Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

18 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Подготвителни преговори

между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности

НДК, зала № 6

18 януари 1990 година, начало 14:30 часа, край 17:00 часа

  /продължение/

  РОСЕН КАРАДИМОВ: 

  Упълномощен съм от ръководството на централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз да ви запозная с позициите на Централния комитет по националната "кръгла маса". 

  Димитровския комунистически младежки съюз се обявява за равноправно и пълноценно участие на всички заинтересовани обществено-политически сили в националната "кръгла маса" на основата на ясни и еднакво валидни за всички критерии. Конституирането на "кръглата маса" под формата на двустранни преговори между управляващите партии и опозиционните сили не отговаря на реалното състояние на политическия живот в страната, изкуствено води до неговата поляризация. 

  Считаме за възможно и необходимо оформянето на трета страна на "кръглата маса", на която да седнат другите заинтересовани обществено-политически структури. 

  Сегашните разговори ние признаваме единствено като предварителни, многостранни консултации за провеждането на национална "кръгла маса", а не за самата "кръгла маса". 

  По наше мнение задача за националната "кръгла маса" не се състои във вземането на решения от името и за цялото общество, а в подготовката на условия и законодателните рамки за демократично решаване на проблемите на обществото. Въпросите на бъдещото управление на страната, включително и въпросът за властта и евентуалното създаване на коалиционно правителство не са от компетенциите на "кръглата маса", а следва да бъдат резултат от свободното волеизявление на народа, подплатено в демократичен избор за ново Народно събрание. Това определя и подходът към въпросите, които би следвало да бъдат включени в дневния ред на националната "кръгла маса", като тяхното обсъждане би следвало да доведе до подготовката на ред проектозакони. 

  Става дума за: нов избирателен закон и провеждането на свободни и демократични избори, свобода на политическата изява и приемането на закон за политическите партии, деполитизация и демократизация на държавните структури, свобода на словото и приемане на закон за печата и средствата за масова информация, радикална икономическа реформа, правното гарантиране на равенството на всички форми на собственост, развитие на пазарното стопанство, приемане на закон за земята, краткосрочна стабилизационна програма, защитаваща социално слабите слоеве на обществото, екологична защита и възстановяване на природната среда. 

  Нашето предложение, също така предмет на обсъждането на "кръглата маса", да бъдат и въпросите за: държавната политика за младежта, защита на младежките интереси и възможности за представителство на младежта в органите на управление на всички равнища, социална справедливост за младите хора, равностойни условия за жизнен стандарт, срочно решаване на жилищния проблем.

   

  Подходът ни към организацията и провеждането на разговорите около "кръглата маса" е позитивен, а не е негативен.Става дума за конструктивно обсъждане на това, кой и с какво може да допринесе за решаването на най-острите проблеми на обществото, а не кой да не допуснат до националния диалог.
   

  По тази причина ние започнахме и продължаваме публикацията във в."Народна младеж" на основните наши виждания по гореизложените въпроси. Вече са известни предложенията ни относно бъдещите закони за политическите партии и за изборите, както и за икономическата реформа /нито една друга организация досега не се е ангажирала публично с подобни предложения, които  са по съдържателната част на масата/.

   

  С оглед обсъждането на всички проблеми, свързани с подготовката и провеждането на националната "кръгла маса", Централният комитет на Комсомола предложи двустранни консултации с представителите на БКП, БЗНС и Съюза на демократичните сили, на които, за съжаление, се отзова единствено ръководството на Българския земеделски народен съюз, имаме и договореност с ръководството на Българската комунистическа партия.

С цел гарантирането, поставянето и решаването на младежките проблеми, Димитровският комунистически младежки съюз води консултации с всички заинтересовани младежки, студентски и детски структури за провеждането на младежка "кръгла маса", която да формулира и внесе за обсъждане на националната "кръгла маса" специфично младежките въпроси.Тези свои позиции ние сме готови да отстояваме с всички законни политически средства, разчитайки на подкрепата на своите членове, както и на другите млади хора в страната. Доказателство за това са и събраните вече над 120 000 подписа под декларацията на Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз.

Ще се борим за правата си до постигане на успех.

Искат на информирам участниците в "кръглата маса", че общественият натиск върху ръководството на Централния комитет на ДКМС е много силен от нашите членове. Освен тези 120 000 подписа, които сме събрали, вчера в Ботевград беше обявена символична стачка, а отвсякъде и сме засипани с обаждания на младежки колективи, които желаят да обявяват и символични, и ефективни стачки.

Основната наша аргументация е, че когато заседават консултациите около "кръглата маса" в условията на национално спокойствие и политическо спокойствие, ние сме длъжни да запазим тази спокойна атмосфера за провеждането на "кръглите маси", но ако процедурно нещата не бъдат решени в най-кратки срокове, мисля, че ние в един момент ще трябва да снемем от себе си отговорността за поведението на тези хора, които са се подписали под декларацията.

Призовавам към участниците в другата "кръгла маса", тъй като ние трябва да имаме някаква форма на комуникация с тях, да не правят повече изявления, и специално Независимото студентско дружество, да подканят всички младежи в страната да изпращат при тях своите предложения за участие в "кръглата маса", тъй като това допълнително конфронтира ситуацията и създава напрежения и сред нашите членове в страната.

Това са основните наши позиции и по процедурата, и по съдържателен план. Ако днес не стигнем до съдържателно обсъждане, ние сме готови утре да изпратим на всички делегации, които са тук, както и на делегациите на паралелната "кръгла маса", независимо че те са отпечатани на страниците на нашия печат, нашият вариант за избирателен закон и провеждането на свободни демократични избори, нашите позиции по приемането на закон за политическите партии.

Склонни сме, тъй като минаваме по същество, да започне с обсъждането на политическата система и политическите въпроси дотолкова, доколкото смятаме, че трябва да имаме много ясни и точни критерии в обстановката, в която навлизаме, какво е обществена организация, какво е политическа партия, и на базата на законови рамки, които Народното събрание приеме като критерии, да се види и по-нататъшното търсене на консенсус за страната.
Благодаря.
 

Давам думата на представител на другарката Ирина Бокова, представляваща Подготвителния комитет за създаване на Демократичен женски съюз.
 

  ИРИНА БОКОВА:

Благодаря.
Целите на нашия подготвителен комитет, който се радва на много широка подкрепа из цялата страна, струва ми се, че са очевидни, даже един бегъл поглед върху участниците в тази "кръгла маса" може да докаже какви са нашите искания.
Преди да се спра по същество на проблемите, позволете ми да прочета декларация, която вчера нашият подготвителен комитет прие във връзка с "кръглата маса".

За съжаление, тя беше в доста орязан вид публикувана и прочетена от средствата за масова информация.

Подготвителният комитет за създаване на демократичен женски съюз в България изразява своето несъгласие с начина и процедурата за провеждане на кръглата маса и най-вече с решението в нея да не участвуват представители на други обществени политически сили, освен управляващите партии БКП и БЗНС и политическата опозиция в лицето на Съюза на демократичните сили.
Така, както се провежда "кръглата маса" сега, тя се превръща в двустранни преговори между две противостоящи политически сили, които претендират сами да решават сложните проблеми на нашето общество и да очертаят пътя за излизане от дълбоката политическа, икономическа и социална криза, от кризата в националните отношения.

На практика и двете страни в тези преговори, макар и официално да говорят за демократизация и за разграждане на тоталитарните структури, постъпват по същия такъв недемократичен и тоталитарен начин, като преграждат пътя към участието в този процес на представители на милиони български граждани.

Убедени сме, че "кръглата маса" затова е "кръгла маса", за да седнат край нея като равноправни участници представители на различни слоеве на нашето общество, изразяващи различни интереси.

Убедени сме, че плурализмът, към който се стремим, затова е плурализъм, за да изразява различни гледни точки.

Убедени сме също така, че отношението към властта не бива да бъде разделителната линия между тези, които си присвояват правото да решават бъдещето на България и тези, на които им се отрича това право.

Не можем да се съгласим политическата уредба на бъдещото ни гражданско общество да се решава само от политически партии и силно идеологизирани организации. Обществените сили имат всички основания да кажат и те своята дума.

Демократичният женски съюз, чийто учредителен форум се подготвя сега, е замислен като непартийно доброволно обединение върху широка социална основа на различни формирования, които изразяват интересите и защитават правата на българската жена.
Подготвителният комитет настоява за пълноправно участие в "кръглата маса", на която приоритетно значение да се отдели на постигането на национално съгласие по два въпроса: по мерките за излизане от икономическата криза, като се гарантират условията за живот и социалната сигурност най-вече на населението с ниски доходи, и по изработването на цялостна програма за провеждане на трайна политика по националния въпрос, като за изходно начало се вземе декларацията на Народното събрание.

Това беше нашата декларация.

Позволете ми да обърна вашето внимание върху два основни въпроса.

Първият засяга формата на постигането на национално съгласие, или на така наречената "кръгла маса", а вторият - съдържание. Що се отнася до формата, ние отново искаме да потвърдим нашето твърдо убеждение, че в тази "кръгла маса" трябва да участвуват всички обществени сили и политически партии.

Споделяме мнението, което беше изказано тук, че не бива да предрешаваме сега този въпрос и да считаме, че въпросът с "кръглата маса" вече е решен организационно, процедурно, и сме на мнение, че той трябва да еволюира наистина в един широк национален диалог.

Не ни се струват на нас много убедителни аргументите, че най напред трябва да се поставят някои предварителни условия, за да се седне край "кръглата маса" и особено този аргумент, който засяга издаването на печатни издания.

Искам да посоча, че платформата на нашия Демократичен женски съюз също така включва издаването на периодичен вестник, но ние не го поставяме това като условие за участие в "кръглата маса".

Що се отнася до съдържанието на "кръглата маса", то отново искам да потвърдя, че така както тематиката е посредствена сега пред нас, тя е твърде обширна. Ние нямаме нищо против да обсъждаме всички тези проблеми, но сме на мнение, че те трябва да бъдат поставени в съответната последователност, в зависимост от тяхното значение. Тоест ние трябва да определим някакви приоритети.
За нас приоритетно значение имат социално-икономическите проблеми и по-специално мерките за излизане от икономическата криза.
Считаме, че не по-малко значение имат също така и два други важни въпроса. Това е постигането на националното съгласие по националния въпрос.

И третият въпрос, който ние също считаме, че има голямо значение в настоящия момент в развитието на нашето общество, това е въпросът за реформата на политическата система за изработването на новия конституционен проект.

Що се отнася до създаването на отделни работни групи, то ние сме готови да участвуваме с експерти в бъдещото обсъждане по проблемите.
Благодаря за вниманието.

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието