Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 

 

        ДО РЕКТОРА НА СУ "КЛ. ОХРИДСКИ"

КОПИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" В СУ “КЛ.ОХРИДСКИ”

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ В СУ "КЛ. ОХРИДСКИ"

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЕЗАВИСИМОТО СТУДЕНТСКО ДРУЖЕСТВО

  

ОБРЪЩЕНИЕ

от членове на Инициативния комитет  за преустройство, гласност и демокрация и на клуб "Демокрация" при УБ

 

 

ДРУГАРЮ РЕКТОР,

Обръщаме се към Вас, след като на Общо събрание на колектива на УБ от 28.ХІ.1989 г. сегашното ръководство на библиотеката се опита да отхвърли всички искания на Инициативния комитет /Копие от  тях е изпратено и до Вас/, да дискредитира неговите членове пред колектива и на практика продължава да работи в предишния си стил и с предишните методи. Бе провалена възможността за конструктивен диалог за решаване проблемите на библиотеката. Считаме, че основа на нашето обръщение е и обективната необходимост от създаване навсякъде на комисии за анализ на деформациите като условие  за проникване на преустройството надолу.

Във връзка с горепосоченото отправяме към Вас нашето ИСКАНЕ да бъде създадена КОМИСИЯ от представители на ректорското ръководство и авторитетни университетски преподаватели, която да анализира неблагополучията и деформациите в УБ в следните направления;

1. Да бъде анализирано и установено ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ на БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД както в Централната, така и във филиалните библиотеки. Да бъде установена причината и отговорността за похабяването и пълното унищожение на 80 000 тома /според директора Ст. Кънчев/ или 100 000 тома /според н.с. Ал. Димчев/. Да бъде изнесена пълна и точна информация за стойността и съдържанието на тези книги. Да се направи оценка на дейността на сегашния директор Ст. Кънчев във връзка с изпълнение на главното му задължение за опазване и поддържане на библиотечния фонд. Да се установи неговата ЛИЧНА ВИНА И ОТГОВОРНОСТ, както й тази на цялото ръководство на УБ и бившите ректореки ръководства, като се пресекат опитите да бъде прехвърлена вината за сегашното състояние на библиотеката изцяло на последните.

2. Да се анализира ДЕЙНОСТТА И ПРОДУКЦИЯТА на НАУЧНОТО ЗВЕНО към УБ, програмата и научно-изследователския план, по който работят научните сътрудници, и нейната конкретна полза за самата библиотека.

З. Да се разгледа и разясни пред колектива на УБ ЩАТА на библиотеката, отговарят ли всички сътрудници на изискванията за местата, които заемат, тъй като в някои отдели понастоящем има допуснати нарушения в това отношение. 

4. Да бъде установено и разяснено пред колектива, на УБ ФОРМИРАНЕТО на ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА" за библиотеката, икономиите, получени от него, както и принципа, по който се разпределят премиите. Да се преразгледа състава на атестационните комисии като се премахне командно-административния принцип при формирането им.

5. Да се разгледат УСЛОВИЯТА НА РАБОТА, на библиотечните сътрудници. Работните помещения са нехигиенични, недостатъчно отоплени, с крайно остаряло оборудване. Понастоящем добри условия за работа има само в кабинетите на директора и на научните сътрудници, които единствено бяха преоборудвани в чест на 100-годишнината на Софийския Университет.

6. Да се анализира МИКРОКЛИМАТА в отделите на УБ и в УБ като цяло; стила и методите на работа на директора на библиотеката Ст. Кънчев и на ръководствата на библиотеката - административно,  профсъюзно, партийно и комсомолско.

7. Да се разгледа КАДРОВАТА ПОЛИТИКА на ръководството, неоправданото раздуване на административния щат; фаворитизирането; опорочаването на конкурсното начало и опита за опорочаване на предстоящите избори за ръководни кадри в УВ.

За реални промени в УБ се нуждаем от Вашето съдействие.

 

 

С уважение

Людмил Стайков

Мария Добрева

Росица Димитрова

Албена Димитрова

Александра Цекова

Марина Нитова

Боряна Старчева

Ваня Балтакова

Александра Ляпчева

Ирина Матрозова

Здравка Ачкова

Антоанета Пелтекова

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home