Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

 НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ[1]

  

РАЗДЕЛ I:   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Член 1. [1] Точното наименование на организацията е  Федерация на  клубовете за демокрация.

 [2] Федерацията на клубовете за демокрация (ФКД) е политическа организация  с либерална платформа.Седалището й е в град София.

Член 2. ФКД работи в съответствие със своите идейна платформа и други програмни документи.  Цел на Федерацията е създаването на либерално-демократично общество в България.

ФКД използува всички законни средства, включително участие на централно и местно нива в законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Член 3. ФКД развива своята политическа дейност самостоятелно или в съюз с други политически организации и партии на равноправни насала.

 

Член 4. [1] Ръководни органи на ФКД са Националната конференция и Националният федеративен съвет.

[2] Изпълнителни органи на ФКД са Изпълнителното ръководство и Председателят.

[3] Контролен орган на ФКД е Националният проверителен съвет.

 

РАЗДЕЛ II: АВТОНОМНИ КЛУБОВЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

 

ГЛАВА I: СТАТУТ. ЧЛЕНСТВО.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Член 5. Клубовете за демокрация са обединени във Федерация и са  нейни колективни членове.

Член 6. Всеки клуб за демокрация кандидатства за член на ФКД, като представя усредителен протокол, подписан от всички усредители и списък на членовете.

Член 7. Националният  федеративен съвет включва и изключва клубове от ФКД. Националната конференция с мнозинство от две трети потвърждава решенията на Националният федеративен съвет за изключване на клубове.

Член 8. Клубовете се образуват на регионален принцип – в общини и населени места. По изключение могат да се               създават Клубове по интереси.

Член 9. Клубът за демокрация е автономен. Той може да приема свой устав, статут или устройствен правилник, който               не противоречи на устройствения правилник на ФКД.

Член 10. Клубът за демокрация се състои от не по-малко от пет члена.

Член 11. Индивидуален член на Клуб за демокрация може да бъде всеки дееспособен българчки гражданин, който не               членува в друга политическа партия или организация, спазва               вътрешните правила на ФКД и подкрепя нейните идейна платформа               и политическа програма.

Член 12. В организациите на ФКД не могат да членуват граждани, които проповядват незаконни средства на политическа борба, еднопартийна политическа система, насилие, расова или етническа дичкриминация.

Член 13. В Клуб за демокрация се постъпва с лично подписано заявление, в което се декларира съгласие с               устройствения правилник, идейната платформа и политическата               програма на ФКД, както и със статута на Клуба.  Общото събрание на Клуба приема нови членове. Кандидатът се счита за приет, ако за него са глачували повесе от половината от присъстващите.

Член 14. Членовете на Клуб за демокрация имат право:

[1] Да избират и да бъдат избирани във всички органи на ФКД.

[2] Да издигат   кандидатури и да бъдат предлагани като кандидати на ФКД в местните и парламентарните избори.

 [3] Да представляват Клуба пред местните държавни и съдебни органи, както и пред местните органи на политическите коалиции и съюзи, в които ФКД участвува, ако са упълномощени за това.

[4] Да участвуват лично във всички форуми на ФKД, на които се обсъжда тяхната дейност.

Член 15. Членовете на Клуб за демокрация са длъжни:

 [1] Да спазват устройствения правилник на ФКД и на местния Клуб, в който членуват.

[2] Да работят за осъществяване на програмните цели на ФКД.

[3] Да плащат месесен членски внос, от който по един лев се привежда в Изпълнителното ръководство на ФКД.

Член 16. Член на Клуб за демокрация може свободно да го напусне, като уведоми изпълнителния орган.

Член 17. Член на Клуб за демокрация може да бъде изключен за грубо нарушение на сл.15 или ако е осъден с влязла в законна сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.  Това става по реда на член 19 ал.[3] след предложение на поне трима членове на Клуба.  Изключеният член може в двумесесен срок да направи писмено възражение до Националния проверителен съвет, който се произначя в едномесесен срок от постъпване на               възражението.

 

ГЛАВА II: РЪКОВОДСТВО НА АВТОНОМНИТЕ

КЛУБОВЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

 

Член 18. Правилата, включени в тази глава, се прилагат в случаите, когато не са установени други правила от устава, статута или устройствения правилник на автономния Клуб за демокрация.

 

Член 19. [1] Ръководен орган на Клуба за демокрация e Общото събрание на всички негови членове.  То се свиква от председателя на Клуба не по-рядко от три пъти годишно.

Извънредно събрание може да се свика от председателя, най-малко една десета от членовете на Клуба, както и от Националния федеративен съвет.  За свикването на събрание членовете на Клуба трябва да бъдат уведомени лично най-малко три дни преди датата на провеждането му.

 [2] Общото събрание е проведено редовно, когато присъстват не по-малко от половината от членовете на Клуба.

То взима решения с обикновено мнозинство. Персонален избор се извършва с тайно гласоподаване.

[3] Мнозинство от две трети от присъстващите на събранието се изисква за изключване на член от Клуба, за приемане и изменение на автономния устав или устройствен правилник и за разпускане на Клуба.

Член 20. Общото събрание на Клуба за демокрация:

[1] Избира председател и други изпълнителни органи на Клуба.

[2] Приема и изключва членове на Клуба.

[3] Избира делегати за Националната конференция на ФКД.

[4] Определя кандидати за местните органи за самоуправление и администриране, кметове, регионални              управители и народни представители.  Кандидатите за народни               представители се одобряват от Националната конференция на               ФКД, а при невъзможност за това - от Националния федеративен               съвет.

[5] Взима решения по всички въпроси от местно значение.

Член 21. Веднъж   годишно, задължително през пролетта, Клубът за демокрация провежда годишно събрание, на което се прави преглед на работата на Клуба и се избира председател, а ако е предвидено в автономния устав - и други изпълнителни органи.

Член 22. Председателят се избира за срок от една година. Той:

[1] Ръководи  дейността на Клуба съобразно решенията на общото събрание.

[2] Представлява Клуба във взаимоотношенията му с държавните органи и други организации, физичечките и юридичечките лица.

[3] Осъществява постоянна връзка с изпълнителните органи на Федерацията.

 

РАЗДЕЛ III: РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ФКД

 

ГЛАВА I: НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

 

Член 23. [1] Националната Конференция на ФКД се свиква редовно всяка година.  По решение на Националния федеративен съвет или по ичкане на една пета от Клубовете за демокрация може да се свика извънредна Национална конференция.

[2] На Националната конференция Клубовете са представени пропорционално съобразно броя на членовете им, но не по-малко от  един представител на Клуб.  Нормата на представителство се               определя от Националния федеративен съвет.  Имената на               делегатите се изпращат в Изпълнителното ръководство най-малко десет дни преди конференцията.  Конференцията е проведена редовно, ако на нея са представени не по-малко от две трети от Клубовете.

[3] На Националната конференция с право на глач участват и членовете на Националния федеративен съвет, на Националния проверителен съвет и на Парламентарната група.

[4] Мястото, времето и дневният ред на конференцията се определят от Националния федеративен съвет и се оповестяват не по-къчно от един месец преди Националната конференция. В случай, се е поичкано свикване на извънредна конференция, Националният федеративен съвет уведомява всички Клубове в едноседмисен срок след постъпване на ичкането.  Извънредната Национална конференция се провежда в срок не по-къчно от десет дни след оповестяването й.

Член 24. [1] Решенията на Националната конференция се взимат с обикновено мнозинство.  Промени в устройствения правилник и идейната платформа се правят с мнозинство две трети от присъстващите.

[2] Всеки участник в конференцията има право на един глач. Гласуването е лично.

Член 25. Националната конференция:

[1] Приема и променя устройствения правилник и идейната платформа на ФКД.

[2] Избира с тайно глачуване членовете на Националния федеративен съвет, на Националния проверителен съвет и Председателя за срок от две години.

[3] Приема текуща програма за дейност на ФКД, предизборна платформа и становище за участието на ФКД в предизборни и трайни съюзи и коалиции.

[4] Приема годишните отсети на Националния федеративен съвет, Председателя и Националния проверителен съвет.

[5] Одобрява кандидатурите за народни представители на ФКД, предложени от Клубовете за демокрация.

[6] Взема решения по всички останали политически въпроси.

[7] Взема решения по сл.7.

 

 

ГЛАВА II: НАЦИОНАЛЕН ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ

 

Член 26. Националният федеративен съвет на ФКД се избира от Националната конференция и се състои от тридесет и седем члена, включително председателя на ФКД.  Народните представители,министрите и заместник-министрите - членове на ФКД, неизбрани в НФС, имат право на съвещателен глач.

Член 27. [1] Заседанията на Националния федеративен съвет се свикват от председателя на ФКД или по ичкане на една пета   от членовете.

[2] Заседанието на Националния федеративен съвет е  проведено редовно,ако на него присъстват две трети от членовете.

[3] Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Националният федеративен съвет може да се задължи да решава очобено важни въпроси с квалифицирано мнозинство.

Член 28. Националният федеративен съвет:

[1] Следи за изпълнение на решенията на Националната конференция.

[2] Свиква Националната конференция и изготвя проект за дневния й ред.

[3] Изготвя текуща програма за дейност на ФКД.

[4] Изготвя предложения за промени в устройствения правилник и идейната платформа.

[5] Потвърждава усредяването на нови и евентуално самоизключването на Клубове за демокрация.

[6] Изработва предизборната платформа на ФКД.

[7] При обстоятелства, които правят невъзможно свикването на Национална конференция, Националният федеративен съвет взема решения по член 25 ал. 3, 5 и 6.

[8] Очигурява необходимите за дейността на Федерацията средства.

[9] Избира Изпълнително ръководство, говорител и пет представители в Националния КС на СДС.

 

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ФКД

 

ГЛАВА I: ИЗПЪЛНИТЕЛНО РЪКОВОДСТВО

 

Член 29. [1] За оперативно координиране на своята дейност Националният федеративен съвет избира Изпълнително ръководство в състав от единадесет члена, включително председателя и говорителя.

[2] На едно от първите чи заседания Изпълнителното бюро регламентира организацията на своята дейност.

 

ГЛАВА II: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФКД

 

Член 30. Председателят на ФКД:

[1] Взима неотложни  решения и ги привежда в действие.

[2] Представлява Федерацията пред държавните органи и други организации, юридичечки и физичечки лица.

[3] Председателства заседанията на Националния федеративен съвет и Изпълнителното ръководство.

[4] Назначава административния и технисечкия персонал на ФКД.

 

РАЗДЕЛ V: ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

 

Член 31. Парламентарната група се състои от народните представители - членове на ФКД.  Членовете на Парламентарната група избират свое ръководство съобразно Правилника за работа на Народното събрание.

 

Член 32. Парламентарната група решава в съответствие със становището на ФКД всички въпроси, отнасящи се до парламнтарната дейност на Федерацията.

 

РАЗДЕЛ VI: НАЦИОНАЛЕН ПРОВЕРИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Член 33. [1] Националната конференция на ФКД избира Национален проверителен съвет, който се отчита пред нея.

[2] Националният проверителен съвет е в състав от седем члена, които  избират председател и секретар.

 

Член 34. [1] Националният проверителен съвет контролира финанчовата дейност на изпълнителните органи и Клубовете за демокрация.

 

РАЗДЕЛ VII: ИМУЩЕСТВО

 

Член 35. Имуществото на Федерацията на Клубовете за демокрация се формира от дарения, членски внос, издателчка и друга стопанчка дейност, както и от други постъпления, разрешени от закона.

 

РАЗДЕЛ VIII: СИМВОЛИ

 

Член 36. [1] Знамето на ФКД е синьо, носещо емблемата на ФКД.

[2] Празник на ФКД е 3 ноември.

 

РАЗДЕЛ IX: ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

[1] Член на Клуб за демокрация може да бъде и член на друга политическа партия или организация, заварен като член на Клуба към датата на приемането на устройствения правилник. Такъв член не може да бъде избиран в ръководството или по друг начин да представлява Клуба.

[2] До парламентарните избори през 1991 година ръководството на всеки Клуб за демокрация може да не се съобрази с изискванията на член 11.


 

[1] Устройственият правилник е приет през май 1991 година, на основата на наложилата се практика във Федерацията.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.