Бележка на Омда: Този доклад  ни бе изпратен от господин Черньо Чернев - Президент на Националната федерация.  Поместваме го в автентичния му вид.

 

Националната федерация е постоянен член на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет на Република България и член на Обществения съвет на етническите малцинства в България.

   

      Май - 2002

                   Докладът е одобрен от Националния Изпълнителен Съвет на федерацията, за участие  по програмата на семинара Публичност, медии и малцинства  в рамките на проект за подобряване работата по решаване проблемите на малцинствата, реализиран от Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет на Република България и Световна банка, от 10 до 12 май 2002 г. в хотел Приморец, град Бургас, България.

                   Г Ъ Р Ц И Т Е   В   Б Ъ Л Г А Р И Я

                       Представяне на гръцката диаспора в страната

                  Националната федерация цели и реализация                                    

                Грижата за съхранение и развитие на малцинствената индентичност е приоритет в политиката на българското правителство. Това особено важи за разположените по пътя между Изтока и Запада Балкани. Общо европейския интеграционен модел предлага не глобална унификация, а защитава различието и оттук  мултиетничността като ценност. Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа и договореностите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа дават принципна основа, върху която нашето правителство ще осъществява политиката си в тази област. Днешния семинар е доказателство за това.

                Преди всичко появата на гърците по сегашното българско черноморие се свързва неизменно с историческите данни, които не подлежат на коментар и са доказани безусловно. Видно от научните публикации в световно известни и престижни институти и музеи.

             Първите данни за Черно море са от големия гръцки поет Пиндар. Като за първи път Черно море е било нанесено на карта от Птоломей. Едно от най-старите предания за златното руно и похода на аргонавтите е свързано с Черно море.

              Смята се, че милетците са първите гръцки преселници. Най -  ранните селища са били т.н. емпории -търговски пунктове. По-късно са възникнали и полисите /градовете/. Първия етап на гръцката колонизация била към началото на VІІ век пр.н.е., а втория-към средата на втората половина на VІ век пр.н.е.

               Като една от главните причини за гръцката колонизация по бреговете на Черно море били водените борби, които допринесли за изселването на голям брой граждани на метрополията.

               Най-южната милетска колония по западния бряг на Черно море била Аполония /Созопол/, която била основана през 610 г. пр .н. е. През това време се създават Одесос /Варна/, Томи /Констанца/, Дионисопол /Балчик/. Сто години по-късно преселници от Мегара на Пелопонес основават Византион /Истанбул/, а дорийските гърци - Калатис/Мангалия/, Месемврия /Несебър/. Така постепенно бреговете на Черно море се включили в културния елински свят.

                 В исторически план същността на демографската структура в района на българското черноморие е показателно за въздействието, което оказва върху развитието на стопанските процеси и начините, по които те се влияят от промените в международния статут на Черно море. Когато говорим за демографски изследвания, трябва да имаме в предвид, че те притежават богат информационен заряд, позволяващ от една страна да се установи структурата, състава и етническата определеност на населението, а от друга да се разкрият социално-икономическите, политическите и културните отношения възникнали между отделните етноносители, обитаващи един регион и осъществяващи постоянен контакт.

             При условна линия от Варна в посока на Тополовград с граница Черно море, тази територия е известна в историята, като Източна Румелия и именно тук са концентрирани през вековете гърците, които населяват тези места още преди да е създадена българската държава. Разбира се в отделните и непреходни години на разместване на държавни граници, или търговски интереси гърците в България трайно се установяват и на други места в България, където и сега живеет техните потомци, като Пловдив, Русе, Варна, Асеновград, София, Хасково и другаде.

              Ако говорим за Анхиало/Поморие/ през 1498 г. данните показват, не само за изключително християнско население от гърци, но и за големите богатства , които част от неговите представители притежават. Повечето от тях са потомци на византийски благороднически фамилии, установили се след падането на Истанбул под османско владичество в някои западночерноморски градове. Благодарение на находчивостта си и широките си връзки с управляващите среди, те се издигат в иерархията на османската държава. Най-известен от тях е Михаил Контакузин, който по-късно е наклеветен пред султана и обесен пред сарая му в Поморие, а неговите имоти са предадени на султана.

             В този аспект , ще си позволим да Ви информираме, че и сега в древната Месемврия /Несебър/ живеят потомци със синя кръв на един византийски император и потомци на Лизимах-легендарния пълководец на Александър Македонски. Техен прароднина е основател на Константинопол и сега е традиция в рода им да има мъж с името Константин. Техните потомци са активни членове на Националната федерация на културно-просветните дружества на гърците в България. Поради изричната им декларация не можем да им обявим имената, но за техния род и потомство в Република Гърция са издадени редица книги, които са библиографска рядкост.

              Когато говорим за основния район населен с гърци от векове, трябва да отбележим, че и до периода на Възраждането се е съхранило доминирането на християнското население, което е било гръцко. От периода на Руско-турската война 1828-1829 година са и първите по-подробни сведения за демографското състояние на интересуващия ни район и принадлежащата му територия. Като концентрацията на населението е в крайбрежните селища най-голяма,  Василико/Царево/ е бил населен само с гърци. И сега жителите на граничното ни село Кости в Странджа пият вода от извора наречен Крионеро /студена вода/.

           При настъплението на руските войски, малобройното турско население, което е живеело обикновено компактно по селата масово е напускало района в направление Истанбул, но след изтеглянето на руските части се наблюдава завръщане на същите, а коренното християнско население  се отправя на север към районите на устието на Дунава. Постепенно се преодоляват негативните последици от този демографски трус. Независимо ,че гръцкото население продължавало да е най-многобройно в района, то се концентрирало главно в крайбрежните селища. Откриват се гръцки класни училища в Созопол, Анхиало, Месемврия, Варна, като от втората третина на ХІХ век се забелязва увеличаване и на българския етнически елемент.

             Обобщавайки изворовия материал за демографското състояние на този район в периода 17-19 век прави впечатления на наши известни историци историци, като Велко Танев д-р на ист.науки, Щерион Щерионов и други, че независимо от редицата промени, съотношението между отделните етнически елементи почти се съхранява. Основната етническа единица остава гръцката общностна група. Турците съпоставими с цялата маса население, обитаваща района ,никога не са надвишавали 10%. Независимо от нарастване числеността на българското население - достигнало до 22%, то не се е превърнало в решаващ фактор по българското черноморие.

           Съдбата на западното черноморие занимава и неколцина гръцки автори, привлечени от интересната и дългогодишна история на гръцката диаспора по тези места. Първото по-обстойно и обзорно изложение принадлежи на А.П. Вретос/1800-1876/, известен книжовник и публицист, а от 1949 г. до 1885 и гръцки консул във Варна. През тези години издава значителни трудове посветени на гърците по тези земи, като например България в миналото и съвременността отпечатана в Петербург през 1856 г. Този труд представлява сериозно и задълбочено изследване на западното черноморие, като особено внимание се отделя на древните гръцки колонии, на паметниците от античността. Макар и бегло, автора се връща назад във времето, като посочва сведения за демографията и икономиката на тукашните селища.

       Трябва да се отбележи и книгата на Й. Николау, издадена през 1884 г. и посветена на миналото на Одесос Варна. Роден във Варна, етнически грък и дългогодищен учител и директор на гръцките училища в града, съвременик на новогръцкото образование той с интерес пише за просветното дело и за различни събития от старата и новата история на Варна.

       Историците: на Несебър - М. Костандинидис, на Поморие А. Диамандопулос, на Созопол К. Папайоанидис и други, са родени в България и впоследствие преселени в Гърция. По всичко изглежда, те са били интелигентни хора, макар и  без специална подготовка, съумяват да напишат интересни книги за родните си места. В тях се говори за гръцката църква, култура и т.н. и съдържа полезна информация. Когато говорим за гърците по тези места, изследванията показват в научните трудове, че може да се осмисли значението на географската среда в националната ни съдба. Черно море със специфичните му дадености оказва влияние върху бита на населението, върху мисленето и духовния му кръгозор. Общуването с морската шир, разкрива нови дейности и професии, осъществява допира до други светове и култури, формира по-различни качества и изисквания.

           Според данни от преброяването през 1903 година, гърците са разпределени по-компактни групи така: София - 687, Пловдив - 5000, Бургас - 21527, Варна - 15249, Русе - 780, Асеновград - 9000, Каварна - 9000, Голям Манастир - 1800, Поморие - 6170, Несебър - 1750, Бяла - 1200 и т.н. като селищата в които живеят етнически гърци са 76 на брой. По това време гърците са наброявали 85000 души. Според последните ни проучвания в момента, ние сме около 25000. Голяма част от тях се преселват в Гърция през различните години след 1903 и по различни поводи. Някои се връщат отново в България, като такива след пожара в Поморие през 1908 година. В тази интересна конфигурация на движение на гърците от българските земи  към прародината и обратно се създават в днешна Гърция градове-близнаци на тия от българското черноморие и в сегашно време, тези градове-близнаци имат сключени договори за културно сътрудничество, като се радват на особено голямо внимание от роднините живеещи в тях от двете страни на границата ни с Република Гърция.

            Прави впечатление, че въпреки редица демографски промени, през този период основната част на населението е живеела в крайбрежните градове, където е било съсредоточено близо 80% от населението. Независимо от различната си административна ангажираност, те са съхранили близка численост и стопанска натовареност, като повечето от тях са запазили етническата си традиционност, а оттук и неизменността на основната си икономическа обязаност. Центровете на традиционните морски поминъци: корабостроене, корабоплаване, риболов и солодобив, участващи активно в морската търговия , те са осигурявали занимание и препитание на концентрираното тук население, което от своя страна разширявало, както пазара на свободната работна ръка, така и възможността за по-голям пласмент на произвежданата от тях  продукция.

              Първо във Варна през 1848 година, а след това в Бургас се открива гръцко консулство, откриват се представителства на корабни и търговски фирми по българското крайбрежие. Наличието на дипломатическа и пощенска мрежа, регулярни морски превози, свидетелства за военните, политическите и търговските приоритети на отделните европейски държави към българското черноморие. Определен дял за което има разбира се и гръцкото население по  тези земи.

         Първостепенна е  ролята на училищния живот. Големи са грижите за учебното дело, като се почне от моралната подръжка, съставителството, разпространението  и надзор  на учебници и програми и се стигне до материална подкрепа чрез парични средства за бедните училища и ученици, строителството на учебни сгради, осигуряване на учители и т.н. Те се мотивират с необходимостта от укрепване на гръцката просвета  в етнокултурните зони и нейното разпространение. Гръцката грамотност - пише в спомените си митрополит Симеон - се разнасяше по селата от Бургас, Анхиало, Созопол, Василико, Месемврия и Агатопол, дето е имало гръцки училища.

         Несъмнено през това време огромно влияние има гръцката църква, чиито авторитет и влияние се ползват с многогодишна давност. Църквата заедно с училищата имат голяма заслуга за духовната нагласа на християнското население по тези земи, за неговата етническа принадлежност. Етнодемографското и  езиково присъствие на гърците-тяхната диаспора  в този район на Източна Румелия се характеризира с дълбока историческа приемственост, стабилни позиции в търговията и корабоплаването, по-широк духовен кръгозор и престижно място всред османската администрация.

         Без коментар е публичната оценка на водещи български историци, че самосъзнанието на верска основа е главно от дейността на Вселенската патриаршия в Истанбул. Нейната положителна роля за съхранението и сплотяването на християнската общност  през периода на османското владичество е извън всякакво съмнение. Наред с това обаче, тя забавя разграничаването на етническия принцип и формирането на национална самосъзнание у българите, живеещи главно по селата към принадлежащия район на черноморието ни. Но, като се има в предвид, че християнската религия представлява една от основните форми на обществено съзнание , то  ние - гърците в България, български граждани, родени и живеещи в страната, имаме правото да се гордеем с постигнатите успехи на нашите прадеди. Съхранили сме се през вековете чрез вярата в Бога и църквата е онази невидима нишка на самосъзнание, което е истинската цел на християнската религия.

          На 29 февруари 1999 година след почти двегодишен апостолски труд, свързан с обиколки в страната и проучване на официални документи и църковни архиви и шест отлагания на съда , беше регистрирана за първи път в страната ни, Националната федерация на културно-просветните дружества на гърците в България, български граждани, родени и живеещи в страната ни.

          Тя е единствено легитимно призната от официалните държавни институции в България със изградени и действащи структури и постоянен член на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет на Република България. Федерацията е осмия член на Обществения съвет на етническите малцинства в България /ОСЕМ/ в които членуват национално признати федерации на етническите малцинства като:1. Съюз на арменските културно-просветни дружества Ереван в България, 2. Съюз на руските белогвардейци и техните потомци, 3. Асоцияция на власите в България, 4. Организация на евреите Шалом, 5. Обединен ромски съюз-Демократически съюз Рома-Конфедерация на ромите, 6. Турски културен център -21 век,7.  Център за аромънски език, 8. Националната федерация на културно просветните дружества на гърците в България.

          С няколко думи, уважаеми участници в този семинар, ще Ви запознаем с целите, задачите и дейността на организацията ни, като цяло.

          През тези години на доизграждане на федерацията ни, имайки в предвид сложната процедура по установяване на гръцкото потекло на членовете на местните дружества и утвърждаването им пред Националния Изпълнителен Съвет, съгласно Устава ни-съдебно регистриран, сме установили конкретни връзки с над 70 организации на етнически гърци в света. Активно си сътрудничим с тази от град Висбаден, Германия и Федерациите на гърците в Русия и Украйна.

           Федерацията се управлява и представлява от Президента й, като в Националния изпълнителен съвет влизат още Изпълнителния секретар, Организационния секретар и Председателя на Националния контролен съвет. Членовете на местните дружества представляват Общото събрание на Федерацията.

              Президент на Националната федерация е г-н Черньо Чернев, дългогодишен служител в системата на международния туризъм и правителствения протокол, с 15 годишна практика, като кореспондент на Националната телевизия и автор на десетки репортажи от страната и чужбина, създател на два вестника Аниало днес и Черно море+.

              Изпълнителен секретар на Федерацията е известния български правист, автор на редица публикации, и ексглавен прокурор на Въоръжените сили и зам.главен прокурор на страната, о.з. генерал Лилко Йоцов. В момента има адвокатска къща в столицата.

               Организационен секретар на Федерацията е известния общественик с доказан авторитет на национално ниво, инж. Андрей Телемахов Сариев, екс кмет  на  община Несебър, потомък на един от наи - известните поморийски фамилии, чиито прадеди от векове са били най-добрите производители на морска сол и са предавали от поколения тайната на солодобива.

                Председател на Националния контролен съвет на Федерацията е Николай Михов, завършил института за международен туризъм, работил в системата на туризма и във МВР, биоенерготерапевт с официална диплома от Руската академия на науките и частна практика в престижни институти на Белгия и Гърция.

               Тазгодишната ни пререгистрация, е на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В началото на 2002 година вече имаме създадена и Национална младежка организация на гърците в България за младежи от 18 до 30 години, която е част от структурата на Националната федерация със статут на местно дружество.

             Специално в районите на областите Бургас, Сливен и Ямбол имаме изградени местни дружества на Националната федерация в следните селища, както следва: Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, Обзор, Сливен, Ямбол, Тополовград, Голям Манастир, Малък Манастир, Генерал Инзово, Окоп, Каменар.

              Националната федерация е надпартийна и в  своята дейност не се обвързва с която и да е била политическа организация в страната и чужбина/чл.1 от Устава й/.

              Основните цели на федерацията като доброволна, демократична, обществена и културна организация са изучаването и утвърждаването в обществото на историята, езика и фолклора на гърците в България. Средствата с които постигаме своите цели са:

               1. Развитие, защита и утвърждаване на културните права и интереси на гърците - български граждани, родени и живеещи в страната ни, защита на човешките права, подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на гърците в България.

               2. Издирване, превеждане и изследване на историческите паметници, фолклор, писменни документи, легенди и митове от близкото и далечно минало.

               3. Организиране изучаването на гръцката писменност и език, съобразно възможностите на действащото в тази област законодателство , и най-вече на основание чл.36, ал.2 от Конституцията на Република България.

               4. Установяване и поддържане на контакти със сродни организации от страните, разположени около басейна на Черно море, Балканите, Европа и светът.

               5. Съдействуваме и подпомагаме развитието и изявите на създадените на местен и федеративен принцип самодейни фолклорни състави.

               6. Издаване на бюлетин-орган на Националната федерация с информация на два езика-български и гръцки. Специални благодарности на Секретаря на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет ,уважавания от нас гърците г-н Михаил Иванов за  приноса му към създаването на Интернет страница на Федерацията ни и изключителната подкрепа, която имаме от министър Неждет Моллов, в чиито ресор е Националния съвет.

                7. Организираме благотворителни, просветителски, научноизследоветелски, културни и художествени програми, насочени към увеличаване благосъстоянието на българските граждани от гръцки произход..

                8. Даваме материална помощ на талантливи деца, поддържаме алтернативни училища, финансираме народни занаяти от фолклора на гърците в България, подпомагаме социалнослабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи.

                9. Ще финансираме строителството на църкви и параклиси, издирване и ремонтиране на гръцки църкви  имоти  в страната. Една от тях се намира около нос Емине и близо 30 години е била ползвана като обор !? На входната врата на църквата, изцяло изградена от камъни има зазидана паметна плоча от създателя й Христос през 1846 година на гръцки език. Ще субсидираме и други църкви около селата на Тополовград.

            10. В подготовка сме за основаване на собствена полиграфическа база, ще се отпечатва собствен вестник на гръцки и български език, книги и списания и други видове литература, разрешени от закона. По линията на смесени предприятия с осигурени технологии и средства ще реализираме и тази наша програма.

             11. Федерацията взема активно участие или провежда международни конференции, изложби, аукциони и други мероприятия и с други неправителствени организации, чужди фондации и обмяна на опит. В процедура сме за организиране на Дни на гръцката общност в България, чиито домакин сме ние, като се водят вече разговори относно определянето на крайбрежния град и имаме разбирането и съдействието на  Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет. Въпрос на средства и организация е реализирането на това културно събитие с участието на фолклорни състави от Гърция.

              12. В ход сме за разкриването на частни общообразователни

 училища с преподаване основите на религията, майчиния език-гръцки и изучаването на  английски език, паралелно с компютърно обучение. Ще предоставяме стипендии и аспирантура на млади българи от гръцки произход.

              13. Националната федерация ще работи в тясно сътрудничество с българската фондация Елада и света - Хармония на етносите, чиито структуиране тече в момента. Тя се създава от нашата федерация с помощта на Световната организация на гърците.

              14. Ежегодно Федерацията ни, ще присъжда награда на представители на всички сфери на човешката дейност или на членове на Федерацията за особен принос в развитието на общочовешкия прогрес и дейността на Федерацията. Едновременно с годишната награда ще се дават и премии, дипломи и почетен медал или статуетка.

             15. Получили сме официална покана от Организационния комитет по провеждане на Олимпийските игри, Атина-2004 да вземат участие, като помощници при самата организация на игрите и в други дейности, наши младежи - членове на Националната ни младежка организация. Предстои размяна на делегации и подписване на Договора в края на месец май т.г.  

             В Националната федерация членуват 18 местни дружества плюс Националната младежка организация, като още 16 местни дружества кандидатствуват от една година насам. За съжаление, при нас процедурата по утвърждаването на местните дружества преминава през подробна проверка за етническия произход на всеки един член. Свързано  е с издаването на документи от държавата  ни, на база заверено копия от гражданските служби по раждане, църковни регистри и венчавки, където един от двамата родители или баби и дядовци да са посочени по народност че са гърци.

             Много наши членове на Федерацията заемат по достойнство високи постове в изпълнителната власт, кметове на общини, общински съветници, водещи мениджъри на частни и държавни фирми, но никой от тях не парадира с произхода си, тъй като етиката на отношенията ни са изключително консервативни и не подлежат на огласяване. Разбира се, че в момента имаме и безработни членове, на които се стараем да намерим работа в прародината на техните деди - Гърция. Далече от някои посреднически фирми със съмнителна репутация и благодарение на установени конкретни връзки с официални институции на Република Гърция. Ползваме подкрепата и авторитета на наши роднини от Гърция. 

             Уважаеми представители на средствата за масова информация! В нашата практика не е прието да се говори публично за дейността ни, тъй като една добре свършена работа носи удоволствие за тези които са я работили и е в името на целите и задачите на федерацията ни. Споделихме с Вас, че не сме особено разговорливи за дейността ни вътре в организацията и често ни упрекват, че сме прекалено консервативни. В едно голямо семейство като нашето е редно да има и има различни мнения по различните теми на ежедневието. Дискусиите по тях са определяли правилната посока на пътя, който сме извървяли  до сега. Радваме се на разбиране и подкрепа от българското правителство и особено на министър Неждет Моллов, който пряко контролира и отговаря за дейността Националния съвет по етническите и демографските въпроси. Винаги при нашите срещи с него сме разчитали на неговата добронамереност и мъдрост излъчвана от всяка една негова дума по темите на етнохармонията в страната ни.

              Ще си позволим за първи път да Ви разкрием малка част от нашите проекти и инициативи, които са вече реализирани, някои от тях са в приоритетите на правителствената програма, а други тепърва ще бъдат реализирани на ниво  - изпълнителна власт.

              1. Националната федерация има сериозно лоби в Народното събрание и сме особено горди с факта, че наша разработка е станала основа за създаване на Държавна агенция за малцинствата и тя ще бъде рализирана до края на тази година. Наши специалисти разработиха проект за структура на тази агенция с анализ на вътрешното и съседско положение, като Прокто - предложението  беше връчено на г-н Симеон Сакскобургготски още на 15 май 2001 г. в София  в тогавашния офис на НДСВ на ул.Шишман30, а на 28 август с.г. на лична среща с зам. председателя на Народното събрание Юнал Лютви, президента на нашата федерация му връчи копие от проекта за създаване на Държавна агенция за малцинствата. В хода на водените разговори бяха обсъдени и други аспекти за правата на етносите и тяхното участие в обществения живот на страната ни.

             2 В края на месец май 1999 година по покана на Всегръцката национална федерация на гърците от Източна Румелия живеещи в Република Гърция, делегация на Федерацията ни взе участие в тържествата край Солун, като нашите представители изрично подчертаха в разговорите си, че са български граждани и поканиха гръцките бизнесмени да инвестират в страната ни, за създаване на смесени предприятия и побратимяване на отделни градове при което ще се ползват даром 70% от кредитни линии на Европейската общност. За отпускането на стипендии от гръцките университети за членове на нашата федерация и подпомагане на местните дружества с учебници, компютри и др. литература. Като в изрична декларация заявихме, че сме български граждани, лоялни към България, но никога няма да забравим прародината си и очакваме тя да ни помогне, за да не се прекъсне вярата ни през вековете от историята на двете държави.

               3. В остра декларация, по повод проведеното преброяване през миналата година- 2001, осъдихме опитите на тогавашното правителство на СДС чрез манипулации на Националния статистически институт за подмяна на историческите дадености и чрез евтина манипулация да се елеминират на практика реалната действителност за наличието на малцинства в страната ни от хилядолетия. Елементарното обяснение на този институт, че поради липса на хартия и място не са упоменати малцинства, като евреи, гърци, арменци, власи не контактува с логиката. Защото, ако действително е нямало място в бюлетините, да се пише само графа-българи и втора-всички останали, а не да се дава предимство на българи, турци и цигани !? Налице е копромат с който се подценят исторически истини и с тези си действия Националния статистически институт работи против Програмата на правителството на НДСВ и Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на малцинствата. На организираната в столицата нарочна пресконфереция Обшествения съветна на етническите малцинства остро реагира против това изкривяване на историческата действителност и подставяне под съмнение политиката на СДС за защита на малцинствата в България.

            4. През тази година Националната ни федерация беше поканена да даде своето мнение за подготвения първоначален Доклад на България в Съвета на Европа за защита на малцинствата. Ние дадохме своите предложения и се радваме, че част от тях са приети безусловно.

             5. В същото  време споделихме нашите виждания за утвърждаване авторитета на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, като основна база при създаването на Държавната агенция по малцинствата. За някои от тях ще си позволим да Ви информираме на тази среща:

              5.1. Необходимо е създаването на Интернет страница за етническите малцинства в страната ни от нашето правителство в лицето на Националния съвет в предлагана наша позиция за: едно малцинство-една национална федерация-един глас в Съвета. Не коментираме, че в  във момента там членуват 21 ромски организации !? На тази страница да има информация в съкратен вид от Доклада пред Съвета на Европа. Като на български и английски езици се поместят и актуални новини.

              И още нещо като принципна позиция на федерацията ни: Езика на който говори определена малцинствена група не е определящ фактор за етноса на групата. По света има много испано и англоговорящи, но не всички са етнически испанци или англичани. Съгласно чл.3, ал.3, т.2 от Правилника на Националния съвет по етническите и демографските въпроси е видно, че членове на този съвет са представители на малцинствени групи , а не говорящите езика групи.

               5.2. Да се издава от Националния съвет по ЕДВ, ежемесечен бюлетин, който да се изпраща на всички постоянни членове на този съвет. Да се  организират в страната фестивали и на останалите основни малцинства с моралната и материална подкрепа на Националния съвет.

               5.3. Предлагаме Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет да иницира пред правителството ни, нашата идея за създаване на Български културен център в Атина, като ние от Федерацията  имаме и кадри за това. Според последните данни в съседна Гърция има над 150.000 българи, издават се четири вестника на български език, като Контакти, България Днес, Вести и т.н

                С оглед стратегическата роля на съседна и християнска Гърция по пътя ни към обединена Европа, подобни идеи, а ние сме и убедени, че те се приемат положително от Гърция в контекста на споделеното ни желание да влезем в голямото семейство на обединена Европа. Очакваме положителен резултат от реализация на идеята ни , като израз на държавническо мислене.

              5.4. За съставяне на план за осъществяване на международни прояви и срещи на които да участвуват и представители на малцинствата-членове на Националния съвет. В момента турците и циганите имат предимството да бъде информирани за програми на Европа, субсидии и стипендии и участие в работни групи, докато останалите малцинства са в информационно затъмнение и не участват в никакви работни групи или международни прояви. Можете да бъдете сигурни, че и в останалите малцинствени групи имаме необходимия потенциал от експерти по тези и други въпроси и чиито компентност се реализира в различни университете и издателства зад граница.

              5.5. Да се подготви проект за Решение на Министерски съвет за определяне на нови експерти по етническите въпроси към всяка областна управа, като квотите се определят след консултации с отделните национални федерации - членове на Националния съвет. В момента са назначени само 18 експерти, незнайно по какви критерии  при наличие на 28 области.

                5.6. Министерството на културата си е определило съвсем произволно експерти представители само на турците и циганите, а останалите основни етноси къде са - питаме ние? И след като има предавания на турски език, защо да няма и за останалите обединени в един блок на новини. С какво право едномалцинство имат привилегии след като имаме Конституция и там всички сме равни по закон.

                 5.7. Заявили сме своето становище и напълно подкрепяме позицията на българския Президент г-н Първанов за активно участие на представители на малцинствата в изпълнителната власт, в специалните служби и дипломатически мисии. Сами знаете от действителността, че посланици на Армения и Израел са представители на тези страни, родени в България.В световната практика се счита за престижно, ако в посолството на България в Румъния да работят представители на власите от България, или в посолството ни в Анкара-представители на турската общност в България, в Гърция наши експерти от федерацията и т.н.

                  5.8. Споделяме с Вас и един малко известен в публичното пространство факт, че членове на нашата федерация са и бивши офицери и сержанти от българската армия. Като представители на Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса ,им бяха делегирани права за водене на разтовори и установяване на дружески връзки с Националната федерация на гръцките войни от запаса. При посещението на наша делегация в Гърция в средата на месец август 2001 г. те се срещнаха и разговаряха с Президента на тяхната федерация, генерал Календаридис. Делегацията беше в състав от членове на федерацията ни, Президента г-н Черньо Чернев и Изпълнителния секретар  г-н о.з.генерал  Лилко Йоцов. Любезните гръцки домакини ни приеха, като израз на доверие от страна на България към етническите гърци и бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес между двете военни здружения. След което бяхме приети от Организационния комитет по провеждане на Олимпийските игри, Атина 2004 г. и водени успешни разговори относно обезпечаване на квалифицирани  строителни работници от България-членове на Федерацията, както и оказване на помощ от доброволци при организирането на Олимпийските игри, от членове на Националната ни младежка организация. Официалните покани вече са получени във Федерацията ни.

               5.9. Изпълнителния секретар на федерацията ни, по Решение на Националния изпълнителен съвет е предложен за член на новосформирания Съвет по етническите и религиозните въпроси към Президенството на Република България. Като виден юрист, ексглавен прокурор на Въоръжените сили и зам.главен прокурор на Република България, г-н Лилко Йоцов ще оказва необходимата юридическа помощ в този престижен обществен съвет.

              5.10 В момента текат процедури по създаване на колеж или факултет към ВХТИ -  Бургас по наша инициатива, където ще се преподава само на английски език  водещи специалности на 21 век, като биогенетика и биоинжинерство. Проявен е вече интерес за следване на младежи от бившите съветски република и от Гърция.  Съдействието на Съвета на Европа за усвояването на субсидии по тази линия за реализация на нашата идея е в процес на уточняване след включването на изработения от нас проект в програмата им.

               Бихме си пожелали на тази среща и в резултат на същата да се подготвят предложения за синхронизиране на вътрешното  законодателство със законовата уредба на страните-членки на Европейския съюз в областта на защитата на правата на човека и малцинствата, политическа, социално-икономическа и културна интеграция на малцинствата в българското общество. Информирани сме, че е в процедура на подготовка по създаването на антидискриминационно законодателство, за съжаление без да се отчетат и мненията на отделните малцинства, представени в Националния съвет.

              Ще се радваме, ако българското правителство реализира успешно приоритетите на своята програма за съхраняване и насърчаване на културата на различните малцинства и създаване на подходящи условия  за изразяване на етническата, езиковата и религиозната им самобитност.

             Осъществяване на тези приоритети за партньорство между държавата, общините и неправителствените организации, членове на Националния съвет с прякото участие на малцинствата в изработването и реализацията на политиката ще се гарантира пълната интеграция и развитие на българския етнически модел.

              Оптимисти сме, че със създаването на Държавната агенция за малцинствата до края на 2002 година, като орган за осъществяване на държавната политика към нас - представителите на малцинствата ще бъде един хубав финал на програмата на правителството в това направление.

              В заключение искаме да споделим с Вас, уважаеми представители на медиите от София, Бургас, Сливен и Ямбол, че привествуваме тази инициатива на българското превителство чрез организирането на подобни семинари  Публичност, медии и малцинства, като сме уверени, че това мероприятие определено ще допринесе за повишаване информираността на журналистите за малцинствата в района и насърчаване толерантността на интеркултурния диалог. Провеждането на подобни срещи в рамките на Проекта за подобряване работата по решаването проблемите на малцинствата, реализиран от Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет на Република България и Световната банка е ясен сигнал на България към споделеното ни желание да бъдем част от голямото семейство на обединена Европа.

             Благодарим Ви за вниманието!

 

Бургас, 11 май 2002 г.

 

  Copyright 1998-2018 OMDA Ltd.  Всички права запазени.