ЦЕНТРАЛЕН  КОМИТЕТ

БЪЛГАРСКА  КОМУНИСТИЧЕСКА  ПАРТИЯ

Телефон 84-01

ДО

ПЪРВИТЕ СЕКРЕТАРИ

НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИТЕТИ НА БКП

 

Другари,

 

Приложено изпращаме ви 6 броя от решението на Политбюро на ЦК на БКП за създаване на комитети за политическите и обществените сили към Отечествения фронт, които са предназначени за Областния комитет на БКП, Областния народен съвет и областните пълномощници на Отечествения фронт.

За общините решението изпращаме директно на общинските комитети на БКП.

 

  

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ КЪМ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ

  РЕШЕНИЕ№101
НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП ОТ 1 ЮНИ 1989 ГОДИНА
  

 

За практическото претворяване в живота на Юлската стратегия в преустройството на нашето общество от изключително значение е реализирането на идеята на другаря Тодор Живков, издигната на Декемврийския пленум на ЦК на БКП /1988 г./, към Отечествения фронт в центъра, областите и общините да се създадат комитети на политическите и обществените сили, обединяващи на доброволни начала Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, обществените организации и движения, творческо-професионалните съюзи и други самодейни сдружения. Към комитетите могат да се асоциират и неформални сдружения.

Комитетите на политическите и обществените сили към Отечествения фронт са нова, уникална за нашите условия форма за демократично съгласуване на различните обществени интереси и за осигуряване на единодействие на цялата общественост върху основата на социалистическия плурализъм,за развитието и преуспяването на страната.

Комитетите да се изграждат на коалиционна основа, при пълното съблюдаване на самостоятелността и равноправието на включените в тях организации и движения. Да се оглавяват на принципа на ротацията от съответните първи ръководители на участвуващите организации и няма да изграждат свой апарат. Дейността им да се подпомага от комитетите и организациите на Отечествения фронт.

Задачата на комитетите е да предлагат идеи, да съгласуват дейността и да изработват общи програми по най-важните обществено-политически, социално-икономически и културни проблеми, свързани с изграждането и развитието на социалните общности, които да представят на съответните компетентни органи. Да формулират приоритетните задачи в съответствие със стратегическите цели, поставени от Българската комунистическа партия, да определят по общо съгласие въпросите, които ще обсъждат, становищата им ще имат предимно консултативен характер и решения ще се приемат с консенсус.

Комитетите да търсят еднопосочни действия, които ще се осъществяват със специфичните средства и методи на
работа на всяка от участвуващите в тях организации и движения.

С цялостната си дейност комитетите да подпомагат активно по-нататъшното единение на българската нация и да допринасят за патриотичното възпитание на народа   в съответствие със съвременните критерии за родолюбие, за формирането на социалистическо съзнание и поведение у всеки гражданин, които се изявяват във всекидневната му трудова дейност, в личния му и семеен живот, в активното му участие в обновяването на социалистическото общество.

Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия изразява пълна увереност, че новата форма на народно и обществено-политическо обединяване под знамето на Отечествения фронт ще издигне на качествено ново равнище взаимодействието на всички сили на гражданското общество в името на максималното разгръщане на инициативата и социалното творчество на целия народ, за превръщането на Народна република България във високоразвита и културна държава.

  

Изх. № 515

2 юни 1989 г.

 

 

 

 


Copyright 1998-2012® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.