Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ТУТРАКАН

 

УСТАВ

на Клуб 27

  

1.              Общи положения:

1.1 Клуб 27 е доброволна организация на български граждани над 15 години, работеща в съответствие с чл. 52 от Конституцията на НРБ.

1.2 Клуб 27 осъществява своята дейност чрез Устава, съхранявайки своята организационна и финансова самостоятелност.

1.3 Клуб 27 осъществява своята дейност в сътрудничество с всички сили, които подкрепят програмната декларация на клуба.

 

2.   Цели и задачи:

2.1 Основна цел на клуб 27 е: демократизиране на обществото.

2.2 За осъществяване на основната си уставна цел Клуб 27 ще използва мирни и ненасилствени средства. Формите на дейност на клуба са: събрания, дискусии и кръгли маси с представители на държавната власт, подписване на петиции, митинги и открити писма до държавните и административни органи.

 

3.   Членове:

3.1 В Клуб 27 могат да членуват всички български граждани независимо от своята партийна принадлежност

3.2 Членовете на Клуб 27 имат правото да избират и да бъдат избирани във всички обществени органи.

3.3 Приемането на член в Клуб 27 става лично със заявление на желаещия на общо събрание на клуба.

3.4 Членовете на Клуб 27 имат право да изразяват свободно своето мнение по всички въпроси и да участват във взимането на решения на клуба.

3.5 Средствата на Клуб 27 се набират от членски внос и се употребяват единствено и само за нуждите на клуба при строга отчетност.

3.6 Прекратяване на членството по собствено желание става с писмено заявление или на общо събрание.

3.7 За нарушаване на Устава на Клуб 27, за неплащане на членския внос за всеки месец до средата на следващия месец, за некоректност спрямо клуба ще се прилагат мерки за въздействие, а именно: мъмрене, предупреждение за изключване и като крайна мярка – изключване.

3.8 Решението за наказание се взема при лично присъствие освен в случаите, когато предложеният за наказание отсъства по неуважителни причини.

4.   Ръководни органи:

4.1 Ръководни органи на Клуб 27 са единствено Общото събрание на клуба. Организационен орган се явява секретарят на клуба, избиран на Общото събрание. В организационната работа се включват още най-малко двама члена на клуба като това се решава също на Общо събрание.

4.2 Общото събрание утвърждава и приема устава на Клуб 27.

4.3 Общото събрание определя програмата и задачите на Клуб 27.

4.4 Общото събрание набелязва мероприятия за изпълнението им.

4.5 Секретарят разработва план на своята дейност и отчет на финансите на клуба, представен за утвърждаване от Общото събрание.

4.6 Секретарят координира работата на клуба и отговаря за изразходването на средствата, свиква поредните и извънредни събрания.

4.7 Решенията от ОС се взимат с 3/4 мнозинство при 3/4 присъстващи от постояния му състав.

5. Парични средства:

5.1 Финансовите средства на Клуб 27 се образуват от:

5.1.1 членски внос;

5.1.2 доброволни пожертвования и дарения;

5.2 Клуб 27 използва своите средства за финансирането на своите мероприятия и за издаването на свой печат.

 

 
 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home