ДО

БЮРОТО НА СОФИЙСКИЯ ГК НА БКП

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ЧУДОМИР АЛЕКСАНДРОВ

 

ОТНОСНО: Приемане на план за работата на Софийския ГК на БКП през второто полугодие на 1982 година[1]

 

Другари,

 

Предлагам на Вашето внимание проект на план за работата на Софийския ГК на БКП за второто полугодие на 1982 година. В него са предвидени за обсъждане проблеми, които се съдържат в решения и указания на Централния комитет, в решения на XXIII градска отчетно-изборна конференция, пленума и Бюрото на ГК и проблеми, които са възникнали в процеса на изпълнението на конгресните решения.

Като приложение към проекта за план е дадена и справка за плануваните и обсъдените проблеми през първото полугодие на 1982 година.

Предлагам на Бюрото на СофийскияГК на БКП да

 

РЕШИ:

Приема предложения проект за работа на Софийския ГК на БКП за второто полугодие на 1982 година.

СОФИЯ 

15.VI.1982 г.

 

 

ПРОЕКТ!

 

 

П Л А Н

за работата на Софийския ГК на БКП през второто попугодие на 1982 година

 

 

I. ПРОБЛЕМИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛЕНУМ

 

1. Задачите на Софийската градска партийна организация по интензификацията на производството в столичната промишленост.

Докл.: Ст. Досев

2. Ролята на художествената култура за утвърждаване на социалистическия начин на живот.

Докл.: В. Момов

3. Преценка за работата на Бюрото на ГК на БКП за изпълнение решенията на Дванадесетия конгрес.

Докл.: Ч. Александров

4. Задачите, произтичащи от Генералния план на София и неговата етапна реализация.

Докл.: П. Междуречки

5. Подобряване на социалния и качествен състав на градската партийна организация - първостепенно условие за издигане нейната боеспособност и ръководна роля.

Докл.: Ц. Ганев

6. Основни резултати от дейността за повишаване жизненото равнище на трудещите се от София.

Докл.: Г. Златинова

 

 

II. ЗАСЕДАНИЯ НА БЮРОТО

 

1. Информация за състоянието и перспективите на периодичните издания на института за пропаганда на марксизма-ленинизма.

Докл.: Г. Стойчев

2. Работата по разширяване и обогатяване на междупартийния обмен и изучаване на челния опит на Москва в изпълнение на Решение № 190 на Секретариата на ЦК на БКП.

Докл.: Ив. Филипов

3. Информация за внедряване на новия тип бригадна организация на труда в АПК "Средец".

Докл.: Г. Кръстев

4. Информация за проектирането и готовността за изграждане на свинекомплекс за угояване на 100 хиляди свине на база използуване на кухненските отпадъци в столицата.

Докл.: д-р Н. Спасов - генерален директор на ДСО "Родопа"

15 ЮЛИ

 

1. Програма за усъвършенствуване на столичното здравеопазване.

Докл.: Д. Ганев, Ст. Дикин

2. Отчет за работата на партийния комитет при Медицинска академия и комбинатския партиен комитет при СМК - Кремиковци по ръководството на прегледа за издигане ролята и боеспособността на първичните партийни организации.

Докл.: Първият секретар на ПК при Медицинска академия и секретарят на НПК при СМК-Кремиковци

Съдоклад от отделите "Организационен" и Наука и ВУЗ

3. Преценка за резултатите от партийната учебна 1981/1982 година за изучаване и усвояване на решенията на Дванадесетия конгрес на БКП от комунистите и трудещите се в столицата.

Докл.: Г. Наков

4. Изпълнение на комплексната пускова жилищна програма на територията на град СОФИЯ за I полугодие на 1982 година.

Докл.: П. Кискинов

5.   Информация за изпълнение на програмата за подобряване качеството, разширяване и разнообразяване асортимента, опаковката и разфасовката на хранителните стоки, произвеждани в столичните предприятия.

Докл.: Я. Ганчев

6. Информация от ГС НА НТС за проведения обществен преглед по актуализиране на разходните норми на суровините, материалите, горивата и енергията в столичните промишлени предприятия.

Докл.: Д. Пупчев[2]

Съдоклад от отделите "Планово-икономически", "Промишлен" и "Градско стопанство".

7. Информация за дейността на Главна дирекция "Предаване за столицата" на Българско радио.

Докл.: Главният редактор

Съдоклад от отдел "Пропаганда и агитация" на ГК на БКП.

8. Внедряване на челния опит в системата на ДСО "Софстрой".

Докл.: В. Десов

9. Информация за дейността на ръководството и УПК на СГУ на МВР по утвърждаване политическия подход в работата на комунистите и всички служители.

Докл.: Началникът на СГУ на МВР и секретарят на УПК

 

2 СЕПТЕМВРИ

 

1. Отчет за резултатите от изпълнението на задачите за ефективно използуване и изграждане на хидромелиоративния фонд в района на Столичния народен съвет.

Докл.: В. Кордовски

2. Оценка за настъпващите изменения в работата на първичните партийни организации при провеждане прегледа на ППО в район "Христо Ботев".

Докл.: М. Тенев

3. Подготовка на плана за строителството за 1983 година на територията на София.

Докл.: Н. Станев

4. Съвместната дейност на Градския комитет на Отечествения Фронт и Градския комитет на Димитровския комунистически младежки съюз за повишаване активността на младите хора в обществено-политическата работа по местоживеене.

Докл.: Л. Стамболиев, Кр. Иванов

 

16 СЕПТЕМВРИ

 

1. Информация за работата на Кремиковски РК на БКП по прерастване на съвместните насрещни планове и договори за творческо сътрудничество между научните, инженерно-внедрителските и производствени колективи в дългосрочни програми за научно осигуряване на производството.

Докл.: Първият секретар на Кремиковски РК на БКП

Съдоклад на отделите "Промишлен" и "Наука и ВУЗ".

2. Мероприятия за пропагандиране на правни знания и Формиране на правни ценностни кретирии у трудещите се и населението, за усвояване нормативната база на новия икономически подход и неговия механизъм.

Докл.: Г. Наков

3. Преценка от РК на БКП - район "Васил Левски" за работата на районната обществено-държавна система по безопасността и културата на движението.

Докл.: Първият секретар на РК на БКП

 

 

30 СЕПТЕМВРИ

 

1. Информация за работата на партийните органи и организации в Кирковски район по прилагане на конкурсното и изборно начало при подбора и издигането на ръководните кадри в държавните и стопанските органи и организации.

Докл.: първият секретар - М. Чунтов

Съдоклад на отдел "Организационен".

2. Преценка за работата на младежкия строителен сектор в ДК-София.

Докл.: Н. Василев - главен директор на ДК

3. Проектощат и проектобюджет за 1983 година.

Докл. Н. Калбаков

 

14 ОКТОМВРИ

 

1. Информация за работата и задачите на УПК и партийните организации в ММЕ за повишаване устойчивостта на предприятията му в столицата за работа във военно време.

Докл.: Секретарят на УПК в ММЕ

        

2. Подобряване на социалния и качествен състав на градската партийна организация - първостепенно условие за издигане нейната боеспособност и ръководна роля. (За пленум).

Докл.: отделите "Организационен", ИСЦ,"Промишлен", "Градско стопанство", "Наука и ВУЗ"

3. Състояние и развитие на съобщителните услуги в Ботевски и Люлински столични райони.

Докл.: Ангел Петров

 

28 ОКТОМВРИ 

 

1. Работата и задачите на районните инспектори от системата на СГУ на МВР за образцов обществен ред в столицата.

Докл.: Началникът на СГУ на МВР

2. Информация за работата на лабораторията по "Социология, психология и физиология на труда" при СМК "Кремиковци" по намаляване текучеството на работната сила.

Докл.: КК на БКП - Кремиковци Съдоклад - ИСЦ на ГК на БКП и отдел "Пропаганда и агитация".

3. Работата на партийната организзция и колектива на Научното обединение по основни проблеми на техническите науки при БАН за развитие на научните изследвания и научното обслужване на столичната икономика.

Докл.: Директорът на НООПТН - БАН, Секретарят на ПК

Съдоклад от отдел "Наука и ВУЗ".

 

11 НОЕМВРИ

 

1. Оценка на партийно-политическата работа в ДСО "Инжстрой" за намаление на материалните разходи в строителството.

Докл.: К. Стоев

2. Информация за извършената работа от предприятията на местната и кооперативната промишленост по изпълнение решенията на Дванадесетия конгрес на БКП за разнообразяване на асортимента и подобряване качеството на изделията и увеличаване производството на детски и дребни стоки и сувенири.

Докл.: Стефан Златев

3. Работата на СНС и ръководството на ВИИ "Карл Маркс" за използуване на кадровия потенциал на института в решаване проблемите на столицата.

Докл.: Л. Бончев, Д. Данаилов

Съдоклад от отделите "Планово-икономически" и "Наука и ВУЗ".

 

25 НОЕМВРИ

 

1. Работата на РК на БКП "Девети септември" по изпълнение решенията на Дванадесетия партиен конгрес за интензификация на общественото производство.

Докл.: Т. Божилов

Съдоклад от отделите "Планово-икономически", "Организзционен", "Пропаганда и агитация", "Промишлен" и "Строителство и архитектура".

2. Информация от Коларовски РК на БКП за работата на партийните организации от железопътния транспорт по изпълнение на Решение 569 от 8.XIІ.1980 година на Политбюро на ЦК на БКП и Решение 296 от 13.V.1981 година на Секретариата на ЦК на БКП за подобряване състоянието на железопътния транспорт.

Докл.: Първият секретар на РК на БКП

3. Информация за резултатите от извършените проверки в първичните партийни организации и партийните комитети на БКП за спазване инструкцията на ЦК на БКП "За налагане, снемане и отменяни на партийни наказания".

Докл.: Ал. Богданов

 

9 ДЕКЕМВРИ

 

1. Информация за изпълнение на плана по самозадоволяване на столицата.

Докл.: Я. Ганчев

2. Преценка за работата на постоянните комисии, на съветниците и тяхната роля в комплексното изграждане на столицата.

Докл.: Ив. Ставрев

3. Преценка за дейността на единната контролна система в столицата.

Докл.: П. Лазаров

4. Информация за работата на Столичния съвет за култура по внедряване на новия икономически подход в столичния комплекс за "Култура".

Докл.: Д. Петков

Съдоклад от отдел "Изкуство и култура".

 

23 ДЕКЕМВРИ

 

1. Информация за приноса на комунистите от Министерството на народната просвета в развитието на столичното образование.

Докл: Д. Милев - секретар на УПК

Съдоклад: отдел "Наука и ВУЗ" и "Образование".

2. Преценка за резултатите от изпълнението на мандатните програми на СНС и РИС.

Докл.: П. Междуречки, Л. Стамболиев

3. Работата на профсъюзните органи в столицата за укрепване на социалистическата дисциплина и широко разгръщане на профсъюзната демокрация.

Докл.: П. Сучков

4. Състояние и резултати от олимпийската подготовка на столичните спортисти.

Докл.: Ил. Патронев

 

ІІІ. ОБЩОГРАДСКИ МЕРОПРИЯТИЯ

 

А. Научно-практически

 

1. Критерии за ефективност на партийно-организационната работа в търговията в условията на новия икономически подход и неговия механизъм.

Организират отделите "Градско стопанство" и "Организационен".

2. За "Автоматизация на научноизследователския, проектантския и инженерния труд".

Отг.: отдел "Наука и ВУЗ"

 

Б. Съвещания

 

1. Септемврийски съвещания с ръководните педагогически кадри от столицата по някои основни въпроси, свързани с преустройството на образователното дело.

Организира отдел "Образование".

2. Задачи на партийните комитети и организации в столицата в борбата срещу идеологическата диверсия на империализма.

Организират отделите "Пропаганда и агитация" и "Военноадминистративен".

3. Съвещание по проблемите на организацията и ефективността на индивидуалната политиковъзпитателна работа в партийната организация и трудовия колектив на НПК "Малчика".

Организира отдел "Пропаганда и агитация".

4. Повишаване ръководните Функции на партийните организации и авангардната роля на комунистите в научноизследователските институти за решаване проблемите на научно-техническия прогрес.

Организират отделите "Наука и ВУЗ", "Организационен" и "Промишлен".

5. С партийния и стопанския актив от транспортните организации по подготовката за работа при зимни условия.

Организира отдел "Транспорт и съобщения".

6. С партийния и стопански актив от транспортните предприятия за обмяна на опит по използуване на научно-техническите постижения в борбата за икономия на течни горива и опазване на околната среда.

Организира отдел "Транспорт и съобщения".

7. За изпълнението на мероприятията на ГК на БКП за производството на повече, по-висококачествени и разнообразни стоки за народното потребление от основното и съпътствуващо производство, цеховете за ширпотреба, ателиетата за услуги и помощните стопанства.

Организират отделите "Промишлен", "Планово-икономически" и "Градско стопанство".

8. За работата на партийните и стопанските ръководства по интензификацията на столичното селско стопанство.

Организира отдел "Градско стопанство".

  

В. Други мероприятия

 

1. Научна сесия на ЦПС на АОНСУ при ЦК на БКП

и ЦПОР на ГК на БКП по проблемите на прегледа за издигане ролята и боеспособността на първичната партийна организация.

Организира отдел "Организационен".

2. Разговор около "кръглата маса" по проблемите на професионалното ориентиране на учениците.

Организира отдел "Образование".

3. Откриване на партийната учебна 1982/1983 година и награждаване на дългогодишни изявени пропагандисти от столицата.

Организира отдел "Пропаганда и агитация".

  

СОФИЙСКИ ГК НА БКП

 

14 юни 1982 г.

СОФИЯ

ЗП/ПЛ


 


[1] Този документ показва лицето на член първи от тогавашната конституция ръководната роля на БКП. Годината е 1982. Няма нищо зло, а всъщност е Злото. Да се опиташ да планираш и ръководиш политически, обществен и стопански живот в милионен град. Никаква инициатива вън от този план. Ако има трябва да се съгласува с тези, които приемат този план. А намеренията са добри. Сигурен съм, че хората, които са го обсъждали и приемали, са също добри хора, имат добри намерения, добри професионалисти са. Сбъркан е алгоритъмът на властта да се обхване и планира всичко. Да се замени индивидуалната мотивация с решение на някакъв комитет.

[2] Лулчев или Лупчев или Пупчев.


Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени

Home