д-р Вяра Ганчева

ganchevav@yahoo.com

     

 

Избрани научни публикации:

1.        “Brain Drain in the Perspectives of Opinion and Science Policy.” Report of the international seminar “Transformation of Science in Poland - Brain drain issues”. ROSTE, Poland, 1992.

2.        Потенциалната емиграция на учените в България /Динамика и перспективи/. Институт по социология & Национален фонд "Научни изследвания", София, 1993г., 55 стр. (в съавторство).

3.        Гражданите и местната власт: групови дискусии в 16 общини, БСЧИГП, 1995, София.

4.        Communication Problems of the Unemployed. In: Nikolai Genov, Ed., Central and Eastern Europe: Continuing Transformation, Sofia, UNESCO-MOST, Friedrich Ebert Stiftung, 1998, pp. 272-286.

5.        Programs for Job Creation: The Case of “Beautiful Bulgaria”. In: Nikolai Genov, Ed.,  Unemployment. Risks and Reactions. Paris-Sofia, UNESCO-MOST, Friedrich Ebert Stiftung, 1999, pp. 312-324.

6.        Communication Problems of the Unemployed. In: Nikolai Genov, Ed., Continuing Transformation in Eastern Europe. Berlin, Trafo Verlag, 2000, pp. 198-204.

7.        Социологическо изследване сред участниците в Националната среща на НПО. Във: Възроденото гражданско участие, 24-25 октомври 1998, София, с.137-167

8.        Гражданското общество и медиите. В: “Перспективи на социологията в България”, ред. Н. Генов, Университетско издателство, София 2001, с. 433-454.

9.        Social Sciences in a Changing Environment. In: Science in Southeastern Europe, N. Genov -ed, Union of Scientists in Bulgaria, Sofia 2001, pp.168-174.

10.     Възможности за партньорство между България и Македония в областта на медиите. В: “България-Македония: Предизвикателства на промените”. К. Кертиков, съставител и редактор, том 1, София, Институт по социология, 2001, с. 133-145.

11.     Bulgarian Sociology: Lights and Shadows at the Down of the 21st Century. In: Sociology in Central and Eastern Europe: Transformation at the Down of a New Millennium, M. Keen; J. Mucha, eds, PRAEGER, 2003.

12.     Македония: медии и митове. В: България-Македония: проблеми на евроинтеграцията, т. 2, Институт по социология-БАН, 2002. (Електронно списание “Балкани 21”, бр. 2/2003-www.balkans21.org)

13.     Административният капацитет като проблем при усвояването на предприсъединителните фондове. В: (Електронно списание “Балкани 21”, бр. 4/2003- www.balkans21.org.)

14.     Може ли администрацията да убие комуникацията?” В: Европейска интеграция и интеркултурна комуникация, съст. М.Златева, Т.Петев, О.Спасов, СУ, ФЖМК, 2004.

15.     Омбудсманите в България и Македония: европейски институции срещу корупцията. В: ”България-Македония: глобализация и евроинтеграция”-т. 3, ред К. Кертиков, Институт по социология, София, 2004.

16.     Socjologia bulgarska: blaski I cienieu u zarania XXI wieki. В : Pierwsze lata suwerennosci , pod redakcja Y. Muchy I M. Keena, Warszawa 2004 Wydwnictwo IfiS, PAN 2004.

17.     Неправителствените организации и хората от третата възраст. В: “Дългата трета възраст в българското село”, ред. Веска Живкова, изд. “Аля”, София 2005.

18.     Оценка и управление на екологичните рискове. В: “Предизвикателства на европейската перспектива”, съст. и ред. Анна Мантарова, изд. “Аля”, София 2006.

19.     Демократично гражданство и образование. В: “Публична комуникация, глобализация и демокрация” , СУ, ФЖМК, София 2006 (в съавторство).

20.     Омбудсманът-овластеният посредник. В: Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФЖМК, т.12, София 2006.

21.     Социални услуги за хората от Третата възраст. В: Работа с дементно болни. Опит от Германия и България. Ред. проф. Фред Карл. Университет Касел, AWO, 2007.

22.       Възможности на НПО за местно и регионално устойчиво развитие В: Евроинтеграция и устойчиво развитие, ред. А. Мантарова, М. Захариева, Фондация „Фридрих Еберт”, Институт по социология, София 2007.

 

23.   Европейски перспективи пред гражданското общество. http://www.omda.bg/institut/ vyara_ gancheva/ euro_uchastie.htm

 

24.   Медии и гражданско общество в България http://www.omda.bg/biblioteka/vyara_gancheva/ vyara_1_uvod.htm

 

25.  A EuroPrevall review of factors affecting incidence of peanut allergy: priorities for research and policy, Allergy 2008: Volume 63 Issue 7, Pages 797 –809 (coauthor) http://www3.interscience.wiley. com/ journal/120083759/abstract

 

26.   Неправителственият сектор и неустойчивото развитие В Мобилност, уязвимост, устойчивост. Ред Веска Кожухарова, София, Изд. Аля 2008.

 

 

Научно-популярни публикации

                Над 200 статии в научно-популярния и масовия печат. Сътрудничество на в. «Ку-Ку» и в. «Телевизия и радио» - водеща рубриката «Индиректно» през 1994г.

                Други избрани научно-популярни публикации:

1.      Социология и социална трансформация: Парадоксът на Касандра”. В: сп.”Европа 2001”, 5/2001.

2.      “Безработицата е като ефекта на свети Матей”. Във: в.”Дума”, 31.10.2001.

3.      “Журналистите – танцуващите с властта?” Във в. “Пари плюс”, 10.10.2001.

4.      “Властта на интерпретациите или за лебедите-слонове и Волтер”. В: сп “Европа 2001”2/2002.

5.      “Малките етноигри като проекция на големите конфликти”, Във в. “Пари плюс” 25.03.2002.

6.      “Сивата публичност воюва срещу гражданите” Във в. “Пари плюс”18.02.2002.

7.      “Европейската интеграция: между интеркултурната комуникация и демократичното гражданство”. В сп „Европа 2001”, 2 /2005.

8.      “European hopes”. Bulgaria Guide. In: „The Parliament Magazine”, February 2007.

9. “Усукани в спиралата на мълчанието”, В: “Business magazine” , декември 2007, бр. 10.

 Научни проекти

·       Рискове на трансформацията, 1993 - 2001, Институт по социология; научен ръководител - проф. дфн Николай Генов;

·       България и Източна Европа: Противоречиви тенденции в продължаващата трансформация, 1997 – 2000, UNESCO - ISSC, научен ръководител - проф. дфн Николай Генов;

·       Личностни и институционални стратегии за справяне с рисковете на трансформацията в Централна и Източна Европа, 1997-2000, UNESCO – MOST, научен ръководител - проф. дфн Николай Генов;

·       Глобални, регионални и национални условия на безработицата, 1999-2000, Институт по социология, научен ръководител - проф. дфн Николай Генов;

·       България и Македония: проблеми на новия тип междудържавни отношения, 2000-2003, Национален фонд за научни изследвания, научен ръководител – доц. д-р Кирил Кертиков

·       Медии и гражданско общество в България (Информационна политика и публичност). Завършена, отчетена и приета от НС на ИС индивидуална планова работа, 2002г.

·       “Стратегии за регионално устойчиво развитие (REGIONET, ръководител н.с. Живко Недев, финансиран Пета рамкова програма на ЕС за научни изследвания. 2001-2003

·       Социологически аспекти на евроинтеграцията на България, 2003-2007, Национален съвет за научни изследвания, научен ръководител – ст.н.с. д-р Анна Мантарова

·       България пред присъединяване към Европейския съюз, 2006, Фондация “Фридрих Еберт”, научен ръководител – ст.н.с. д-р Анна Мантарова

Научно-приложни проекти

·                     Общественото мнение за социално-икономическата ситуация в град София, Столична община, 1998-1999, ръководител - проф. дфн Николай Генов;

·                     Общественото мнение за централната част на София и нейните връзки с другите райони на столицата, Столична община, 1999-2000, ръководител - проф. дфн Николай Генов;

·                     Социологическо проучване в рамките на Информационна кампания за изграждане на Национален център за отпасни отпадъци в България, Проект на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа финансиран по Програма ФАР, 2001, ръководител.

·                     Социологическо проучване в рамките на Информационна кампания за управление на отпадъците на гр. София, Проект на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, финансиран по Програма ФАР, 2001, ръководител.

·                     Президентски избори-паралелно преброяване по поръчка на БСЧИ, 2001г.

·            “Перник-безработица и човешки ресурси” - представително проучване по поръчка на община Перник, 2001г, ръководител - проф. дфн Николай Генов;

·                     ”Проучване на потребностите във връзка с проекта на Читалище “Ромска звезда” “Слънцето грее за всички” в кв. Факултета, 2001г, ръководител.

·                     “Оценка на капацитета и нуждите от обучение на ФАР звеното в МТСП” по поръчка на МТСП - проект на ПРООН, ФАР, 2002г.

·                     “Оценка на изпълнението на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество”, ръководител доц. К. Кертиков, Проект - Световна банка и Национален съвет по етнически и демографски въпроси към МС, 2003г.

·                     “Изследване на главните проблеми на районите със смесено население”. Световна банка, Национален съвет по етнически и демографски въпроси, 2003г, ръководител ст.н.с. Духомир Минев.

·                     “Методика за определяне на гори с висока консервационна стойност”, Световен фонд за дивата природа и Дунавско-Карпатска програма 2003г.

·                     “Национално представително проучване във връзка с актуализацията на Националната стратегия по околна среда”, МОСВ, 2004, ръководител.

·                     “Неформалните мрежи в България”-Витоша рисърч, 2004г.

·                     “Преглед и актуализация на 19 логически матрици по ФАР”, МРРБ, 2004 ръководител.

·                     “Оптимизация на кадровата структура във връзка с новите учебни планове”, НАТФИЗ, 2004, ръководител.

·                     “Пилотен проект Искър” МОСВ, фирма ИКАРО-Италия, 2004, ръководител.

·                     „Възрастните никога самотни - равно третране и човешко достойнство”, дружество „Знание”, 2006,  ръководител.

·                     „Европревал”, Шеста рамкова програма на ЕС, Асоциация Апел Европа, 2007, национален консултант и ръководител на социологическото изследване в България.

 

 

Copyright ©1997-2008 OMDA Ltd.  All rights reserved.