Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

ВРАЦА

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ

 

Общото събрание на независимия граждански клуб “Алтернатива”-Враца от 18.01.1990 г. се запозна с Програмната декларация на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България и Резолюцията на събранието от 1 и 2 декември 1989 г. и след станалите разисквания

 

РЕШИ:

 

1. Приема програмните документи и политическата ориентация на Клуба за гласност и демокрация-София, като занапред названието на Клуба да бъде: независим граждански “Клуб за гласност и демокрация”-Враца.

2. Присъединява се към федерацията на сродните клубове в България /на конфедерационен принцип/.

3. Възлага на комисия от членове на клуба след като се запознае с новата политическа платформа на Клуба за гласност и демокрация-София и документи от събранието на представители на сродните клубове в България да преработи Програмната декларация на Клуба и я представи за приемане на следващото общо събрание.

 

 

ЗА СЪБРАНИЕТО:

(п)

/В. Петков/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home