ПОСЛАНИЕ ДО СРЪБСКИЯ НАРОД
ОТ
СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

     На 24 септември народът на Сърбия ще се изправи пред съдбоносен политически избор.
     Независимо от обстоятелствата, при които са насрочени  и организирани, изборите ще открият пред сръбския народ възможността да отхвърли мирно и категорично политиката на Милошевич, изградена  от  манипулации, ограничаване от свободите и обедняване на населението. Това е  политиката, която доведе ФР Югославия  до войни, изолация и безизходица. Тези избори ще дадат  на хората в Сърбия шанс за демократична промяна. От тях зависи да се възползват от тази възможност, като излязат да гласуват.
     Ние отново потвърждаваме, че избор, водещ до демократична промяна, ще предизвика  радикална промяна в политиката на Европейския съюз по отношение на Сърбия:
Ще вдигнем санкциите срещу ФРЮ; ще подкрепим необходимите икономически и политически реформи, като предоставим на Сърбия икономическа помощ за нейното възстановяване и ще подкрепим реинтегрирането на ФРЮ в международната Общност. Ще предложим на ФРЮ да се приобщи към Европейския съюз, така че да може да заеме полагащото й се място в Европа. Ние никога не сме забравяли, че сърбите са европейци.
     Вотът за демокрация в Сърбия ще бъде вот за Сърбия в Европа.

Към това послание се присъединяват следните страни, асоциирани с Европейския съюз: 
България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Кипър и Малта и страните от ЕФТА, членове на Европейската икономическа  зона - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

/неофициален превод на Омда/

Council of the European Union
Brussels
19 Sept. 2000
Press Release

MESSAGE TO THE SERBIAN PEOPLE

On 24 September the people of Serbia will be faced with a crucial political choice.

The elections, whatever the circumstances under which they have been called and organised, will give the Serbian people the opportunity to repudiate clearly and peacefully the policy of Milosevic, which consists of political manipulation, deprivation of liberty, and impoverishment of the population. It is that policy which led the FRY to war, isolation and deadlock. These elections will give the Serbian people a chance for democratic change. It is up to them to seize the opportunity by turning out to vote.

We reaffirm that a choice leading to democratic change will entail a radical change in the European Union's policy with regard to Serbia:
we will lift the sanctions against the FRY; we will support the necessary economic and political reforms by providing Serbia with economic aid for its reconstruction and we will support the reintegration of the FRY into the international Community. We will suggest to the FRY that it draw closer to the European Union so that it can occupy its rightful place in Europe. We have never forgotten that the Serbs are Europeans.

A vote for democracy in Serbia will be a vote for Serbia in Europe.

The following countries associated with the European Union, Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland,
Romania, the Slovak Republic, Cyprus and Malta and the EFTA countries Iceland, Liechtenstein and Norway, members of the European Economic
Area, have aligned themselves with this message.


 
 
 

Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк

 

Карта на сайта

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"


Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени