Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

Заседание на УС на Клуба за гласност и демокрация

 

17.02.90 г.

 

На заседанието присъстват:

ЖЖ [Желю Желев], Бернар Мунтян, Радой Ралин, Чавдар Кюранов, Алексей Шелудко, Велислава Дърева, Борис Спасов, Иван Николов, Петко Симеонов, Марко Ганчев, Копринка Червенкова, Н. Вандов, Ангел Ахрянов, Ивайло Трифонов, Стефан Продев, Блага Димитрова.

 

Петко Симеонов: Въпросът за бъдещето на Клуба – за многобройността на членската маса на Клуба:

- Сега има 4-ма главни редактори, 1 директор на институт, 1 член на ВПС, 1 генерален секретар.

- Сега трябва да има едно организационно събрание, на което аз лично ще си подам оставката, тъй като има несъвместими неща.

 

Събранието – да се обсъжда:

1. Статутът на Клуба.

2. Въпросът за оставане в СДС или не.

 

Предлагам да насрочим едно организационно събрание - да се определят двама докладчика по двете тенденции.

 

Н[иколай] Василев: Подкрепям предложението на П. Симеонов. Клубът във всички случаи трябва да се запази.

 

Ч[авдар] Кюранов: Клубът да излезе от СДС – ние вече сме изгонени от СДС. Нашето разделяне трябва да стане мирно, нормално. Но именно едно събрание не би допринесло за подобно разделяне.

Предлагам едно друго решение – бих се обърнал към членовете – основатели на Клуба.

Аз съм за това, да не се прави публичен двубой.

 

Иван Николов: Не съм съгласен с предложението на П. Симеонов.

Да се разделим на 4 територ[иални] клуба – един към “Латинка” 7. В централния клуб  - да влязат тези от преди 10 ноември.

II [дву]-матрична стр[укту]ра – секции по интереси.

Да се изберат инициативни комитети и да се насрочат 4 териториални събрания по места.

2-ри въпрос – Призванието на Клуба

Клубът не е единство на еднаквополитически мислещи, а хора, различно мислещи, имащи една и съща цел.

Клубът трябва да се освободи от нарастващата политическа диференциация.

 

Радой Ралин: Тоталитаризмът не тежеше само на комунистите, а на [всички] хора, затова в разгр[аждането] се включиха най-различни хора.

Клуб не на съмишленици, а на съидейници, на съделници.

Най-голямата грешка - че се наложиха някои авторитарни решения.

Това трябва да бъде една организация на интелектуалци. Затова не трябваше да влизат толкова различни хора.

Нова школа – “нюансизъм” – плурализъм

Животът е безкрайно широк и не може една идеология да го изчерпи, не може една наука да го [изчерпи].

Авторитарни методи – влизането.

 

Акад. Шелудко: Да се поставят по-открито нещата. Преди 10.XI. целите на клуба бяха ясни – свалянето на Живков.

След 10.XI. се появи пред нас миража на властта и както всяка една власт, тя разлага.

Ние сме изправени пред разл[ични] алтернативи и тези мотиви не са винаги достатъчно почтени. Затова смятам, че Клубът си изигра ролята и единствена възможност е да се превърнем в масонска ложа.

 

Борис Спасов: болест на липса на откровеност. По същество клубът е разделен на две. Това е вече факт.

На 19 февруари – Общо събрание на Клуба – се обсъжда структурата на Федерацията на клубовете.

Има доза на непочтеност – със съществуването на Федерацията.

“Кръглата маса” – нейните представители не се консултират с УС на Клуба.

В Клуба могат да членуват и генералния секретар на БКП, и опозицията.

Сега трябва най-възпитано да се разделим.

Клуб като надполит[ическа] организ[ация], който няма да се бори за власт.

 

Иван Джаджев: Ние вече за кой ли път не решаваме един основен въпрос. ? кл. [Въпросът, клубът], който беше създаден при много по-тежки политически условия – дали вече си е изиграл ролята, или не. И ако си отговорим на този въпрос положително, да отговорим и на въпроса ще участваме ли в СДС?

Ал[ександър] Миланов – Кл[убът]...

 

Н[иколай] Василев: Без общо събрание ние не можем да вземем решение. На УС – ние не сме началници, за да сведем на членската си маса.

Клубът не трябва да бъде член на СДС – 5[-ти] принцип – констр[уктивно] сътр[удничество] със здравите сили на БКП.

- този принцип беше нарушаван.

- пещерен антикомунизъм.

Кръглата маса е вече смешна. В СДС имаме наши другари, но те не успяха да редуцират тези настроения.

Повтаря се горчивият опит на БКП – опозицията губи непрекъснато.

СДС – има много претенции – жилища и т.н.

СДС си запазва правото да определя.

Традиционен балкански политически партизанлък! Искам тази опозиция да бъде умна. Защото ако на една некомпетентност противопоставим друга некомпетентност ...

 

Ангел Ахрянов: Защо го няма клуба – защо няма концептуални проучвания.

Защото няма организационни структури. Цифрата 600 човека е несъстоятелна. Затова за мен въпросът е и организационен.

Нещата не са нормализирани, затова сега мотивите и целите ни се разминават и ние трябва да се разделим.

 

Блага Димитрова: Клубът се разглежда тук сам за себе си.

Две тенденции: 1/ балканският синдром – на разцепване, раздвояване; 2/ опасност – надига се страшен фашизъм – антиеврейски настроения, националфашизъм, социал-фашизъм.

Във връзка с етническия проблем – хората се въоръжават.

- имената ....

- имуществения

Ние не трябва да се цепим!

... – за да стигнат до резултат, процесите трябва планетарно да се развиват и ако ние се затворим – при тази бедност на опит и некомпетентност, ние сме обречени.

Аз бях потресена от конгреса на БКП – и от присъствието на мои съмишленици във ВПС, – но разбрах, че е нужно.

Много е хубаво, че ние сме навсякъде – и в СДС, и в Партията, и в БСДП. И ако го няма Клуба, ще се разкъсат връзките със здравия разум.

Да се организираме в 6-7 тематични комисии.

Ще има нужда от бърз диалог, ще има нужда от бърза връзка, личен контакт.

Сянката на Тошо е вътре в нас!

Лидерализация!

 

Копринка Червенкова: Съгласна съм с Блага – ако Клубът излезе сега и в Софийския й [си] вариант, тя [той] ще олекотее.

Ние нямаме право да налагаме на Федерацията.

Предлагам да сведем въпроса до личен – като част от ръководството напусне.

Да направим “Съвет на учредителите” и този съвет се натовари с надпартийни функции.

 

Б[ернард]. Мунтян: В самото зараждане на Клуба имаше различна мотивация. По отношение морала на в-к “Демокрация” – “Троянските коне” – къде беше др. Ева ... на 3 ноември 88 год. Най-умното - в Клуба да останат от всички партии.

СДС трябва да се разграничи от идеята, че комунистите са троянски коне. Нека Клубът да бъде “кръглата маса” на България.

Да се разграничим: Федерацията в СДС; Клубът – мозъчен тръст. Съветът на учредителите на Клуба в подкрепа на гласността и преустройството.

Мока [Мария Бойкикева]: Категорично съм за излизане от СДС – и в България се самоорганизират антикомунистите.

Събрание или само на учредителите, или на хората в Кл[уба] до 10 ноември – да не се ловят вещици.

 

Марко Ганчев: Мислех, че на 10 ноември Клубът си изигра своята роля и задача. Ако ние сега излезем от СДС, ние ще ударим нож върху демократичното движение.

Хората от страната искат да членуват в този клуб – с тези 85 човека.

Има вълна на антикомунизъм, но и вълна на антидемократизъм вътре в партията.

Тихомълком тези, които са заети да излязат ...

Трябва да се крие разцеплението.

 

Иван Николов: ПС – трябва морално да се определиш – или СДС, или Партията.

 

Ж[елю] Желев: Клубът е мъртъв! Много от вас не желаят да видят тази истина. От такъв клуб няма нужда. Нашето общество има нужда от политически клубове.

Две възможности – да разцепим клуба на две части. Едната част, която желае да се оттегли от СДС, а друга ще остане в СДС!(Нека нямаме илюзии. Шелудко е прав – защо не става? – защото няма нужда от него!

Ако Клубът излезе от СДС няма да се разпадне – да не правим трагедия.

БКП – към СДС – 100 човека членове на Клуба.

......

 

Велислава Дърева: Клубът, ако е умрял в София, той не е умрял в провинцията. Всяка събота имаме събрания.

Поне до изборите Клубът трябва да остане в СДС. Ние тук ще се разберем, но няма да се разберем с някои хора от СДС.

 

Р. Р. [Радой Ралин] Какво е организационното състояние на СДС?

 

Ч[авдар] Кюранов: Ако изхождаме от концепцията за създаването на Клуба, той е още нероден. Трябва да се чете внимателно в-к “Демокрация”. Ние сме “троянски коне”.

Да се разделим, но без събрание. Това е едно агонизиране. Клубът независим!

 

Ивайло Трифонов: Луджев – икономическа програма.

Идейна платформа на Федерацията. Ние сме равноправни с всички 47 автономни клбове. И ние не можем да ги командваме, те се нуждаят от нас, за да ги поучителстваме.

 

Никола Вандов: Какво целим – по-добре да живеем утре.

Иманентни ценности – да вървим към общество, в което личността е ценна сама по себе си, а не от политическата им [си] принадлежност. И тогава политическата принадлежност ще бъде нещо вътрешно лично. Какво ме интересува за коя партия гласува Ъпдайк. Шансът на Клуба е да обедини поляризацията на нашето общество.

В Смолян – секретарят на Клуба е станал идеологически секретар на ГК на БКП.

 

Борис Спасов: Клубът не е умрял. Той е разделен на две групи:

1.              които са за СДС и

2.              които не са за СДС.

... – може да се атакува от всички страни – и отвътре, и отвън, и отгоре, и отдолу.

 

Ив[ан] Джаджев: две несъмнени неща ...

 


 Забележка: Протоколните бележки са на Светлана Шаренкова. Към тази дата вече се избират протоколчици на заседанията, но все още няма създаден механизъм за описване и съхранение на водените протоколи.

В квадратните скоби - дописан текст по подразбиране. Текст в курсив – неясен текст разчетен по подразбиране. Многоточие - неразчетен текст.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.