ВАРНА

 

 

ПРОГРАМЕН ДОКУМЕНТ

на

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАКОННОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ[1]

  

Движението за законност и демокрация е обществена организация, открита за всеки гражданин, споделящ изложените в този акт идеи.

Движението се стреми към изграждане на справедливо, цивилизовано и хуманно общество в България.

Водени от мисълта, че свободното развитие е условие за свободното развитие на всички, си поставяме следните цели:

1. Изграждане на правова държава.

2. Въвеждане на действен плурализъм в политическата система.

3. Гарантиране развитието и неприкосновеността на всички форми на собственост.

4. Преминаване към пазарна икономика с държавно регулиране.

5. Осигуряване на предимство на екологическите пред непосредствените икономически и политически интереси.

6. Осъществяване социална политика, подчинена на конкретните потребности на човека.

7. Освобождаване на духовната сфера от политически, идеологически и естетически ограничения.

8. Провеждане на външна политика, основана на върховенството на националните интереси и съхранение на мира.

Към постигане на горните цели ще се стремим с ненасилствени средства.

 

20.11.1989 г.                               ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

 

 

*            *             * 

 

УСТАВ

 на Движението за законност и демокрация – гр. [Варна]

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

2. Движението за законност и демокрация е обществена организация – сдружение с нестопанска цел.

2. Наименованието на сдружението е Движение за законност и демокрация.

3. Седалище на сдружението е гр.[Варна].

ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО СА:

1. Изграждане на правова държава.

2. Въвеждане на действен плурализъм в политическата система.

3. Гарантиране развитието и неприкосновеността на всички форми на собственост.

4. Преминаване към пазарна икономика с държавно регулиране.

5. Осигуряване на предимство на екологическите пред непосредствените икономически и политически интереси.

6. Осъществяване на социална политика, подчинена на конкретните потребности на човека.

7. Освобождаване на духовната сфера от политически, идеологически и естетически ограничения.

8. Провеждане на външна политика, основана на върховенството на националните интереси и съхранение на мира.

СРЕДСТВА:

Средства на сдружението се набират:

1. Членски внос.

2. Дарения.

3. Отчисления от фирми на сдружението.

4. Постъпления от издателска дейност.

5. Постъпления от други дейности, насочени към осъществяване целите на сдружението.

ЧЛЕНСТВО

1. В Движението за законност и демокрация може да членува гражданин, приемащ целите на сдружението и средствата за тяхното постигане.

2. Членството възниква с подписване не учредителния протокол и по молба до Управителния съвет.

3. Колективното членство възниква с молба от представителния орган на колектива до УС на сдружението.

4. Членството се прекратява:

а/ по молба до УС на сдружението - освобождаване

б/ по решение на ОС, взето с 2/3 от присъствуващите на Общото събрание - прекратяване

 

УСТРОЙСТВО

Органи на сдружението са:

1. Общо събрание. Общото събрание се свиква от Управителния съвет не по-малко от веднъж в тримесечие, който определя деня, часа и мястото.

Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство на гласовете, но за изменение на устава, за прекратяване на сдружението или за сливането му с друго е необходимо мнозинство от 2/3.

Общото събрание избира управителен съвет и неговия председател с тайно гласуване. ОС избира с тайно гласуване от членовете си касиер и ревизионна комисия.

2. Управителен съвет.

Управителният съвет се състои от 11 члена, които се избират от ОС с тайно гласуйане за не повече от два последователни мандата.

Членовете не Управителния съвет се избират за срок от една година.

Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство и могат да бъдат отменяни само от ОС.

3. Ревизионна комисия.

Ревизионната комисия е тричленна и осъществява финансово-ревизионен контрол върху средствата на сдружението посредством извършване на ревизии на всеки шест месеца. Дейността на Ревизионната комисия се отчита пред ОС веднъж в годината.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Сдружението се представя от УС, председателя или от упълномощените от тях лица.

 

 

*            *             * 

 

ОБРЪЩЕНИЕ

на Варненския клуб за гласност и демокрация в България

  

/1/ Варненският клуб за гласност и демокрация в България е свободно сдружение на български граждани, изповядващи общочовешките идеали свобода, демокрация и хуманизъм.

/2/ Клубът е независим от всички политически и държавни организации, и сдружения, няма характер на политическа партия и не се домогва до политическа власт.

/З/ Клубът ратува за постигането на следните цели: духовен, политически и икономически плурализъм; социална справедливост; правова държава, основана на принципите на разграничаване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт; реални гаранции за основните човешки права и свободи; предимство на екологичните пред икономическите проблеми.

/4/ Членовете на Клуба свободно обменят мнения в условията на пълна откритост, като използуват всички форми на обществена изява, които не противоречат на характера и целите на Клуба.

/5/ Членовете на Клуба работят за постигането на своите цели с ненасилствени средства в рамките на Бъгарската конституция.

/6/ Клубът е събирател и изразител на гражданската, нравствената и интелектуалната неудовлетвореност от постигнатото и е постоянна градивна опозиция на застоя в общественото развитие. Членовете на Клуба обсъждат жизненоважните проблеми на обществото, подкрепят всички идеи, проекти, инициативи и действия, съзвучни с техните цели и предлагат алтернативни решения, съобразно изискванията за прогресивно развитие на обществото.

/7/ Всички решения се вземат от Общото събрание с обикновено мнозинство, като присъствуват поне половината от членовете на Клуба. Приетите решения и становища на мнозинството не са задължителни за малцинството. Между отделните събрания дейността на Клуба се ръководи от Управителен съвет, Оперативно бюро и Председател, избрани на мандатен и ротационен принцип.

/8/ Клубът ще търси взаимодействие с всички организации и обществени сили, както и със средствата за масово осведомяване, когато тяхната дейност спомага да се осъществяват целите и идеалите на Клуба, залегнали в това Обръщение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ......................................

/проф. Ж. Мандаджиев/

 

ОПЕРАТИВНО БЮРО:

1. Александър Стойчев

2. Станка Райчева

3. Иван Попдимитров

4. Иван Иванов

 

ЧЛЕНОВЕ:

5. Станчо Станчев

6. Христо Христов

7. Данаил Райков

8. Милко Божков

9. Георги Чалдъков

10. Веселин Тодоров

11. Владислав Даскалов

12. отец Любомир Попов

13. Войно Войнов:

14. Милан Асадуров

15. Румен Серафимов

16. Петър Обретенов

 

  

8 декември 1989                       ОБЩО СЪБРАНИЕ

  ВАРНА

 

 

 

*             *             * 

 

 

ВРЕМЕНЕН ПРАВИЛНИК

за членуване във Варненския клуб за гласност

и демокрация

  

1. Член на Варненския клуб за гласност и демокрация в България може да бъде всеки българска гражданин, който приема принципите му.

2. Член не клуба не може да бъде личност с опетнено гражданско поведение с криминални деяния.

3. Членът на клуба се отказва от борба за политическа власт от името на клуба.

4. Членът на клуба според своите възможности работи действено за осъществяване на тези решения на клуба, с които е съгласен.

5. Членът на клуба не може да говори и действува от името на клуба, ако не е упълномощен от общото събрание или управителния съвет според важността на въпроса.

 

 

 

8 декември 1989 г.                     ОБЩО СЪБРАНИЕ

ВАРНА

 

 

 

*            *             *  

 

 

ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ – СОФИЯ

Копие:        Областен народен съвет –

Общински народен съвет –

ОК на БКП –

ОбК на БКП –

Редакцията на в. “Народно дело” –

Редакцията на в. “Народна култура” – София

 

 

 

ОТКРИТО ПИСМО

 

Уважаеми представители на народната воля,

Клубът за гласност и демокрация – подкрепи радушно първите стъпки към демократизация на българското общество, направени на сесията на Народното събрание /14-15.XII.1989 г./ и предхождащите я пленуми на ЦК на БКП от 8 и 11-13.XII.1989 г. Приемаме ги като начало на действителен отказ от сталинизма и неосталинизма и вярваме, че този процес няма да спре дотук.

Едновременно с това смятаме, че някои формулировки и констатации в Декларацията на Народното събрание са неверни и те могат да послужат само за разединяване на демократичните сили в България. На всички ни предстои да се учим на демокрация, законност и гражданско поведение, неща, които досега ни бяха налагани от държавната и политическата власт.

Настояваме за пълно, точно и равностойно отразяване в средствата за масово осведомяване на сесиите на Народното събрание, на обществените прояви на политическите и независимите сдружения, за да се пресекат всички опити за манипулиране на общественото мнение.

Настояваме за нов български парламент, в който да има истински честни, знаещи и можещи хора, способни да изведат България от блатото на духовната, социалната и икономическата криза.

Докато в Народното събрание се топи ледът на безразличието към съдбата на народа, то държавното ръководство продължава да стои на позициите си преди 10.XI.1989 г. Като пример е достатъчно само мълчаливото шествие, организирано от Съюза на демократичните сили в памет на Трайчо Костов и репресираните в периода 1944-1989 г. Официалните власти се сетиха много късно да поемат инициативата и за да не се присъединят, организираха набързо второ поклонение. Преди сесията на Народното събрание и пленумите на ЦК на БКП ръководството на ОбК на БКП обяви чрез областния вестник, че кани на диалог демократичните сили, но и до днес действителна стъпка към диалог не е направена.

Ние подкрепяме ръководството, което работи за благото на народа, което прилага в действие великия девиз

“СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА”

 

 

От името на общото събрание на Клуба

Председател:

/проф. Ж. Мандаджиев/

20.XII.1989 г.

 

 

                     

*            *             * 

 

 

ДО ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА БКП

ВАРНА

Копие:    ДО ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА  Б К П

СОФИЯ

  

 

Уважаеми другари,

От известно време сред някои партийни организации във Варна се разпространява печатен материал със заглавие "Анализ на политическата обстановка в община Варна". Този материал няма изходящ номер, няма подпис, не е отпечатан на бланка на Общинския комитет на БКП. Само в долния край на последната страница има машинописен текст "Общински комитет на БКП - Варна".

Никъде в материала не става ясно: дали той е изпратен за информация, дали е указание, дали е официална позиция, приета на пленум или е становище на отделна служба в апарата.

Като се отнасяме положително към стремежа да се дава обективна оценка на политическата ситуация в общината, ние, комунистите и безпартийните, членове на Клуба за гласност и демокрация - Варна, изразяваме своето възмущение от текста на стр. З: "По решение и по поръчение на Бюрото на ОбК на БКП влизане на отделни гъвкави и идейно убедени комунисти в неформалните обединения с антисоциалистическа и антикомунистическа ориентация за влияние и ерозия отвътре". Този текст не само противоречи на заключителното слово на др. Петър Младенов и на резолюцията на пленума на ЦК на БКП от 11-13 декември, но и клевети всички комунисти, влезли по съвест в неформалните организации.

Своеобразен продължител на цитирания матириал, навярно, се явява и разпространяваният от една седмица "Актуален коментар: Варна през изминалата седмица, 10 декември 1989 г.", който вече на първа страница носи името на Общинския комитет на БКП. Наред с множеството обективни оценки за събитията и настроенията във Варна в момента, актуалният коментар за съжаление съдържа и някои неточни, неверни и дори оскърбителни констатации.

На стр.4, например, групата актьори от Драматичния театър, съоснователи на Клуба за гласност и демокрация, се обвинява, че "...преследва основно нереализирани амбиции за власт"?! За каква власт става дума? Политическа? Може би местното ръководство се страхува от някой варненски Рейган? Или в театъра, който от години постоянно търси художествен ръководител и директор? По-нататък в този текст актьорът Христо Христов се обвинява, че на времето "...ползувал привилегии за лечение в Англия", а сега се бори срещу привилегиите. Този намек е просто кощунство, като имаме предвид, че държавните и партийните органи преди година помогнаха с валута на семейството на Христов да лекува дъщеря си от рак в Лондон, но въпреки усилията на лекарите, детето почина. Питаме се, откога лекуването на едно българско дете в чужбина стана привилегия? Може ли лекуването в една социалистическа държава изобщо да бъде нечия привилегия?!

Не по-малко недоумение будят и квалификациите на стр. 8, че "се наблюдава тенденция за завой надясно на някои неформални обединения", като по-нататък се подчертава, че сред крайнодесните е и "Екогласност". Това според нас не е нищо друго, освен инсинуация и връщане към политиката на лепене на етикети: "Враг на народа". Една такава политическа оценка изисква сериозен предварителен анализ, а не просто голословни твърдения.

На същата страница, в пункт "девето", неформалните обединения са обвинени, че не позволяват на "другата страна" да се изказва на техните митинги. За каква друга страна става дума? Нали варненци от месец насам призовават местните ръководители да вземат думата на митингите. До скоро нас, "неформалите", ни обвиняваха, че не организираме митингите си както трябва, че на тях който свари, той грабва микрофона. Сега пък, когато решихме на организираните от нас митинги да говорят само упълномощени представители на отделните сдружения, нас ни обвиняват, че не даваме думата на други!? Нали във всяко цивилизовано общество кой може да говори определят организаторите на митинга. Нали само по този начин и ние можем да поемем пълната отговорност за това, което се казва от ораторите на нашите митинги.

Както се вижда, дналогът между варненските неформални организации и местното партийно ръководство започна, макар и малко странно. За сега ние си говорим на митингите, а местното ръководство си издава брошури. Искрено се надяваме, че и ние, членовете на клуба за гласност и демокрация, и варненското партийно и общинско ръководство, ще намерим по-цивилизовани пътища за демократичен и равноправен диалог, водещ към консолидиране на варненската общественост и всички обществени сили и движения за благото на варненци и града.

  

КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

В А Р Н А

20.12.1989                                ОБЩО СЬБРАНИЕ

 

 

 

*            *             * 

 

ДО БОГДАН КАРАДЕНЧЕВ

кмет на град ВАРНА

 

копие: ДО РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК

"НАРОДНО ДЕЛО"

 

ДО РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЬР

ВАРНА

 

ДО РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК

"НАРОДНА КУЛТУРА"

 

ДО РЕДАКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ"

НА  БТ - СОФИЯ

 

Клубът за гласност и демокрация - Варна предлага на Общинския народен съвет - Варна широко обществено обсъждане по въпросите на културно-историческото развитие на града - минало, настояще и бъдеще. За най-близки и неотложни задачи Клубът счита следните:

1. Право на автономия на всички културни институции, включваща и изборност на ръководните кадри с мандатна система.

2. Обществен контрол при разпределяне финансовите средства за годината.

3. Прекратяване на всякакво строителство в рамките на архитектурно-археологическкя резерват "Одесос" - освен в случаите на надстрояване за жилищни нужди - и спиране на започнатото строителство на магазин "Лазур".

А. Запазване като исторически паметник цялата площ на музея на Възраждането на ул."27 юли".

5. Старите гробища на Варна да се запазят като действуващи без да нарастват.

6. Спиране на раздаването и ревизия на предадения на културните институции сграден фонд.

7. Обсъждане състоянието и бъдещето на музейната мрежа.

8. Преосмисляне названията на варненските улици.

 

За да може Клубът да осъществява своята дейност и я прави обществено достояние, необходимо е:

1. Радио Варна да предостави на Клуба 2 часа от седмичната си програма.

2. Вестник "Народно дело" да отдели 1 колонка дневно.

3. Общинският народен съвет да предостави на Клуба помещение, в което два пъти седмично членовете на Клуба и обществеността да се срещат от 18 до 21 часа.

 

20.12.1989 г.      КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

ВАРНА

ОБЩО СЬБРАНИЕ

 

 

 

*            *             * 

 

 

ПРОГРАМА

на "Клуба за гласност и демокрация" по защита

на основните права и свободи на гражданите

 

 

Основавайки се на Програмното обръщение и на реалностите в общественото развитие, "Клубът за гласност и демокрация" - Варна насочва усилията си към извоюване и защита на най-застрашените политически права и свободи:

1. Свобода на печата, която рефлектира върху свободата на словото и мисълта.

2. Правото на събрания, митинги и манифестации.

3. Равноправието на всички граждани пред закона. Клубът ще осъществява поставените цели чрез следните средства:

ПО ТОЧКА ПЪРВА:

а. Обръщение до Народното събрание с мотивирано искане да приеме и гласува Закон за свободата на печата;

б. Участие в дискусиите по законопроекта и изработване на алтернативен вариант на целия закон или на отделни текстове;

в. Участие в дискусиите по проекта за нова Конституция и изработване на алтернативен вариант;

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:

а. Изработване на алтернативен вариант на законопроекта за събранията, митингите и манифестациите;

б. Срещи, диалог, кръгла маса с представителите на властта в града;

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА:

а. Митинги, манифестации, колективни призиви за толерантност и помирение;

б. Публикации в печата против дискриминацията на която и да е част от българските граждани.

 

 

 

януари 1990 г.                         ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

 

*            *             * 

 

 

СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА

НА КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ - ВАРНА

  

В своята дейност Клубът за гласност и демокрация - Варна се придържа към разбирането, че утвърждаването на демокрацията в България е възможно само чрез достигането на икономическа осигуреност и висок жизнен стандарт на народа. Главното условие за тяхното постигане е оптимизирането на отношенията на собственост, на разпределителните отношения и на социалното управление на обществото по пътя на духовния, политически и икономически плурализъм.

Доколкото тези въпроси са решими в рамките на цялото общество и зависят от степента на общественото развитие, ние разглеждаме нашата социално-икономическа програма като част от общите усилия за извеждане на страната от кризата и я изграждаме като отворена система, включваща на този етап следните основни направления:

1. Икономиката на Варненската община трябва да се ориентира към екологично чисти, наукопоглъщащи и ефективни производства, както и към най-рационално използуване на природните дадености на региона. Нужно е приоритетно да се развиват: туризмът и свързаните с него търговия, услуги и т.и. индустрия за туриста; селското стопанство; леката промишленост; транспортното обслужване; корабоплаването; корабостроенето и всички видове дейности, свързани с морето.

2. Необходимо е да се изгради система за широко допитване и обществен контрол при вземането на всички важни решения за изграждането на нови индустриални мощности в общината, като задължително се преценяват социалните, икономическите и екологически последствия от тези решения.

3. В условията на широка гласност, след допитване до обществеността и високопрофесионален научно-технически анализ, местните държавни власти, съвместно с представители на всички обществени сили, трябва да разработят цялостен социално-икономически анализ на състоянието на Девненската низина, който да бъде последван от конкретно предложение пред държавното ръководство за поетапно изменение на социално-икономическия и екологически облик на Девненската индустриална зона.

А. Предлагаме да се организира всенародно обсъждане, което да завърши с референдум за обявяването на Варненската община за свободна икономическа зона.

5. Настояваме да се обнародва размерът и границите на недвижимото имущество, собственост на Варненската община и да се направи държавно-обществен преглед за законосъобразността на нейното стопанисване и разпореждането с нея от държавните органи, ведомствата и частните лица.

6. Смятаме, че е наложително да се преосмисли целесъобразността от съществуването на фирмата "Лазур", която не допринесе съществено за подобряване на снабдяването на населението със стоки и услуги, а само монополизира тези дейности, задържайки все повече тяхното развитие. Тази фирма дори се превърна в отрицателен фактор за формиране на социалната атмосфера в общината и доведе до недопустими промени в архитектурния облик на град Варна.

7. Справедливостта изисква социалната програма на общината да се приема след широко обществено обсъждане. Редно е тя да бъде приоритетно насочена към социално слабите слоеве от населението, като крайната й цел трябва да бъде не просто тяхното подпомагане, а извеждането им от положението на социално слаби, т.е. нужно е средствата да се изразходват не само консумативно, а преди всичко инвестиционно - като се създават условия за социална реализация на тези слоеве от населението.

8. Излизаме с инициатива да се създаде държавно-обществена институция за следене на жизненото равнище на населението в общината в съответствие с измененията на цените, заплатите, данъците и инфлацията. Тази институция ще идентифицира главните социални прослойки на населението, тяхната численост, относителния им дял и влиянието им в социално-политическия живот.

9. Неотложно е създаването на система за държавно-обществен контрол, която да гарантира публичността, законността и широката гласност при разпределението на държавните и ведомствени жилища, местата за кооперативно и еднолично жилищно строителство, строителните материали и местата за лично ползуване.

10. Нужно е вече не на думи, а на дело топлофикацията на Варна да заеме приоритетното си място в програмата за социално-икономическото развитие на общината.

Клубът за гласност и демокрация - Варна осъзнава, че тази програма може да бъде изпълнена само с обединените усилия на всички обществени сили и движения, затова трябва да се премахне монополът на т.н. "партийно ръководство на икономиката", да се преустанови практиката за стопански, държавни и обществени ръководители да се издигат хора от партийната номенклатура и да се разпуснат партийните организации по месторабота.

 

 

12 януари 1990 г.                           ОБЩО СЪБРАНИЕ

В А Р Н А


[1] "Движението за законност и демокрация" във Варна не е инициирано от Клуба, но е родствена на него организация. То слага началото на участието на варненското гражданство в политическите промени. През февруари 1990 година формираният от "движението" клуб стана член на Федерацията.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home