Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ТВОИТЕ ПРАВА, ГРАЖДАНИНО -

както и ограниченията на твоите права - са записани в Декларацията за правата на човека в Международните пактове за граждански и политически права и за икономически, социални и културни права, в Конституцията на твоята страна и в законите й. Между Декларацията и Пактовете - от една страна, и Конституцията и законите на НРБ - от друга, съществуват множество несъответствия и някои противоречия. В член 2. и на двата Пакта се казва, че подписалите ги държави се задължават да изменят, ако е нужно, своето законодателство така, че да няма несъответствие между законите на отделната държава и Международните пактове. Твоята държава, Народна Република България, е подписала Пактовете, но не е изменила своето законодателство в съответствие с тях. С това Народна Република България не е изпълнила едно от поетите пред света задължение, и светът се отнася към теб като към гражданин на тъкмо такава виновна държава. Но по-важно и по-неприятно за теб е, че ако при спор със собствената си държава ти се позовеш на тези свои права, държавата ти може да влезе с теб в правен спор. Затова по-долу са описани само твоите безспорни, само съдържащите се в действуващата Конституция и закони права. Ако се опита да оспори тези твои права, Народна Република България ще наруши собствените си закони, следователно ще се превърне в държава-престъпник.

Принципът на нашата правна система, който винаги трябва да помниш, когато четеш Конституцията и законите, е: "Всичко, което не е забранено изрично от закона, е позволено."

В Конституцията са твоите основни права. Те са абсолютни в смисъл, че могат да бъдат ограничавани единствено от самата Конституция. Всякакви други ограничения или изменения на тия права са противозаконни и юридически нищожни, нищо че биха могли да се съдържат в закони, правилници, постановления, наредби, писмени или устни заповеди и др.

Ето основните ти права:

А. Права, гарантиращи съществуването на твоята личност:

1. Право на свобода и неприкосновеност /Чл.48 ал.1/ - никой не може да те задържа повече от 24 часа без разрешение на съда и прокуратурата. От това правило за 24-те часа няма изключения.

2. Право на защита срещу незаконно вмешателство в твоя личен и семеен живот и посегателство срещу твоята чест и добро име /Чл.50/ - това включва заплахи, обиди, ругатни, отправени към теб или близките ти.

Б. Права, гарантиращи общуването между теб и другите хора: 1- Право на тайна на кореспонденцията, телефонните разговори и далекосъобщенията /Чл.51/. Конституцията прави и ограничение на това право в следните случаи: мобилизация, военно положение, или ако има разрешение от съда и прокурора /Чл.51/.

2. Право на образуване и участие в обществени организации с политически, културни, художествени, научни, религиозни, спортни и други нестопански цели /Чл.52 ал.1/. Ограничения: тези организации да не са насочени срещу социалистическия строй в НРБ и правата на гражданите, да не проповядват фашистка и друга антидемократична идеология /Чл.52. ал.З/.

В. Права, гарантиращи твоята възможност да се изявяваш:

1. Право на свобода на съвестта - можеш свободно да си избереш светогледа и религията. Ограничения няма: имаш право да живееш с убеждението, че земята е плоска, или че съществува Бог, независимо какъв, или че не съществува Бог. Който не вярва в Бог има правото да убеждава и другите в неверие, или има право на антирелигиозна пропаганда /това за всеки случай е записано дословно/. Който вярва в Бог също има право да убеждава другите във вярата си /не е записано изрично, но е позволено, след като не е забранено - да си припомним принципа!/. Който вярва в Бог има право и да извършва обредите, които предписва неговата религия /записано изрично /Чл.53 ал. 1/.

2. Право на свобода на словото - никой не може да те принуди да мълчиш, освен ако е престъпник. Ограничения няма, но носиш /подразбира се/ съдебна отговорност за думи, които според закона са престъпни /обиди и пр./.

3. Право на свобода на печата - също без ограничения, и също носиш отговорност за престъпни материали.

4. Право на свобода на събранията - разбирай под покрив. Ограничения няма, отговорности има като по-горе, според целта и думите, казани на събранието.

5. Право на свобода на митингите и манифестациите - ограничения няма, отговорностите - като по-горе. Да припомним: това е твое и на всички граждани абсолютно право. Следователно, ако някой се опита примерно да прекрати манифестацията ти или митинга ти, позовавайки се да речем на Закона за движение по пътищата, според който е забранено да се ходи по платното на улицата; или се опита да попречи на митинга под предлог, че се вдигало шум - такъв човек ще постъпи противоконституционно и може да бъде съден за това престъпно деяние. /Точки 2-5 се покриват от Чл.54 ал.1./

За да не останат правата ти за изява само на книга, в Конституцията дословно е записано, че можеш да изискваш от държавата да ти предостави материалните условия, необходими за действително упражняване правата ти. Конкретно това значи, че можеш да поискаш от всеки държавен орган, предприятие или организация онова, което ти е необходимо като: достъп до радио, телевизията, официалните издания; предоставяне на печатарска преса за да отпечаташ свой или чужд текст; предоставяне зала, за да си направиш събранието. /Чл.54 ал.2/.

6. Право на молби, жалби и предложения - като процедурите се установяват конкретно от различни закони: Гражданско-процесуалният кодекс, Наказателно-процесуалният кодекс, 3аконът за административното производство, Законът за сигналите, жалбите и предложенията и др. Ограничение: тук - много съществено. Ти нямаш право да предлагаш нови закони или изменения в старите. Такава "законодателна инициатива" имат само: минимум 1/5 от депутатите на НС; Държавният съвет; Постоянните комиси към НС; Министерският съвет и министерствата; ЦК на ДКМС - само за младежите; ЦК на БПС - само за държавното право /Чл. 55/.

Когато някой не ти даде възможност да упражняваш изредените дотук основни права, ти можеш да се обърнеш с жалба направо към Народното събрание чрез неговата Комисия за защита правата на човека и обществения интерес.

Ти имаш и ред конкретни права във взаимоотношенията си с държавата, специално с нейния съд, прокуратура и органи за ред и сигурност. Имат се предвид Народната милиция и Комитета за държавна сигурност. Понеже са следствие от основните права, твоите конкретни права са записани в отделни закони, а не в Конституцията. Ето главните от тях:

1. Контакт по тяхно желание:

- Право на призовка: ти си длъжен да отидеш в съда, прокуратурата, милицията, или ДС само ако ти е връчена писмена призовка /освен ако не си принудително отведен/, попълнена по установения образец /Чл. 159, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс/. Там трябва да пише наименованието на учреждението, съд, прокуратура, управление на МВР; място, дата и час на явяването; последиците от евентуално неявяване; номер на делото и година на образуването му; твоето име и адрес; и качеството, в което те призовават: свидетел или обвиняем, по-рядко – адвокат /защитник/, вещо лице и др. служебни функции. Ако всички данни ги има и ти все пак не се явиш, властите имат право да те доведат принудително. /Тук важи и чл. 16 от закона за НМ/

 2. Контакт, когато те идват.

- Имаш право да изискваш органите на НМ и ДС да се отнасят към теб с уважение и да зачитат честта и достойнството ти /Закон за народната милиция, Чл.2/. За всяка обида, унижение или насилие те носят наказателна отговорност.

- Имаш право да не ги пускаш в жилището си, освен в следните случаи /но дори в тези случаи, преди да им отвориш вратата, те трябва да ти кажат на какво основание искат да влязат, иначе имаш право да не ги пускаш вътре/:

/1/ При преследване, издирване или залавяне на лице, което е извършило престъпление или се укрива от властта: тогава трябва да носят документи от съда или прокурора, или следователя.

/2/ За преустановяване на престъпление или грубо нарушение на обществения ред.

/З/ За оказване помощ при стихийни или обществени бедствия.

/4/ За контролиране на лице, спрямо което е приложена превантивна административна мярка - забрана за напущане на жилището през определено време от денонощието.

/5/ За проверка дали се спазват паспортните и адресните правила при условие, че има достоверни данни за нарушаването им - но само от 6 до 23 часа.

З. Задържане — то е законосъобразно само в следните случаи:

/1/ Ако буйствуваш, грубо нарушаваш обществения ред, и след като ти направят устно предупреждение, не престанеш.

/2/ Ако не можеш да установиш самоличността си - тогава трябва да те освободят веднага, след като я установят. Но не по-късно от 24 часа от задържането - повече не могат да те държат, дори да не са я установили.

/З/ Ако си получил редовно призовка, но не си се явил.

/4/ Ако съзнателно попречиш на органите на МВР да си изпълняват задължения.

/5/ Ако носиш или употребяваш без надлежно разрешение огнестрелно или хладно оръжие или други общоопасни средства /домакинските или работните инструменти, които просто носиш, не са основание за арест/.

4. Обиск - на тебе самия и жилището ти. Може да стане само след нареждане чрез определение от съда или прокурора /Чл. 135 ал.1 от НПК/. Става в присъствието на две поемни лица, в твое присъствие или, ако те няма, в присъствието на пълнолетен член на семейството ти. Тебе лично може да те обискира лице от същия пол. Ако те задържат, могат да те обискират и без заповед.

5. Задържане и изземване на кореспонденцията - само с нареждане на съда или прокурора.

6. Разпит на свидетел.

/1/ Не си длъжен да отговаряш на въпроси, чиито отговори биха уличили теб, твоите родители и прародители, твоите деца и внуци, братя и сестри; съпруг или съпруга /Чл.96 ал 1,НПК/.

/2/ Докато си свидетел, не си длъжен да отговоряш на въпроси, ако трябва да разкриеш неща, които са ти били съобщени като на защитник или повереник /Чл.9б ал.2, ГОТ/.

/3/ Имаш право да си служиш с твои бележки за цифри, дати и т.н., които са у теб, докато даваш показания.

/4/ Да получиш възнаграждение за изгубения работен ден, както и да ти бъдат възстановени пътни и други разноски.

/5/ Да искаш отменяне на решенията, които накърняват твоите законни интереси.

От друга страна, като свидетел си длъжен да отговаряш на въпросите, при ... Ако не отговориш на въпрос във връзка с делото, и се докаже, че си знаел отговора, това се наказва като лъжесвидетелство /Чл.290 ал 1, НК/

7. Разпит на обвиняем /Чл. 53 ал 1 от НК/.

Ако си обвиняем, имаш право:

/1/ Да научиш в какво те обвиняват и въз основа на какви доказателства.

/2/ Да даваш обяснения по обвинението.

/З/ Да не отговаряш на въпроси, за което не носиш допълнителна отговорност.

/4/ Да се запознаеш с делото и да си направиш извлечения от него.

/5/ Да представяш доказателства.

/6/ Да участвуваш в наказателното производство.

/7/ Да правиш искания, бележки и възражения.

/8/ Да се изказваш последен.

/9/ Да обжалваш решенията на съда и на органите на предварителното следствие, които накърняват твоите законни интереси.

/10/ Да имаш адвокат /защитник/. Това е разрешено от момента на предявяване на следствието, т. е. когато следствието е приключило и ти дадат окончателните резултати. По време на следствието не можеш да имаш адвокат.

 


Забележка: Документът е създаден от Деян Кюранов в консултация с Цветан Пенчев след първите арести на членове на Клуба - 16 декември 1988 година. Обсъждан е на заседание на Управителния съвет. По-късно са правени и други варианти. Различните варианти са разпространявани сред членовете на Клуба, Екогласност и другите неформални организации през целия период до падането на Живков. Не мога да не отбележа, че подобен документ "Как да се държим в полицията" е разпространяван сред ремсистите преди 9 септември 1944 година. Майката на Деян - Искра Панова, активен борец против фашизма, е била ремсистка.

     

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home