Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

ДЕЯН КЮРАНОВ

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОННИЯ СЪД

гр. София

 

 

ЖАЛБА

от Деян Чавдаров Кюранов

гр. София, ул. ХХХХХХХ № ХХ

срещу ОБЩИНСК. НАРОДЕН СЪВЕТ

– Сердика, гр. София

 

Др. Председател,

Изпълнителният комитет на Общински народен съвет “Сердика” е издал срещу мен наказателно постановление № 1313 от 24.X.1989 г., с което ми е наложена мярка глоба в размер на 40 лева. Наказателното постановление е подписано от инж. Иван Йорданов Кочев, председател на комисията по строителство и архитектура при Общинския народен съвет “Сердика”. Според него съм разлепвал плакати на магазина за фъстъци, стената на Общинския народен съвет “Сердика”, а това не е разрешено по неговото мнение. Постановлението е издадено въз основа на констативен акт № 083676 от 17.X.1989 г. от инспектора от.л.Владимир Василев Митрев при община “Сердика” /РУ на МВР/ в присъствието на свидетеля Гошо Борисов Георгиев – подел. 72620 на МВР.

Наказателно постановление № 1313 от 24.X.1989 г. е необосновано и незаконосъобразно. В акта, по който то е издадено, има посочен само един свидетел, а са необходими двама. Също посоченият свидетел е също служител на МВР, както и съставителят на акта. Той служи в поделение № 72620. Този служител се отнасяше през цялото време грубо с мен, псуваше мен и ме заплашваше, че ще ме убие. Той не може да бъде свидетел, защото служи в районно управление, което е подведомствено на Общинския народен съвет “Сердика” и защото е предубеден по отношение на мен.

Освен това аз не съм разлепвал плакати, а агитационна украса, посветена на екологията и провеждащия се в гр. София Екофорум. Подобна дейност не е забранена от никоя наредба на СНС, а напротив е право и задължение на всеки гражданин според чл. 31 от Конституцията на НР България.

Наказателно постановление № 1313 от 24.X.1989 г. е и незаконосъобразно. В него се казва, че деянието е нарушение на Чл. 13, т. 10 от Наредбата на СНС, от 53 ПМС. Не се посочва точно от коя наредба, тъй като СНС е издал доста на брой наредби и много от тях може би имат чл. 13, точка 10. Объркване се получава и при цитирането на 53 ПМС. Не се посочва по кой точно текст от това постановление. Не може да се цитира въобще постановлението. Посочените неясноти не са случайни, а показват, че издалият постановлението субект не е в състояние да посочи каква правна норма е нарушена с моето деяние. Тази невъзможност на наказващия орган произтича от факта, че не съм нарушил нищо.

Въз основа на гореизложеното Ви

МОЛЯ

след като разгледате наказателното постановление по същество и с оглед на неговата законосъобразност, да го отмените като необосновано и незаконосъобразно.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: прилагам един екземпляр от наказателно постановление № 1313 от 24.X.1989 г. на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет – Сердика.

 

София, 30.X.1989 г.                         С УВАЖЕНИЕ: ....


 

 

 


 

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home