ОТ ДЕВЕТИ ДО ДЕСЕТИ

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

1. Статистика

 

 

Територия 110993,6 кв. км
Част от световната суша 0,83%
Стопанисвана земя 61 620 кв. км
Част от световния дял 0,28%
Производство на пшеница 1,0% от световното производство
   
Пшеница -добив от дка (1989 г.)
За света 238 кг/дка
За България 476 кг/дка
За 1999 г. 280 кг/дка

 

Растеж на населението

 

Година Бр. (млн.) Естествен прирас за годината % (на хиляда)
1890 2 231 600 +44 918 +13,9
1939 6 294 600 +50 683 +8
1956 7 535 800 + 76 757 +10,1
1989 8 992 300 +5387 +0,6
1990 8 990 800 -3428 -0,4
1999 8 230 400 - -6,4

 

Структура на обществения продукт (по отрасли) в %

 

1948 1960 1970 1980 1989
Промишленост 32 58 65 66 -70
Строителство 6 9 9 9 8
Селско стопанство 49 22 14 13 10
Транспорт/съобщения 2/0 4/0 4/1 5/0 5/1
Търговия 7 6 5 5 4
Други 4 1 2 2 2

 

Структура на националния доход (по отрасли) в %

 

1948 1960 1970 1980 1989
Промишленост 23 48 55 51 59
Строителство 4 7 9 9 10
Селско стопанство 58 27 17 19 11
Транспорт 2 4 6 7 8
Съобщения 0 0 1 1 1
Търговия 8 11 9 10 9
Други 4 2 2 3 2

 

Производство на основни продукти

 

  1939 1960 1970 1980 1989
1. Ел. и топлоенергия (индекс) 100 1800 6700 12 700 17 400
2. Хранително-вкусова промишленост (индекс)   100 653,4 1400 2300
3. Текстилна промишленост (индекс) 100 1100 2400 4100 5600
4. Цимент (хил. т) 225 672 3668 5359 5036
5. Тютюневи изделия (хил. т) 3,9 13,6 55,1 85,2 85,8
6. Калцинирана сода (хил. т) - 131 306 1497 1153
7. Месо (хил. т) 49,7 148 270,5 462,3 587,6
8. Сирена (хил. т) 13,3 42,8 70,4 92,5 120,8
9. Кашкавал (хил. т) 3,5 9,6 13,9 16,8 34,9
10. Строителство (индекс) 31 249 628 1100 1400
11. Селско стопанство (индекс) 100 152 211 255 265
   Пшеница (хил. т) 2003 2921 3095 3847 5425
   Царевица - зърно (хил. т) 1077 1505 2518 2256 2265
   Домати (хил. т) 44 634 716 838 873
   Винено грозде (хил. т) 546 482 621 745 587
   Ориент. тютюн (хил. т) 41 60 112 103 65
Животни и продукти
12. Говеда в т.ч. крави (хил. бр.) 1495/537 1452/547 1279/589 1796/706 1575/609
   Овце 9028 9333 9678 10 433 8130
   Свине 743 2553 2369 3808 4332
   Мляко (млн. л) 669 1081 1583 2151 2438
   Яйца (млн. бр.) 744 1221 1617 2434 2726
Добиви (кг/дка)
   Пшеница 131 190 299 397,3 476,5
   Царевица (зърно) 135,9 235,9 372,7 384,5 399,9
   Картофи 779,5 997,9 1172,2 854,1 1368,1
   Тютюн (ориенталски) 95,6 69,8 102,9 111,5 108,4

 

 

Потребление на основни продукти

(на човек от населението)

 

Продукти 1939 1960 1970 1980 1989
Хляб и хлебни изделия (кг) -   216 192  
Месо (кг) - 29,1 41,4 61,2 77,8
Мляко (л) - 92,3 116,6 196,4 192,8
Яйца (бр.) - 84 122 204 255
Захар (кг) - 17,7 32,9 34,7 34
Зеленчуци (кг) - 97,2 88,9 93,8 117,1
Плодове (кг) - 95,3 148,2 105,8 84,8
Растителни и животински мазнини (кг) - 14,0 16,2 20,8 23,4
Алкохолни напитки (50 градуса/л) - - - 14,0 14,6
Памучни платове (кв. м) - 16,4 22,2 25,9 27,9
Вълнени платове (кв. м) - 3,00 3,8 4,6 4,7
Обувки (кожени), (чф./човек) - 0,9 1,7 2,00 2,8

 

 

Външнотърговски стокообмен

(млн. лв. по цени от съответната година)

 

  1939 1960 1970 1980 1989 1990
Износ 63,4 668,6 2344,5 8901,5 13 672,9 10 559,5
Внос 53,3 740,1 2142,3 8282,9 12 795,8 10 314,9
Баланс +10,1 -71,5 +202,2 +618,6 +877,1 +244,6

 

Потребление в лв. на човек от населението

по цени от съответната година

 

1939 1960 1970 1980 1989 1990
- 394 839 1685 2572 2978

 

Социални показатели

 

  1948 1960 1970 1980 1989
Театрални посещения (на 1000 души) 260 764 637 723 602
Посещения на кино (човек годишно) 4 14 13 11 8
Болнични легла (на 10 хил. души) 26 56 75 90 99
Население на 1 лекар 1460 715 538 407 319
Население на 1 стоматолог 5535 3304 2737 1834 1487
Жилищна площ на човек (кв. м) няма данни няма данни 11,3 14,8 17,9
Построени жилища (бр.) - 49 786 45 656 74 308 40 538
Построена жилищна площ (хил. кв. м) - 1759 2243 3328 2144
Учащи (на 10 хил. души от населението) 1604 1792 1825 1642 1732
Студенти (на 10 хил. души от населението) 55 70 105 96 148
Деца в детски градини (хил. бр.) 166 284 332 421 318
Изплатени пенсии (млн. лв.) 45,3 207,5 718,9 1685,2 3245,8
Телефонни постове (хил. бр.) 67,5 150,9 387,8 1181,7 2302,1

 

Завършили учебни заведения
  1945-1950 1956-1960 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990
Гимназии 139 342 104 222 129 205 149 343 143 365 164 145 138 985 215 698
Професионално-технически училища 23 533 58 002 106 035 129 438 84 852 12 386 3410 29 410
СПТУ - - 2631 27 597 118 319 193 063 190 752 159 101
Техникуми и училища по изкуство 37 319 68 752 108 343 172 290 195 331 164 701 125 014 131 121
Полувисши институти 6244 8467 17633 21 707 22 516 60 647 24 246 26 348
ВУЗ 17 860 29 591 35 024 59 275 71 148 93 881 80 560 88 952

 

Културни институции

 

  1960 1970 1980 1989
Театри 46 46 58 70
Кина 1515 3401 3453 3081
Музеи 118 146 199 217
Читалища 4502 4496 4256 4269
Библиотеки 7619 11 066 10 190 9347

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подбрана литература

АРЕНД Х. 1993. Тоталитаризмът. София.

АСЕНОВ Б. 2003. Разузнаването. София.

БЖЕЖИНСКИ З. 1997. Голямата шахматна дъска. София.

БОБЕВА Д. и колектив. 1996. Миграцията: европейската интеграция и изтичането на мозъци от България. София.

БОЧЕВ С. 1998. Капитализмът в България. София.

БРАТКОВА Т. 2000. Теория на социалната политика. София.

България 20 век. Алманах. 1999. София.

Българска енциклопедия. 1999. София.

Българската държавност в актове и документи. 1981. София.

ВАРЗОНОВЦЕВ Д. 1998. Елитът и промяната в България. Свидетелствата на първата вълна политици след 1989 година. София.

ВАРОН Б. 2001. Пътеки. Трето допълнено издание. София.

Вълко Червенков през погледа на неговите съвременници. 2000. София.

ГЕРГОВА А. (съст.) 2004. Българска книга. Енциклопедия. София-Москва.

ГРАШНОВ М. 2000. Каменният летопис н народното строителство 1944-1990 г. Книга първа "Пионерите" Книга втора "Майсторите".

Дейци на българското инженерно-архитектурно дружество 1893-1049. 1950. Федерация на  научно-техническите съюзи , Съюз на архитектите. София.

ДИМОВА Д. 1997. Социална политика. София.

ДОЙЧЕВ П. 1999. Живот, отдаден на туризма. София.

ДОКТОРОВ М. 1993. В схватка с октопода. Вторият център против живковистите. 1965-1968 г. София.

Държавникът и човекът. 2001. Сборник от спомени за Тодор Живков по случай 90-годишнината от рождението му. София.

ЖЕЛЕВ Ж. 1998. В голямата политика. София.

ЖИВКОВ Т. 1997. Мемоари. София.

ИВАНОВ Д. 1998. Единението. София.

ИВАНОВ Д. 2000. Левият вестник. София.

ИВАНОВ Д. 2004. Шести отдел. София.

ИВАНОВ Хр. 1992. Милицията в България (1944-1991 г.) Сборник законодателни и нормативни актове. Т. І. София..

ИГОВ Св. 2000. Българската литература  ХХ век. От Алеко Константинов  до Атанас Далчев. София.

Икономиката на България. Статистически сборник.1991. София.

ИРЕЧЕК К. 1899. Княжество България. Пловдив.

КАЗАСОВ Д. 1987. Искри от бурни години. София.

КОРНАЙ Я. 1996. Социалистическата система. София.

КУЦАРОВ П. 2001. Руската империя и Съединението. София.

ЛАФОНТЕН О. 2003. Сърцето бие отляво. София.

ЛУКАНОВА А. 1992. Социалната демокрация - алтернатива за България. Плевен.

МАРКОВ Г. 1992. Българската история вкратце. София.

МАРКОВ Г. 2000. Светът през ХХ век. София.

МАРКОВ Г. 2001. Поуки за държавниците. Паметка. София

МАРТИНСКИ Тр. 2002. Моят живот в спорта. София.

МАТЕЕВА М. 1998. Събитията в Източна и Централна Европа (хронологичен преглед) 1985-1997. София.

МАТЕЕВА М., Хр. ТЕПАВИЧАРОВ. 1989. Дипломатически отношения на България (1878-1988). София.

МЕТОДИЕВ В., Л. СТОЯНОВ. 1990. Български конституции и конституционни проекти. София.

МЛАДЕНОВ Й., И. ДИМИТРОВ, О. ГЕНЧЕВ, П. ТОТЕВ. 2003. Панорама на електронната промишленост на България. Факти и документи.

ПЕТРОВ К. 1996. Колапсът на комунизма. София.

СИМЕОНОВ С. 1996. Полиция и закон. Документален сборник за устройството на на полицейската институция 1877-1947 г. София.

Статистически годишник на Царство България. 1941-1944. София.

Статистически годишник на НР България. 1970-1991. София.

СТОЙКОВ Ц. 1999. Социално подпомагане. София.

ТОКУШЕВ Д. 2003. Съдебната власт в България: от древността до наши дни. София.

ЧАВДАРОВ С. 2003. Години на съзидание. София.

ЧОМСКИ Н. 1997. Година 501-ва: завоюването продължава. София.

The World Bank Annual Report. 1987-1991. Washington.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени