Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

18.І.90, Второ заседание 
Част 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Подготвителни преговори

между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности

НДК, зала № 6

18 януари 1990 година, начало 14:30 часа, край 17:00 часа

  /продължение/

  ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: 

  Другари, 
  Аз искам да изкажа становището на Федерацията на научнотехническите дружества. 

  Провеждането на националната "кръгла маса" ние не свързваме с само с политически, но и със сериозни социално-икономически и научнотехнически проблеми на развитието на нашата страна. Нашата федерация на научнотехническите дружества потвърждава своето становище, изразено в консултативните разговори на 3-и и на 4-и януари т.г. и Федерацията е готова и ще участвува в общонационална "кръгла маса" като независима и неполитическа общественотворческа професионална организация на българските инженери, икономисти, селскостопански специалисти, научни работници, техници, изобретатели и рационализатори. 

  Управителният съвет на Федерацията на заседанието си от 11-и януари т.г., утвърди позицията на Федерацията по основните проблеми, предложени за обсъждане, която ще бъде изложена на общата "кръгла маса" и ще бъде публикувана в средствата за масова информация. 

  Искам още веднъж да подчертая, че като творческо-професионална организация на преобладаващата част от научнотехническата интелигенция в нашата страна, която има 105-годишна история и повече от 300 000 членове, ние ще участвуваме особено активно, подчертавам: особено активно в обсъждането на социално-икономическите и научнотехническите проблеми на нашето развитие, в това число в работни групи, с експерти и т.н. 

  При положение обаче, че Федерацията не бъде допусната до националната "кръгла маса", ние си запазваме правото да информираме научнотехническата интелигенция за истинското състояние на нещата, а именно, че отново се пренебрегват нейните интереси и да я призовем за бдително отношение към проблемите, които се обсъждат и решават на тази "кръгла маса". 

  Накрая, за да облекча процедурните въпроси, искам да поясня, че сме готови на известен компромис, т.е. да не участвуваме задължително във всички заседания и по всички въпроси, а в началото да изложим като независима организация своята принципна позиция по обсъжданите проблеми и по-нататък да участвуваме само в обсъждането на социално-икономическите и научнотехническите проблеми със свои експерти в съответни работни групи и т.н. 

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Благодаря.
  Другарят Папазов има думата.  

   НАЧО ПАПАЗОВ:

  Аз исках в началото думата и сега ми е трудно да кажа нещо ново.  

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Много се извинявам, другарю Папазов, много желаещи имаше.

   НАЧО ПАПАЗОВ:

  Мисля, другари, че трябва да се концентрираме по най-важния въпрос, за който другарят Луканов отново ни призова. Аз искам да съобщя, че на пленума на българо-съветската дружба вчера прозвучаха много тревожни изказвания, че като че ли се преувеличава ролята на опозиционните сили. Аз мисля, че другарите от провинцията много аргументирано доказаха това.

  Смятам, че те не са прави. Ние трябва да отиваме към консолидация на обществото и да не допускаме варианти, каквито и да са други, освен българският вариант - на мирно преминаване към демокрация и цивилизован вид.

В този смисъл аз смятам, другарю Луканов, че и при разговорите с партньорите от Съюза на демократичните сили трябва да се обърне внимание и за тона на техните разговори по телевизията, и за начина, по който говорят по радиото. Аз ги слушам и трябва да Ви кажа, че просто голяма част от тях говорят с една такава настървеност, че като че ли всички ние сме врагове на този народ. Трябва да влезем в такт и нека те да повторят Вашият тон, нашият начин на разговор. Ако смятат, че има някои, които не заслужават, да кажат кои са и пр., но да сме наясно, че ние отиваме на равноправни разговори, при един цивилизован диалог, търсене и решаване съдбините на България.

 

В този смисъл аз смятам, че:
 

Първо. Не е правилно "кръглата маса" да се предава по телевизията. Това значи да оставим цяла България да не работи.По този въпрос трябва да се разберем с другарите, ако държат за интересите на България, в тази тежка икономическа и политическа обстановка това не бива да се допуска. Да се прави това, което сега се прави - репортажи вечер. Иначе няма да се работи. Ние можем да създадем даже и напрежение в България.
 

торо. Аз смятам, другарю Луканов /повтарям това, тъй като Вие не бяхте на първото заседание, а др. Лилов/, че трябва да се издаде книжка "Who is Who" - кой какво представлява. Биографията на всеки ръководител и какви сили стоят зад него. Имам предвид и за официалната "кръгла маса", и за всички нас тек. Да се издаде, да се знае кой зад кого стои. Правилно другарят Янков и другарят Теллалов казаха, и аз влизам в дипломатите и трябва да кажа, че в света няма такова състояние, както сега у нас. У нас растат нови партии, не знаем кои са, кой стои зад тях - един файтон хора, партии и пр. Бързо трябва да се отива към утвърждаване на закон за партиите и аз смятам, че трябва да се концентрираме на политическите въпроси, главно на тях.
 

И миналия път се изказах, и сега пак ще кажа: другари, "кръглата маса" трябва да има срок на първия етап. А първият етап трябва да бъде политическата система, изборният закон, проблемите на властта. Вторият етап по-нататък да върви.
 

И последно. Аз поддържам като основа "варианта Сендов". Искам да се присъединя към него, "варианта Теллалов" и Янков. Смятам, че този триъгълник от предложения може да служи за основа за едно солидно предложение. Защо? Защото в края на краищата "кръглата маса" трябва да работи на консенсус, не на гласуване, болшинство и пр. Ние трябва да отиваме на консенсус. Следователно при тези варианти може да се отиде към едно въвеждане в "кръглата маса" на представители на най-големите обществени сили в нашата страна.
 

И последно. Ако става дума формално, аз бих казал, че трябваше да почне разговорът така: Отечественият фронт - той е съюз на партии, които избраха този Парламент в тази държава. И можеше да бъде той именно, от една страна, и от друга страна - другите. В този съюз на Отечествения фронт съществуват 20 партии и организации. Така се получава, че Отечествения фронт като че ли не съществува. А този Отечествен фронт избра Парламента и той стои зад тази власт сега. Тя е отечественофронтовска власт, каквато и да е, може да има слабости и пр., и пр.
 

Но аз съм за това, че ние трябва да водим цивилизован разговор, не трябва да напрягаме обстановката.
 

И в заключение едно мое лично мнение. Аз смятам, че другарите, или тъй наречените от нас "господа", аз пък ще ги нарека "два пъти господа", мисля, че те заиграват на картата на дестабилизация. Те ни плашат, че могат да дестабилизират България. Дайте да говорим с тях откровено, да се разберем наистина, те ли са в състояние да дестабилизират България. Аз мисля, че всички ние нямаме такъв интерес и трябва да се отива към консолидация.
Това е нашето мнение.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другари,
Мога ли да формулирам едно предложение и само тези, които са против него или желаят да го допълнят, да се изкажат? Очевидно, че вариантът, предложен от академик Сендов, може да бъде основа за компромиса. В такъв смисъл, че в рамките на около 80 участника и една числена квота за БКП и БЗНС от 40 участника, ние не се нуждаем от толкова много бройки. Ние имаме нужда от една стегната делегация. Ще участвуват наши експерти, но не като членове на делегацията, всяка от двете страни. Така че има достатъчно място за участие, поне на най-важните общонационални организации, които имат универсален интерес към всички аспекти на обсъждането, и за участие на останалите организации на базата на специфичния професионален интерес, при строгото разбиране, на тяхното участие по нашата квота, повтарям го вече трети път, не означава в никакъв случай нито характеристика за тези организации, нито ги обвързва с позициите на делегациите на БКП и БЗНС. Те ще защитават онази позиция, която считат за нужно за защитават в името на своите програмни цели и отразявайки интересите на своите членове, в това число, ако считат за нужно, да опонират на делегациите на БКП и БЗНС и на всяка друга разбира се, делегация или участник.

Разликата между тези организации, които присъствуват днес тук и онези, които присъствуваха на "кръглата маса" тази сутрин, се състои в това, че едните обявяват опозицията за свой основен принцип, да не кажа самоцел, а другите считат, че няма нищо лошо в новите демократични условия след 10-и ноември, да се опонира на правителството или на управляващите партии, но не считат, че това е автоматична позиция. Те считат за нужно да го правят тогава, когато има за какво да се опонира и когато техните организации имат интереси или изразяват стремежи, които в едно или друго отношение не съвпадат с позициите на управляващите партии. Това е разликата.

Затова аз бих предложил да ни упълномощите да проведем допълнителни консултации в този дух. Аз виждам известни шансове. Не съм 100% убеден, че може да се постигне съгласие, трябва да ви го кажа откровено, но виждам известни шансове да се договорим. Ако не се договорим, възниква една сложна ситуация особено за тези от нас, които участвуват сега в двете "кръгли маси". Защото, поне говорейки от името на БКП, трябва да кажа, че ние не бихме се съгласили да участвуваме само в една "кръгла маса". Ние не считаме, както тук казаха някои, че едната е основна, а другата не е основна. За нас те са еднакви и щом едната от тях не може да се провежда, поради това, че неколцина от най-съществените участници не желаят да участвуват в такъв вид диалог, за нас възниква много сериозно въпроса може ли въобще да се провежда серия от срещи около "кръглата маса".

Това искам да ви споделя откровено. Така че ние ще трябва да проведем, първо, обсъждане всеки за себе си в нашите ръководства, и освен това - сондажи, ако вие ни упълномощите, да направим това, и да се върнем отново към въпроса за начина, по който би следвало да изглежда "националната кръгла маса", единната национална "кръгла маса", и как да се осигури в тези рамки, при тези ограничители, максимално широко и представително участие, първо, възможност всяка организация да доведе до "кръглата маса" своето мнение, второ, и възможност нейни експерти и представители да участвуват в редактиране на евентуални документи или заключения чрез работните групи и комисии - трето.

Мисля, че съчетанието на тези три възможности би могло да даде и максимум широта в представителството.

Така че аз моля да се изкажете по този опит за председателско заключение и ако вие имате нещо против.
Давам думата на другаря Кръстьо Петков.
 

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието