ДО

БЮРОТО НА СОФИЙСКИЯ ГК НА БКП

  

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от генерал КОЛЬО ТОДОРОВ - зав. отдел "Военно-административен" на ГК на БКП

 

ОТНОСНО:  Одобряване на "Насоки за разгръщане движението по изграждане на обекти, секции, квартали, села, градове и райони с образцов обществен ред"[1]

 

 

ДРУГАРИ,

 

Изграждането на столицата като образцов социалистически град е свързано с утвърждаването на образцов обществен ред. За създаването му допринасят с дейността си партийни, държавни, стопански, административни и обществени органи и организации. Продължителните ни наблюдения убедително потвърждават необходимостта от документ, който да определи основните изисквания и критерии, начина на оценка, присвояване и отнемане на званието обект, секция, квартал, село, град и район с образцов обществен ред.

Ето защо отдел "Военно-административен" със съдействието на отделите на ГК на БКП и специализираните органи разработи проект "Насоки за изграждането на обекти, селища, квартали, градове и райони с образцов обществен ред".

Във връзка с това предлагам Бюрото на Софийския ГК на БКП да

 

РЕШИ:

1.      Одобрява "Насоки за разгръщане на движението по изграждането на обекти, секции, квартали, села, градове и райони с образцов обществен ред".

2.      Отделите на ГК на БКП, РК на БКП, ПК и организации, Столичният и районните народни съвети, кметствата, градските и районни ръководства на Българските професионални съюзи, Отечествения фронт и Димитровския комунистически младежки съюз, стопанските организации, предприятията, учрежденията и учебните заведения да проведат широка политическа и организаторска работа за разгръщане на повсеместна работа и борба за изграждането на обекти, секции, квартали, села, градове и райони с образцов обществен ред.

3.      Изпълнителният комитет на Столичния народен съвет при необходимост да утвърди практически указания за работата на комисиите, които ще проверяват обектите, секциите, кварталите, селата, градовете и районите предложени за присвояване или отнемане на званието "С образцов обществен ред".

4.      Отделите на ГК на БКП "Военно-административен "Организационен" и "Пропаганда и агитация" да изучат и обобщят извършената работа и положителен опит и да информират Бюрото на ГК на БКП до края на 1983 година.

Text Box: СОФИЙСКИ ГК НА БКП ЗАВ.ОТДЕЛ "ВОЕННОАДМИНИСТРАТИВЕН":  


 

 

 


 

 

16.VI.1982 г.

София ЛБ/КТ

 

 

 

НАСОКИ 

за разгръщане движението по изграждане на обекти[2], секции, квартали, села, градове и райони в гр.София с образцов обществен ред

 

  

Задачата за превръщането на София в образцов социалистически град бе поставена от другаря Тодор Живков през 1971 година.

Повече от 10 години движението за изграждането на столицата като съвременен социалистически град обединява все повече усилията и мобилизира работниците, селскостопанските труженици, художествено-творческата интелигенция, учените и специалистите, младежите, пионерите, военнослужещите за нови трудови дела и творчески изяви.

Дейността за изграждането образцов обществен ред в София е неразривно свързана с реализирането на Единната програма приета от Държавния съвет на НРБ през 1975 г. и на Комплексната програма на ГК на БКП за борба с престъпността, закононарушенията и противообществените прояви.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Изграждането на столицата като образцов социалистически град означава създаването на необходимите политически, икономически, социални, психологически и културни черти, присъщи на съвременен град на зряло социалистическо общество.

Столичната икономика да се развива ускорено, със стабилни темпове, по интензивен път, при оптимално прилагане постиженията на научно-техническия прогрес и челния опит. Производствената дейност на всяко софийско предприятие и стопанска организация, дейността на всеки институт и учебно заведение да бъдат образец на висока ефективност и качество, за оптимално внедряване научно-техническите постижения, за образцова социалистическа организация на труда, за ускорено социално развитие на трудовия колектив. Необходими са висока култура, социалистическа съзнателност, дисциплина и нравствено поведение, чувство за дълг и отговорност на всички граждани.

2. Важен компонент и същностна черта на съвременния социалистически столичен град е образцовия обществен ред.

Социалистическият обществен ред е приведената в система съвкупност от отношения, уредени както от нормите на правото, така и от правилата на социалистическото общежитие, които:

-      създават условия за обществено спокойствие и са насочени към предотвратяване на действия, които нарушават нормалния живот на населението и ритъма на производствената му дейност;

-      осигуряват ведра обстановка и възможност за отдих на трудещите се, за недопускане недисциплинирано и непристойно поведение в обществото;

-      гарантират опазването честта и достойнството на гражданите.

Правилата на социалистическото общежитие обхващат нормите на комунистическата нравственост и обичаите, които имат обществен и общозадължителен характер и регулират ежедневните взаимоотношения на хората, неуредени от нормите на правото. За своя етична основа те имат положения, залегнали в моралния кодекс на строителя на комунизма.

Образцовият обществен ред предполага пълно съблюдаване на установените от държавата правни норми и правилата на социалистическото общество. Той осигурява неприкосновенността и спокойствието на гражданите, охраната на личните и имуществени права и интереси, нормалната дейност на държавните и обществените органи и организации, предприятията, учрежденията, длъжностните лица и охраната на социалистическата собственост. Изисква спазване на социалистическата законност и дисциплина, образцово поведение на обшествени места, в производствения колектив и в семейството, хуманни отношения и взаимно уважение между хората, съзнание за обществен дълг, другарска взаимопомощ, непримиримост към несправедливостта, нечестността, кариеризма, користолюбието и бюрократизма, нетърпимост към нарушенията на обществените интереси.

 

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕКТ, СЕКЦИЯ, КВАРТАЛ, СЕЛО, ГРАД И РАЙОН С ОБРАЗЦОВ ОБЩЕСТВЕН РЕД

Званието "С образцов обществен ред" се присъжда на обекти, секции, квартали, села, градове и райони, които отговарят на следните обши и специфични изисквания:

3. Общи изисквания

а/ Благоприятен социално-психологически климат, позволяващ пълна изява на възможностите, инициативата и творчеството на всеки труженик и колектив.

         б/ Утвърждаване на профилактиката като стратегическо направление в борбата срешу престъпността, закононарушенията и противообществените прояви.

         г/ Ефективни резултати в утвърждаване и разширяване на обществено-държавното и държавно-общественото начало в охраната на обществения ред.

Активно и ефективно участие на обществеността - центрове за възпитателна работа, съвети за профилактика, другарски съдилища, доброволни отряди, съветници, портиери и домоуправители в опазването на обществения ред.

д/ Оптимално реализиране на подетите почини и инициативи за повишаване ефективността на борбата с негативните прояви.

е/ Трайни резултати по благоустрояването и хигиенизирането.

 

4. Специфични изисквания

а/ Обект с образцов обществен ред.

-     Да не се допусне лице от колектива да извърши престъпление от общ характер.

-     Охраната и пропускателния режим да са в пълно съответствие с изискванията.

-     Строго спазване на нормативните документи за борба с тютюнопушенето, алкохолизма и пиянството.

-     Да е обявен за образцов в противопожарно отношение.

-     Да е обявен за образцов по линия на благоустрояването и хигиенизирането.

б/ Секция, квартал, село и град с образцов обществен ред.

-      Да е обявен(а,о) за образцов (а,о) по безопасността и културата на движението, по паспортния режим и в противопожарно отношение.

-      Да е обявен (а,о) за образцов (а,о) по благоустрояването и хигиенизирането.

-      Най-малко половината от районите на районните инспектори от народната милиция да са обявени за образцови.

-      Цялостно изпълнение на дежурствата за охраната на обществения ред и по безопасността на движението със сили на обществеността.

-      Изпълнени нормативи за количествения и качествения състав на доброволните отряди на трудещите се.

в/ Район с образцов обществен ред.

-      Най-малко половината от секциите, кварталите и селата да са обявени за такива с образцов обществен ред.

-      Ако има град на територията му да е обявен за такъв с образцов обществен ред.

 

III. РЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЕКТ, СЕКЦИЯ, КВАРТАЛ, СЕЛО, ГРАД И РАЙОН С ОБРАЗЦОВ ОБЩЕСТВЕН РЕД

5. Обявяването на обект, секция, квартал, село, град и район с образцов обществен ред става, както следва:

а/ Обект, секция, квартал и село с решение на ИК на районния народен съвет.

б/ Град и район - с решение на ИК на Столичния народен съвет.

Право на мотивирано предложение за присъждане на званието имат:

а/ За обектите - от партийното, стопанското, профсъюзното и комсомолското ръководство на обекта и щаба на ДОТ[3].

б/ За секциите, кварталите и селата - от партийното бюро (партийния комитет), ръководството на Отечествения фронт, ДКМС и Щаба на ДОТ.

в/ За град и район от РК (ГК) на БКП, РС на БПС[4], РК (ГК) на Отечествения фронт, РК (ГК) на ДКМС, РУ на МВР и РЩ[5] на ДОТ.

6.      Предложените обекти, секции, квартали, села, градове и райони се проверяват и оценяват от комисия, назначена от ИК на Столичния (районния) народен съвет.

Оценката се извършва в съответствие с настоящите насоки и нормативните актове, указанията и решенията на министерствата и централните ръководства на съответните държавни, държавно-обществени и обществено-държавни органи стопанските и обществените организации и се използуват данни от официалната отчетност.

7.      Обявените обекти, секции, квартали, села, градове и райони с образцов обществен ред се оценяват на три години за потвърждаване на званието.

Отнемането на званието обект, секция, квартал, село, град, район с образцов обществен ред става с решение на органа, който е присвоил същото.

Лишаването от званието "образцов" може да стане и преждевременно, ако притежаващият го е изгубил изискващите се качества. Изпълнителният комитет на СНС (РНС) назначава комисия, която извършва необходимата проверка и прави съответно предложение.

IV. ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЙНИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБРАЗЦОВ ОБЩЕСТВЕН РЕД В СТОЛИЦАТА

8. Създаването на образцов обществен ред в столицата е постоянна грижа на градската партийна организация.

Градският комитет на БКП, РК на БКП, ПК[6] и организации осъществяват системно и ефикасно ръководство на дейността за изграждането на столицата като съвременен социалистически град.

Столичният народен съвет непосредствено направлява и координира дейността за утвърждаването на образцов обществен ред в София.

9. В своята дейност за изграждането на образцов обществен ред държавните, стопанските и обществените органи и организации се ръководят от партийните решения, указанията на ЦК на БКП, законите и други подзаконови нормативни актове, издавани от министерствата и централните ведомства.

10.      Въпросите по създаването на образцов обществен ред следва да намерят своето място в плановете за социално-икономическото развитие на столицата и районите, в програмите и плановете за социалното развитие на колективите.

11.      Столичният и районните народни съвети, ръководствата на стопанските и обществените организации периодично обсъждат резултатите от извършената работа по изграждането на образцов обществен ред и вземат допълнителни мерки за активизиране дейността си в тази насока.

12.      Държавните органи и обществените организации разработват съвместни мероприятия насочени към координиране дейността си в създаването на образцов обществен ред, а резултатите от извършената работа отчитат на съвместни срещи най-малко веднъж в годината.

13.      Цялостната политическа и организаторска дейност на организациите на БПС, ДКМС, Отечествения фронт и другите масови организации за разгръщане на социалистическото съревнование следва да бъде тясно свързана с утвърждаването на образцов обществен ред в столицата.

Обещанията за разгръщане на борбата за образцов обществен ред се приемат на общи събрания в обектите, кварталите, селата, градовете и районите.

 

V. МОРАЛНО И МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ

14.               Партийните, държавните, стопанските и обществените органи и организации следва системно да изучават и популяризират положителния опит по разгръщане на движението за изграждане на обекти, секции, квартали, села, градове и райони с образцов обществен ред.

Положителните инициативи и постижения в борбата за образцов обществен ред да се популяризират по подходящ начин и от средствата за масова информация.

15.               На обявените обект, секция, село и квартал с образцов обществен ред се връчва флагче, грамота и парична награда до 500 лева, а на град и район флагче, грамота и парична награда до 3 000 лева.

По подходящ начин се поощряват общественици, стопански и административни ръководители и активисти, допринесли за завоюване на званието.

Връчването на наградите да става при тържествена обстановка.

16.               Средствата за награди се осигуряват от съответните народни съвети.

  

 

СОФИЙСКИ ГК НА БКП

16.VI.1982 г.

София

ЛБ/ВК


 

[1] Документът илюстрира как основната обществена цел (изграждане на комунистическо общество) изпълнява целерационална функция дори във време на инфлация на целта и общ упадък на системата. Погледнато парадоксално това е пример за силата на общонационалната програма (в случая общата цел). Тя работи дори когато няма смисъл. Посочвам го като аргумент за необходимостта от общонационална програма, приета от всички политически сили, защото тя ще работи дори сама. Каква България градим? Какво общество искаме да изградим? бел. П.С.

[2] Под обект следва да се разбира предприятие, стопанство, учреждение, учебно заведение, здравно заведение и други. бел. в документа

[3] ДОТ доброволни отряди на трудещите се. Параполицейска организация, която съдействаше за опазването на обществения ред. В доброволните отряди членуваха всякакви хора и даваха дежурства по охрана на реда при масови обществине прояви. бел. П.С.

[4] Български професионални съюзи бел. П.С.

[5] Районен щаб бел. П.С.

[6] Партийните комитети бел. П.С.


Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени