НОВИТЕ БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ И МОНЕТИ
Фиксирани курсове на БНБ 

Какво означава “деноминация на лева”? 
Какво отражение ще даде деноминацията върху цените? 
Какво означава деноминацията на лева лично за вас? 
Как да изчисляваме новия лев при обмяна? 
Какво можете да направите със старите си левове? 
Какво трябва да направите, ако имате собствен бизнес? 
Как ще работи системата за картови разплащания след 5 юли 1999 г.? 
Нови монети в обращение от 5 юли 1999 г. 
Нови банкноти в обращение от 5 юли 1999 г.

На 5 юли 1999 г. Българска народна банка пристъпи към обявената преди близо година деноминация на българския лев. 

Какво означава “деноминация на лева”? 

От 5 юли 1999 г. (понеделник) сегашният български лев се заменя с нов* лев в съотношение 1000 към 1. Това означава, че от тази дата 1000 стари лева ще са равни на 1 нов лев. Технологичният процес на замяна на сегашния лев с нов се нарича деноминация.
Българска народна банка пуска в обращение от 5 юли 1999 г. нови банкноти и монети. Банкнотите са с номинална стойност 1, 2, 5, 10, 20 и 50 лева, а монетите – с 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки. Сегашните банкноти остават законно платежно средство до 31 декември 1999 г. 
Считано от 5 юли 1999 г. – понеделник, деноминацията влиза в сила за всички величини в български левове, банкноти и монети. 
Тя се отнася също и за: 
* всички имуществени и парични права и задължения; 
* активите и пасивите на предприятията; 
* ценни книжа и размера на дяловете; 
* размера на капитала, записан в търговския регистър; 
* всички платежни средства, чиято стойност се измерва в левове. 

Деноминацията на лева ще улесни всички плащания, счетоводни и обменни операции. Вече няма да е необходимо да смятаме с големи цифри. След 5 юли 1999 г. 1 нов лев ще бъде равен на 1 германска марка или 0.51 евро. Централната банка ще поддържа паричното обращение в страната с по-малко средства.* Понятията “стар” и “нов” лев са въведено условно в този текст за по-лесно разграничаване на левовете от сега действащата емисия с тези от емисия 1999 г. 


Какво отражение ще даде деноминацията върху цените? 
Като чисто технологичен акт деноминацията на лева няма да доведе до изменение на цените. До 31 декември 1999 г. цените на всички стоки и услуги ще се обявяват и изписват едновременно в стари и в нови левове. Фиксираните цени на електроенергия, въглища, топлоенергия, природен газ, питейна вода, телефони, бензин и обменните курсове, публикувани от БНБ, ще бъдат определяни и обявявани само в нови левове. 
От 5 юли до 31 декември 1999 г. всички граждани и служители в търговската мрежа са задължени да приемат стари и нови пари. Комисията за защита на потребителите към Министерството на търговията и туризма ще контролира дали тези условия се изпълняват стриктно на територията на страната. При нередности може да сигнализирате на тел. (02) 980 25 24.

Какво означава деноминацията на лева лично за вас? 

Замяната на стария лев с нов лев няма да промени бита ви и няма да намали покупателната способност на парите ви.


Как да изчисляваме новия лев при обмяна? 
 
Безналична обмяна
Налична обмяна**
стар лев
нов лев
стар лев
нов лев
лева
лева
стотинки
лева
лева
стотинки
1274
1
27
1274
1
27
11 275
11
28
11 275
11
27
111 276
111
28
111 276
111
27
**При наличните пари всяка стойност под 10 стари лева не може да бъде изчислена в нови пари, защото няма да има достатъчно малка монета, която да покрие остатъка. При обмяната на налични пари закръгляването се извършва на всеки 10 лева.


Какво можете да направите със старите си левове? 
Всички банкноти и монети от старата емисия ще бъдат приемани без ограничения като платежно средство до края на 1999 г. След 1 януари 2000 г. като платежно средство ще бъде приеман само новият лев. Всички банки ще приемат стари левове за обмяна до 31 декември 1999 г. В БНБ ще можете да обмените старите си пари и след тази дата, без краен срок.


Какво трябва да направите, ако имате собствен бизнес? 
Ако имате собствен бизнес, трябва да пригодите счетоводната информационна система на фирмата си за съставяне на счетоводни отчети в стари и в нови левове преди 5 юли 1999 г. Годишните финансови отчети за 1999 г. се съставят в нови левове. 
Търговските дружества са длъжни да поискат вписване в търговския регистър на промените в капитала, произтичащи от Закона за деноминация на лева, в срок до една година от влизането му в сила (т. е. до 5 юли 2000 г.)


Как ще работи системата за картови разплащания след 5 юли 1999 г.? 
Притежателите на кредитни и дебитни карти, свързани със системата “Борика” (EUROPAY/MasterCard, VISA, American Express и JCB), ще могат да теглят суми от сметките си и да плащат на POS-терминалите (търговските терминали). Системата ще бъде спряна еднократно в 00.00 ч. на 5 юли 1999 г. за централно пренастройване, което ще продължи 6 часа. В 06.00 ч. същия ден тя ще функционира. Пренастройването на място на всички банкомати и POS-терминали за работа в нови левове ще отнеме около три месеца. През този период част от машините ще работят със стари левове. В такъв случай сумата на транзакцията на екрана и на разписката ще бъде отбелязвана в СТАРИ ЛЕВА - OLD LEVS. Ако устройството вече е пренастроено, сумата ще бъде отбелязвана в ЛЕВА - LEVS. 
За съжаление сега действащата система на POS-терминалите не позволява поставянето на десетична точка. По тази причина при плащания с карти в търговската мрежа на разписката ще бъде посочвана сума без десетична точка - т.е. изцяло в стотинки. За да бъде превърната в нови левове, е необходимо ръкописно да се нанесе десетичната точка. Например при покупка на 30 литра бензин на разписката ще се появи сумата 2850 лв. Поставянето ръкописно на десетична точка преди последните две цифри ще превърне сумата в нови левове - 28.50 лв. 
“Борика” прави всичко възможно да отстрани тези затруднения за своите клиенти в най-кратки срокове.

Данните за българските банкноти и монети в обръщение от 5 юли 1999 година са взети от страницата на Българска народна банка
http://www.bnb.bg
 
 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени