СЪГЛАШЕНИЕ[1]

ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ЕДНА СТРАНА И ПРАВИТЕЛСТВАТА НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, СЪЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И АМЕРИКАНСКИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ, ОТ ДРУГА.

 

Българското правителство приема условията за примирие, предложени от правителствата на Съветския Съюз, Съединеното Кралство и Американските Съединени Щати, действуващи от името на всички обединени народи, които се намират в война с България.

На основание на гореизложеното представителите на българското правителство - Министър на външните работи - г-н П. Стайнов, Министър без портфейл - г-н Никола Петков и Министър на финансите - г-н П. Стоянов, снабдени с надлежните пълномощия, от една страна, и представителите на Съветското главнокомандуване - маршал на Съветския Съюз Ф.И.Толбухин, представителят на Върховният командуващ на съюзниците в Средиземноморския район - генерал-лейтенант Джеймс Хамел, упълномощени по надлежния начин от правителствата на Съветския Съюз, на Съединеното кралство и на Американските Съединени Щати, действуващи от името на всички обединени народи, които се намират в война с България, от друга, подписаха следващите тук условия:

1. а/ България като спря военните действия против Съветския съюз на 9 септемврий 1944 год. и като скъса отношенията си с Германия на 8 септемврий 1944 год. и с Унгария на 26 септемврий 1944 година, прекрати военните действия против всички други обединени народи;

  б/ Българското правителство се задължава да разоръжи германските въоръжени сили намиращи се в България и да ги предаде в качеството на военнопленици.

  в/ Българското правителство се задължава да интернира[2] поданниците на Германия и нейните сателити.

  с/ Българското правителство се задължава да издържа и да представя такива сухопътни, морски и въздушни сили, които могат да бъдат определени за служба под общото ръководство на Съюзното /Съветското/ Главно командуване. Тия сили не трябва да се използват на територията на Съюзниците, без предварителното съгласие на заинтересованото Съюзно Правителство;

  д/ След прекращаваното на военните действия против Германия българските въоръжени сили трябва да бъдат демобилизирани и преведени под наблюдението на Съюзната Контролна Комисия в мирновременно положение.

2. Българските въоръжени сили и чиновници, съгласно предварителното условие, прието от Българското правителство на 11 октомврий 1944 година, трябва да бъдат евакуирани от територията на Гърция и Югославия в установения по това условие срок; българските власти трябва да вземат незабавни мерки за евакуирането от гръцка и югославска територия на ония българи, които са били български поданници на 1 януарий 1941 год. и да анулират всички законодателни и административни положения, които се отнасят до анексирането или включването в България на гръцка и югославянска територия.

3. Българското правителство ще обезпечи на Съветските и други Съюзни войски възможността за свободно предвижване по българска територия в всяко направление, ако по мнението на Съюзното /Съветското/ Главно командуване това се наложи от военната обстановка, при което българското правителство ще окаже на това предвижване всякакво съдействие със свойте съобщителни средства и за своя сметка по суша, по вода и въздуха.

4. Българското правителство ще освободи незабавно всички съюзни военнопленници и интернирани, преместени лица и бежанци, в това число и поданниците на Гърция и Югославия, с достатъчно храна, дрехи, медицинско обслужване и санитарни и хигиенични предмети, а така също с превозни средства за възвръщане на кое и да е от тия лица в държавата му.

5. Българското правителство ще освободи незабавно, независимо от поданството и националната принадлежност, всички лица, които са арестувани в връзка с тяхната дейност в полза на Обединените народи, или за гдето са съчувствали на делото на Обединените народи, или поради техния расов произход и релегиозни убеждения, а така също ще отмени вcяко дискриминационно законодателство и произтичащите от него ограничения.

6. България ще сътрудничи за задържането на лица, обвинени в военни престъпления и за тяхното съдене.

7. Българското правителство се задължава да разтури веднага всички намиращи се на българска територия прохитлеристки[3] или други организаций, които водят враждебна на Обединените Народи пропаганда и да не допуска занапред съществуването на такъв род организации.

8. Издаването, внасянето и разпространяването в България на периодическа и непериодическа книжнина, постановката на театрални зрелища и кино-филми, работата на радиостанциите, пощата, телеграфа и телефона ще става по споразумение с Съюзното /Съветското/ Главно командуване.

9. Българското правителство връща цялата собственост на Oбединените народи и на техните поданници, в това число гръцката и югославянската собственост и ще внесе репарации за загубите и вредите, причинени от войната на Обединените народи, в това число Гърция и на Югославия, които загуби и щети ще бъдат установени в бъдеще.

10. Българското правителство ще възстанови всичките права и интереси на Обединените Народи и техните поданници в България.

11. Българското правителство се задължава в срокове, указани в Съюзната Контролна Комисия да възвърне в пълна изправност на Съветския Съюз, а така също и на Гърция и Югославия и на другите Обединени Народи изнесените от страна на Германия и България от техните територии през време на войната всички ценности и материали, принадлежащи на държавни, обществени, кооперативни организации, предприятия, учреждения или отделни поданници, като например инсталациите на фабрики и заводи, локомотиви, железопътни вагони, трактори, автомобили, исторически паметници, музейни ценности и всяко друго имущество.

12. Българското правителство се задължава да предаде в разположение на Съюзното /Съветското/ Главно командуване, в качеството на трофеи всичкото намиращо се на българска територия военно имущество на Германия и нейните сателити, включително намиращите се в Български води флотски единици на Германия и нейните сателити.

13. Българското правителство се задължава да не допуска, без разрешението на Съюзната Контролна Комисия, изнасянето или експроприирането на каквото и да е имущество /включително ценности и валута/ принадлежало на Германия и Унгария или на техни поданници и лица, които живеят на техни територии или на територии заети от тях. Българското правителство ще пази това имущество по реда, установен от Съюзната Контролна Комисия.

14. Българското правителство се задължава да предаде на Съюзното/Съветското/ Главно командуване всички плавателни единици, принадлежащи на Обединените Народи и намиращи се в Български пристанища, независимо в чие разпореждане тия единици се намират, за използуване от Съюзното /Съветско/ Главно командуване през време на войната против Германия и Унгария за общите интереси на Съюзниците, като по-късно тия плавателни единици бъдат възвърнати на техните собственици.

Българското правителство носи пълна материална отговорност за всяка повреда или унищожена[4] на изброеното по-горе имущество, до момента, в които ще го предаде на Съюзното /Съветското/ Главно командуване.

 15. Българското правителство трябва редовно да изплаща парични суми в българска валута и да предоставя стоки /гориво, хранителни продукти и пр./, средства и услуги, които могат да потрябват на Съюзното /Съветското/ Главно командуване за изпълнение на неговите функции.

16. Българските търговски плавателни салове, които се намират както в Български, така и в чужди води, ще бъдат под оперативния контрол на Съюзното /Съветското/ Главно командуване за използуване в общите интереси на Съюзниците.

17. Българското правителство, ако потрябва, ще обезпечи използуването върху територията на България на промишлените и транспортни предприятия, а така също на средствата за връзка, силовите станции, предприятия и учреждения за обществено ползуване, складове за топливо и други материали, съобразно инструкциите, дадени през време на примирието от страна на Съюзното /Съветското/ Главно командуване.

18. През целия период на примирието ще бъде учредена Съюзна Контролна комисия в България, която ще регулира и следи изпълнението на условията за примирие, под председателството на председателя на Съюзното/Съветското/ Главно командуване, с участие на представители на Съединеното Кралство и Съединените Американски Щати.

В течение на периода между влизането в сила на примирието и завършването на военните действия против Германия, Съюзната Контролна Комисия ще се намира под общото ръководство на Съюзното/Съветско/ Главно командуване.

19. Настоящите условия влизат в сила от момента на тяхното подписване.

 

Съставено в Москва в четири екземпляра, всеки от тях надписан[5] на български, руски и англииски езици, при което текстовете на руски и англииски език са автентични.

 

 

 

 

 

ПО ПЪЛНОМОЩИЕ НА
БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

 

/п/Д.Стайновъ

/п/Д.Търпешевъ[6]

/п/ Н.Петковъ

/п/П.Сояновъ

 

28 октомврий 1944 год.

 

 

 

 

ПО ПЪЛНОМОЩИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА
НА СЪЮЗА НА
СЪВЕТСКИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ РЕПУБЛИКИ, НА СЪЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪВЕТСКОТО ГЛАВНО КОМАНДУВАНЕ:

/п/Толбухин

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КОМАНДВАЩ НА СЪЮЗНИЦИТЕ В СРЕ-ДИЗЕМН0М0РСКИЯ РАЙОН:

/п/Дж.Хамел

 

 


 

[1] Документът се публикува по текста му в АМВР, оп.1, а.е. 35. Той е трето или четвърто машинописно копие, на стария правопис. Използван е, ако се съди по фонда, описа и архивната единица, където е съхранен, за сведение и справка на ръководството на МВР до подписването на мирния договор през 1947.

[2] Зацапана, трудно четлива дума.

[3] По-късно пропагандата на компартията ще акцентира десетилетия наред върху думата "фашисти", а всички мерки, наложени и препоръчани от победителите, са против "прохитлеристите". 

[4] Така е в документа.

[5] Така е в документа.

[6] Не е ясно защо Добри Терпешев подписва този документ. Той няма пълномощия за това. Неговият странен подпис подсказва за ситуацията на подписването - далеч от протокол и дипломация. Победителите привикват победените, тикат им листове за подпис, които вероятно не са четени от тях, защото Терпешев щеше да види, че го няма сред представителите на страната. Победените раболепно подписват. Съдържанието на "Съглашението", както и качеството на превода на български, с който е разполагало Министерството на вътрешните работи, позволява всякаква интерпретация на текстовете, но едно е безспорно: България е окупирана, макар думата окупация да не се споменава. Установен е пълен контрол от Съюзното/Съветско/ Главно командуване върху стопанството, комуникациите, медиите. Политиката е превърната в куклен театър. От това обаче съвсем не следва, че тоталитарният комунизъм у нас е наложен от Съветската армия, защото тя далеч по-дълго беше окупатор в Австрия, а Австрия не пое по нашия път...

Установената окупация е унизителна за българите. В нея има текст, които насилствено изселва българи от Гърция и Югославия. Това е престъпление спрямо правата на човека. Но още по-унизителна е интерпретацията на Споразумението от последвалите, включително и днешните, български власти. Цитирам чл. 2 от Съглашението: "българските власти трябва да вземат незабавни мерки за евакуирането от гръцка и югославска територия на ония българи, които са били български поданици на 1 януарий 1941 год. и да анулират всички законодателни и административни положения, които се отнасят до анексирането или включването в България на гръцка и югославянска територия." (курсивът е мой - П.С.) Без да навлизам в подробности и като игнорирам последвали документи: от Съглашението следва, че всички българи, придобили българско гражданство след 1 март 1941 година, остават български граждани тъй като българската държава няма претенция да анексира териториите, върху които те живеят.

 


 


 

 

Copyright 1998-2018  OMDA Ltd. Всички права запазени