Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

ЯМБОЛ

 

 

УСТАВ

НА ГРАЖДАНСКИЯ КОМИТЕТ

ЗА ДЕМОКРАЦИЯ – ЯМБОЛ

 

 

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Гражданският комитет за демокрация е независима обществена организация за всички граждани, независимо от тяхната партийна принадлежност, религиозни убеждения и социална среда, желаещи обновлението на България съобразно принципите на демокрацията.

2. Гражданският комитет за демокрация е юридическо лице със седалище гр. Ямбол.

3. Комитетът в своята дейност се основава на Конституцията, действащите закони, Хартата за правата на човека и всички международни съглашения в хуманитарната област, подписани от България.

4. Гражданският комитет за демокрация отрича както физическото, така и моралното насилие под каквато и да е форма за постигане на поставените цели, като същевременно осъжда каквито и да е насилствени действия от страна на държавните органи, политическите сили, обществените организации и отделни граждани.

5. В комитета не могат да членуват граждани с националистически, расистки и екстремистки убеждения или пропагандиращи еднопартийна система в обществото.

  

Глава втора. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

6. Гражданският комитет за демокрация си поставя за цел да подпомага движението на обществото към парламентарна демокрация и да не допуска нови рецидиви на тоталитаризма в НРБ.

Комитетът декларира, че ще подкрепя всички демократични промени, извършвани от правителството, местните органи на държавна власт и управление, и от всички демократични организации и движения в страната, като същевременно ще се бори с мирни и законни средства против антидемократичните прояви, независимо от техните автори.

7. Комитетът си поставя за цел да се бори за опазване на природата, водите и въздуха в национален мащаб и конкретно в Ямболския край.

8. Гражданският комитет за демокрация приема програмна декларация, в която определя задачите, които си поставя за изпълнение на целите.

9. За постигане на целите и задачите Комитетът ще си служи само със средства, позволени от Конституцията на НРБ и действащите закони.

 

Глава трета. УСТРОЙСТВО

10. Гражданският комитет за демокрация е единна организация, която може да има секции във всички селища на страната.

11. Органите на Гражданският комитет за демокрация са Общото събрание, Управителен съвет и Контролен съвет.

12. Общото събрание се състои от всички членове на Комитета, или от пълномощници, избрани от всички секции с обикновено мнозинство /50+1/.

13. Общото събрание:

Взема решение за учредяване, прекратяване или обединяване на комитета с други организации.

Приема устава и промените в него.

Приема Програма за дейността на Комитета.

Избира Управителен и Контролен съвет и техните председатели.

Приема отчет на Управителния и Контролния съвет.

Отменя решения на Управителния и Контролния съвет, когато противоречат на Устава и характера на Комитета, или са незаконосъобразни.

Взема решения за отношенията на Комитета с други организации.

14. Общото събрание се свиква по решение на Управителния съвет най-малко два пъти в годината. То може да се свика и по писмено искане на 1/10 от членовете, или на Контролния съвет.

15. Свикването на Общото събрание става с покана на всеки член най-малко 15 дни по-рано чрез техния ръководител, който е задължен да уведоми членовете 10 дни преди събранието.

16. В поканата за събранието изрично се посочва предлагания дневен ред, както и мястото, където са изложени всички материали, които ще се разглеждат.

17. Решенията за избиране на Управителен и Контролен съвет, техните Председатели, прекратяването на Комитета или сливането му с други организации се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове или от избраните делегати.

Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство /50+1/ от присъстващите на събранието.

18. Събранията са законни, ако присъстват най-малко 50+1 от всички членове или делегати.

19. Управителният съвет е постоянно действащ орган, който ръководи дейността на Комитета съобразно Устава и решенията на Общото събрание.

20. Управителният съвет се състои от 7 до 15 члена и се избира за срок от две години.

Никой не може да бъде избран за член на Управителния съвет за повече от два мандата, или за 4 години.

21. Управителният съвет се свиква на заседания поне един път месечно от неговия председател, или по искане най-малко на трима негови членове.

На заседанието могат да присъстват всички желаещи членове на Комитета.

22. Управителният съвет:

Осъществява изпълнението на решенията на Общото събрание

Осъществява връзки с други организации, държавни органи и граждани.

Организира митинги, демонстрации, подготвя апели, възвания, протести, взема решения във връзка с дейността на Комитета.

Организира защитата на своите членове и на всички нуждаещи се граждани, ако те или техни близки поискат помощ.

Взема решения по управлението на имуществото на Комитета.

Изготвя планове за работата та комитета и бюджет, които се утвърждават от Общото събрание.

Формира комисии, работни групи и други за изпълнение на определените задачи.

23. Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват 2/3 от членовете му.

24. Решенията на Управителния съвет се приемат с обикновено мнозинство 50+1 от всички членове, с явно гласуване.

25. Управителният съвет избира зам.-председател и секретар на УС с мнозинство 2/3 от членовете.

26. Гражданският комитет за демокрация се представлява от председателя или от зам.-председателя, а по решение на Управителния съвет и от друг негов член.

27. Контролният съвет се избира за срок от две години и се състои от председател, секретар и трима членове. Секретарят се избира от КС на първото му заседание.

28. Никой не може да бъде избиран за член на Контролния съвет за повече от два мандата, или за 4 години.

29. Контролният съвет:

Контролира действията на Председателя и членовете на Управителния съвет, както и на всички членове на Комитета относно спазването на Устава и другите актове, приети от Общото събрание или УС.

При установяване на неправилни решения на УС, които противоречат на Устава и решенията на органите на комитета, предлага на УС да ги отмени и ако в предвидения срок същите не бъдат отменени, сезира Общото събрание.

Следи за финансово-имущественото състояние на Ковитета.

Ежегодно отчита дейността си пред Общото събрание.

  

Глава четвърта. СЕКЦИИ

30. Секции на Комитета могат да се създават на териториален принцип във всички селища на страната, като те самостоятелно определят своя район за цялото селище, за отделен район, квартал и др.

31. Секциите при образуването си декларират, че приемат Устава и Програмата на Гражданкия комитет за демокрация.

32. Секциите самостоятелно, без намесата на УС на комитета определят своята организационна структура и избират свой Председател, секретар и членове на ръководството.

33. Секциите сами приемат своите членове и налагат наказания, включително изключване, което става с 2/3 от всички членове.

33. Решенията на секционното събрание могат да се обжалват от всеки член пред Общото събрание на комитета, което единствено може да вземе решение за тяхното отменяне.

34. Решенията на секционното ръководство могат да се обжалват от всеки член на секцията или от членовете на УС и КС пред Управителния съвет на Комитета, който е в правото си да ги отменя и да дава задължителни указания. Тези решения на Управителния съвет подлежат на обжалване пред Общото събрание на комитета, чиите решения са окончателни.

  

Глава пета. ЧЛЕНСТВО

35. Всеки дееспособен гражданин може да членува в Гражданския комитет за демокрация, ако приема неговата програма и устав. По решение на Управителния съвет могат да се приемат за членове и граждани, навършили 16 години.

36. Приемането става с писмена молба, подписана лично от молителя, без никакви ограничения.

 Управителният съвет може да анулира молбата на кандидата, който изповядва убеждения, посочени в чл.5, или с доказани рецидивни прояви.

Тези решения на УС могат да се обжалват пред Общото събрание, чието решение е окончателно.

37. Всеки член на Комитета има право:

Да избира и да бъде избиран в ръководните органи.

Да внася от свое име предложения за разглеждане на въпроси от компетентност на Комитета.

Да изказва свое становище на събрания, организирани от Комитета или от секциите по разглежданата тема.

Да прави предложения за оставката на членове на ръководните органи.

Всеки член на Комитета може сам да се кандидатира за ръководните органи, както и да предлага други.

Да напуска Гражданския комитет за демокрация по свое желание, като писмено заяви това.

Да се въздържа от определени действия и изпълнение на решения на Общото събрание и Управителния съвет, ако не е съгласен с тях.

38. Всеки член на Комитета е длъжен:

Да работи за изпълнение на Програмата и да спазва Устава.

Да не предприема действия, с които уронва престижа на Комитета.

Да се прави без разрешение на ОС и УС изявления, или извършва действия от името на Гражданския комитет за демокрация.

39. Определената от Общото събрание доброволна вноска не е задължителна и се внася по време и размери по желание на всеки член.

40. Член на Комитета може да бъде изключен за груби нарушения на Устава и престъпни действия по решение на секцията, в която членува, или на Общото събрание. Решенията на секцията се обжалват от изключения пред Общото събрание, чието решение е окончателно.

  

Глава шеста. ИМУЩЕСТВО

41. Имуществото на Гражданския комитет за демокрация се образува:

От доброволни вноски на членовете на комитета.

От дарения на юридически и физически лица, независимо от тяхното седалище или местоживеене.

От извършена стопанска и друга дейност съгласно законите на НРБ.

От завещания.

  

Глава седма. Заключителни разпоредби

42. Гражданския комитет за демокрация няма краен срок за съществуване.

43. Прекратяването на Комитета става по решение на 2/3 от всички членове, като се решат всички ликвидационни имуществени въпроси.

44. Този устав е приет от Общо събрание на Гражданския комитет за демокрация, състояло се на 17.12.1989 г.

 

 


 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home