ДО  БЮРОТО НА
                                            СОФИЙСКИЯ ГК НА БКП 

                 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от СТЕФАН ДОСЕВ- секретар на ГК на БКП и пред-

                                       седател на Съвета по съревнова

                                        нието към Софийския ГК на БКП

 

 

ОТНОСНО: Актуализацията на Системата за организация

                     и ръководство на социалистическото съревно-
                               вание в столицата през VIII петилетка.

 Другари,

В изпълнение на утвърдените от Бюрото на ГК на БКП
Мероприятия за осъществяване на задачите, поставени от др.
Тодор Живков на Октомврийското национално съвещание

от 1981 година, внасям за утвърждаване актуализиран проект

на Система за организация и ръководство на социалистическо

то съревнование в столицата през 1982 година и осмата петилетка.

 

          При актуализиране на Системата бяха взети предвид
принципно новите постановки, съдържащи се в доклада

 на др. Тодор Живков пред Националното съвещание от месец

 октомври м.г., речта му пред IX  конгрес на БПС и Постановлението

 на ЦК на БКП, МС, ЦС на БИС, НС на Отечествения фронт и

 ЦК на ДКМС за разгръщане на всенародно социалистическо

съревнование за изпълнение и преизпълнение на задачите през

 осмата петилетка.

С предлаганата система се цели да се постигне по-широко

разгръщане на:

- дейността на всички предприятия, организации и
райони за осъществяване на повсеместна интензификация върху
основата на широко внедряване върховите постижения на науч-
но-техническия прогрес;

- по-пълно използуване на насрещното планиране,
като изява на правата и задълженията на стопанската органи-
зация, на трудовия колектив, за разкриване на резервите,
осигуряващи стабилни темпове иа икономическо развитие във
всички отрасли и дейности;

      - развитие на самоинициативата в трудовите колективи

 за обогатяване с конкретни технически, икономически, со-
циални и други проблеми личните и колективни творчески пла-
нове;

     - издигане равнището на работата в СНС и РНС и другите

 държавни органи и обществени организации за благоустроя-
ването и хигиенизирането на столичните райони, за осигурява-
не на образцов обществен ред.

 

          Методиката и математическия апарат на системата са насочени

към даване приоритетно значение на интензивните фактори на развитие.

В предложения проект е направен опит за по-справедлива и обективна

оценка при класирането на районите в комплекс-
ното и целевите съревнования. За целта е въведен коефициент

на тяжест на районите, който е определен като претеглена средна

величина от относителните тегла на редица качествени и количествени

показатели и експертна оценка.

По този начин в значителна степен се елиминира влия-
ето на случайните фактори при класиране на районите.

В системата са включени критерии, показатели и ус-
овия, произтичащи от постановлението за разгръщане на все-
народно социалистическо съревнование през осмата петилетка,
Във връзка с това са направени и някои целесъобразни допъл-
ения в материалното и духовно стимулиране.

При разработването на системата като консултанти бя-
ха привлечени изтъкнати учени-икономисти от ВИИ "К. Маркс",
БАН, АОНСУ и сътрудници от ЦС на БПС.

Проектът на системата за организация на социалистичес-
кото съревнование беше няколкократно обсъждан и в Съвета по
съревнованието.

 

Предлагам Бюрото на ГК на БКП  да

РЕШИ:

1. Утвърждава Системата за организация и ръковод-
ство на социалистическото съревнование в столицата през
1982 година и осмата петилетка.

2. Задължава отделите на ГК на БКП, Бюрото на
ГС на БПС, ИК на СНС, ГК на Отечествения фронт и ГК на
ДКМС да организират разясняването, изучаването и приложе-
нието на актуализираната система.

 

 

 

 

 

 

 

София,

11.VI.1982 г.
ВП/МБ

 

СЕКРЕТАР:

/Ст. Досев/

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                               проект!

 

 софийски градски комитет на българската комунистическа партия
              софийски градски съвет на българските професионални съюзи
     столичен народен съвет
   
градски комитет на отечествения фронт
        градски комитет на димитровския комунистически младежки съюз

 

 

 

 

 

 

 

система

за организация и ръководство на социалистическото

съревнование в столицата през осмата петилетка[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 1982 г.

 

 


 

 

 

 РАЗДЕЛ        ПЪРВИ

 

            ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

         1. Социалистическото съревнование в столицата е
неразделна част от социалното управление на Софийския тери-
ториално-производствен комплекс. Под ръководството на
Градския комитет на БКП, неговата организация и управление

се осъществяват от Градския съвет на българските професионал-

ни съюзи, Столичния народен съвет, Градския комитет на Отечествения

фронт и Градския комитет на Димитровския кому- нистически съюз.

На основата на ленинските принципи за организация
и ръководство на съревнованието - гласност, сравнимост на
резултатите и създаване на условия за практическо повторе-
ние на челния опит, системата има за цел да съдействува за
изпълнение решенията на Дванадесетия конгрес на БКП, зада-
чите и постановките разработени от др.Тодор Живков на
Октомврийското съвещание и Постановлението на ЦК на БКП,
Министерския съвет, ЦС на БПС, НС на Отечествения фронт
и ЦК на ДКМС за разгръщане на всенародно социалистическо
съревнование за изпълнение и преизпълнение на задачите ,
през осмата петилетка.

 

           2. Системата за организация и ръководство на социали-
листическото съревнование в столицата съдържа основните

принципи и установява единен подход за комплексна оценка на
резултатите от съревнователната надпревара между столичните
райони, предприятия и организации, от материалната и нема-
териалната сфера и индивидуалните участници за осъществяване

девиза на София "През осмата петилетка - ускорено внедряване

на научно-техническите постижения и челния опит, високо качество

и рентабилност!".

Тя обхваща поделенията и звената   от материалната и
нематериална сфера и се основата на използуването принципи-
те на новия икономически подход и неговия механизъм за
преизпълнение на утвърдените държавни задачи, показателите
и условията на Октомврийското съвещание от 1981 година.

3. В настоящата система са разработени основните
положения и изисквания в организацията и управлението на
социалистическото съревнование в столичната икономика. Тя
стои в основата за разработка на системи за организация и
ръководство на съревнованието между районните, стопанските
предприятия и организации и техните поделения и звена,
съобразно специфичните задачи, произтичащи за тях от партий-
ните решения и документи, решенията на Градския и районните
комитети на БКП, държавните органи и ГС на БПС, на партийни-
те, профсъюзните, стопанските и комсомолските органи и
организации в предприятията.

 

           4. Системите за организация и управление на съревно-
ванието в районите, предприятия, организациите и техните
поделения и звена, както и съдържащите се в тях конкретни и

специфични изисквания се разработват в общоприетите
основни направления за ръководство на социалистическото
съревнование.

Настоящата система съдържа освен общоприетите основни
направления следните конкретни положения характерни за
спецификата на съревнованието в столицата:

а/ Критерии, показатели и условия за организиране на
социалистическото съревнование и методика за комплексна
оценка на получените резултати между столичните райони.

б/ Критерии, показатели и условия за организиране и
оценка на целевото социалистическо съревнование между
столичните райони.

в/ Критерии, показатели и условия за организиране и
комплексна оценка на социалистическото съревнование между
трудовите колективи от столицата.

г/ Критерии, показатели и условия за организиране и
оценка на целево социалистическо съревнование между трудовите

колективи за Барелеф "Наградата на София".

д/ Съревнование за образцово поделение по охраната
на труда.

е/ Показатели и условия за удостояване на колективи
с Диплом.

ж/ Показатели и условия за отчитане и оценка на
съревнованието между трудещите се от столицата.

з/ Духовно и материално стимулиране на първенците.

и/ Ръководство на социалистическото съревнование и
отчитане на резултатите.

к/ Заключителни указания.

л/ Приложение - Скала за определяне коефициента на
тяжест на районите.

  

 РАЗДЕЛ        ВТОРИ

 НАСОКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
СЪРЕВНОВАНИЕ В ТЕРИТОРИАЛНО -ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
                 КОМПЛЕКС - ГРАД СОФИЯ

 

 

           Социалистическото съревнование на територията на
столицата е насочено към мобилизиране усилията и разгръщане
творческата активност на всички трудови колективи в осъще-
ствяване на социално-икономическата политика на Българската
комунистическа партия, която произтича от партийните реше-
ния, стратегическата реч на др.Тодор Живков на Деветия кон-
грес на Българските професионални съюзи, решенията на

конгреса и Постановлението на ЦК на БКП, Министерския съвет,

ЦС на БПС, НС на Отечествения фронт и ЦК на ДКМС за разгръщане

на всенародно социалистическо съревнование.

ГЛАВНАТА ЦЕЛ на социалистическото съревнование на
всички равнища, в производствената и непроизводствена сфера
е насочена към:

- Изграждането на материално-техническата база на раз-
вития социализъм.

- Повсеместно преминаване от екстензивен предимно
към интензивен тип на развитие на столичната икономика.

- Ускорено внедряване постиженията на научно-техни-
ческия прогрес.

- Повишаване на обществената производителност на тру-
да, нарастване масата на печалбата и рентабилността на обще-
ственото производство и на тази основа решаване на главната
социално-икономическа задача на осмата петилетка - комплекс-
но задоволяване на материалните, духовните и социални потреб-
ности на трудещите се, на основата на последователното при-
лагане на новия икономически подход и неговия механизъм.

В изпълнение на поставените цели съревнованието се
развива в следните насоки:

- Компелксна механизация и автоматизация, електро-
низация и роботизация, намаление на ръчния, тежкия физически
и непривлекателен труд.

- Усъвършенствуване на социалистическата организация
на труда, технологията на производството, обновяване и
подобряване качеството на продукцията.

- Масово внедряване на нашия и чужд опит, развитие
на рационализаторството и изобретателството, разгръщане на
техническото и научно творчество сред младежта.

За постигането на високи крайни резултати, на основа-
та на разкриване на нови резерви и издигане нивото на лични-
те и колективни творчески планове, с инженерните проекти и
насрещните планове - от бригадата до отделното предприятие
при организиране на социалистическото съревнование следва
да се решат редица конкретни задачи между които:

 

           - Внедряване на безотпадни и малкоотпадни технологии,
принципно нови технологични процеси, заменяне на

дефицитни и вносни материали, оползотворяване на технологическите
отпадъци и на вторичните суровини и на тая основа реализира-
не на икономия на суровини и материали и преди всичко горива
и енергия.

- Повишаване коефициента на сменност на машините и
съоръженията, рязко подобряване на фондоотдаването, най-
ефективно използуване на производствените мощности.

- Подобряване използуването на трудовите ресурси и
укрепване на социалистическата дисциплина.

- Широко внедряване на челния наш и чуждестранен
опит, на почините и инициативите, на клубовете на челниците
и орденоносците.

- Изпълнение на програмата за по-пълно задоволяване
на пазара с промишлени, селскостопански стоки и услуги за
населението и програмите по самозадоволяването.

 

 

 РАЗДЕЛ     ТРЕТИ

ФОРМИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СЪРЕВНОВАНИЕ

 

 Формите на организация на социалистическото съревно-
вание се определят в системите за управление на съревнова-
телната активност в бригадите, участъците, цеховете, пред-
приятията и организациите в зависимост от конкретните и
специфични задачи, условия и предпоставки в отраслите на
материалното производство     и непроизводствената сфера в
столицата.

Настоящата система освен традиционно утвърдените
форми на съревнование в практиката на социалистическото
строителство у нас, включва и следните специфични форми за
Софийския териториално-производствен комплекс:

 

1.Съревнование между районите.

а/ Съревнование между столичните райони за комплексно
изпълнение на плана за социално-икономическото развитие.

б/ Целево съревнование между столичните райони за:

- Изпълнение на валутната програма.

- Изпълнение на стоковите фондове и битовите услуги
на населението.

- Икономия на материални и енергийни ресурси.

- По благоустройство и хигиенизиране на столичните

райони.

2. Съревнование между трудовите колективи.

а/ Съревнование между трудовите колективи за ком-
плексно изпълнение на плана на самостоятелно обособените
предприятия и организации на територията на столицата по
специфичните показатели и условия за съответните отрасли.

б/ Целево съревнование между трудовите колективи
"Барелеф - Наградата на София":

- За най-високо изпълнение на задачите по валутната
програма.

- За най-високи резултати в производството на стоки
и услуги за населението.

- Най-добра рационализаторска и изобретателска
дейност.

в/ Съревнование за образцови поделения по охрана на

труда.

г/ Удостояване на колективи с Диплом.
          д/ Индивидуално съревнование между трудещите се от
столицата.

 

3. Съревнование за удостояване на обекти, секции,
квартали, села, градове и райони в град София със званието
"С образцов обществен ред".

 

РАЗДЕЛ    ЧЕТВЪРТИ

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ
                     НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СЪРЕВНОВАНИЕ

 

Основните критерии за оценка приноса на столичните
райони, трудовите колективи и техните членове за изпълнение
задачите на социално-икономическата политика на партията са
насочени към стимулиране на интензивното развитие, икономия
на суровини, материали и енергия, повишаване ефективността
от научноизследователската и внедрителска дейност, подобря-
ване качеството на продукцията, внедряване бригадната орга-
низация на труда на основата на стопанската сметка и други,
повишаване на валутните постъпления и валутната ефективност.

 

I. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ
             НА СЪРЕВНОВАНИЕТО И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА
             ОЦЕНКА НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ МЕЖДУ
             СТОЛИЧНИТЕ РАЙОНИ

 

1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

 
Показател

 

Коефициент
на приори-
тет

 

Критерии

 

ПСъвкупна печалба К = 22 1. Изпълнение на държавната зада-
ча /ДЗ/ и задачата от Окто-
мврийското съвещание /ЗОС/ при
спазване изискването - насре-
щният план
- НП³ДЗ + ЗОС
/Задачата от Октомврийското
съвещание съгласно разчетите
по плана за 1982 година/

 

П2 Обществена производителност на труда К=18 Изпълнение на ДЗ + ЗОС

НП /за ЗОС се приема 4 пункта
над ДЗ/

 

П3 Икономия на суровини,
материали, горива и
енергия
/материални разходи
на 100 лв.продукция/

 

К = 16 Снижение на материалните разхо-
ди спрямо ДЗ най-малко с 2 пун-
кта

 

П4 Качество на промишле-
ната продукция

 

К= 12 Изпълнение на плана за продук-
ция с оценка "К" и "1", в т.ч.
"К" най-малко 100 %.

 

П5 Износ - общо
в т.ч. Валутна
програма

 

К = 12   100 % изпълнение на плана за
износ, в т.ч. изпълнение на
валутната програма по тримесе-
чия, както следва:

-  тримесечие 20 % от годишната валутна  програма;

- шестмесечието - 45 % от годишната програма;

- за годината - 110 %
/за район Кремиковци 10 % ръст
на ефективността от износа спрямо преходната година/

 

П6 Реализиране стоки за
вътрешния пазар от
местно производство

 

К = 12 Изпълнение на ДЗ + ЗОС, като НП³ДЗ + ЗОС

/ЗОС - съгласно разчетите по плана за 1982 година/

 

П7 Район без изоставащи
предприятия и орга-
низации

 

К = 8 Да е изпълнен плана за съвкупната печалба, обществената
производителност на труда и материалните разходи на 100 лева продукция.

 

 

 

ВЕЛИЧИНАТА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ /в стойност/ се определя

по формулите:

а/ за показателите П1 - съвкупна печалба и П2 -
обществена производителност на труда.

 

 б/ За показателите П3 - ищономия на суровини, матери
ли, горива и енергия, П
5 - износ - общо, в т.ч.:Валутна
програма,
   
П6 - реализирани стоки за вътрешния пазар от
местно производство:

ПРЕИЗПЪЛНЕНИЕТО на държавната задача и задачата от
Октомврийското съвещание над 120 на сто, респективно
изпълнението под 80 на сто за показателите    П3   - икономия на
суровини; материали, горива и енергия; П4 - качество на
промишлената продукция; П5 - износ;   П6    - реализирани стоки
за вътрешния пазар от местно производство не се взема под
внимание при изчисляване на условните единици за района.

 2. УСЛОВИЯ

 Участието на столичните райони в социалистическото
съревнование и класирането се извършва при спазването на
ред условия.

Условията се различават от задължителните критерии
и показатели в таблицата по т.1 на раздел четвърти. За
изпълнението на условията се съставя допълнителна спомагате^
на таблица по райони, която включва следните условия:

а/ Условия за които се изисква безусловно стопроцен-
тово изпълнение. Същите са обозначени с индекс /Б/.

б/ Условия при които района може да участвува и без
стопроцентово изпълнение след преценка на Съвета по съревно-
ванието към ГК на БКП и са обозначени с индекс /Пр/.

УСЛОВИЯТА СА:

2.1. Условия за всички периоди:

- Изпълнение на държавната задача за постъпленията
от реализация, обем на СМР със собствени сили и пускови
обекти, приходи от транспорта и стокооборота на дребно /Б/.

- Изпълнение плана за строителство на жилища, из-
граждането на училища и детски заведения в натура /Б/.

- Изпълнение задачата за продажба на държавата на селско-
стопанска продукция в натура /Б/.

- Изпълнение на утвърдената задача за самозадоволява-
не на селищните системи с плодове, зеленчуци, месо, мляко,
яйца и риба в натура /Пр/.

- Изпълнение на задачите по оказване на кочплексна
ш
ефска понощ в селското стопанство /Пр/.

- Изпълнение задачите в програмата за изграждане
помощни стопанства /Пр/.

- Изпълнение на плана по техническия прогрес, внедря-
ване на челния опит и задачите за намаляване на ръчния,
тежкофизическия и непривлекателен труд, механизация и авто-
матизация на производството /Б/.

 3. РЕД И НАЧИН ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
СЪРЕВНОВАНИЕТО МЕЖДУ СТОЛИЧНИТЕ РАЙОНИ

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО на резултатите от

социалистическото съревнование се извършва въз основа на

 комплексна оценка /Коц/ за тримесечие, шестмесечие, деветме-

сечие и за годината /с натрупване/

 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА Е СБОР от произведенията на
стойностите от отделните показатели в процентно изпълнение
и съответните коефициенти на приоритет /значимост/, както
и тежестта на района в столичното стопанство.

ИЗПОЛЗУВАНИЯТ МЕТОД НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

в настоящата система изисква:

- Използуване на определен неголям брой синтетични
/обобщаващи/показатели.

- За всеки показател се определя коефициент на прио-
ритет /значимост/.

- Сумата от коефициентите за приоритет/включително
и вътрешните/ е равна на 1, 10, 100.

- Показателите се изчисляват по аналогичен начин
за всички форми на съревнование от раздел четвърти.

 

 

символите са известни.

 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РИТМИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на плана за
социално-икономическо развитие на столицата при изчисляване
на годишната комплексна оценка се налагат допълнителни
санкции. При декласиране на някои от районите през отделни
тримесечия единиците набрани съгласно формулата

се намаляват

- за първо декласиране с 10 на сто;

- за второ декласиране с 20 на сто;

- за трето декласиране с 30 на сто.

За изчисляване стойността на показателите П1, П2,
П3,
П5 и П6 се използува комплексен коригиращ коефициент за
отчитане тежестта на района /Кт/ в столичния териториално-
производствен комплекс, изчислен въз основа на качествени и
количествени показатели и експертна оценка.

УСТАНОВЕНИЯТ КОЕФИЦИЕНТ за тяжест /Кт/ за 1982 година
в проценти е:

1. Ленински район 8,5

2. Коларовски район 13,5

3. Димитровски район 11,5

4. Благоевски район 9,0

5. Район "В.Левски" 12,5

6. Кирковски район 10,0

7. Район "Девети септември" 9,0

8. Кремиковски район 11,5

9. Район Банкя -

10. Район "Христо Ботев" 8,5

11. Район "Люлин" 6,5

 МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР на Кт за съответния район се
дава при изпълнение на плана по показателите П1, П2, П3,
П5 и
П6, когато то е 110 на сто. Когато това изпълнение
е под 110 на сто се извършва редуциране /намаляване/ съглас-
но Скала за регулиране /приложение  1/

II. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАНЕ И ОЦЕНКА НА ЦЕЛЕВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СЪ-
РЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ РАЙОНИТЕ

1. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВАЛУТНАТА ПРОГРАМА

Отчитането на резултатите се извършва по тримесе-
чия с натрупване по методиката на комплексното съревнова -
ние. За изчисляване на условните единици се използува фор-
мулата:

1. Критерии

Преизпълнение на държавната задача най-малко с
10 на сто (за район Кремиковци - ръст 10
% на ефективност-
та от износа спрямо съответния период на предходната годи-
на).

2. Показател

Изпълнение на ДЗ + ЗОС по валутната програма.

 3. Условия

3.1. Изпълнение на ДЗ по износа - обшо.

3.2. Изпълнение на годишната ДЗ по валутната

програма:

I тримесечие - 20 на сто

шестмесечие - 45 на сто

деветмесечие - 75 на сто

годината -110 на сто

ЗАБЕЛЕЖА.  Преизпълнението на държавната задача

над 130 на сто, респективно изпълнението под 80 на сто за
валутната програма, не се взема под внимание при
изчисляването на единиците за района.

 2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТОКОВИТЕ ФОНДОВЕ И БИТОВИТЕ
УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ГОДИНАТА

 1. Критерии

 Изпълнение на държавната задача и задачата от
Октомврийското съвешание.

 2. Показатели

2.1. Реализирани стоки за вътрешния пазар от
местно производство. Коефициент за вътрешен приоритет -
К = 0,4.

2.2. Реализирани стоки за потребление от отпа -
дъчни, маломерни и нестандартни материали - К = 0,3.

2.3. Реализирани битови услуги на населението- К = 0,3.

УСЛОВНИТЕ ЕДИНИЦИ се изчисляват по формулата:

 

- реализирани стоки за вътрешния пазар и битови
услуги за населението от района;

- реализирани стоки за вътрешния пазар и битови
услуги за населението от града.

3. Условия

3.1. Да има ръст на реализирани стоки за потреб-
ление от отпадъчни маломерни и нестандартни материали и
услуги спрямо предшествуващата година.

3.2. Да е изпълнена ДЗ и ЗОС за съвкупната пе-
чалба.

3. ИКОНОМИЯ НА МАТЕРИАЛНИ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
ЗА ГОДИНАТА

1. Критерии

Снижението на материалните и енергийни ресурси
по отчет спрямо държавната задача най-малко с 2 пункта
съгласно задачата от Октомврийското съвешание.

2. Показател

Снижение на суровини, материали, горива и енергия
на 100 лева продукция.

Условните единици се изчисляват по формулата:

 

4. ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО И ХИГИЕНИЗИРАНЕТО
НА СТОЛИЧНИТЕ РАЙОНИ

 Съревнованието се води и отчита съгласно показа-
тели и условия на НС на Отечествения фронт заложени в сис-
темата по съревнование на ГК на Отечествения фронт.

Класирането на първенците, моралното и материал-
ното стимулиране се извършва от СНС и ГК на Отечествения
фронт.

III. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИ-
                 РАНЕ И КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКО-
                 ТО СЪРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ ОТ
                 СТОЛИЦАТА

А. Критерии

1. Съвкупна печалба - ръст на държавния план и
задачата от Октомврийското съвещание спрямо държавния план
с 5 пункта.

2. Обществена производителност на труда - ръст
на държавния план и задачата от Октомврийското съвещание
спрямо държавния план с 4 пункта.

3. Снижение на суровините, материалите, горивата
и енергията на 100 лева продукция спрямо държавния план с
2 пункта.

Б. Показатели

1. Изпълнение на държавната задача плюс задачата
от Октомврийското съвещание по съвкупната печалба. Коефи-
циент за приоритет К = 5.

2. Изпълнение на държавната задача плюс задачата
от Октомврийското съвещание на обществената производител-
ност на труда К = 2.

3. Снижение на суровините, материалите, горивата
и енергията на 100 лева продукция спрямо държавния план
К - 3.

В. Условия

1. Промишленост

1.1. Изпълнение на държавния план за постъпле-
нията от реализацията на готовата продукция.

1.2. Изпълнение на наблюдаваните основни видове
промишлени изделия в натура.

1.3. Изпълнение на плана за продукцията с оценка
"К" и "1" в
т.ч. с оценка "К". Ако няма план условието се
счита изпълнено.

1.4. Изпълнение на износа, в т.ч. на валутната
програма, съгласно Октомврийското съвещание. Ако няма план
условието се счита изпълнено.

1.5. Изпълнение на плана за стоките от отпадъчни
маломерни и нестандартни материали и услугите на население
то.

1.6. Изпълнение на годишния план за изразходва-
ните средства за социално развитие на трудовите колективи,
в т.ч.средствата за подобряване условията, безопасността

и хигиената на труда и капиталните вложения за социално
развитие на трудовия колектив.

1.7. Относителният дял на работниците в комплекс-
ните и специализирани бригади, работещи на вътрешно-сто-
панска сметка от общия брой работници да бъде най-малко
над средното за отрасъла в столицата.

 2. Строителство

2.1. Изпълнение на плана за строително-монтажни
работи със собствени сили в
т.ч., за пусковите обекти.

2.2. Изпълнение на плана за СМР по наблюдаваните

натури.

2.3. Да е постигнат планираният коефициент за
качество на реализираните строително-монтажни работи.

2.4. Изпълнение на плана за реализираните стоки
от отпадъчни, маломерни и нестандартни материали.

2.5. Изпълнение на годишния план за изразходва-
ните средства за социално развитие на трудовите колективи

в т.ч.: средствата за подобряване условията, безопасността
и хигиената на труда и капиталните вложения за социално
развитие на трудовия колектив.

2.6. Относителният дял на работниците в комплекс-
ните и специализирани бригади, работещи на стопанска смет-
ка към общия брой работници да бъде над средното за отра-
съла в столицата.

3. Селско„стопанство

3.1. Изпълнение на задължителните продажби на
държавата за готовата продукция в прясно
u преработено
състояние в натура.

3.2. Изпълнение на задачата за изкупеното овче
и краве мляко.

3.3. Изпълнение на плана за средния добив на
мляко от фуражна крава.

3.4. Изпълнение на годишния план за изразходва-
ните средства за социално развитие на трудовите колективи,
в т.ч.: средствата за подобряване условията, безопасността
и хигиената на труда и капиталните вложения за социално
развитие на трудовия колектив.

4. Транспорт

4.1. Изпълнение на ДЗ за приходите от транспорт-
ната дейност в хиляди лева.

4.2. Изпълнение на ДЗ за превозените товари в
хиляди тона.

4.3. Изпълнение на ДЗ за превозените пътници в
хиляди броя.

4.4. Изпълнение норматива за приведения общ
пробег в километри.

4.5. Изпълнение норматива за броя на извършени-
те курсове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Точки 4.3, 4.4. и 4.5. се отнасят за предприя-
тия "Електротранспорт", АП "Малашевци" и АП
"Земляне".

4.6. Достигане на норматива за коефициента на
платения пробег. Отнася се за ОП "Таксиметрови превози".

 ЗАБЕЛЕЖКА: Данните по т.4.4, 4.5. и 4.6. се определят и
представят от СД "Градски транспорт".

4.7. Изпълнение на годишния план за изразходва-
ните средства за социално развитие на трудовите колективи,
в т.ч.:
средствата за подобряване условията, безопасност-
та и хигиената на труда и капиталните вложения за социално
развитие на трудовия колектив.

4.8. Относителният дял на работниците в бригади-
те на стопанска сметка към обшия брой работници да бъде
най-малко над средното за отрасъла.

ЗАБЕЛЕЖКА: Резултатите на предприятията с промишлена

дейност, за критериите, показателите и усло-
вията да се сравняват с тези на предприятията
от промишлеността.

5. Съобщения

5.1. Изпълнение на ДЗ за приходите от съобще-
нията.

5.2. Изпълнение на плана за разкритите телефон-
ни постове в
т.ч. и за населението.

5.3. Намаление на жалбите в сравнение с предход-
ната година.

5.4. Изпълнение на годишния план за изразходва-
ните средства за социално развитие на трудовите колективи,
в т.ч.: средствата за подобряване условията, безопасността
и хигиената на труда и капиталните вложения за социално
развитие на трудовия колектив.

6. Търговия и МТС

6.1. Изпълнение на плана за стокооборота и услу-
гите на населението.

6.2. Изпълнение на плана за обема на минимални-
те продажби за основните групи стоки.

6.3. Поддържане на минималния запас на основни-
те групи материали (за пласментно-снабдителната дейност).

6.4. Изпълнение на насрещния план за изкупуване-
то на селскостопанската продукция (за предприятията на ЦКС).

6.5. За стопанския туризъм - показатели "Валут-
ни приходи" и "Обществена производителност на труда".

Условие:    "Заетост на легловата база - брой на нощувки на
едно легло съгласно утвърдените нормативи".

6.6. Намаление на констатираните кражби и ощетя-
вания на гражданите в търговските обекти и заведения, за
които е наложена санкция съгласно чл.чл.62 от 55 ПМС, спря-
мо предшествуващата година.

6.7. Изпълнение на годишния план за изразходва-
ните средства за социално развитие на трудовите колективи,
в т.ч,: средствата за подобряване условията, безопасност-
та и хигиената на труда и капиталните вложения за социално
развитие на трудовия колектив.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: а/ Данните по точка 6.2. до   6.7. включително

                                      се подават от управление "Търговия" при СНС.
                                     б/ Резултатите на предприятията с  промишлена

                                      дейност да се сравняват с тези от хранително-              

                                      вкусовата промишленост.   

 7. За предприятията и организациите на пряко
 подчинение на СНС (без ,.ДС0 "Софстррй", _ДС0      "Инжстрой" ,

СК "Обществено и промишлено строителство" и СД
"Градски транспорт")

7.1. Изпълнение на плана за реализираните услуги на населението.

7.2. Изпълнение на плана за приходите (обем за
СМР, обема на реализираната продукция).

7.3. Намаление на констатираните нарушения и
оцетявания на гражданите (по жалби и наложени наказания).

 

      7.4. Изпълнение на годишния план за изразходваните средства

за социално развитие на трудовите колективи в т.ч.: средствата

за подобряване условията, безопасността и хигиената на труда и

капиталните вложения за социално развитие на трудовия колектив.

 

 

           ЗАБЕЛЕЖКА:  Предложението за награждаване на колектива-

първенец се прави от СНС съгласно горните показа тели и системата

за вътрешно съревнование на Столичния съвет.

8. За  организациите от културата

8.1. Показател.

Изпълнение на държавната задача и задачата
от Октомврийското съвешание за съвкупната печалба.

8.2. Условия.

8.2.1. Изпълнение на производствената програма по

натури.

8.2.2. Изпълнение на плана за отпечатването.

8.2.3. Изпълнение на договорните задължения.

8.2.4. изпълнение на годишния план за изразход-
ваните средства за социално развитие на трудовите колекти-
ви, в
т.ч.: средствата за подобряване условията, безопас-
ността и хигиената на труда и капиталните вложения за со-
циално развитие на трудовия колектив.

 

           ЗАБЕЛЕЖА;, Данните се подават от Столичния съвет

за култура, ГКПС на полиграфията и културните институти,
в   отдел "Производствено-икономически" при СГС на БПС.

 9. За_научните_и_инженерните организации

9.1. Показатели.

9.1.1. Изпълнение на задачите по плана за внедряане

на научно-техническия прогрес и челния опит. Коефи-
щент за приоритет - К = 4.

9.1.2. Реализиране на предвидения икономически
зфект от внедряването на разработките К =
6.

9.2. Условия.

9.2.1. Относителният дял на разработените теми
и задачи, изведени на ниво изобретения и рационализации
към обшия брой да бъде най-малко 20 на сто.

9.2.2. Изпълнение на годишния план за изразходва
ните средства за социално развитие на трудовите колективи,
в т.ч.:
средствата за подобряване условията, безопасността
и хигиената на труда и капиталните вложения за социално
развитие на трудовия колектив.

10. 3а здравните_заведени я

Предложението за присъждане на знамето се прави
от управление "Народно здраве" при СНС и ГКПС на здравните
работници - София по показатели и условия, установени от
Министерството на народното здраве и ЦК на здравните работ
ници.

11. За_учидшиата_учебните и детските заведения

Предложението за присъждане на знамената се
прави от Столичния съвет за народна просвета при СНС и
ГК на СБУ, по показатели и условия, установени от Минис-
терството на народната просвета и ЦК на СБУ.

 IV. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИ-
                 РАНЕ И ОЦЕНКА НА ЦЕЛЕВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СЪ-
                 РЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ "БАРЕ-
                 ЛЕФ - НАГРАДАТА НА СОФИЯ" - ЗА ГОДИШНИ РЕ -
                 ЗУЛТАТИ

А. ЗА НАЙ-ВИСОКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА ПО
                  ВАЛУТНАТА ПРОГРАМА

1. Критерии

Преизпълнение на държавната задача с 10 на сто.

2. Показател

Изпълнение на държавната задача и задачата от
Октомврийското съвещание по валутната програма.

3. Условия

3.1. Изпълнение на плана по износ - общо.

3.2. Изпълнение на показателите от комплексното
съревнование между трудовите колективи (печалба, обществе-
на производителност на труда и материални разходи).

Б. ЗА ИКОНОМИЯ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, ГОРИВА
                 И ЕНЕРГИЯ

1. Критерии

Снижение на суровините, материалите, горивата и
енергията на 100 лева продукция спрямо държавната задача
най-малко с 2 пункта.

2. Показатели

Икономия на суровини, материали, горива и енер-
гия.

3. Условия

Изпълнение на показателите заложени в комплекс-
ното съревнование между трудовите колективи /печалба, об-
ществена производителност на труда и материални разходи).

В. ЗА НАЙ-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
                  НА СТОКИ И УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

1. Критерии

Изпълнение на държавната задача и задачата от
Октомврийското съвещание.

2. Показатели

2.1. Реализирани стоки за вътрешния пазар от
местно производство. Коефициент на приоритет - К
= 0.3.

2.2. Реализирани стоки за вътрешния пазар от
отпадъчни маломерни и нестандартни материали К = 0.2.

2.3. Реализирани битови услуги на населението

К = 0.3.

Условните единици се изчисляват по формулата:

 

3. Условие

Изпълнение на заложените показатели в комплекс-
ното съревнование между трудовите колективи /печалба, об-
ществена производителност на труда, материални разходи/.

Г. НАЙ-ДОБРА РАЦИОНАЛИЗАТОРСКА И ИЗОБРЕТАТЕЛСКА
               ДЕЙНОСТ

1. Показатели:

1.1. Предложители на 100 души персонал.

1.2. Подадени предложения на 100 души персонал.

1.3. Съотношение между подадени и одобрени пред-
ложения.

1.4. Съотношение между внедрени и подадени пред-
ложения.

2. Условия

Изпълнение на плана за икономическия ефект.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО се прави от ГС на ОТТ, съгласувано
с ГС на БПС, ГК на ДКМС и ГС на НТС.

V. СЪРЕВНОВАНИЕ ЗА ОБРАЗЦОВИ ПОДЕЛЕНИЯ ПО
                   ОХРАНА НА ТРУДА - ГОДИШНО

 

            Цел на съревнованието за образцови поделения по
охраната на труда - да съдействува за подобряване на работната

среда, за своевременно и цялостно изпълнение на На -
ционалната програма по безопасността на труда и за актив-
но включване на трудещите се в борбата за намаляване на
производствения травматизъм и свързаните с него загуби.

1. Право на участие в съревнованието има всяко
поделение, което:

1.1. Няма допусната през отчетния период смъртна
или тежка /довела до инвалидност/ производствена злополу-
ка;

1.2. Няма положен извънреден труд през отчетния
период без предварително разрешение от ИОТ.

1.3. Няма неизпълнение предписания на контрол-
ните органи по безопасността и хигиената на труда.

1.4. Има изпълнение на показателите от комплекс-
ното съревнование между трудовите колективи /печалба, об-
ществена производителност на труда и материални разходи/.

2. Класиране на първенците в съревнованието за
образцови поделения по охраната на труда става въз основа
на следните показатели и оценки:

на/ мотивирано искане и необходимия брой справки /по утвър-
дени от комисията образци/ за изпълнението на условията и
показателите.

5. За отчитане на съревнование за образцови по
охрана на труда поделения и организации се разпределят в
две групи»

- I група - поделения от промишлеността;

- II група- поделения от останалите отрасли на
материалното производство.

6. На поделенията, обявени за образцови по охра-
ната на труда и класирали се на първите три места в сърев-
нованието се дават следните награди:

- за първо място - преходно червено знаме с над-
пис "Първо място в съревнованието за образцови поделения
по охраната на труда", грамота за "Образцово поделение по
охраната на труда", табелка с надпис "Образцово поделение
по охраната на труда и парична награда в размер на 1000 ле-
ва;

- за второ място - флагче с надпис "Второ място
в съревнованието
за образцови поделения по охраната на
труда",   Грамота за"0бразцово поделение по охраната на тру-
да", и Табелка с надпис "Образцово поделение по охрана на
труда". Паричната награда е в размер на 700
лева;

- за трето място - флагче с надпис "Трето място
в съревнованието
за образцови поделения по охраната на
труда", Грамота
за
"Образцово поделение по охрана на тру-
да", табелка с надпис "Образцово поделение по охраната на
труда" и парична награда в размер на 500 лева.

 

            На три образцови поделения по охраната на труда,
класирани след първите три места се дават грамоти
за "Образ-
цово поделение по охраната", табелка с надпис "Образцово поделение

по охраната на труда" и парична награда за вся-
ко едно в размер на 300 лева.

Съревнованието за образцови поделения по охрана-
та на труда в столицата се организира, ръководи и отчита
от Софийски ГС на БПС и Столичния народен съвет. Непосред-
ствени организатори на работата по съревнованието в поде-
ленията
са
административно-стопанските ръководства и проф-
комитетите .

 VI. ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА

      КОЛЕКТИВИ С "ДИПЛОМ" - ЗА ГОДИШНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Показател

Показателите на вътрешностопанската и на бригад-
ната стопанска сметка: количество иа продукцията в натурал
но и стойностно изражение, производителност на труда, сни-
жение на разходите
за суровини, материали, горива и енер-
гия, подобряване използуването на машините и съоръженията,
подобряване качеството на продукцията, намаляване загуби-
те от брак и други.

2. Условие

Бригадата, участъка, цеха, смяната да работят на стопанска сметка.

 

           ЗАБЕЛЕЖКА:. Предложенията за награждаване на колективи

се правят от стопанското и профсъюзното ръковод-
ство на трудовите колективи, а
за
младежките
такива - от ГК иа ДКМС

 VII. ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ ЗА ОТЧИТАНЕ И ОЦЕНКА
                   НА СЪРЕВНОВАНИЕТО МЕЖДУ ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ
                   СТОЛИЦАТА

 1. Съревнованието между трудещите се води и отчи-
та по показатели и условия, заложени в личните творчески
планове, нормираното планово задание или по други конкрет-
ни производствени задачи, утвърдени в колективите.

 2. Първенците в социалистическото съревнование
се удостояват със златна, сребърна и бронзова значка.

 Условие за присъждане на златна значка: първене-
ца да е носител на сребърната /бронзовата/ значка или да
е постигнал значими резултати през отчетната година.

3. Предложенията за награждаване със значки се
правят от стопанските и профсъюзните ръководства на трудо-
вите колективи. Утвърждаването за златната значка става
от
ИК на СНС и бюрата на ГС на БПС и ГК на ДКМС. За сребър-
ната и бронзовата значка става от ръководството на
PC
на
БПС и ГКПС.

За информационното обезпечаване на системата главно

се използува съществуваща статистическа информация,
а в някои случаи и допълнителна информация от други държав-
ни органи.

 

VIII. ПОКАЗАТЕЛИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УДОСТОЯВАНЕ

         НА ОБЕКТИ, СЕКЦИИ, КВАРТАЛИ, СЕЛА, ГРАДО-
                   ВЕ И РАЙОНИ В ГРАД СОФИЯ СЪС ЗВАНИЕТО
                   "С ОБРАЗЦОВ ОБЩЕСТВЕН РЕД"

Съревнованието се води и отчита съгласно Насоки-
те
за разгръщане на движението "Обекти, секции, квартали, села,

градове и райони в гр.София с образцов обществен
ред".

Удостояването със звание, моралното и материал-
но стимулиране се извършва от
ИК на СНС и PНC и е в
съответствие с основните положения
за
духовно и материал-
ното стимулиране на първенците от настоящата система.

РАЗДЕЛ     ПЕТИ

1. На основата на комплексната оценка за резул-
татите от социалистическото съревнование районите-първенци
се стимулират както следва:

1.1. За_първото_тримесечие:

На район, класирал се на първо място се връчва
преходно червено знаме, грамота и парична награда от
4 000
лв.; на второ място - грамота и парична награда от
2 000 лв.    и на трето място - грамота и парична награда
от 1 000 лв.

1.2. За второто  тримесечие:

На район, класирал се на първо място се връчва
преходно червено знаме, грамота и парична награда от
6 000
лв.; на второ място - грамота и парична награда от
4 000
лв. и на трето място - грамота и парична награда
от 2 000
лв.

1.3. 3а_трето_тримесечие

На район, класирал се на първо място се връчва
преходно червено знаме, грамота и парична награда от
8 000
лв.; на второ място - грамота и парична награда

от 5 000 лв. и на трето място - грамота и парична награда

от 3 000 лв.

1.4. За годината:

На район, класирал се на първо място се връчва
преходно червено знаме, грамота и парична награда от
10 000
лв.; на второ място - грамота и парична награда от

6 000 лв. и на трето място - грамота и парична награда от

4 000  лв.

 

1.5. Район, класирал се четвърти път на първо
място в една година, запазва преходното червено знаме
за
постоянно съхранение и се награждава с грамота "Първенец
на годината" и допълнителна парична награда от 5 000 лв.

1.6. Район, класирал се на първо място в комплекс-
ното съревнование
за петилетката, се
награждава със знаме
"Първенец на петилетката", грамота и парична награда от

20 000 лв.

 1.7. Районите-първенци за годината и петилетката
се вписват в почетната книга, учредена от Градския съвет
на Българските професионални съюзи и Столичния народен
съвет.

2. Район, класирал се в съревнованието за пости-
гане на най-високи резултати в изпълнение на валутната
програма се награждава:

- за първо място - с преходно червено знаме,
грамота и парична награда от 3 000
лева;

- за второ място - грамота и парична награда от

2 000 лв.;

- за трето място - с грамота.

Район, класирал се в съревнованието за постига-
не на най-високи резултати в икономията на суровини, мате-
риали, горива и енергия и стоките
за
народно потребление
и битови услуги на населението се награждават с барелеф -
в златна степен, грамота и парична награда от по 3 ООО лв.

3. За първенците-колективи в комплексното социа-
листическо съревнование
за годишни резултати се учредяват
20
броя знамена на трудовата слава по отрасли и подотрас-
ли на столичното стопанство, както следва:

- машиностроене и електроника - 2 знамена

- миньори, металурзи и енергетици - 1 знаме

- химическа промишленост - 1 знаме

- лека промишленост - 1 знаме

- хранително-вкусова промишленост - 1 знаме

- селско стопанство - 1 знаме

- полиграфическа промишленост и

културни институти - 1 знаме

- строителство и строителна про мишленост - 2 знамена

- транспорт - 1 знаме

- съобщения - 1 знаме

- научни и инженерно-внедрителски организации - 1 знаме

- търговия и МТС - 1 знаме

- здравни работници - 1 знаме

- висши учебни заведения - 1 знаме

- детски заведения - 1 знаме

- основни училища, ЕСПУ и гимназии - 1 знаме

- професионални учебни заведения     - 1 знаме

- колективи на СНС невключени в горното разпределение - 1 знаме

При всяко награждаване на колективите със знаме-
на на трудовата слава се връчва грамота и парична награда
по 4
лв.на едно лице от средно-списъчния състав на персо-
нала по отчет, но не повече от 15 000 лева и не по-малко
от 1 500 лв.

Колективи, изпълнили предсрочно петилетните си
планове по всички показатели най-малко два месеца преди
приключването на последната година от петилетката се на-
граждават с грамота и парична награда по 1 лев на едно
лице от средносписъчния брой на персонала и по отчет, но
не повече от 1 000 лева и не по-малко от 100 лева.

На колективи, на които е присъдено знаме на тру-
довата слаза повече от три пъти последователно, материал-
ната награда
за третия и всеки следваш път се увеличава с
20 на
сто. Това увеличение е независимо от увеличението,
което се полага
за едновременно завоювани две и повече
знамена, съгласно
т.4.

4. Когато един колектив едновременно завоюва по-
вече от едно знаме на трудовата слава, определени с правил
ника на Министерския съвет и Централния съвет на Български
те професионални съюзи и настоящата система му се връчват
всички отличия, но получава само паричната награда
за най-
високото знаме, увеличена с
20 на сто. Отличените предприп
тия /организации/ могат да бъдат удостоявани със званието
"Образцово предприятие/организация/" съгласно утвърдените
за това показатели и
условия.

5. Колективите, постигнали най-високи резултати
за годината в целевото съревнование по валутната програма,
икономията на суровини, материали, горива и енергия, реа-
лизирането на стоки
за
народно потребление и битови услуги на

населението и най-добра изобретателска и рационали-
заторска дейност се награждават с Барелеф "Наградата на
София", грамота и парична награда катто следва:

- на първо място - златна степен      - 2 000 лв.

- на второ място - сребърна степен   - 1 500 лв.

- на трето място - бронзова степен   - 1 000 лв.

6. С диплом, грамота и парична сума по 4 лв, на
лице от списъчния състав по отчет, но не повече от 600 лв.
и не по-малко от 100
лв. се награждават до сто   броя ко-
лективи /бригади, участъци, цехове и смени/, в
т.ч. 30 бр.
младежки трудови колективи, първенци в социалистическото
съревнование
за
годината.

7. Индивидуалните първенци за годината се награж-
дават със значка "Столичен първенец през годините на пети-
летката" както следва:

- 250 първенци със златна степен и екскурзия до
СССР или друга социалистическа страна;

- 300 първенци със сребърна степен;

-300 първенци с бронзова степен.

Индивидуални първенци, изпълнили най-малко с една година

предсрочно петилетните си планове се предла-
гат по установения ред
за удостояване с орден "Трудова
слава" най-късно един месец след рапорта
за
изпълнение на
петилетния план.
в зависимост от производствените им ре-
зултати
за цялата петилетка те могат да се предлагат за
удостояване и с други държавни награди.

 

8. Получените от районите парични награди се
разпределят:

а/ До 15 на сто за колективите и ръководствата
на стопанските организации и съответните партийни, проф-
съюзни и комсомолски органи и организации. Този процент

се определя от органите, които присъждат знамето;

 б/ Останалата част от паричната награда, по ре-
шение на ръководствата на Районния народен съвет и Район-
ния съвет на Българските професионални съши се разпреде-
лят между поделенията, изпълнили плана по всички показа-
тели и условия, по които се води и отчита социалистическо-
то съревнование
за
съответното знаме и барелефи.

9. Парични награди към знамената и барелефи се
изразходват:

а/ Двадесет на сто за увеличение на средствата
за награди на първенците в съревнованието за
бъдещи пе -
риоди.

б/ Осемдесет на сто за награди на колективи и
индивидуални първенци в съревнованието
за периода, за кой-
то им е присъдено знамето.
Пе по-малко от 70 на сто от
сумите
за тази цел се използуват за награждаване на работ-
ници и специалисти, колективи на цехове, смени, бригади
и други, пряко заети в производството. С останалите сред-
ства
се награждава административно-управленческия персонал
и деятелите на обществено-политическите организации, вклю-
чително щатни партийни, профсъюзни и комсомолски дейци.

в/ Индивидуалните награди се определят съвмест-
но от съответните стопански и профсъюзни ръководства, като
размерът не може да бъде повече от 80 лева и по-малко от
10 лева
за годишни знамена и барелефи и не повече от 200
лева и по-малко от 50 лева
за
петилетни.

г/ Индивидуалните и колективни награди - парични
предметни и други, дадени
за зисоки резултати в социалисти
ческото съревнование, както и наградите, изплатени при по-
лучаване на знамената се освобождават от облагане по

закона за данък върху обшия доход и от начисления за държавно
обществено осигуряване.

Паричните награди наколективите, удостоени с дип-
лом се изразходват по решение на общо събрание на награде-
ния колектив.

10. В учредената от Градския съвет на Български-
те професионални съши и Столичния народен съвет "Почетна
книга на трудовата слава" се вписват имената на предприя-
тията и организациите-първенци в социалистическото сърев-
нование.

 11. Средствата за парични награди и изработване-
то на отличията се осигуряват от Столичния народен съвет.

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

 

        РЪКОВОДСТВО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СЪРЕВНОВАНИЕ

И ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.  ФУНКЦИИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ

 

1. Цялостната дейност по организацията, воденето

и отчитането на социалистическото съревнование между
столичните райони, трудовите колективи и индивидуалните
участъци се осъществява под ръководството на
ГК на БКП,
от Градския съвет на Българските професионални съюзи,
Столичния народен
съвет,
Градския комитет на Отечествения
фронт и Градския комитет на Димитровския комунистически
младежки съюз.

 

2. Оперативни органи за ръководство и отчитане
на съревнованието
са:

2.1. Съвет по съревнованието към ГК на БКП /със-
тавът на съвета се утвърждава с решение на Бюрото на
ГК
на БКП/.

2.2. Оперативна група към ГС на БПС и ИК на СНС
/съставът на групата се утвърждава от Съвета по съревно-
ванието/.

Съвета по съревнованието обсъжда направените
предложения на работната група
за класирането на районни-
те и трудовите колективи в социалистическото съревнование.
Председателя на Съвета
внася предложение в Бюрото на ГК
иа БКП за
утвърждаване на първенците.

 

3. На съвместно заседание на ИК на СНС, бюрата
на ГС на БПС, на
ГК на Отечествения фронт и на ГК на ДКМС
се взема решение за награждаването на класиралите се на
първите места столични райони, трудови колективи и индиви-
дуални участъци, съгласно раздела
за
духовното и материал-
но стимулиране, В решението се определят персоналните на-
гради на стопанските, партийните и на обществените органи
и организации и на наградените ръководители.

Наградите на районите-първенци се връчват от пър
вия секретар на ГК на БКП, а на колективите и индивидуал-
ните участници от председателя на Изпълнителния комитет
на Столичния народен съвет и неговите заместници, от пред-
седателя и секретарите на Софийски градски съвет на Бъл-
гарските професионални съюзи и от първия секретар и секре-
тарите
на
Градския комитет на Димитровския комунистически
младежки съюз.

 

4. За класирането на районите в комплексното
съревнование и
валутната програма се дава: първо, второ

и трето място. За съревнованието по икономията на сурови-
ни, материали, горива и енергия и
за стоките за народно
потребление и битови
услуги се присъжда само първо
място.

Връчването на присъдените награди на районите и
индивидуалните участници
става на градско съвещание

или на други подходящи организирани мероприятия, а наградите
на трудовите колективи на техни тържествени събрания или
други мероприятия. При класирането на колективите
за зна-
мена и
за
"Барелеф" - в златна, сребърна и бронзова сте -
пен се класира само по един колектив.
 

5. Информационното обезпечаване на системата се
осъществява от ГС на БПС, СНС,
ТИЦ
в обществените организа-
ции.

Всички данни се предоставят на работната група
не по-късно от
20 число на първия месец на следващото три-
месечие, а
за годината - до 20
февруари следвагаата година. 

6. Отчитането се осъществява до 30 число на първия

месец от следвашото тримесечие, а за годината - до 28 февруари

на следващата година.

 

7. Редакцията на вестник "Вечерни новини",

Столичната редакция на Радио "София" осигуряват популяризирането

 на успехите на първенците и съдействуват за разгръщането на

социалистическото съревнование за предсрочно изпълнение на плана.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

1. Столичните районни съвети, PC на БПС, ГК на ДКМС и РК на

Отечествения фронт, под ръководството на РК на БКП организират

съревнованието между предприятията и организациите в районите

в съответствие с настоящата система .

2. Системата е утвърдена с Решение .........[2]  на Бюрото на ГК на БКП от .........

Тя е отворена система и може да се допълва или изменя, съобразно настъпилите

нови моменти от Бюрото на ГК на БКП по предложение на Съвета по съревнованието.

3. Тълкувания и указания за решаване на въпросите, възникнали

по приложението на настоящата система се дават от

ГС на БПС.

София,

2 юни 1982 г.
ЛБ/МБ

  

Таблица за определяне коефициентите на тежестта на районите

и... (не се чете -бел.м. П.С.)от  процентното (текстът продължава

в имиджа – бел. м. П.С.)

 

 

 

 

 


 

[1] Документът е оформен по подобие на оригинала. Неговото съдържание впечатлява със своя размах. Той се опитва – сериозно, математически, да обхване необхватното. Блести характерът на държавата – в своя залез тя продължава да следва утопичните си идеи с наукообразни решения. Господства мнението, че науката може всичко, като под наука се разбира онова, което ЦК на БКП в пълен синхрон с ЦК на КПСС приема, че е наука. Науката може да каже как да се замени мотивацията на реалния човек. Потребностите от свобода, признание, принадлежност, сигурност... – науката знае как да се задоволяват, без да се променя политическата система. Така, според мен, се ражда реалният социализъм самонаричането на тоталитаризма преди рухването. Държавата е целево-рационална, като има по-ранни периоди, в които средствата не се съобразяват с никакъв международен документ и цивилизована практика. 

Документът, без да декларира, заменя по “научен начин” механизма на конкуренцията в свободния пазар с развита до детайли система на социалистическото съревнование. 

Той дава представа за социалистическото общество като цяло, за държавата и стопанството, както и за господстващите идеи за социален ред. Могат да се правят изводи:  1. за деформирането на индивидуалната мотивация; 2. за актьорите в стопанския и културен живот изпълнители и ръководители; 3. за  ролята на БКП в стопанския живот; 4. за водената социална политика; 5. за модернизацията на обществото; 6. за йерархичната пирамида; 7. за прогреса на социализма и прочие.  Документът е приет и прилаган. Бел. моя Петко  Симеонов

   

[2] Датата на приемането и номерът на решението не са посочени, но са приети лятото на 1982 г.бел.м. П.С.

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени