отказва, може да се намери списъка кой е бил следващият с най-много гласове той да влезе и толкоз!

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Добре, но предложенията започват да стават много. Г-н Савов...

 

СЪЩИЯТ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ:  Ама  не, имаме гласуван човек, не знам кой е бил следващият - шестият в списъка миналия път.

 

СТЕФАН САВОВ /ДП/: Тъй като Георги Марков си прави отвод, аз предлагам Васил Гоцев да влезе в тази комисия.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Добре, но всичко това става много сложно и ще загубин много време в ново гласуване.

 

СТЕФАН САВОВ: Какво е сложното? Сложното е,  че на негово място отива!

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Добре, да приключиме тогава с предложенията.

СТЕФАН САВОВ /ДП/: Все пак, мисля, че...

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Добре, ще направим едно ново гласуване.

 /Говорят няколко души едновременно./

 

ЮЛИЙ ПАВЛОВ /ХДС/: Защото трябва да има допълнение. Недейте така. Все едно, че всичко се налага...

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Защото бюлетините ги няма тука,  г-н Павлов.

 

ЮЛИЙ ПАВЛОВ /ХДС/: Все едно, че всичко става отгоре и ние тук само ще ръкопляскаме. Така че нека тука все пак да има изменение. /Шум в залата./

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Моля ви се, моля ви се. Позволете да ви прочета новите имена: Пламен Антов, Ангел Кондов, Йордан  Василев, Кирил Караиванов и Васил Гоцев. Г-н Василев...

 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ /ФКД/: Благодаря Ви, г-н председателю. Моето предложение беше процедурно и ако спазваме Правилника на  Парламента, а друг ние нямаме тука, то трябва да се гласува преди другите. Ако не се приеме моето предложение да остане състава, който е, и ще продължим да губим време, аз отново, както и тогава, си правя отвод, за да облекча гласуването. Поне да се гласува за трима души - един час, а не два часа!

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Добре. Г-ца Велчева искаше думата.

 

ВИРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА:  Аз само това искам да кажа, че работата на комисията ще е отворена, всеки ще може да отиде с предложения и допълнително,  така че да не усложняваме нещата. Има един състав, който да започне да работи, който е гласуван.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Предлагам да приемем предложението на г-ца Велчева. /Оживление./ Ама моля ви се, господа, няма да свършим работа така.

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ /ДГИ/:  Аз съм загрижен именно за това - да си свършим работата,  г-н Анев. Комисията беше определена да бъде от пет души, нека да я попълним.  Това е положението! Независимо от отворения характер.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Предлагам да гласуваме предложението на г-ца Велчева, т.е. да не се попълва и комисията да остане с четири души и всеки, който иска и има нещо да каже, да отиде и да работи заедно с тях. Това е толкова просто!

Който е съгласен комисията да остане в този намален състав, моля да гласува с вдигане на ръка.

Против?

Въздържали се?

Приема се. Комисията ще работи с читиричленен състав.

 

ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ /ДГИ/: Въздържалите се биха могли да се обадят, все пак. Десет на три са гласувалите организации!

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Да, извинявайте. Десет на три е гласуването. Така: ХДС беше против,  ДГИ и АСП.

С този въпрос приключихме.

Има една молба. Г-н Йордан Соколов - министърът на вътрешните работи, моли да бъде чут, иска нещо да ни каже, преди да започне заседанието.

Има ли възражения?

Г-н Соколов, заповядайте на микрофона.

 

МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ:

Уважаеми дами и господа,

Не бих искал да взимам думата преди заседанието, просто пуснах една бележка да бъда включен  в разискванията. Ако обаче искате сега да ме изслушате, аз няма да ви отнема повече от няколко минути. Просто искам да изнеса моето виждане по създалата се обстановка, тя за мене е особено сериозна.

От първия момент и СДС, и правителството бяха обект на атаки от страна на нашите врагове. И времето показа, че ние удържахме всички тези атаки и направихме не малко, за да изведем България или поне да започне напускането на тази яма, в която беше тикната цяла България.

Сега обаче срещу нас започнаха да се обявяват наши съюзници. Това е Движението за права и свободи, това е изявлението на г-н президента. Наистина вече обстановката е променена.

Ние имаме един парламент с определено съотношение на силите в него. Аз съзнавам, че исканията, които  се правят от страна на ДПС, на мен ми се струва, че са такива, за които предварително се знае, че не биха могли да бъдат приети. И ние трябва да се занимаеме какво се крие зад това. Защото да се иска смяната на председателя на Народното събрание десет или дванадесет дни след като същата политическа организация е заявила, че няма никакви претенции, да не се излагат едни сериозни мотиви, защото на същото основание ние бихме могли да поискаме и ще бъде в същата степен неоснователно, да кажем, смяната на г-н Кадир, който ръководи Народното събрание тогава, когато не го ръководи г-н Савов!

Кои са претенциите към правителството?

ДПС досега не е заявило нищо конкретно. Започна се с атаки на отделни министри,  на цялото правителство, а за какво говори обстоятелството, че след вчерашната блестяща реч на Филип Димитров Юнал Лютви заяви пред цялата телевизия, че ДПС ще иска вече само неговата оставка?

За мене нещата се развиват по един сценарий, който е съставен от други сили. Аз искам да ви кажа само няколко факта.

Преди около една седмица заместник-директор на Банката за международно развитие - за ваше сведение, това е банката, в която се влагат парите на "Подкрепа" от всичките тези  незаконни, незаконни сделки, включително и банката, за която има данни, че след това в нарушение на законите, те се изнасят навън вече трансферирани в западна валута - заявява пред висш служител в системата на МВР, че до една седмица генерал Бонев вече няма да  бъде, затова защото правителството ще бъде сменено, защото и предпоставката да не бъде генерал Бонев е да дойде ново правителство. По Закона за МВР длъжността главен секретар се назначава с указ на президента, но по предложение на Министерския съвет.

Преди два дни в един бивш окръжен град на България  е записан разговор между криминално проявено лице и служител в системата на МВР, който е свързан с престъпния свят, записът е направен с разрешение на прокурора и с мое утвърждаване на лицето вече под наблюдение, в който служителят от службите за сигурност успокоява престъпника, който се оплаква, че обрачът около него се затяга, с това да не се безпокои, защото от големи хора знае, че до края на седмицата ще има ново правителство и той може да бъде спокоен.

Сега за мен се поставя въпроса:  доколко нашите съюзници, които сега се обявяват срещу нас, са съставители на този сценарий или те са въвлечени в него без да си дават ясна сметка какво става и какво ще бъде тяхното участие.

На мен ми се струва, въпреки че  аз не съм бил никога голям привърженик на компромисите, че се налага един може би ясен разговор с Движението за права и свободи - един разговор, в който картите ще бъдат свалени и ще се играе с открити карти. /Ръкопляскания./

Досега ние слушахме непрекъснато само претенциите на Движението за права и свободи, при какви условия то щяло да  ни подкрепя, кога нямало да ни подкрепя  и всичко това, за съжаление. казано доста общо. Аз смятам, че е дошъл момента, в който СДС като първа политическа сила на България да заяви:  докога и при какви условия то ще бъде с ДПС! Ако ДПС тръгне срещу интересите на България, ако ДПС тръгва срещу демокрацията, ако ДПС е срещу промените, аз смятам, че Съюзът на демократичните сили не може да бъде с една такава организация, колкото и това да е неприятно за нас.

По същия начин, ми се струва, че стоят нещата и с г-н президента.

Ние всички чухме неговата пресконференция. За съжаление, за мене тя отново е неясна, едни много силни обвинения. Какво значи това - един президент да заяви, че политиката на това правителство, правителството на Съюза на демократичните сили, при тези успехи, които всички ние ги знаем, за да не ги повтаряме, той да я нарече гибелна политика? Да се отправя едно обвинение, че СДС и правителството са започнали война с всички, когато е  вярна обратната истина - че всички, които са срещу демокрацията и срещу промяната, започнаха война със СДС, с правителството! И колкото повече са доказва успешността на водената политика, колкото повече напредват промените и реформата, толкова повече тази съпротива и тази война се засилва! И това е естествено. Но това трябва ясно да се види и да се каже и трябва да направим всичките усилия то да се разбере от всички. Защото ние вчера  бяхме свидетели тук на този инцидент с напускането на президента[14],  но на мен ми се струва, че СДС не може да си позволи, не трябва да си позволи отношенията с президента да свършат дотук. Той е президент, той е излъчен с бюлетината на СДС като представтел на СДС, СДС има право на един разговор с него за уточняване на всички становища. Защото ние не трябва да забравяме, че тези решения, и с това приключвам, които сега ще вземе това съвещание, аз не бих искал да употребявам тези шаблонни думи, че ще имат или не историческо значение, но ще определят съдбата на България за дълго време напред. Толкова аз виждам, че е сериозен този момент.

Благодаря ви. /Ръкопляскания./

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Благодаря.

Има един въпрос, който трябва да решим.  Първо, това е редът, по който да станат изказванията.  Едното предложение е това да бъде както вчера - по азбучен ред.  Има ли други...

Г-н Шотлеков искаше думата.

 

ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ /АСП/:  Доколкото си спомням, на заседанието на Националния координационен съвет беше обсъден обратния принцип - да се говори по обратен ред - т.е.  да започнем от вчера завършилите, за да могат партиите да бъдат поставени в равно положение.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Не Ви разбрах, прощавайте.

 

ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ/ АСП/:  Да почне по обратния ред - по принципа на ротацията.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Добре,  добре.

 

ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ /АСП/:  Това беше решение на Националния координационен съвет, г-н Анев, ако  не се лъжа.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Г-н  Димитров...

 

М-Р-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ:  Аз имам едно опасение: ако ние започнем отново да се изказваме  по партии и организации, в крайна сметка това ще бъде една много некомуникативна ситуация

В крайна сметка всеки ще си каже това, което е казал, и  от него няма да се роди нещо общо.

Затова на мене ми се струва, че ние след като изказахме доста ясно своите общи позиции вчера, редно е днес да преминем към правенето на нещо конкретно, а именно да формулираме онези пунктове, които, според нас,  са задължителни в позицията на Съюза на демократичните сили  сега.

Това би могло да стане, като използваме все пак за база нещо. Бихме могли да развиваме, естествено тези идеи, но базата трябва да бъде все пак няколко оформени  пункта. От изказванията вчера се намери такова нещо, аз  не знам  дали организационният комитет е систематизирал достатъчно добре, но може би един доклад от организационния комитет, който да ни каже какви са пунктовете, които са били набелязани вчера, и върху тях ние да започнеме да вземаме думата и вече тогава може всяка партия да подчертае какво според нея трябва да влезе, какво още трябва да се допълни, какво трябва да отпадне - това би било конструктивен подход.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Добре тогава. Някое друго мнение има ли?

Едвин Сугарев.

 

ЕДВИН СУГАРЕВ /"Екогласност"/: Аз  предлагам да процедираме така: наистина да изслушаме такъв доклад, ако има подготвен, ако няма - няма да изслушваме. След това да вземат думата представителите на партиите - дали в тази посока, или в обратна, няма значение, но като се  ограничат само  в предложения за документа, който подготвяме. И моля водещите да прекъсват всички, които говорят общи работи.

След това може да се проведе една сериозна дискусия и като финал на всичко това - комисията да се заеме със съставянето на документа.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Сега такъв някакъв документ има, но има и друго нещо, което се появява. Ако ние тръгнеме пак по ред, както беше вчера, то някои хора няма да могат да се изкажат. Например г-н Слатински иска да се изкаже, а пък той няма да може да го направи. /Говорят  няколко души едновременно./ Естествено,  че трябва да осигурим  изказване.

Г-н Неделчев искаше думата.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ:  Аз поддържам позицията на АСП да се започне по обратен ред,  но само тези партии и организации, които наистина имат конкретни предложения в рамките на две минути да ги направят, след което да чуем вече един обобщен доклад от редакционната комисия, като междувременно да се изкажат и други наши колеги - наблюдатели, други членове и т.н. в една по-свободна дискусия.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Г-н Ценов.

 

ИВАН ЦЕНОВ /НСДП/: Нова СДП е за спазване на регламента и в този смисъл приемаме предложението да започнем в обратен ред - всяка партия да каже това, което вчера е оставило най-силно впечатление в нея и на което държи да коментираме оттук-нататък.

Ние сме направили, нашата партия, едно такова бързо съвещание и имаме конкретни виждания за това, което трябва да се случи днес.

Благодаря.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Г-н Савов искаше думата.

 

СТЕФАН САВОВ /ДП/: Аз искам да обърна внимание на следното. Какво значи конкретни предложения, когато ние не знаем този документ дали, примерно казано, това, което Демократическата партия казва, е включено. Значи ние ще почнем да се повтаряме. Мисля, че е много по-добре да бъде този документ прочетен и тогава вече ние да направим исканията си.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Г-н Савов, няма такъв документ.

 

СТЕФАН САВОВ /ДП/: Този документ когато се направи, когато се изготви - тогава. Защото, примерно казано, аз имам някои точни искания, които съм изказал, нали, и които като ги видя, че ги няма в документа - това ще бъде конкретното, ще кажа, че в документа не е отразено еди какво си.

И още нещо искам да кажа.

Вчера бях първият от ораторите, който почна да говори за тревогата и опасността. Днес г-н Соколов отново обърна внимание на това. Нашата конференция се обръща малко като така на конференция едва ли не на победилото СДС. А всъщност ние, за съжаление, в момента сме едно губещо СДС. Защото ние в сряда, четвъртък, петък може би въобще ще излезнем от управлението. И по този въпрос нищо не се говори. Говорят се големи приказки, говори се какво щяло да бъде, как щяло да бъде, а не се говорят конкретните неща.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Да, благодаря Ви.

Г-н Неделчев искаше думата.

 

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ /РДП/:  Просто във връзка с проблема, поставен от г-н Савов, искам отново да напомня, че според нашето решение комисията по документа е длъжна да ни  го представи в  17.30 ч. в един готов вид, когато вече ние ще имаме два часа време да прочетем, да чуем този документ, разбира се, че може и по-рано, но става въпрос така, както сме записали в програмата, ще имаме два часа възможност за дискусия върху конкретния  текст, който  ще бъде раздаден от комисията и, разбира се, че всяка партия или организация ще види дали нейните предложения са включени в този документ.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Г-н Ваньо Лазаров.

 

ВАНЬО ЛАЗАРОВ:  Уважаеми приятели,

От направените  вчера изказвания тук и във връзка със създалата се политическа обстановка е сьвсем ясно, че основните маркери, които трябва да залегнат в  политическия документ, ще бъдат нашето отношение към това, което става в момента, което означава, че направените конкретни предложения вчера от Радикалдемократическата партия в известен смисъл са почти предложения, които биха могли да залегнат в този документ. В този документ при всички положения ще залегне и нашата подкрепа и отношение към председателя на Народното събрание.

Маркираме още един елемент - това е, че в мотивите на  ДПС за създаването на тази политическа криза няма политически аргументи.

По-нататък - остава въпросът за нашето окончателно решенш в тази политическа криза, как точно ще намерим политическата формула, за да определим тази политическа криза.

Мисля, че това са основните маркери, върху които...

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Г-н Лазаров,  Вие правите  изказване!

 

ВАНЬО ЛАЗАРОВ:  Да, благодаря.

 

ВОДЕЩ ИВАН АНЕВ: Така. Г-н Марков.

 

ГЕОРГИ МАРКОВ /ДП/: Предлагам да ее почне така, както е по регламент. В рамките на 5 минути всички да се изкажат по конкретната ситуация с конкретни предложения, без да се замазват нещата. Защото това, което се говори вчера, беше, общо взето, една баданарка. А трябва да се говори по конкретната ситуация, да се вземе отношение по конкретни лица, не както снощи на кръглата маса...

Но преди това искам г-н Филип Димитров да даде обяснение по нещо, което безкрайно ме огорчи.  Когато един такъв форум взима едно решение с пълно болшинство и това решение се огласява по Националната телевизия, дори Господ няма право след това да се намесва и да спира съобщението в "Демокрация", какъвто е случаят за митинга. Аз съм дълбоко възмутен. На този митинг аз ще присъствам със семейството си сред хората долу.


 


[1] Нямаме протокола от Първото заседание. От съдържанието на стенограмата се разбира, че то е било доста драматично. Читателят на този етап ще трябва да се задоволи с писаното в печата от 19 септември 1992. Всички бележки под линия са мои Петко Симеонов. 

[2] Министър на вътрешните работи в правителството на Филип Димитров.

[3] Депутат в НС.

[4] Христофор Събев е обявен за епископ от така наречения Синод на Пимен или алтернативен Синод. Те водеха отцепниците. Тези, които искаха да декомунизират Църквата. Трудно е да се подцени приносът на отцепниците за сковаване на активността на Светия Синод. Основна фигура в опита да се разцепи БПЦ беше измъкнатият неизвестно откъде Методи Спасов.

[5] Иван Станчев е председател на Съюза на репресираните от комунистическия режим в България. Той е бил депутат от СДС в 37-ото НС. Съюзът е създаден на 31 март 1991 г. на мястото на Комитета на репресираните след 1945 г., от който по постановка бяха изключени членовете на прохитлеристките партии и организации.

[6] Роден през 1943 г. във Враца, инженер, член на Нова СДП и неин представител в НКС на СДС. Известен с острия си език, за което дават представа публичните му изявления. Виж например - http://www.blitz.bg/article/6140.

[8] Роден 1950 г., адвокат, агент на Държавна сигурност, кандидат за президент от РЗС през 2006 г. От изказващите се на дискусията, известни агенти на ДС са шестима.

[9] Роден през 1944 г. в Русе, политически затворник преди 10 ноември, инициатор на Движение за гражданска инициатива, средно образование.

[10] Роден през 1955 в с. Борово, Русенско, икономист, заместникминистър в Министерство на земеделието в правителствата на Филип Димитров и Любен Беров, министър на земеделието и хранително-вкусовата промишленост в кабинета на Ренета Инджова.

[11] Подпредседател на Българския демократичен форум, приемника на Съюза на българските национални легиони.

[12] Социалдемократ от партията на д-р Дертлиев БСДП, която напуска през 1991 г. след несполучлив опит за нейното разцепление. Лидер на отцепниците е Иван Куртев. С него са още Крум Славов, Петко Търпанов, Кръстю Пастухов (внук на прочутия Пастухов), Никола Даскалов, Леонид Търпанов, Руслан Семерджиев и др

[13] Роден 1963 г. в София, инженер, съосновател на Републиканската партия, която през 1991 год. стана член на СДС.

[14] Предния ден Желев беше принуден да напусне конференцията от масирана атака срещу него, която го злепоставяше като държавен глава.

 


Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към електронни книги