Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

ЯМБОЛ

 

 

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА

ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

 

 Гражданският комитет за демокрация е масова обществена организация, обединяваща граждани, желаещи да подкрепят преустройството в България, което ще премахне същестуващата командно-административна система и ще изгради истинско демократично общество.

Комитетът си поставя за цел да подпомага движението на обществото към демокрация и да не допуска нови рецидиви на тоталитаризма в НРБ, както и да се бори за опазване на водите, въздуха и природата.

В своята дейност Комитетът се опира на Конституцията и законите, действащи в НРБ, Международната харта за правата на човека, Споразумението за сигурност и сътрудничество – Хелзинки, Виенските договорености и всички споразумения и договори в хуманитарната област, които българското правителство е подписало.

Гражданският комитет за демокрация отрича както физическото, така и моралното насилие под каквато и да е форма за постигане на поставените цели и осъжда каквито и да са насилствени действия от страна на държавните органи, политическите сили, обществените организации и отделни граждани.

Комитетът декларира, че ще подкрепя всички демократични промени, извършвани в страната, като същевременно ще се бори с мирни и законни средства против антидемократичните прояви, независимо от техните автори.

Гражданският комитет за демокрация си поставя слледните основни задачи за изпълнение на поставените цели:

- осигуряване на пълновластие на законно избрано Народно събрание, като първа гаранция за това е премахване на чл. 1 от Конституцията на НРБ относно гарантиране ръководната роля на която и да е политическа сила в страната.

- осигуряване и конституционно гарантиране на основните права и свободи на гражданите – свобода на словото и печата, на митингите, стачките и сдруженията, издаването на вестнвици, списания и др. Книгоиздаването да бъде свободно и да се извършва както от организации, така и от граждани или група граждани.

- пълноправие на всички видове собственост – частна, кооперативна и държавна.

- пълноправие на свободни и преки избори, които да се гарантират с нова Конституция и нов Избирателен закон.

- осигуряване чрез закон правото на работниците сами, без намеса от страна на държавните и други органи да избират ръководствата на стопанските организации и да разпределят свободно печалбата от стопанската дейност.

- в стопанските организации да се премахнат всякакви партийни организации и да съществуват само организациите на независимите профсъюзи.

- ясно и категорично изясняване собствеността на земята, както и възможностите за придобиването й от всички юридически и физически лица.

- осигуряване на действително равноправие между гражданите и фирмите на гражданите и в стопанската дейност, и държавните, кооперативни и други фирми. Премахване на всички ограничения за гражданите за придобиване и владеене на недвижими имоти и движими имущества.

- в стопанската дейност да действа само пазарният механизъм.

- да се деполитизират армията, органите на МВР, съда, прокуратурата и следствените органи.

- да се дава гласност за замърсяване на околната среда, като се издирва и събира информация за обекти – замърсители на почвата, водите и въздуха и се участва в природо-защитни мероприятия.

- гражданският комитет за демокрация енергично ще се бори с мирни и законни средства за защита членовете на комитета, както и на всички граждани при нарушаване на техните права от държавни органи, организации и други институции или лица.

 

ПРИЗОВАВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ, НА КОИТО Е СКЪПА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА, ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В НАШЕТО ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ!

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home