Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРОЕКТА ЗА УСТАВ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ[1]

 

1. Федерацията е доброволно сдружение с идеална цел на Клубовете за гласност и демокрация.

2. Тя се регистрира като юридическо лице въз основа на учредителен протокол, Програма и настоящия устав.

3. Ръководен орган на федерацията е Съветът на Федерацията. Той се състои от по един представител на членуващите Клубове, който има право на глас.

4. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Те не са задължителни за Клубовете-членове, а имат препоръчителен характер.

5. Съветът на федерацията обсъжда всички предложени от Клубовете-членове и от Оперативното бюро въпроси.

6. Съветът на федерацията избира Оперативно бюро със седалище в град София. Съветът заседава най-малко веднъж на два месеца.

7. Оперативното бюро се състои от девет души, а именно:

-председател

-заместник-председател

-секретар

-говорител на федерацията, който отговаря и за нейните издания

-координатор на клубовете

-отговорник за връзките с други обществени организации

-отговорник за международното сътрудничество

-отговорник по финансовите и имуществени въпроси

-отговорник за техническите служби.

8. Оперативното бюро работи изцяло на обществени начала.

9. Оперативното бюро изготвя свой план за работа, който се утвърждава от Съвета на Федерацията, пред който и се отчита.

10. Съветът на Федерацията избира Управителен съвет на касата на федерацията.

11. Касата набира средства от волни пожертвувания на членовете на Клубовете, от самите Клубове, от други организации и граждани. Всеки член на Клуб прави месечна вноска минимум от един лев.

12. Касата на Федерацията има план за разходите и се отчита пред Съвет на федерацията веднъж годишно. Тя е в оперативно взаимодействие с Оперативното бюро, като нейният председател е отговорник по финансовите и имуществени въпроси в него.

13. Съветът на федерацията избира Ревизионна комисия, която поне веднъж годишно проверява Касата и прави отчет на отчетно-изборното заседание на Федерацията.

 14. Клубовете-членове на Федерацията са самостоятелни и автономни в своите решения и действия.

15. Клубът за гласност и демокрация /или сродни сдружения/ е основна организационна единица на Федерацията, който приема нейната Програма и Устав. Той може да има своя програма, отразяваща неговата специфика и задачи на регионално или ведемствено равнища.

16. Клубовете се изграждат на териториален и производствен принцип. Те могат да имат подразделения: секции, групи, направления и т.н.

17. Член на Клуба за гласност и демокреция може да бъде всеки български гражданин независимо от неговата етническа, расова, религиозна, политическа и професионална принадлежност и идейни убеждения, който приема Програмата и Устава на Клуба и участвува в неговата дейност.

18. В Клуба не могат да членуват привържениците на фашистки, сталинистки, расистки и други античовешки програми и организации; граждани, доказано компрометирани с деяния в периода на диктатурата на БКП.

19. Организацията, структурата, числеността на Клуба трябва да позволяват взаимното познанство и оперативна творческа и практичиска дейност.

20. Общото събрание е основен орган на Клуба. В него участвуват всичките му членове. То решава неговото учредяване, реорганизация и разпускане, избира ръководствато и определя неговия статут, приема решения за дейността на Клуба, приема програми и отчети, както и нови членове. Последните могат да бъдат приемани и от Ръководството на Клуба по решение на Общото събрание.

21. 0бщото събрание е единствения правомощен орган, който определя правилата и насоките на дейност на Клуба, като решенията се вземат с обикновено мнозинство при присъствие на повече от половината членове.

22. Клубът може да бъде специализирано сдружение като място за професионални проучвания и дискусии в една или няколко области, важни за обществото, региона, ведомството и представляващи интерес за неговите членове.

23. Всеки Клуб сам решава своите финасови проблеми, а също така и въпроса за регистрация в съда за получаване на статут на юридическо лице.

24. Всеки Клуб поддържа връзки с ръководсквото на Федерацията и участвува според силите си в нейните общи акции.

 

 

Забележда:

Настоящите основни положения ще бъдат допълнени и коригирани с предложенията на всички Клубове и ще служат за основа за изработването на Устав на Федерацията от специалисти юристи.


 

[1] Този документ е първият устав на Федерацията. Приет при учредяването на Федерацията на 20 януари 1990 г.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home