Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

НЕЗАВИСИМИТЕ СДРУЖЕНИЯ СЛЕД ПАДАНЕТО НА ЖИВКОВ

Декларация за учредяване на СДС, чете Желю Желев

 

Румяна Узунова: Включвам, Желю.

Желю Желев: „Декларация на Съюза на демократичните сили в България. След  промяната на 10 ноември тази година политическият живот на страната навлезе в нов, драматичен период на своето развитие. Рязко нарасна гражданската и политическа активност на населението. В столицата и по-големите градове на страната се провеждат митинги и събрания в подкрепа на промяната и с искания за по-нататъшно развитие на демократичния процес. Към утвърдилите се независими сдружения се прибавят имената на все нови и нови неформални групи, които искат да участват в политическия живот на страната. Възстановяват организационната си структура старите политически партии като Опозиционният земеделски съюз „Никола Петков”, Социал-демократическата партия, Демократичната партия,  Радикалнодемократичната партия и пр. Възникват инициативни групи за създаване на съвсем нови политически партии, които в миналото не са съществували. Към утвърдените вече независими дружества, като независимия съюз „Подкрепа”, „Екогласност”, Клуба за гласност и демокрация, Клуба на незаконно репресираните след 1945 година, Независимото дружество за защита правата на човека, Комитета за защита на религиозните права, свободата на съвеста и духовните ценности се насочват хиляди граждани, които искат да станат тяхни членове. Престижът на официалните обществени организации пада много бързо и те са принудени да маневрират, като се обявяват за независими от държавата. В същото време необходимите кадрови промени на държавния и партийния апарат не се извършват, няма или почти няма кадрови промени в средствата за масова информация. Провинцията практически с нищо не е засегната от промените. Като се прибави към това настъпващата икономическа криза и опасното бездействие на властите за решаването на етническите проблеми, което би могло да стане причина за надигането на много по-силно недоволство и дори безредици, става очевидно, че политическата обстановка в страната е вече сериозно изострена. Тази нова политическа ситуация повелително изисква да се пристъпи към обединяване на усилията и възможностите на независимите сдружения с оглед на по-натътъшното развитие на демократичния процес. Именно това накара Независимите сдружения: Независимото дружество за защита правата на човека, Клубът за гласност и демокрация, „Екогласност”, Независимия профсъюз „Подкрепа”, Комитета за развитие на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности,  Клубът на незаконно репресираните след 1945 г., Независимото студентско дружество, Движението за гражданска инициатива, Гражданския съюз за източни бойни изкуства, Българската работническа социалдемократическа партия – обединена, Българския земеделски народен съюз „Никола Петков” да обединят усилията си в един Съюз на демократичните сили. Като се изгражда изцяло на основите на координацията на действията на независимите сдружения в общата борба за демокрация, Съюзът на демократичните сили запазва напълно тяхната самостоятелност и независимост, тяхния специфичен профил и предмет на дейност, завоювания престиж и място в обществения живот на страната. В такъв смисъл … Съюзът на  демократичните сили обединява усилията на съставящите го сдружения, а не самите сдружения. Съюзът на демократичните сили координира усилията на сдруженията в борбата за демокрация на основата на една цялостна демократична платформа, която е съставена от точки, предложени от самите учредители. Платформата, освен общите искания за гражданско общество, политически плурализъм, многопартийна система, правова държава и пазарна икономика, виждат и следните по-конкретни цели: равноправие и равнопоставеност на всички форми на собственост пред закона - частна и кооперативна; ново трудово и социално законодателство, което да гарантира правото на трудещите се на независими профсъюзи и стачка и да защитава социално слабите; проект за нова демократична Конституция на страната; привеждане на социалното законодателство в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и другите документи по Хелзинкския процес; деполитизация на армията и милицията; провеждане на демократични избори за ново Народно събрание; реабилитация на незаконно репресираните през периода на тоталитарната власт; пълна автономия на ВУЗ и реално участие на студентите в тяхното управление; премахване на идеологическия монопол в образователната система; самоуправление за научно-изследователските институти и художествено-творческите обединения, равна и финансова независимост на средствата за масова информация и издателствата; пълна свобода на словото, печата, събранията и сдруженията; конституционна гаранция за равноправие между атеисти и вярващи и нов демократичен закон за изповеданията; законово регламентиране на свободната религиозна дейност и осигуряване независимостта на изповеданията от държавата; закриване на Комитета по вероизповеданията към Министерството на Външните работи; развитието на икономиката да бъде подчинено на нормите за опазване на околната среда; нов подход към етническите и религиозни малцинства, съобразен с Хартата за правата на човека. Съюзът на демократичните сили е отворен за всички независими сдружения и политически групи, които са готови да присъединят усилията си в борбата за осъществяване на горната платформа, като работят за това само с мирни и законни средства. Приемането на нови участници в Съюза на демократичните сили става само със съгласието на неговите учредители. В Съюза не могат да членуват фашисти, сталинисти, расисти, шовинисти и реваншисти.

Съюзът на демократичните сили се оглавява от Координационен съвет, съставен от трима представители от всяко сдружение, единият от които задължително трябва да бъде председателят или секретарят на сдружението. В Кординационния съвет решенията по важни въпроси се вземат с мнозинство от две трети, а по текущите – с просто мнозинство. Координационният съвет избира председател и секретар, които водят оперативната работа и двама говорители, които изразяват официалното мнение на Съюза. Координационният съвет извършва следните дейности: организира митинги, кръгли маси с правителството, общи листи за избори, поднася петиции, публикува декларации, създава смесени комисии за разработване на алтернативни документи и други, без да ограничава инициативите на другите сдружения в тази област. София, 7.12.1989 година.”

(9.12.1989 г., ролка № 59)

 

 

 

Назад


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите