МЕДИИ И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

(ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА И ПУБЛИЧНОСТ) 

 

ISBN 978-954-9719-09-3          


 

Основната теза на книгата е, че институционалната практика и нормативната база в медиите и в гражданското общество изостават от обществените потребности за демокрация, модернизация и европейска интеграция. Причината е скритото изместване на публичния дневен ред от частния дневен ред на елита, както и явният превес на държавното над публичното начало.            

Ключови думи: медии, гражданско общество, информационна политика, комуникативна демокрация, публичност, устойчиво развитие.

Рецензенти на книгата са

доцент д-р Тотка Монова  и  ст.н.с. д-р Стефан Николов

 

Книгата се издава от издателство "Омда".

(обем - 1,55 МБ)

            

   Media and civil society

 in Bulgaria

   Vyara Gancheva 

The main thesis is that the institutional practice and the normative base in the media and the civil society lag from the  public demands for democracy, modernization, and European integration. The reason is the hidden  removal of the public interest from the private interest of the elite, as well as the obvious favoritism of the state over the public beginning.

 

Key words: media, civil society, information policy, communicative democracy, publicity, sustainable development

 


 

 

Copyright 1997-2012 OMDA Ltd.  All rights reserved.