УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ


Днес, 8.02.1989 Иинициативен комитет се събра в гр. Пловдив и на основание член 52 от конституцията на НРБ основа Независимо сдружение на научно-техническата, хуманитарната и художествено-творческата интелигенция в България, което за по-кратко бе наименовано Профсъюз Подкрепа със следните цели:

1.  Да издигне авторитета и възвърне уважението към интелектуалния труд в България, тъй като степента на цивилизованост на всяка страна се измерва по качеството на нейната интелигенция, както и по уважението на народа към нея.

2. Профсърз Подкрепа да работи за осигуряване на свобода за изява    на духа на изобретателите, рационализаторите, откривателите, творците на духовни ценности, както и свобода за дейността на другите членове на българската интелигенция.

3. Да защитава интересите на своите членове от своеволията и посегателствата на недобррсъвъстни колеги, фирми, внедрителски колективи, държавни предприятия.

4. Едновременно с това Профсъюз Подкрепа ще служи и за социален гарант при взаимоотношенията на своите членове с издателски къщи, грамофонни фирми,  внедрителски колективи, галерии, патентни бюра, административни органи и др.

4. Профсъюз Подкрепа ще подпомага морално и материално своите членове, за да имат те и семействата им необходимия минимум  за живот и нормална интелектуална и творческа дейност.

5. Профсъюз Подкрепа ще съдейства за осигуряване на пълноценна почивка на своите членове в съществуващата база на държавните Профсъюзи.

6. Профсъюз Подкрепа ще воюва непримиримо срещу всеки опит за намеса на политически партии, сдружения, групи, органи на властта и правителството, ]опит да фаворизират конформисти, които от своя страна, с поверените им народни средства, длъжности, оценителски или инвеститорски функции ще формират около си атмосфера, унизителна за творците с будно гражданско съзнание.

Профсъюз Подкрепа /Независимо професионално сдружение на научно - техническата, хуманитарната и художествено - творческата интелигенция в България/ на своето учредително събрание избра Централно ръководство в следния  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  д-р Константин Димитров Тренчев

СЕКРЕТАР:    Огнян Николов Велчев

СЪВЕТНИК:    Петър Манолов /Георгиев/

ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО:

Николай Христов Маджев

Христо Нанев Генев

Кояна Желева Иванова

КАСИЕР: Димитър Петров Бояджиев

ГОВОРИТЕЛ: Диана Иванова Бояджиева

Събранието реши да представи настоящия учредителен протокол пред фирменото отделение на Районния съд в гр. Пловдив за регистрация на профсъюз Подарепа.

Професионалният съюз Подкрепа ще бъде представляван навсякъде, където е необходимо, от своя председател, Секретар, Съветник, Членове на централното ръководство, Говорител или други опълномощени профсъюзни членове.

 

8.02.1989                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                 

Пловдив                      СЕКРЕТАР: /п/

 

 


 

 Copyright 1998-2019  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Партии и организации"