ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

(четено от Любомир Собаджиев по Свободна Европа на 1 август 1989 г.)

 

 Народното движение за гражданска инициатива е масова непартийна политическа организация на привържениците на политиката на гласност и преустройство у нас. Движението представлява и обединява основаващото се на инициативата от долу на гражданите общонародно Движение в подкрепа на курса на социалистическо преустройство и претворяването му във всички области на обществено-политическия, стопанския и културния живот на нашата страна…

Движението за гражданска инициатива си поставя за основна задача да работи за разширяване на демократичните преобразования у нас, за превръщането на процеса за гласност и преустройство в необратим. Основна цел на дружеството остава насочване на гражданите към изграждане на общество, в което деец на правото е народът и в което свободното развитие на личността е условие за свободно развитие на обществото.

От това произтичат следните цели на Движението:

Организираните в Движението за гражданска инициатива привърженици на преустройството, обединени в името на подкрепа на курса на преустройство действат за пресичане и осуетяване на всякакви опити да се замрази процесът на демокрация и гласност от страна на командно-административните структури в обществено-политическото управление, както и от страна на отделни бюрократично появяващи се личности. По своята същност Движението служи на народа като социален гарант в провеждането на обновителните промени в духа на гласността и преустройството.

Движението желае да съдейства за превръщане на НРБ в правова държава, в която субект на правото се явява сам народът и където свободното развитие на личността е условие на свободното развитие на обществото.
 

Р. Узунова: По-бавничко, повторете изречението…
 

Л. Собаджиев: Тук има едно повторение, моля...

Дейността на Движението трябва да доведе до създаване на условия за преминаване от показно народовластие към реално пълновластие на народа; Разделяне на законодателната изпълнителната и съдебна власт; Гражданите трябва да имат от никого неоспорима и неотнимаема възможност да се реализират на политическата сцена, независимо от националната, социалната, партийна или религиозната им принадлежност, както и техния пол, цвят на кожата и прочие дискриминационни белези. Движението за гражданска инициатива трябва да се превърне в действителен изразител на единната воля на народа, …желае да се превърне.

Движението ще работи за извеждането на народното стопанство, природната среда, културата и образованието от критичното състояние - резултат от прилаганите до сега административно-командни методи на обществото; За подобряването на управлението на социалната сфера и организацията на труда; За повишаването на благосъстоянието и жизненото равнище на народа; За укрепване здравето на хората и генетическия фонд на нацията; Да работи за развиването на особена система за защита на децата и подрастващите; Ще работи щото да се развиват тенденциите към преобладаване на хармонично семейство; За зачитане на традиционните човешки и нравствени ценности.

Принципи на дейността на Движението на гражданска инициатива: Демокрация и социалистически плурализъм; Уважение към личността и защита на правата на човека; Търпимост към идеите и верската принадлежност на гражданите; Свободно културно развитие на небългарските етнически общности; Законност и правов ред; Гласност, социална справедливост и открит характер на дейността на участниците в Движението; Колективност при вземане на решения и колегиалност в ръководството; Взаимно уважение и сътрудничество; Самоизявяване на личността и самодисциплина.

Начини и средства за осъществяване задачите на Движението за гражданска инициатива: …

Аз тука отново трябва да ви повторя, че това е един много съкратен вариант на Програмата.

Ние я подготвихме, за да…(прекъсване):

Дейността на Движението за гражданска инициатива се организира и провежда в строго съответствие с Конституцията. Ало!? Тя е легална и е основана на безкомпромисно зачитане на закона. За да може да се постигне действително спазване на положенията в Конституцията, да се работи щото гражданите, техните обединения и организации, както и държавните учреждения да се ползват от своите конституционни права.

… Ало?! Някой друг се намесва, затова викам! …

Движението ще подкрепя инициативите на Българската комунистическа партия и правителството, които задълбочават и ускоряват процеса на преустройството, инициативи, които консолидират силите на народа, дават възможности за решаване на насъщните проблеми на нацията. Преустройството и гласността у нас трябва да получат правни, икономически и политически санкции. Работата за осъществяване на коренни промени в народното стопанство, културата и образуванието, здравеопазването и охраната на природната среда е… също ще влиза в компетенцията на Движението за гражданска инициатива.

Движението за гражданска инициатива изисква щото в нашата страна да могат да бъдат гарантирани реална власт и реални пълномощия за активни народни представители, избрани от народа в свободни и демократични избори. Движението за гражданска инициатива излиза с инициатива и участва в разработката на модела на народното самоуправление, при който гражданите ще имат възможността да участват в решаването на държавните и обществените работи на всички равнища. Да участва в избирателните кампании като при нужда издига свои кандидати.

… Ако имате намерение да го четете това, последният абзац в бъдеще време ще го сложите… Ще!...

Водене на непримирима борба в случаите на злоупотреба с власт и обществено положение, както и с проявленията на неотстранената административно-командна система. Движението ще претендира да управлява контрол над разпределението на националния бюджет, да внася предложения за разпределяне и преразпределяне на националния доход, а също и ще внася предложения за изменение на структури в народното стопанство и в управлението в съответствие с потребностите на обществото. Движението ще организира запитвания до общественото мнение и представяне резултатите на гласност. Ще внася предложения за организиране на обществени обсъждания и гласувания. Движението ще оказва помощ на властта - на обществената власт, на правителството при провеждането на подобни мероприятия…


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Този програмен текст отбелязва един начален етап в развитието на Движението за гражданска инициатива.

 

 


 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.