ДОКЛАД[1]

на

Софийската Градска организация на Работническата Партия /к/

за първото тримесечие на 1945 г.

/1.I. - 31.III.1945 г./

 

                  Другари,

 

София е не само най голямия по население град в България. Тя е политичски,административен и преди всичко най голямия стопански и индустриялен център у нас. Почти половината промишленост на страната е съсредоточен тук. В София има над 500 промишлени предприятия с повече от 50.000 работници и работнички.

Първата грижа на хитлеристката агентура у нас бе да постави още преди избухването на втората световна войва,такива пречки за индустриализирането на София и околностите,които да направят невъзможно изграждането на нови индустриялни предприятия.

Немските империалисти и грабители знаеха,че удара по индустрията в София е удар върху цялата българска промишленост[2]. Защото София като най голямия консумативен център в страната,спестява за производителя разходите по превоза, поставя го в непосредствена връзка с консуматора[3]. Специализираната работна ръка и извънредно евтината електрическа енергия[4], от друга страна,са извънредно важни за развитието на нашата индустрия и не всекога могат да се намерят събрани наедно в провинцията. Освен това,София е най голямия ж.п. и шосеен възел в България и на балканите[5]. Всичко това и много още други условия,които са на лице влияят сериозно върху изграждането на българската промишленост и специално на индустрията в София. И точно за това,хитлеристите и тяхните оръдия у нас,правеха всичко възможно за да попречат на индустриялизацията на София и превърнат страната ни в аграрен придатък - колония на немските завоеватели[6].

 9-и Септемврий осуети тия пъклени планове на враговете на българския народ[7]. Той откри широка възможност за развитието на нашата страна и укрепване нейната политическа и економическа независимост. В това отношение сега, и в близко бъдаще София ще има определящо значение в стопанския,политически и културен живот на нашата страна.От тук произтичат и голямите отговорности,които стоят пред Софийската организация на нашата партия днес.

Как тя, Софийската организация, се справя с задачите, които партията и Отечествения фронт[8] поставят за разрешение пред българския народ, ще посочим в общи линии по надолу в настоящия доклад.

 

х           х

х

На 1 Януарий 1945 г.,Софийска Градска партийна организация наброяваше 434 партийни организации с общо 15,154 партийни члена,от който 12,983 мъже и 2171 жени.

Партийните организации се разпределят така: 179 фабрични, 142 квартални, 106 - в учрежденията и 7 - в селата. Или общо 454.

Социалния   състав беше:

 

1. Индустриялни /6135/ и занаятчийски /2092/работници 

                               8227 члена

 

2. Занаятчии                   1450 

3. Ннтелегенти                 1324 

4. Чиновници                   3878 

5. Селяни и други собственици   275 

                            15154 члена

 

 

 

Процента на  работниците спрямо общото число на партийните членове е 54 % , процента на индустриялните работници спрямо общото число на партийните членове е 44.9%

 

В края на първото тримесечие от 1945 година Софийската организация наброяваше 465 първична организации с общо 20.702 члена,от които 17.117 мъже и 3535 жени.

Първичните организации се разпределят така: 178 фабрични, 129 квартални,149 - в учрежденията и 9-в селата. Или общо 465.

Социалния състав е: 

1. Индустриялни,занаятчийски и селско стопански работници    10.273

2. Чиновници и служащи                                        7.295

3. Занаятчии                                                  1.359

4. Търговци                                                     364

5. Селяни и др.                                                 175

6. Свободни професии                                          1.236

                                                             20.702 чл[9]

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ.

 

Градския комитет се състои от 19 члена. Всички районни секретари са по право членове на Градския комитет.

Бюрото на Градския комитет се състои от 7 члена,а именно

1. Мишо Николов - секретар на Градския комитет

2. Милко Тарабанов - заведующ орготдела

3. Вълко Шиваров

4. Никола Натев -

5. Христо Козарски

6. Енчо Лесев - 0.Ф

7. Дона Богатинова - зав.работата сред жените

При Градския комитет има изграден само един отдел:организационно инструкторския.

Около ръководството през първото тримесечие не са били заети никакви другари.

Редовните заседания на бюрото на Градския комитет стават веднаж в седмицата. Освен това два пъти седмично ставаха съвещания на бюрото на Градския комитет с всички районни секретари.

План за работа имаше изготвен за втората половина на м.Март и цялия м.Април. Резултатите са задоволителни.

Първичните организации провеждат един път седмично партийни събрания,на които разглеждат и решават всички партийни въпроси.

В началото на м.Януарий се проведоха районни конференции на които се даде отчет за работата на районните организации за изтеклата 1944 г.    и се избраха нови районни комитети и контролни комисии. Освен това в всички райони се провеждат съвещания и конференции с секретарите на първичните организации на които се изнасят и разработват партийни решения и се дава партийно политическа информация. При всички райони има изградени всички отдели.

Проведоха се също три събрания на актива на Софийската Градска организация на които присътствуваха в пълен състав районните комитети  - секретарите на първичните организации,инструкторите от районите и другари заемащи отговорна работа в масовите организации и държавните учреждения. На тия събрания се изнесоха доклади по:

1. Годишнината на Ленин.

2. Заем на Свободата

3. Решенията на VIII пленум.

При Градския комитет няма още инструкторски кадър. Инструкторите при районните комитети редовно посещават първичните организации. Освен това,членовете на районните и Градския комитет също посещават някои от по-важните,а също така някои по-слаби /низови/първични организации с цел за   тяхното укрепване.

Отчетността на партийните членове е задоволителна.

Общо взето нашите първични организации живеят редовен организационен живот. В това отношение, обаче, има много да се желае. Болшинството от ръководствата на първичните организации все още не умеят правилно да организират и провеждат партийните събрания. Като правило не се прави разлика между различните видоме партийни събрания /организационни, партийни, просветни и пр./ Често явление е на едно и също партийно събрание  да се поставят и организационни и просветни и какви ли не още въпроси[10].

От досегашния живот и работа на първичните организации се вижда, че трябва да се ликвидира с досегашната практика:разпределението на работата и отчет за извършеното, да става от всеки партиен член по отделно на общите събрания. Това отнема много време,разводнява заседанията не могат да се сумират резултатите и да се вземат правилни решения. Разрешаването пък на всички /и найдребните/ въпроси от общите събрания обезличава напълно партийното ръководство. Ето защо центъра на нашето внимание за напред трябва да бъде:укрепването на ръководствата на първичните организации и особено подбирането на добре подготвен и инициативен негов секретар.

Изготвянето на дневния ред,чрез предварителна преработка на всички въпроси,които трябва да се поставят и решават на организационното събрание,изготвяне па конкретни предложения,правилно организиране и ръководене на самите събрания;организпране провеждането на взетите решения чрез правилно разпределение и контрол по изпълнение на възложените задачи,сумиране на резултатите; изготвяне план за понататъшна работа;своевременно поставяне,решаване и организиране провеждането на взетите от самото партийно ръководство решения /поставяни и решавани в духа на първичната организация и по-горните ръководства на партията/ и т.н. и т.н.- това са права и задължения на партийното ръководство,на които трябва да научим не само другарите от ръководствата на първичните организации,но и цялата членска маса.

При това положение ролята на инструктажа пораства извънредно много. А трябва да констатираме,че в непосредственото ръководство и инструктаж на първичните организации има още много да се желае. Нашите инструктори при районните комитети,в болшинството си имат малък организационен опит и не са достатъчно идеологически подготвени.Ето защо укрепването на инструкторския апарат при   районните комитети и създаване на такъв при Градския комитет се явява твърде важна и неотложна задача.

Въпроса за отчетността при нас не стои твърде добре. Много решения се вземат,натоварват се хора по провеждането им,но малко се обръща внимание на контрола по изпълнението и особено на отчетността. Освен това, мното сведения,които Градския комитет иска от районните и първични организации се бавят с седмици или се дават неточни,непълни,а понякога и въобще не се дават.Това положение не може в никой случай повече да се търпи.

Отчетността е първото и най важно условие за правилното преценяване на извършената работа,за отчитане на слабостите,използване на добития опит и начертаване бъдащите задачи.Без контрол по изпълнението на възложените задачи и отчет за извършената работа,всички решения остават само на книга,дисциплината се разхлабва и организацията се разлага.

Да издигнем отчетността на нуждната висота - това значи да укрепим всестранно първичните организации и всеки другар да се чувствува действителен член на нашата славна,революционна Работническа Партия, /комунисти/.

Числения ръст на организацията може да се смята за задоволителен. Все пак нашата организация може и трябва още да увеличи своите членове, главно за сметка на работниците и особено от едрите предприятия.Трябва да констатираме,че за изтеклото тримесечие социалния състав вместо да се подобри,малко се е влошил. От 54 % работници в началото на годината сега те са 50%.

Ако се сравнят отчетите на районите в началото на годината и сега ще се види,че ръста на организацията е станал главно за сметка на непролетарските слоеве /занаятчии,чиновници,дребни собственици и твърде малко работници/. Гарата и такива предприятия,като Инжинерната,Държавната печатница,текстилните фабрики и др.много слабо са увеличили своя числен състав.Напротив 1-и градски район,където няма едри предприятия,а преобладават чиновниците,дребните съществувания и свободните професии е нарастнал неимоверно много.Това положение в никой случай не бива да продължава.То крие опасност от разводняване на нашата организация, пораждане на вътрешни борби и разложение,които ние в никакъв случай не бида да допуспем.Раздаването на членските книжки трябва да послужи за основна проверка на всички партийни членове и отстраняване на всичко гнило и случайно вмъкнало се в организацията с лични и кариеристични цели. Наред с това трябва да засилим приемането на членове из средата на най-честните и преданни работници,преди всичко от едрите предприятия.

 

Нашата отечествено-фронтовска работа.

 

Комитетите на О.Ф. в София развиват общо взето добра дейност.Всички инициативи и мероприятия на Националния комитет и правителството намират пълна подкрепа от комитетите по места.Главен мотор в работата се явява Р.П./к/

За по добре обхващане на работата,в началото на годината се създаде Градски комитет,който няма още създадени отдели.Сега се пристъпва към създаване па някои от тях.Въпреки че работата се води главно от членове на нашата партня,до голяма степен се чувствува подценяване на О.Ф. работа.Непосредствено след 9.IX.,Градския комитет на Р.И./к/ имаше погрешното решение да заработят в о.Ф.комитети всички ония другари, които по различни причини имаха неоформено партийно положение.Отражението от това решение не можеше да не се почувствува в работата,а в известен смисъл,макар и твърде слабо,още се чувствува и сега.Друго вредно явление в работата е следното:когато някой партиец обхване добре работата по О.Ф.,другарите някак си ревнуват и гледат да го дръпнат на "Партийна работа",това разбира се не е общо явление,но тук или там се проявява. Трябва да бъде точно обратното: по О.Ф. линия трябва да бъдат впрегнати най-добрите наши партийни сили.

В някои от голямите предприятия,О.Ф. комитети се заменят от синдикалните комисии,където ОРПС[11] е добре организиран/гарата,трамваите/.

Отношенията с нашите съюзници не са лоши.Колкото по надолу се отива,толкова повече различията се намаляват.По голямите въпроси долу различия няма.Малките недоразумения се изглаждат по места.Каквито и различия да има са инспирирани главно от геметовците[12] и реакцията сгрупирала се около тях.

Доста отдавна водим борба срещу геметовщииата.Почти в всички райони се проведоха районни О.Ф.конференции при участието на всички партии и честните сдружени земеделци.На тези конференции основно е разкритикувана геметовщииата,взети са резолюции в които се излагат имената на геметовци,интриганти и рушители на единството.

В София без учрежденията имаме 397 комитети с 3051 члена.От тях Р.П[13]-1978,Б.З.Н.С.-324,Р.С.Д.П[14]. - 128, Звено - 98,Независими - 523. Разделят се на мъже - 2538 и жени - 513.

  

Работата ни в профсъюзите. 

На 9 Септемврий работниците и служащите извоюваха своята свобода и право на свободно организиране в свои политически и професионални организации. Наред с създаването и укрепването на партийните първични организации партийците се заеха с изграждането на професионалните дружества.В София са създадени 47 професионални дружества с повече от 50.000 члена.В ръководствата   на професионалните дружества работят 58 партийци на отговорна синдикална работа.Останалите членове на ръководствата са предимно партийци,но са на работа в производството.В профорганизациите и профгрупите преобладават партийците.Софийския синдикален съвет израстна за късо време и се наложи като важен фактор в нашата столица, благодаренне къртовската работа на партийците,които работят в ОРПС и помоща която им оказват и продължават да оказват нашите партийни районни комитети.Наред с всичко това се срещат и известни трудности.Така,много от нашите партийци,болшинството от ремсистите, не разбират още синдикална работа, а някъде дори и пречат на правилното провеждане на нашата синдикалната работа,като подценяват и грубо се вмесват в живота на профгрупите. Има отговорни другари,които заемат на няколко места отговорна работа и това донекъде пречи на правилния вървеж на нашата работа.Много от napтииците,а особено ремсистите,все още не са станали членове на своите професионални организации,а тези които са станали са само формално такива,без да живеят редовен организационен живот,без да живеят с нуждите на организацията. Все още не могат да разберат нашите партийци и ремсисти, че те преди всичко трябва да са синдикалисти, както казва др.Георги Димитров:"Не е комунист оня,който не е синднкалист" Партийците които работят по профсъюзна линия не се чувствуват отговорни като партийци.Профгрупите по предприятия и учреждения не живеят редовен организационен живот. Не четат редовно материалите,които излизат от профсъюза. Просветната ни работа е съвсем слаба.Време е да скъсаме с тия слабости. Пред нас стоят извънредно голями задачи:Първата и основна задача е нашите партийци да станат най дейните членове на своите професионални дружества. 

По почин на партийците трябва да се проведе широко разяснителна работа всред работниците и чиновниците от предприятия и учреждения,за целите и задачите на ОРПС,за нуждата от една професионална организация,против опитите на чужди среди на работническото движение да разединяват професионалните организации[15],за единството между физическия и умствен труд, международно синдикално единство.

За затягане и закрепване на съзнателната трудова дисциплина в производството.Работа за укрепване на организационната дисциплина на членовете вътре в профгрупите и профсъюзите.Да се работи системно сред работниците за тяхното културно издигане,за издаването и описването на стенвестниците[16] в всички предприятия и учреждения.Стенвестниците да излизат от името на профгрупата и да изразяват живота и борбите на работниците  от предприятието, за отваряне и обзавеждане на библиотеки по предприяята,за изнасяне на беседи,доклади,реферати и др. За отваряне вечерни курсове за работниците, за ликвидиране на неграмотността,за продължаване на образованието и специализация на професията им.

Разяснителна работа за избор на фабрични комисии по предприятия и учреждения.В тези комисии да влезат най-добрите,най-преданните, любимците на работниците, като се изберат на общи събрания.

За определяне на норми - реални норми, проверка на калкулациите т.н.

 

Масова дейност.

 

За изтеклото тримесечие Соф.Градска организация проведе не малка масова работа. Така през изтеклото тримесечие се укрепиха отделите и създадоха комисии в повечето от масовите организации.Засили се организационния живот и едийно[17] политическата работа в тях. Пристъпи се към избор на ръководства и се замениха досегашните временни ръководства с избрани О.Ф. ръководства[18]. При избора на ръководствата их в някои организации имаше самостоятелни излизания на привърженици на З.С.[19] с свои листи след установената О.Ф. листа[20].

Масовите организации взеха активно участие в всички провеждани от партиятя и О.Ф. акции.

Особено активно участие взеха в провеждане Заема на Свободата. В всички масови организации се проведоха публични събрания на които се разясняваха целите и задачите на Заема на Свободата.

2. Славянския събор.[21] Проведоха се събрания от д-вото на лесовъдите, аптечните работници,дружеството на химиците,кооперация "Напред", при ...карите[22], а Софийското дружество на агрономите проведе специално тържествено събрание с участие на артисти от Народния театър. Станаха подобни събрания и сред останалите масови събрания - занаятчийски и др. В деня на събора масово участвуваха в проведената манифестация[23] по райони.

3. Помощната организация

Соф.Градски комитет на помощната организация[24].

 Състав 6 члена - 3 РП;1-Звено,1-С.Д[25]. и 1-3.С[26]. Града е разделен  на l2 района - по кметства с районен секретар,районите на квартали,кварталите-блокчета с свои секретари и комитети.Ръководството прави ежеседмични заседания. 

Помощната организация взема най активно участие в акциите подпомагане жертвите на фапизма и бойците от фронта,за подпомагане партизаните,полит.затворниците и тяхните семейства,при посрещане на ранени войници[27], организиране посещения в болниците.

Създадена е комисия за уредба на болниците,като отделни квартали, учреждения поемат грижата за реда и чистотата, особено се отличи III район. Организираха се посещения на ранените войници. Оказва се съдействие навременно раздаване книжките и получаване помощите - по И.В.П[28]. Предприе се еднократно подпомагане на войнишките семейства от средствата на Помощната организация.Подпомогнати са 4620 войнишки семейства с 13.961.470 лв. ...3[29] партизани и семействата им с 5.708.345 лв., 816 полит.затворници с ...64.691[30] лв.

Помощните деятели взеха участие в раздаване помощите на бедните войнишки семейства.

Проведени са 17 публични събрания в кварталите за разясняване целите, задачите и същността на помощната организация.

Даваха се съобщения в пресата за търсени партизани[31] и военно пленнници[32].

Издадени са художествени афиши, хвърчащи   листове и пр. Изнесоха два спектакла, стотина утра[33], забави, литературни четения и вечеринки.

Организирани са 28 отивания на фронта[34] от София и някои села.

Проведе се акцията за подпомагане югославските деца[35]

В акциите се извърши огромна дейност в събиране на пари и предмети от първа необходимост.

Съществени недостатъци са:

1.Слабото изграждане на помощните организации в районите.

2. Недостатъчно ангажиране в помощната организация на останалите о.ф. партии[36] и широките безпартийни маси.

3. Недостатъчната пропагандна работа за изнасяне зверствата на фашизма и популяризиране борците и героите против фашизма.

4. Слабо провеждане деня на П.О.[37] - 18 Март.

 

Задачи:

1. Да се засили дейността по изграждане на П.О. в районите и селата на широки О.Ф. основи привличайки широките безпартийни маси,като ударно използва агитационния месец от 18.III.-18.IV.[38]

2. Да се приведат в известност всички жертви на фашизма-партизани, полит.затворници, лагерници, убитите на фронта войници и се вземат мерки за подпомагане семействата им,като се обезпечи подкрепа и образование на детцата на убитите.

3. Да се създадат почивни домове за болни и нуждаещи се партизани, полит.затворници, лагерници и всички жертви на фашизма.

4. Да се засили антифашидтката пропаганда като се издадат портрети на заслужили работнически дейци убити от фашистите и пр.

       4. Спортни организации 

В връзка с откриване на предстоящия спортен сезон проведе се конференция на партийците ангажирани в различните спортни организации.

Създаде се ръководство на Соф.Нар.спортна област от 26 члена които влизат от РП-12, РМС-3, безпартийни-9, Б3НС-1 и Звено1.

Днес в София имаме 24 спортни организации в редовете на които влизат 37 от старите организации, 1 неоформена и останалите 6 невъзстановени, в болшинството селски.

В София и близките до София села има организирани 2911 спортисти. Численния състав е все още слаб и извънредно недостатъчен.

Причини:

След IX[39] съществуваше пълен хаос и дезорганизация между спортистите, разнебитени организации от безотговорното ръководство на фашистите, без средства с ограбени имущества и обезверена членска маса.

Предстоеше и предстои огромна работа за възстановяването на старите организации, за прочистването ръководствата и широко разобличителна работa против фашистите чрез агитация, радио, преса, беседи, вечеринки и пр. Поради това че начело на спортните организации стоеха изпечени фашисти, те бяха се превърнали в свърталища на полицейските агенти.

Работата се затрудняваше и затруднява поради липса на средства и игрища и др. пособия, технически ръководства и ръководители.

Особена чувствителна е нуждата от подготвен ръководен кадър,тъй като в продължение на десятки години народните спортисти бяха отстранявани и преследвани.

След бомбардировките бяха разнебитени и всички игрища,възстановяването на които започна едва напоследък.

Сега се провеждат междуклубни състезания. Спортните организации участвуваха в заема,в проведените акции за бойците /300.000 лв./ и югославските деца.

 

Задачи: 1. Да продължи чистката на фашистките елементи,като се публикуват имената на изключените фашисти за да не се прехвърлят в други организации; борба за идеологическото изкореняване наследството оставено от фашизма; увеличение численния състав; изграждане нови организации в предприятията,казармите,в отделните райони.

2. Участие в О.Ф. акции.Предстоящо е участието на спортистите в всенародния национален праздник - първи май.

3. Проагитиране универсалния спорт- като спортните организации се превърнат в мощни физкултурни организации; обединяване малките спортни клубове - това е постигнато почти в всички райони с изключение на III район.

4. Игрищата са малко и крайно непригодени за спортуване. По активно участие на централните ръководства,спортния съвет, дирекцията за физкултура и общината.

5. Незабавни мерки за подготвяне на здрави кадри-идеологично и техническо. По широка просветна и пропагандна работа.

 

     5. Кооперативен сектор.

Кооперациите са едни от най важните масови организации,които обединяват в редовете си стотици хиляди работници, дребни селяни, занаятчии, държавни служащи и народна интелегенция. Това са най масовите организации, които по своя характер са и най близко до широките народни маси.Тежкото икономическо наследство което фашизма остави повиши интереса на всички трудови слоеве към кооперациите,които ще играят голяма роля за укрепване и разширяване на О.Ф. власт.

Най важните кооперативни организации в областта на размената са: кооп."Труд","Напред" и Общия Съюз на Земл.кооп.

а/Кооперация "Труд".

Основана през 1942 г. при Б.Р.С[40]. до 9.IX. кооп."Труд" е малочислена казионна организация,която наброява едва 7000 члена и то като колективни, представлявани от съответните браншове при съюза. Тя има само три магазина и капитал около 600.000 лв.

След 9.IX. само за два месеца,кооп."Труд"се разраства като най многочисленна кооперацня,която се разраства и расте в такъв мащаб,че е трудно да се овладее.

Днес в кооп."Труд" членуват над 25.000 члена представени от 45 квартални комитети- с делов капитал над 12 милиона лв.

Главната задача на "Труд" е да облекчи продоволството на соф.работничество и бедното гражданство предимно от крайните квартали,като ги снабди с продукти от първа необходимост,зимнина и въглища.

За един месец бяха открити 52 магазина,предимно в крайните квартартали и над 50 пункта за въглища,а за два месеца оборота на кооперацията се е почти удвоил с стоков оборот след 9.IX. повече от 80 милиона лв.

Много навременна е дейността на кооп."Труд" с откриване на клонове в самите фабрични предприятия за да задоволи нуждите на работниците. Такива магазини за сега има 4: в трамвайното депо, общинската работилница и държавната печатница.

Най голямата трудност, която кооп."Труд среща е недостатъчния транспорт и липса на достатъчно гориво.

Чувствува се голяма нужда от обучен и школуван кадър в магазините.

Кооп."Труд" ще играе голяма роля в продоволството на соф.гражданство при правилното снабдяване и разпределение, в борбата против спекулата с хранителните продукти и черната борса.

Кооп."Труд" ще играе и голяма роля в връзка с снабдяването на соф. гражданство с въглища. С участието на "Труд" в отоплителното д-во "Средец тази задача още повече ще се улесни.

Като най близка задача пред кооп."Труд" предстой укрепването на сега завладяваните позиции [41] чрез възможното навременно задоволяване на нуждите на соф.гражданство с хранителни продукти и въглища.

Борба с спекулата и черната борса, като разпределението на всички комисарски наряди става чрез клоновете на "Труд" и "Напред".

Организиране кратковременни курсове за подготвяне на магазинери, школуван кадър от касиери, деловодители и кооп.деятели.

б/Кооперация "Напред". Преди 9.IX. кооп."Напред" малко се различава от крупните капиталистически предприятия. След 9.IX. се пристъпи към чистка на фашизираните елементи в кооп."Напред". Този процес е още в началото, но той трябва неуклонно да бъде следван до като кооп."Напред" отново стане на истинските кооп.принципи.

Идеята за сливане на "Труд" с кооп."Напред" трябва да се подеме с всичката сериозност и да се пристъпи към сливане където условията са налице. Сливането на кооп."Труд" с "Напред" ще внесе нови сили в кооперативното движение и ще даде мощен тласък за изграждане на широко,народно кооперативно движение. Сливането на "Труд" с "Напред" ще спести кадри и ще донесе редица икономически предимства, както и пълно демократизиране на тези народни организации. 

в/Занаятчнйски кооперации. В София съществуват 14 занаятчийски кооп. за общи доставки: шивашка кооп. Изгрев - 1260 члена /100 партийци/, тенекеджийска, хлебарски, железарска, часовникаpcка, обущарска, бръснаро-фризьорска, строително бояджийска, перално гладаческа, столарска, тапицерска, мъжко-дамска, готварска и млекарска[42].

Поставили са си за задача да набавят стоки за своите членове, да регулират пазарните цени и да водят борба с частния капитал. До сега им се е пречило и са били лошо кредитирани. Влиянието ни в тях е доста голямо и то трябва да се разшири  и  задълбочи.

Производителките занаятчийски кооперации на брой 8 са повечето малочисленни -6-7-9 члена и по своя характер са по скоро  акц. д-ва, а  не кооперации. По многочислени са трудово производителните кооперации на  брой 15, които са резултат на благоприятните условия създадени след 9. IХ и постоянно се създават нови. И  тук голяма пречка е липсата на подготвен кадър и достатъчно материали.

Повечето от ръководствата на тези организации са овладяни от привърженици на О.Ф. и това значително, улеснява нашата по нататъшна работа.

 

Популярни банки. От 30 популярни банки в София в 5-6 са сменени досегашните ръководства. Продължава сменяване на ръководствата на популярните банки в областта.

Специални кооперации. Пчеларска,градинарска,аптекарска,месарска,зъболекарека, железничарска каса и кооп.столове и пр. всички под наше О.Ф. ръководство.

Трябва да подчертаем дейността на градинарската кооп. централа, която извърши огромна дейност по снабдяване софийското население и която изцело пое снабдяването на преминаващите през България съветски войски.

 

Задачи:

1. Да ликвидираме с разпокъсаността в кооп. движение. Събиране разпокъсаните кооперативни сили.

2. Да продължим изграждането на кооп."Труд на досегашните, широки демократични начала.

3. Да вървим към обединение на "Труд"и "Напред".

 

г/ Занаятчийски организации. 

Занаятчийството през последните години понася много остро последиците на военната обстановка.

Липсата на материали на леснодостъпен и евтин. кредит, тежките наеми и всички последици на капиталистическата система се стоварват с всичката си тяжест върху плещите на изнемогващото под ударите на конкуренцията занаятчийство. Поради тези причини нашето занаятчийство  в голямото си болшинство е организирано в своите браншови сдружения. От кръгло 10.000 занаятчии в София - 9.000 са организирани в различните занаятчийски сдружения.  Общо има 60 сдружения, от които 55 са в наши и О.Ф. ръководства, от 385 членове на ръководствата - 120 са партийци, свен тях в различните сдружения имаме около 150 партийци, или-общо 250 партийци в софийските занаятчийски сдружения: в столарското сдружение 20, бръснарското - 20, обущарското - 15,шивачи - 100, дамски шивачи - 40, тенекеджии - 10, млекари-5, бояджии - 5.

Въпреки значителното число партийци в различните сдружения има,доста голяма част която не взема участие в различните сдружения.

 

д/ Организации на интелектуалците и свободните професии.

Тук спадат следните организации: софийски клон на лекарския съюз,д-во на българските агрономи, дво на ветеринарните лекари, дво на лесвъдите, инжинерите, адвокатите, зъболекарите, техници, аптекари и др.

Ръководствата  на всички организации на интелектуалците са смесени и заменени с О.Ф. ръководства. В всички организации се е пристъпило към редовен организационен живот и интензивна културно просветна  работа. По инициативата на соф.лекарски клон са изнесени 11 публични сказки в салона на учителската каса и по радиото на медицински теми. В д-вата на инжинерите, агрономите, ветеринарните лекари се изнасят сказки на актюелни стопански теми.След 9.IX. нашето влияние в всички организации на т.н. свободни професии се особено засили. Ежеседмично стават масово посещавани[43] редовни организационни събрания. Изключени са от д-вата фашистите в соф.лекарски клон, д-вото на агрономите, в някои от д-вата са определени редовни месечни вноски за подпомагане войниците от  фронта /агрономи и ветеринарни/. Разраства се нашето влияние в всички организации и в някои от тях числото на партийците е удвоено и утроено. Развита е значителна помощна дейност. Taкa в д-вата на аптекарите, фармацевти и помощник аптекари  са събрани 1.100.000 лв. за помагане пострадалите от  фашиските   режими[44] и войниците от фронта.

 

           6. Червен кръст.

Дейността на Червен кръст се особено засили в връзка с подпомагане войниците от фронта. Софийския клон на Червен кръст брои 16000 члена. Дейността на софийския клон е обширна и многостранна. Откритата подкрепителна спирка[45] на централната гара за 3 мес. е обслужила 85.270 души . Пое прехраната на почти всички милиционери, намиращите се в София бойци от народната гвардия, пътуващи български и съветски-военни чинове, придошли  бежанци през[46] народните кухни. Открити са 5 поста за първа помощ на преминаващи съветски войници и се подпомагат 5000 души. Червен кръст взе активно участие в акцията за подпомагане бойците от фронта, която надхвърли 100.000000 лв. Акцията в деня на Червен кръст е дала 12.800.000 лв. Уредени са болници за подпомагане и лекуване ранените, подпомагане ранени червеноармейци и югославянски бойци. 

           Читалищата.

По решение па Ц.К. работата на читалищата се възлага на агитпропа[47].В отчетите от Соф. градски райони,работата в читалищата се отчита все още от завеждащ масовата работа.Нуждно е агитпропа при всяко партийно ръководство да поеме не само идейно политическата работа но и цялата органиционна работа в читалищата.

 

В заключение: Нашата работа в масовите организации все още не е на нужната висота.

1. Не на всекъде са прочистени ръководствата на масовите организации от фашистите.

2. На много места в Софийските paйони, другарите са  се задоволили само с сменяване па ръководствата. Все още   не се чувствува повишен организационен й културно просветен живот.

3. На някои места съществува подценяване на работата в масовите организации,смята се, че при легалните възможности на партията и РМС не е нуждно да, се работи в тях,да се хвърлят сили,тъй като всички въпроси сме могли да поставяме и решаваме там.

4. Като изключим кооп."Труд" и отделни масови организации, числения състав си остава още този до 9.IX. Партията и РМС станаха масови, а този приток все още не се чувствува в масовите организации. Болшинството от партийците и младежите все още не участвуват в никакви масови организации.

 

Задачи:

1. Да ce привлекат в партийните ръководства активни другари от масовите организации.

2. Да се ликвидира с подценяване работата в масовите организации. Всеки член на партията и РМС да участвува в някоя масова организация.

3. Широка културно просветна работа.Разобличителна и разяснителна работа за катастрофалното положение в което фашизма тласна страната.

4. Всестранна подкрепа на кооперациите и стопанските организации за правилно разпределение на нарядите,както и на всички стопански мероприятия на правителството.

5. Да се свикат конференции,на които да се разясни директивата на Ц.К. за работата в масовите организации.

 

          СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

През отчетното тримесечие 1.1. - 31.III.1945 г. Градската партиина организация разви оживена стопанска дейност. Поставените стопански задачи от О.Ф. власт бяха подети с ентусиазъм и намериха широка подкрепа най вече в партийната маса.Поради липсата на отчетност извършеното на стопанския фронт не може да бъде посочено в цифри изцяло,но с положителност можем да утвърдим, че е извършено много. Като се имат предвид тежките условия: липсата на сурови материали, съоръжения, работна ръка и пр. , можем да бъдем доволни от направеното и да пожелаем ликвидирането на констатираните на тоя фронт слабости, на първо място подценяването стопанските задачи.

Усилията на партийците през отчетния период бяха насочени към разрешаване на най парливите за момента въпроси, като снабдяването на гражданите. Голями усилия бяха положени за организирване доставката на въглища от мини Перник и тяхното правилно разпределение. Направиха се редица конференции в O.K. на 0.Ф.,в Софийската община,по райони и много други, с компетентни по въглищния въпрос лица. Даже Градския комитет изпрати свой представител в мини Перник за проучване на въпроса. Действително с помоща на кооп."Труд" можа да бъде осигурено получаването на възможното най голямо количество, въглища и с това се пресече пътя на спекулата, която в противен случай щеше да намери широко поле за действие. Раздаването, въпреки грешките можа да бъде добре организирано[48].

Би трябвало човек да бъде сам свидетел или участник в безкрайните редици при складовете за въглища, за да оцени неизмеримата полза от участието на О.Ф. комитети при раздаване на въглища и само тогава ще стане ясно какво би станало,ако търговците, а не Kooп. Tpyд доставяше въглищата.

Ролята на кооп. Труд  бе правилно оценена от Градската организация и усилията на партийците бяха насочени към създаването на повече клонове. В отчетния период се откриха доста нови клонове от кооп. Труд по крайните квартали. Членовете от 7.000 достигнаха над 25.000. Искания за откриване на нови клонове се сипеха с всеки нов ден. Липсата, обаче, на транспортни средства /камиони/ ограничи откриването на нови магазини. Грешки има доста но най голямата бе тая, че другарите работящи като кооператори бяха щедри в обещанията за доставките от кооп."Труд", често не се съобразяваха с мъчнотиите и липсата на продукти и трябваше сами да събират горчивите плодове от разочарованието на масите.

Сериозно внимание бе отделено на укрепване трудовата дисциплина в производството. Общо взето има увеличение на производството от 1020% обаче,необходимо е много да се работи за да имаме задоволителни резултати.

Най добри резултати са постигнати от XII партиен район /гара Coфия/на който бе поставена задача: да се възстановят разрушенията на гарата[49] и се догони нормалното движение на влаковете. Резултатите са похвални, трудовата дисциплина в гарата се укрепи до голяма степен, а съревнуванието доби масов характер. Софийската гара която бе задръстена от неимоверко голямо число вагони и застрашаваше да парализира композирането и движението на влаковете към фронта и вътрешността на,страната, бе разчистена в извънредно кратък срок.

Доста добра дейност Соф.организация разви по реализиране, заема за народната свобода[50], като София зае достойно първото място в страната и вероятно няма да изпусне първенството.

Не малко усилия бяха положени за откриването на работнически столове и кооперативни магазини по предприятия. Кооперативни столове /2 на брой/ бяха открити и в кварталите. Има набелязани създаването на редица още столове.

При почистването[51] на столицата, партийната организация постигна бляскави резултати. Наложително е тия начинания да продължат.

За правилното организиране и ръководене на стопанската дейност на Соф.организация наложително е създаването на стопански отдел при Градския комитет, който да координира дейността си с тая на Обл. комитет.

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО СГЬСТОЯНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА НАШИТЕ СЪЮЗНИЦИ

 И ОТНОШЕНИЯТА НИ С ТЯХ.

В София са централните ръководства на четирите О.Ф. партии[52]. Това позволява на нашите съюзници да хвърлят кай добрите си кадри за работа в София. Въпреки всичко, обаче,влиянието на нашата партия е грамадно, а в предприятията - изключително.

По наши непълни сведения организационното състояние на съюзните партии е следното:

1. Социал. демократи. Софийската организация на Социалдемократическата партия брои 2100 партийни члена. По социално положение те се разпределят приблизително така: 290 работници, 800 занаятчии и дребни търговци и 1010 чиновници и интелегенти.

Имат влияние главно сред чиновничеството и пенсионерите. Това влияние, обаче, слабо се чувствува. Даже и в Министерствата, които те държат, влиянието им не е преобладаващо. В ръководството на Градската организация болшинството са хората на Пастухов.

Нашите отношения, особено с ръководствата им по места, не са задоволителни. Наред с слабостите, които нашите другари допускат, вина за тия отношения има главно в тяхните организации, които все още не   са прочистили своите редово от десните елементи

Десните елементи, особено в държавните учреждения, не само   не желаят сътрудничество с нас, но водят открита борба срущу нашите другари и правят всичко възможно за тяхното уволнение , и изгонване от учрежденията.

Типичен пример имаме в "Института за обществени осигуровки", където се уволняват и разместват наши другари, а се назначават хора чиято фашиска дейност е установена с анкета и които са успяли напоследък да уредят членството си в Соц.демократическата партия.

Необходимо е по тесен контакт с левите социалдемократи и указване помощ за изчистване на тяхките редове от десните елементи и промъкнали се фашисти; за обща борба и близко сътрудничество по осъществяване програмата на О.Ф.

 

     2. "Звено". Софийската организация на "Звено" брои към 800 души. Най силна, е организацията им в V градски район. Тя наброява към 250[53] члена. Социалния състав на тая им организация  е: учители-11, пенсионери- 19, чиновници - 66, домакини - 22 /жени/, индустриялци 1, търговци -1, обущар - 1, шлосер = 1,книговезка-1,литограф - 1,словослагател - 1, шофьор -1 и останалите свободни професии /адвокати,журналисти, лекари, професори и пр./

Отношенията ни с "Звено" са добри. Навсекъде по   районите, където имат организации и свои представители в О.Ф. комитетите те работят добре с нашите хора, макар и да не са твърде активни и проявяват известни колебания.

Необходимо е и с тях също да бъдем в близък контакт и сътрудничество.

 

3. Земледелците. Софийската организация на БЗНС наброява приблизително 2240 члена.

В началото на първото тримесечие, отношенията ни с земеделците  бяха сравнително добри. Впоследствие, обаче, десните елементи които преобладаваха в Областното, Градското и районните ръководства на дружбите, почнаха да водят открита борба срещу Отечествения фронт и нашата партия. В резултат на това, отношенията ни с тях се изостриха и се стигна дори до открити конфликти. Напр. пo избора на делегати за конгреса на О.Ф. разпространяване провокаторски позиви и вражески лозунги по време на славянския събор, провокацията на митинга на ОРПС, саботиране Народния заем на свободата и т.н.

Въпреки това, обаче, нашите районни и низови организации запазиха връзките си с честните и преданни на О.Ф. леви земеделци и ги подкрепяха в борбата срещу геметовците. В някои райони /напр.V и III/ нашите другари помогнаха да бъдат разобличени и отстранени голяма част от десните елементи в районните дружби.

Необходимо е засилване бдителността върху проявите на десните елементи, разобличаването им и сближение и сработване с левите. Съвместните заседания на районните и низови ръководства и организации трябва да стават по често,като се изтъкват и издигат на ръководяща работа в дружбите честните и истински отечественофронтовци. В духа на взаимно сътрудничество да им се дава работа и място, както в О.Ф. комитетите, така и в администрацията.

 

Общи констатации:

За реакционните фашистки елементи вратите на съюзните партии в София са широко отворени. Контрола по приемането на нови членове почти не съществува, а като ръководно начало се явява количественото нарастване на членовете.

Характерен,обаче, е прилива на такива фашистки елементи в З.С[54].

В тая връзка и за да се разобличат вражеските елементи,които искат да рушат единството на Отечествения фронт отвътре, честите съвместни заседания на четирите партии се явяват крайно необходими за заздравяване единството на Отечествения фронт и по бързо провеждане неговата програма.

 

                    РАБОТАТА НИ ВСРЕД МЛАДЕЖИТЕ

 

Развита дейност на Софийското Ремсово д-во за времето от 1 Януарий  до 1 Март:

Общо градското настоятелство брои 18 члена,от които 8 работници и 10 иителегенти.

Клоново настоятелство:

 

 район

клон. д-во

интелигенти

работника

жени

мъже

I

11

9

2

6

5

II

11

9

2

5

6

III

12

9

3

 

 

IV

11

6

5

6

5

V

11

4

7

 

 

VI

11

8

3

4

7

VII

12

3

9

2

10

VIII

8

7

1

2

6

IX

9

6

3

5

4

X

11

9

2

 

 

 

Общо клоновите д-ва имат в настоятелствата си 107 члена,   от които 37  работници и 70 интелегенти.

Организационно състояние. През март броя на ремсистите е 14693[55].

Софийската младежка организация разви широка дейност в предмайското съревнувание. По фабрики и работилници,по учреждения и квартали  тя взе дейно участие в закрепването на отечественофронтовската власт отзовавайки се на всички нейни мероприятия. По основната задача стояща до сега пред цялия български народ - отечествената война и подпомагане на фронта ремсовата младеж постигна добри резултати.

Основната слабост на Софийската младежка организация е численоста и прираста. Без учениците тя брои 14.693 члена. Тоя съществен недъг на Софийския РМС се дължи на доскорошната ни общо организационна слабост и незакрепналост на организацията, което беше резултат на преминаването на старите ни кадри на партийна и административна работа първо и второ поради голямите изисквания, които се поставиха за приемането на нови членове.

Втората слабост,това е работата сред учащата се младеж, която след изграждането на единната антифашистка организация се изживява[56].

Трета слабост - недостатъчното укрепване на V и X райони.

Четвърта слабост - все още малко е направено за превъзпитанието на ремсовата младеж.

Общо отношенията с партията са само официални с много  малко изключения, като се почне от районни комитети и се стигне до първични партиини организации, не се оказва достатъчна помощ на младежта.

На второ място - не съществува творческо сътрудничество между партийните и младежки районни комитети. Партийните ръководства не гледат на младежката   работа като на един от секторите на своята дейност и не търсят отчетност на младежките представители. Съществува все още  неправилно схващане какво сътрудничеството помежду ни изразява само в техническа работа.

Трето - партийните организации не гледат на младежите партийци като на партиен кадър работящ на младежка работа.

 

                РАБОТАТА ВСРЕД ЖЕНИТЕ В СОФИЯ

 

По отчета на 12-те райони в София имаме от общата цифра партийци 3585 нартийки. От тях 1166 са работнички,1275 чиновнички и 1144 домакини. Значи преобладават работящите жени.

При всички райони имаме жени членки на  районните комитети, завеждащи работата всред жените.Специална работа с

партийките не водим, тъй като те на общо основание  се просвещават по партийните и организационни
въпроси в партията. Обаче, за изяснение на някои специално женски въпроси като напр
.как да работим в нашата женска  масова организация БЖНС[57] или обсъждане план за работа, листа за избори и други такива, свикване софийски женски активи /или по райони/.

В отделни райони по същия начин районните комитети чрез отговорничката ни по работата сред жените свиква партийките на такива съвещания. Така бяха свикани в IV район през февруарий и март за международния женски ден и разгледани въпросите по значението на праздника, вербовки на членки в партията и женските д-ва, забави, сказки, помощни акции,дописничество и пр. Освен това, за да протече работата пълнокръвно през цялата партия в района поставихме тия въпроси пред секретарите на партийните организации в района.

За поставяне работата сред жените в цяла София др.Богатинова като заведующ тоя отдел в Градския комитет на Р.П./к/ свика женския актив от града пред който сложихме на обсъждане и приеха план за работа сред жените.

 

                   Масовата ни работа всред жените в София.

В София имаме 78 женски д-ва с 12-13 хиляди членки. Тъй като на съюзното ръководство бе трудно да обхване работата, ние си формирахме районни женски ръководства на д-вата, които най редовно се събират и направляват живота на женските д-ва. В това отношение нашите партийки се показаха добри организаторки. Пързо IV район създаде такова ръководство, после V, III, I и т.н. По общата работа сред жените - О.Ф. масова, отчетност и пр.на първо място стои III район. За да се обедини работата на женските д-ва по райони,съюзното ръководство събра всичките ръководства на ж.д-ва на 12.IV.т.г.и се избра градско ръководство на БНЖС.

Градското ръководство започна своята работа. На 19 Май свиква районна конференция. След нея ще сумираме отчетите на д-вата. На 27 и 28  Май свикваме областна конференция за избор на областно ръководство. Обсъждаме листата.

Женските д-ва са активни.До сега се събираха редовно ежеседмично
и са провели много работа по всички акции. Но все пак има нужда от кадри - за сказки,организаторки,конструкторки и пр.

Изнесени са следните теми: 9 Септемврий; О.Ф.власт и, платформата на правителството; Какво даде О.Ф. на жените; Права и задължения на жените;Защо воюваме; За съветската жена; 8 Март; Деня на майката. По тия дати в всички райони почти всички женски д-ва сами или с обединени сили на 2-3 д-ва дадоха подходящи забави. Изнесени са теми още за славянското единство. Сега минават такива за Св.Св.Кир.Методий, следват за Ботевия ден. В помощ на О.Ф.комитети жените навсякъде бяха на първа линия; при раздаване нарядите, въглищата, млекото. и пр.

Изправяме нашите другарки от левосектанско отношение към БНЖС или нашите съюзници,каквито случаи имаме на много места. Има и грубо нарушение от страна на отделни партийкн в някои д-ва, изнасяйки с партиен език критика на наши другарки деятелки в женско-д-во, нещо което което има място само в партийни събрания. Такива случаи имаме в IV район / Г. Кирков/VIII и VI райони. Случаите са разгледани отделно с партийките и
в районния комитет. Взети са съответни решения за санкции /мъмрене/.Причини за това се оказаха разликата в методите и форми на работа от нелегалното
и легално време, или неопитност, сектанство, засегнато лично самолюбие, разлика в характерите, ненадрадтване над дреболиите, заяждане /неотстъпчивост/. Някъде имаше намеса и на другари IV,VI и VIII райони. Груби фашистки проявления не сме имали.

В I,IV и някои други райони имаме женски д-ва и в предприятията.Напр. в I В.И.С. ф-ка /иижинерна р-ца/основана през ноемврий включва всички работящи жени-120. Всички са и членки на ОРПС, но за политическа просвета и за организиране работата сред жените по акциите  д-вото изигра голяма роля. Такова женско д-во има Александровата болница, Ч.Кръст[58], Държавната печатница, Пощите - от 300 члена и др. Сега когато ОРПС се стабилизира не градим женски-д-ва в предприятията,но създадените не разтуряме. С помоща на женските комисии при ОРПС изнасят се на жените интересуващите ги теми по женски въпроси,без да отежняваме работничките с членски внос или организационни задължения. Така работничките в I Интен. дружина, около 80, са секция към женското д-во в кв. Буката,което им изнася беседи от време на време.

 

                         АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА.

 

През изтеклото тримесечие агитационно пропагандистката работа на Софийската партийна организация се е изразила в следното.Проведени са:

1. Публични събрания-районни,квартални и по предприятия  - 1336                                            

2. Беседи и реферати                                        191

3. Колективни четения на в."Работническо дело"        

                      /брой на предприятията/                58

4. Стенни вестници                                          178

5. Позиви и листовки                                        179

6. Районни партийни курсове в по голямите предприятия        14

7. Кръжоци                                                   25

8. Курс за дописници                                          1

9. Вечеринки                                                150

10. Хорове                                                   13

11. Театрални трупи                                          15

 

От горните сведения сведения се вижда, че нашата агитационно-пропагандистка  работа има сериозни достижения. Все пак това не може да се смята за достатъчно.

Нашата работа се разраства извънредно много, тя е многообразна. Тя трябва да се обхване и ръководи правилно. А за това е необходимо преди всичко:

1. Създаване  агитпроп при Градския комитет.

2. Укрепване районните агитпропи.

3. Сериозна и системна работа по Маркс-Ленинската подготовка и издигане на партийните кадри и цялата членска маса.
     4. Засилване и подобрение на публичните проявления /публични събрания, беседи, реферати и пр./.

5. Засилване и разширяване културно-просветната работа главно чрез масовите културно-просветни организации.

 

ФАШИСТКИ ПРОЯВИ

 

Забелязват се редица прояви на фашистите в София. Те се опитват на много места да използват трудносттите, които среща отечественофронтовската власт /по разпределението на нарядите от комитетите на 0.Ф.в връзка с воденето на отечествената война събирането на помощи за фронта, Народния съд и пр./ и разпространяват по различни пътища зловредни слухове против О.Ф. и нашата партия. Най много се проявяват фашистите младежи /легионери, бранници, ратници и др./ и то всред учащата се младеж.В III и VII Мъжка Гимназии ученици фашисти са писали лозунги "Да живее легиона" и др. Опитват се да се промъкват в РМС,навлизат в ЗМС, откъдето водят борба против единството на младежта. Пишат заплашителни писма на др[59]. ремсисти да се откажат от РМС и пр. и късат наши афиши и др. Изпращат анонимни писма с антисемитско съдържание /какъвто е случая в III район/.Разпространени са позиви на няколко пъти с пораженско съдържание: "Братя българи,нашите синове умират в Унгария,а тук комунистите пируват", "Вън червените поробители" и др. В VIII район са разпространени позиви с които призовават младежите да излезат в Балкана. В Ж.П. Работилница са хвърлени позиви против народния заем за саободата.

Напоследък те започват да стават все по дръзки. Нападат наши другари ремсисти и стрелят по тях. В кв.Захарна ф-ка е стреляно по наши другари ремсисти. В V район са стреляли по един наш другарнароден съдия от Новоселския народен съд.

Разкрити са няколко конспирации. В IV район са били заловени фашисти при предаване оръжие на трима нелегални фашисти. В I район е разкрита конспирация на легионери. В V район са разкрити три групи фашисти.

Има и редица прояви на анархистите.Те водят открита агитация против О.Ф. и организират саботажи в предприятията. В ф-ка България, Семерджиев[60] и др. се опитват да създават настроения всред работниците против О.Ф. власт, издигат лозунги за високи заплати, стачки. Правят събрания и конференции.

В Княжево бяха заловени от милицията с помоща на наши другари около 6070 души анархисти събрани на конгрес. В стенния вестник в една ф-ка в Княжево, благодарение слабата бдителност и неопитност на нашите другари са поставили дописки и статии с  анархистическо съдържание.

В борбата против разпространяването на слухове позиви и др. партийната организация развива широка разобличителна дейност всред народа на събрания, митинги, с позиви, афиши и др. В разкриването на фашистките конспирации, вредителите и саботьорите, нашите партийци вземат активно участие.

Тия прояви на врага, обаче,са дело на фашисти и групички противоотечественофронтовци, откъснати и изолирани от работниците и трудящите се, които не намират никаква опора всред тях. Разкриването и разобличаването на врага, на скритите и явни фашисти, все още е недостатъчно. Нашите др. не могат и не умеят бързо и на място да се справят с тия прояви на врага да водят борба за тяхното унищожаване.

Изнесените факти говорят, че фашистите не са унищожени, те се проявяват на всякъде в предприятията, учрежденията под най различни форми. Голяма част от индустриялците също така водят прикрита борба на саботажи, не искат да уредят трудовите условия на работниците, не се грижат за предприятията, за сурови материали и др. Ние ще трябва да водим тежка и решителна борба, особено сега след свършването на войната,на стопанския и на културния фронт. Необходимо е да се засили бдителността в нашите партийни организации да се води борба срещу известни настроения на разпуснатост  и успокоенчество в нашите редове. 


 


[1] СДА, 1В, оп.2, а.е.2.

Документът е на пишеща машина в плътни редове (70 реда на страница, 70 знака на ред), второ или трето копие с индиго. Правописът е запазен, както и подчертаваните думи, но заради възприемането на текста съм си позволил да се намесвам в оформлението на параграфите (разстояния между редовете и нови редове). Всички бележки под линия са мои Петко Симеонов.

Като реплика с подтекст пускам документа в интернет на 7 декември 2008 година 19 години от учредяването на СДС, една от целите на който беше премахването на еднопартийната система. Документът съдържа богата информация за нейното начало и доказва, че митовете за Девети септември, от времето след Десети ноември, са неверни, макар и да имат реални последствия не само в сферата на пропагандата.

Не съветските щикове и решенията от Ялта налагат за 45 години безпроблемния (в сравнение с останалите соцстрани) тоталитаризъм в България, а масовите настроения, особеностите на етнокултурата, световната левичарска вълна в края на войната, политическата сила на Р.П. (к), както се нарича по онова време БКП, и слабостта на останалите партии. Който не вярва да чете, макар вяра с бе-ге четене да не се променя.

За илюстрация на настроенията в Европа помествам една фотография на Лайф от Франция (http://images.google.com/hosted/life/l?imgurl=4eeb9770a5066d34&q=Collaborationists+source:life&ei=zLA7ScW1AYGW_QbTzKTOBg&sig2=uwzQYfqRcdI0kDNVI3LUgw&usg=__Te9-TmfvwFWvI_TLUt9EMjCod3o=&prev=/images%3Fq%3DCollaborationists%2Bsource:life%26hl%3Den)

2 септември 1944: разстрел на колаборационисти (сътрудничели на хитлеристите).

 

[2] Това твърдение е политиканско и напълно невярно. Германия не е спъвала развитието на българското стопанство в никакъв смисъл. В десетилетията на Студената война това невярно твърдение беше повтаряно в един или друг вариант.

[3] Съставителите на доклада са хора с пазарно мислене. Тепърва им предстои да стават плановици.

[4] Не цялата страна е електрифицирана.

[5] Обобщението за Балканите не е вярно, макар че географското положение предполага да е така. За съжаление тоталитарният режим не обръщаше сериозно внимание на пътната инфраструктура, което продължи и след Десети.

[6] Това е рефрен в следващите години и един от основните мотиви на българската индустриализация да не позволим да бъдем аграрен придатък. Аграрното, селското се отъждествява с традиционното. А целта на комунистическия проект е да индустриализира (страната) т.е. да я модернизира, да я изтръгне от нейното селско, аграрно битие.

[7] Започва широка и системна употреба на понятието народ. Народът се състои от хората, които активно или пасивно подкрепят новата (Народната) власт и са интегрирани в системата. Например към народа не принадлежи опозициията или черноборсаджията.

[8] Отечественият фронт e реалната политическа сила това е коалицията, която управлява, и комунистите, колкото и да са силни, в първите месеци приемат върховенството на О.Ф. и чрез него засилват контрола си над страната.

[9] Само за три месеца всеки трима членове на компартията в София стават четирима. До края на 1945 година в цялата страна те ще станат 450 хиляди. По времето на този доклад войната продължава. Слуховете, че Хитлер ще обърне хода на войната, са актуални. Външният вид и поведение на съветската армия и войници не респектират. Вървят слухове за предстояща окупация от англичани, американци, от разделянето на България на три части. Въпреки това компартията расте. 

[10] В компартията е започнал устремен процес на диференциация на политическата дейност и организационния живот, което в следващите години ще облекчи раждането на партията-държава.

До този момент (Девети) тя е нелегална (няма легитимност) не е институция. Тя е организирана и системно рушаща сила. След Девети в нея започва процес на институционализиране, което личи от протоколите на заседанията и от структурирането на нейната дейност. Тя вече е легална и легитимна. Нейната политическа борба е насочена към делегитимиране на всички опоненти и съперници, като се опира на международно приетото поставяне извън закона на прохитлеристките политически сили. Компартията обсебва антифашизма и другите вкупом стават фашисти.

А фашизмът е станал синоним на Злото. Добиват широка известност неговите престъпления. Тук посочвам стряскаща умовете снимка от нацистки концлагер:

http://images.google.com/hosted/life/l?imgurl=6f645b1a5fadb553&q=WWII+source:life+source:life&usg=__HUVZ6gIpVlXbKQOEWtx7RQELsyI=&prev=/images%3Fq%3DWWII%2Bsource:life%2Bsource:life%26hl%3Den

[11] ОРПС Общ работнически професионален съюз

[12] Геметовци членове на БЗНС, симпатизанти на Г.М. Димитров (от изговарянето ГеМе Димитров)

[13] Р.П. Работническата партия комунисти

[14] Р.С.Д.П. Работническа социалдемократическа партия

[15] Лозунгът за единство е основен при изграждането на тоталитарната система.

[16] Стенвестникът е разпространено пропагандно средство през 40-50-60-те години на ХХ век. Стенвестникът е, обикновено, бял лек картон с размер А1, който е оформен с надписи, рисунки, залепени текстове и снимки. Той се издава или по конкретен повод, или като периодичен лист. Закачва се, в повечето случаи, на вътрешна стена на височината на очите на човек със среден ръст, където минават много хора. 

Стенвестникът може да бъде хумористичен, да е съставен от много картони, наредени един до друг, да има молив вързан с конец, за да може да се дописва от читателите и пр. Разнообразието зависеше от въображението на неговите създатели.

[17] Грешка - идейно.

[18] Копието (второ или трето на пишеща машина), съхранявано в Държавния архив, е с изместено индиго, така че вдясно са отрязани начални букви на редовете. Допълвам ги по смисъл, но е възможно да изпусна някой съюз.

[19] З.С. Земеделския съюз, БЗНС

[20] Вътрешнокоалиционните битки за надмощие в О.Ф. започват от 9 септември.

[21] Един от расовите акценти на хитлеризма е изтласкване и унищожение на славяните. Затова прохитлеристката пропаганда у нас твърди, че българите не са славяни, а войната срещу хитлеризма добива прославянски характер. След войната всички славяни попадат в съветската зона, а темата за славянското единство добива многогодишна актуалност.

[22] Изпуснати по споменатите причини букви. Неясно е - млекарите, пекарите или лекарите.

[23] Вървене по улиците по избран маршрут в редици (в полустрой) или на тълпа. Пеят се песни, скандират се лозунги, носят се знамена и плакати. От време на време се спират и скандират актуален лозунг. В периода след Девети до средата на петдесетте години на ХХ век, манифестацията в този вид се използваше за политическа демонстрация на единство и за оказване на натиск. Манифестацията се преливаше в агитката. Например - агитки при кооперирането на селското стопанство вървят учениците по улиците (манифестират), спират се на кръстопътищата и скандират всички в те-ке-зе-се, всички в те-ке-зе-се ... Или в по-ранните години (1945-6-7) застават срещу нечия къща на опозиционер и започват да скандират смърт на фашизма, свобода на народа, смърт на фашизма, свобода на народа...

[24] Организация отпреди Девети за подпомагане на преследвани комунисти и левичари включително попаднали в затвора, нелегални и техните семейства. Има структури в цялата страна. Събирала е от симпатизанти пари, храна, дрехи. Водела е полулегално съществуване. След Девети развива бурна дейност в тясно сътрудничество с Червения кръст. Започва да подпомага войници и социално изпаднали.

[25] С.Д. РСДП

[26] З.С. - БЗНС

[27] По това време (първото тримесечие) на 1945 година войната продължава. Българската армия воюва срещу отстъпващите хитлеристи под командването на Съветската армия на територията на Югославия, Унгария, Австрия.

[28] И.В.П. - неясно

[29] Първите две цифри не са излезли поради разместване на индигото.

[30] Първите цифри не са излезли поради разместване на индигото.

[31] В дните след Девети при пълното рухване на съществуващия социален ред в условията на развихрила се политическа и криминална престъпност изчезват хора и от двете страни на барикадата, а и съвсем странични за политическите борби.

[32] От контекста става ясно, че се издирват военнопленници при предишния режим войници от армиите на съюзниците руснаци, англичани, американци.

[33] В началото на деня, на открито или в помещение, се провежда утро песни и декламации от професоналисти или самодейци.

[34] Организират се групи, предимно от жени и младежи, които отиват до тиловите линии на фронта, като носят различни домашни вкусотии и изнасят художествено-музикална програма пред войниците от втория ешалон.

[35] В Югославия има стотици хиляди сираци от войната.

[36] Всички други партии (вън от ОФ) са извън закона. Те са свързани с прохитлеристкия  режим. Но комунистите са най-активните и в помощните организации.

[37] П.О. Помощната организация

[38] 1945 г. подобни пропагандни месеци с различна тематика се провеждаха през целия период на тоталитарния комунизъм.

[39] Девети септември 1944 г.

[40] Б.Р.С. Български работнически съюз

[41] завладяните позиции от РП (к)

[42] В следващите години на основата на тези кооперации започва индустриализацията на страната. Например на основата на кооперацията на обущарите се изгражда обувен завод и др. под.

[43] Още един от индикаторите за изключетелно високата политическа активност.

[44] Обръщам внимание върху множественото число - фашистките режими. Създава се разбиране, че всички правителества до 9 септември, с изключение на земеделското до 9 юни 1923 година, са фашистки. Върви процес на отъждествяване, недиференциране на понятията - капитализъм, либерална демокрация, нацизъм, национализъм, великобългарски шовинизъм и фашизъм. Всички те са обединени от общ белег антинародност.

[45] Неясна е тази спирка.

[46] придошли бежанци през - неясно

[47] Агитпропа агитация и пропаганда. Тук конкретно се има предвид завеждащите тези отдели в съответните комитети, но някъде в документите под агитпропа се разбира самия отдел или работещите в него.

[48] В онези години въглищата са основно средство за отопляването на София. Това е, да го кажем фигуративно проблема с Топлофикация, който си остава траен.

[49] Разрушения от бомбардировките.

Можете да разгледате албума на Цанко Лавренов със снимки от бомбардирана София на адреса http://photo-cult.com/presenting/canko_lavrenov/p1.php

Тук за илюстрация пускам една. Когато е писан този доклад, центърът на София e изглеждал така:

 

[50] Вътрешен заем чрез доброволни вноски от населението срещу облигации, които в следващите десетилетия се изплащаха.

[51] Почистване от бомбардировките. Някои улици са били затворени от развалините.

[52] РП(к), БЗНС, РСДП, Звено.

[53] Първата цифра е почти замазана от индигото. По видимото я разчитам като двойка.

[54] З.С. Земеделския съюз, БЗНС

[55] Ремсистите тогава са не по-малко активни и дейни от членовете на РП(к), така че техният брой в София трябва да се взема предвид (като индикатор за влияние и възможности на политическа сила). 

[56] Неясно за днешния читател изречение.

[57] Български женски народен съюз

[58] Червеният кръст

[59] др. - другарите

[60] Фабрика Семерджиев