Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

 зала "Запад" на Народното събрание. Начало 17:30 часа

     /продължение/ 

КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ:

В нашия случай интерферират два проблема, сами по себе си много важни, като приоритет има безспорно етническият. И ние не възразяваме срещу позицията да се излезе с декларация, която цели туширането на напрежението. Боя се обаче, че този приоритетен проблем има заинтересувани страни, които искат да го използуват, за да торпилират "кръглата маса". И в този смисъл, поне последните развития в близките минути за едно широко представителство в преговорите в общи линии ме задоволява. Има обаче едно процедурно положение, че вече на "кръглата маса" участвуват хора, които, поне етиката изисква да ни бъдат представени.   

  Найден Вълчев – председател на съюза на преводачите в момента.

  Георги Стоянов – от Съюза на българските филмови дейци.

   

  КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ:

Просто въпросът беше процедурен. Ние не възразяваме те да слушат, но така или иначе вие се оказвате на масата. 

Тук има и журналисти, които участвуват. 
Другарите останаха, аз не нося отговорност, нито някой от нас. 

  КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ:

Искам да допълня, че една декларация няма да успее да свали напрежението до едно разумно ниво, така че мисля, че може и ние, и вие да предложите определени идеи за една – може би терминът няма да е съвсем удачен – един масиран пропаганден натиск, който да окаже едно благотворно влияние. Аз считам, че 5 години е вдигано напрежението и ако мислим, че с една декларация ще го свалим, много се лъжем. Вече е изпуснат проблема. 300 хиляди емигрираха, когато ние ви предлагахме "кръгла маса". Не се получи "кръгла маса", емигрираха хората. Мисля обаче, че само една декларация няма да се размине и в този смисъл приветствувам предложението на г-н Воденичаров и считам, че може да бъдат ...(неразчетено от стенографката) и други ходове, които да целят едно снижаване на напрежението, въпреки нашето заместване, което безспорно ще допринесе с нашите подписи и т.н. 

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Аз искам само да кажа, че и сега се взимат всички възможни мерки за снижаване градуса на напрежението. Утре за Кърджалийския и отделно за Разградския район заминават парламентарните групи, които ще имат срещи с населението, ще ги изслушат - и в тюркоезичните, и в българските райони. Това се разглежда и като подготовка на сесията на Народното събрание. Други стъпки се предприемат най-различни. Въпросът е, че това е един проблем, по който е ... (неразчетено от стенографката) да има максимално широко съгласие и оттам роди ...(неразчетено от стенографката). Повтарям, тя се роди в другата консултация и ...(неразчетено от стенографката) много удобно пред останалите да приема предложението на др. Даскалова.

  АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

  Предложението, което беше направено, е подбудено от ...(неразчетено от стенографката) аз бих предложил да не обсъждаме сега историята ...(неразчетено от стенографката), тъй като аз признавам вашите заслуги. Но искам да ...(неразчетено от стенографката), че много комунисти също така са били в затворите... (неразчетено от стенографката). Аз вчера приемах една делегация на доста известни ...(неразчетено от стенографката), които също така дълго време са лежали в затвора ...(неразчетено от стенографката).  Не бих искал да се връщаме към една толкова ... (неразчетено от стенографката) проблематика - историята. Защото времето, повтарям, не ни чака. Ако ние не можем да се договорим най-късно утре вечер да излезем с една обща декларация или някакъв друг документ, който да покаже на нашия народ, че всички политически сили в страната , независимо от своите различия, по въпроса за националното единство са на едно категорично общо мнение, то няма никакъв смисъл да го правим. Нека всеки да остане на своите места, на своите позиции и всеки съобразно своите виждания да се бори по този проблем.

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Това, което предложи Румен Воденичаров, смятам, че е добра идея. При всички случаи трябва по-широко да публикуваме тези документи.
 

Имам едно процедурно предложение. За декларацията се съгласихме всички, ще я публикуваме. Ще излезем с обща декларация, тъй като проблемът е от значение, но не се разбра кой ще я подпише. Дали ще го гласуваме сега или утре в работната група. Единственият ми довод, който мога да приведа, е съвсем обективен. Спрямо Румъния ние действуваме пост фактум – имам предвид официалната власт. Чехия, Германия, дори националния проблем. Ние в момента дори осъждаме режима в Северна Корея – Ким Ир Сен изтегли всички студенти. Това го знаете. Но нито Комсомола, нито ОФ, нито профсъюзите взеха отношение. Нима трябва да станат и там убийствата, за да заявят, че и там режимът е тоталитарен. Вижте как процедират.
 

Затова моята претенция е да се подпише от тази "кръгла маса" декларацията, тъй като този въпрос е повдигнат тук. Не мисля, че другите организации имат право да подпишат тази обща декларация, дори тя да съвпада с техните.
 

Във връзка с "кръглите маси", ако толкова желаят и има паралелни организации, аз нямам нищо против ние да седнем с Комсомола на "кръгла маса". И може би д-р Тренчев, той направи същия диспут с официалните профсъюзи, но тук все пак заставаме като един блок, като едно единство срещу официалната власт и правим някакви преговори.  

  ЛЮБЕН КУЛИШЕВ:

Аз имам малко по-различно мнение от предложеното на др. Даскалова и от Вашето, др. Воденичаров, за състава на участниците които да подпишат тази декларация, от чието име да излезе. Защото ако така стане, по този начин до известна степен предрешаваме въпроса за състава на "кръглата маса". А очевидно е, че този състав може би ще придобие малко по-друга физиономия след разговорите, които утре ще протекат. Допускам, примерно от тази страна на масата ще дойдат редица организации, аз смятам това за твърде вероятно. Да не предрешаваме този въпрос по този начин. Дайте да станем всички организации, които искат да се включат да подпишат тази декларация, да я подпишат. Това е единият въпрос.
 

И вторият важен въпрос е за публикуването на документите от пактовете, които се отнасят до този въпрос. Струва ми се, че наистина в ежедневния печат - в "Работническо дело" и другите съответните текстове би трябвало да се публикуват. Що се отнася до цялостния текст на Хартата за правата на човека, веднъж е публикуван в 10-хиляден тираж, още един път от "София-прес" - в 20-хиляден тираж. И струва ми се, че "София-прес" разполага с целия материал - да го публикуват сега в колкото искаме тираж и то в броени дни ще го направи.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Предлагам ние да поговорим с "Работническо дело" по този въпрос. Може би разделите и текстовете, които се отнасят до тези въпроси да се публикуват.  

  ЛЮБЕН КУЛИШЕВ:

От различни разговори чувствувам, че има нужда да се разяснят, че това не е въпрос, който може да бъде подложен на референдум. Ако стане дума за референдум, не виждам какъв въпрос може да се постави на хората да отговарят на него.  

  ЕМИЛ КОШЛУКОВ:

Само че не Хартата, а Пактът, който има сила юридически, Хартата е само морално препоръчение.  

  ЛЮБЕН КУЛИШЕВ:

Става дума за Международния пакт за гражданските и политическите права.  

Нека да не свързваме двата въпроса - този по етническия проблем и онзи - кой ще участвува в "кръглата маса". Въпросът е толкова важен. По него е нужно национално единство повече от всеки друг и нека по този въпрос декларацията да бъде подписана от всички, независимо дали те след това ще участвуват или не, дали ще бъдат от тази или от другата страна на масата.  

Ние сме съгласни с това.  

  ИВАН АНГЕЛОВ:

Всички организации и движения, които желаят да я подпишат, да я подпишат. Въпросът е толкова важен. Той е максимална степен изисква единство на български говорещи или не знам дали правилно се изразявам, на целия народ. Нека да не оставаме тези неща сега да повлияят върху нас. Много ви моля.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Ние сме съгласни с това, само че да не се свързва по никакъв начин с "кръглата маса". Съгласни сме. Всички, които желаят, да я подпишат.

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Аз предлагам следното. по този въпрос, ако сте съгласни, да се подготви текст. От наша страна определихме Шиваров и Кулишев, от ваша страна – Румен Воденичаров и Константин Тренчев предлагате.

След като се съберем в 15,00 часа и видим текста, ако бъде съгласуван, тогава окончателно да решим и въпроса за това от чие име ще излезе декларацията.

Що се отнася до главния въпрос - за начина на провеждане на "кръглата маса", да се договорим утре в 15,00 часа да продължим нашите консултации, като днес пуснем едно съобщение в смисъл, че консултациите започнаха и ще продължат до утре. Да не отиваме сега на подробности.  

Ще даваме ли някакви изявления?  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Дали днес да ги правим или утре, след като се договорим окончателно? Предлагам за днес да се въздържим, тъй като нямаме още достатъчно яснота.  

  ПЕТЪР БЕРОН:

Тук присъствуват 20 журналисти, които ще напишат нещата така и така.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Аз бих помолил журналистите. В бъдеще се договорихме как ще става информирането на общественото мнение, така че вашето присъствие днес, другари, не е апробирано и за в бъдеще навярно ще се договаряме как това да стане. А днес моля да се въздържите от други коментари освен това, което се каза. Консултациите започнаха и продължават утре.  

Бих искал преди всичко да попитам гражданина Луканов с делегацията, които разговаряха преди нас с вас тук, беше ли обсъждан въпроса за декларация по етническия въпрос или не?  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Да, както казах, идеята се роди на тази консултация и беше предложена не от нас, а от някои обществени организации.  

  ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ:

Бих искал малко по-бързо да приключим този въпрос. Кошлуков правилно забеляза – тези организации по най-достоен начин доказаха, че са мъртви до момента, в който политическите събития ги принуждаваха да излязат с една декларация адхок.  

  ПЕТЪР БЕРОН:

Гражданинът Лазар Стамболиев на какво мнение е по този въпрос?  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Петре, защо не го попиташ?  

  ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ:

По тази причина аз мисля, че тези организации могат да излязат единствено със своя собствена декларация, било поотделно, било заедно – така както са участвували днес в диалога. Мисля, че ако ние можем да участвуваме в някаква обща декларация, това е само с вас за днес. За в бъдеще може би нещата ще се променят.
 

Имам още нещо, което е твърде важно според мен. Всякакви декларации, всякакви опити за национално помирение сега, при сегашните обстоятелства представляват палиатив, ако не са подплатени с нещо друго. Имам конкретно предложение към правителството. Забележете, че в Кърджали в момента се бунтуват, както каза д-р Желев, предимно хора, които бяха позволили да бъдат въвлечени в престъпленията на властта, и хора, които се възползуваха от тези престъпления. Ако правителството може да излезе с клауза в нашата декларация, че материалните щети на турското население, което се завръща и се оказва, че няма работа, че няма къде да живее, че домовете му са отнети или продадени скъпо и прескъпо и т.н., могат да бъдат поети от правителството, аз мисля, че това ще бъде една много голяма крачка напред. Това е което имам да забележа. И поисках думата само защото не бях уверен, че няма да бъдем поставени пред свършен факт утре след обяд, когато се покаже готовият текст на декларацията.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

В никакъв случай. аз смятам, че от наша страна не бива да очаквате това сега, утре или в предвидимо бъдеще. Ние сме сериозни партньори и това е първото, което искам да кажа.

Второ, аз предлагам да избегнем да даваме квалификации и определени характеристики на други обществени организации по принцип.

И трето, искам да ви предам моите впечатления от вчера. Имаше различни хора, но това бяха една значителна част от българското население на гр. Кърджали, повече от половината при всички случаи. Трябва да ви кажа това. И то беше в едно настроение тежко и екзалтирано.  

  ПЕТЪР БЕРОН:

Плодовете на просвещението.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Утре бихме могли – не само, пак повтарям, че да установим генезиса на тези чувства, трябва да се върнем чак до балканските войни. Но да не говорим повече за това. Бих могъл утре да споделя с вас по-подробно впечатленията си. Мен лично ме изкараха от релси за известно време.

Предлагам, проф. Желев днес да закрием нашата среща. Да благодарим на всички участници и утре в 15,00 часа да се опитаме да приключим.

   Край на заседанието 18:35 часа

    

   Край на второто заседание от предварителната консултативна среща на ръководството на БКП с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса, от 3 януари 1990 година, с начален час 17:30

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието