Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

ДО РАЙОННИЯ ПРОКУРОР-гр. ЛОВЕЧ

ДО ПРЕССЛУЖБА КУРИЕР НА БТА-СОФИЯ

 

 

ТЪЖБА¹

=======

 

от Тошо Костадинов Пейков – председател на КС на СДС-Ловеч,

определен в заповед № 110а/25.10.90 г. на МС за Зам.председател на ОблНС.

против: Янка Сълева кор. на в. “Дума” и в. “Народен глас”

против:Цветан Тодоров – кореспондент на БТ в гр. Ловеч

 

 

ГОСПОДИН РАЙОНЕН ПРОКУРОР,

ЧРЕЗ ГОСПОЖА ЯНКА СЪЛЕВА ВЪВ В. “ДУМА”, КАКТО И ЧРЕЗ ИЗЛЪЧЕНИЯ С КОМЕНТАР НА КОРЕСПОНДЕНТА НА БТ ЦВЕТАН ТОДОРОВ В ПРЕДАВАНЕТО “ПО СВЕТА И У НАС” НА 17.05.1991 г. МАНИПУЛИРАН ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ТЕЛЕВИЗИОНЕН РЕПОРТАЖ ЗА МИРНИЯ ПРОТЕСТ НА ЛОВЕШКАТА ОПОЗИЦИЯ ПРЕД ОБЛ. НС НА 16.май 91 г. Е УРОНЕНО МОЕТО ДОБРО ИМЕ НА ГРАЖДАНИН И ОБЩЕСТВЕНИК. НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА И СЛЕДСТВИЕ ЗА ТОВА, КАК ЗАСНЕТАТА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНА ОТ ДИРЕКТОРА НА РДВР РЕТ. ВИДЕОКАСЕТА /НА СЛЕДСТВИЕТО/ И С ЧИЕ РАЗРЕШЕНИЕ БЕШЕ ОГЛАСЕНА ПРЕД ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ НЕИСТИНАТА ЧРЕЗ ИЗТРИВАНЕ НА КАДЪРА, В КОЙТО С ЦЕЛ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И НАРУШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР ЛЕЙТЕНАНТ КРАСИМИР КАЛЕВ ПРЪВ МИ НАНЕСЕ СИЛЕН ЮМРУЧЕН УДАР. ЗА СЪЩОТО СЪМ УВЕДОМИЛ ВОЕННИЯ ПРОКУРОР В гр. ПЛЕВЕН И Е ВИДНО В МЕДИЦИНСКОТО МИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОД № 270 ОТ 16.МАЙ 1991 г. ИЗДАДЕНО ОТ ОБЕДИНЕНА РАЙОННА БОЛНИЦА-ЛОВЕЧ.

С ПОВЕДЕНИЕТО СИ ДВАМАТА –

ЯНКА СЪЛЕВА и ЦВЕТАН ТОДОРОВ

 

СА ОСЪЩЕСТВИЛИ СЪСТАВИТЕ НА чл.147, ал. 1 и чл. 148, ал. 1 от НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, РАЗГЛАСЯВАЙКИ ПОЗОРНИ ЗА МЕН ОБСТОЯТЕЛСТВА ПУБЛИЧНО – в ПРЕСАТА И ТЕЛЕВИЗИЯТА С ПРОПАГАНДЕН ХАРАКТЕР ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СИЛИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И БСП. СЪЩОТО СА ГО СТОРИЛИ УМИШЛЕНО, ВЪПРЕКИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАПАЗВАНЕ ТАЙНАТА НА СЛЕДСТВИЕТО, КОЕТО ПОБЪРЗАХА ДА ОБРАЗУВАТ СРЕЩУ МЕН СЪЩИТЕ ТЪМНИ СИЛИ.

 

Ловеч, 18 май 1991 г.                           Т. Пейков:    (п)

 

¹В полето е записано на ръка: под № 1253/91 г. на районна прокурат-Ловеч и изпратена до градска прокуратура-София

 

 *                *                * 

 

 

СДС-Ловеч  

изх. № 219/17.05.1991 г.

 

            До Временния изпълком на Общ. НС

     До Районна прокуратура-Ловеч

                        До Пресслужба “Куриер” на БТА

                                  гр. София

 

 

ВЪЗРАЖЕНИЕ

============

 

От КС на Съюза на демократичните сили-Ловеч в отговор на

писмо № РД-3947/16.05.1991 г. на Общински народен съвет

и на четено по радиовъзел Ловеч становище на Окръжна

прокуратур, което е получено на 17.5.91 г.; 10 ч. от СДС

 

 

Господа членове на Временния изпълком,

 

На основание чл. 8 от ЗСММ и в неговите срокове Ви уведомихме, че започваме на 15.05.1991 г. митингова окупация на Областния народен съвет в град Ловеч. На Вашето възражение относно думата “Окупация”, което изпратихте с писмо ние отговорихме с наше отворено писмо до Министърпредседателя. Там подчертахме думата “Митингова окупация”, защото митингът наистина е упоменат в ЗСММ.

На същото Вие не възразихте, за което Ви благодарим и понеже се включихме /вх. № 3737/08.05.1991 г. на писмото ни при Вас, т. е. 7 /седем/ дни е повече от 48 часа/ в законния срок възразяваме категорично срещу Вашето еднолично нареждане, господин В. Витанов – член на ВрИК на Ловешка община от 16.05.1991 г. РД-3947 да прекратим незабавно мирната си цивилизована акция срещу нарушаването на закона за народните съвети чрез еднопартийното управление на Ловешка област от БСП.

Възразяваме срещу Нареждането Ви за парична глоба от 300 лв. на всички лица, които отказват да напуснат района.

 

 

Секретар на КС на СДС:  (п)

              /С. Колев/

 

 

 

 *                *                * 

 

 

 

изх. № 235/23.05.1991 г.          

БЗНС, ДПС, СДС – Ловеч      

 

До г-н Главния Прокурор на Република

До г-н Председателя на Републиката

 

До г-н Председателя на Мин. съвет

До Централните ръководства на БЗНС, ДПС, СДС – София

Чрез Пресслужба “Куриер” на БТА до посолствата на Великобритания,Китайската НР, Сащ, СССР, Република Франция и средствата за информация

България-София

  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ

===========

 

от общинските ръководства на БЗНС, ДПС и СДС – Ловеч

 

 

Уважаеми Господа,

 

НА 10. май 1991 г. изпратихме отворено писмо до Председателя на Министерския съвет г-н Димитър Попов, в което му предложихме да назначи съгласно ЗНС ВрИК на Ловешка област, тъй като вече 8 /осем/ месеца в нарушение на закона БСП управлява областта без участието на опозиционните политически сили. В същото писмо обещахме на г-н Премиера своята подкрепа със започването от 6,00 ч. на 15.май 1991 г. пред сградата на Обл.НС на дългосрочна мирна митингова окупация, докато законен ВРИК не бъде назначен. В сроковете и на основание чл. 8 от ЗСММ Общ. НС беше уведомен, като на възражение от страна на В. Витанов ние отговорихме по закона.

Мирно и цивилизовано протече 15 май. Униформени милиционери обградиха сградата и протестиращите опозиционери, като осигуриха достъп на служителите до Областния съвет, а освен застаналите сутринта пред входа не допуснаха други наши членове с цел дискредитиране на проявата ни като малобройна и незначителна. В подкрепа на мирния характер на проявата разполагаме със снимки. Различно се развиха нещата сутринта на 16 май. Голям брой милиционерски служители и служебни автомобили бяха окупирали сградата на ОблНС. Дебели въжета преграждаха достъпа до врати и подходи. С готова за снимане видеокамера удобна позиция подбираше бившият капитан от Държавна сигурност Т. Лилов. Ние – опозиционерите поставихме символичните изражения на нашия протест – тънки конопени конци със сини ленти и плакати с подходящи според нас текстове. Далече от униформените милиционери по западната страна на разстояние няколко метра от дебелите им въжета под контрола на д-р Галина Йочева няколко души започнаха да опъват безобидния си канап. Внезапно “заинтересовани” от мирната ни дейност от групата милиционери се отделиха и се намесиха полковник Дачев и лейтенант Красимир Калев. Още с идването си двамата започнаха да блъскат мирните граждани и да късат злобно канапите им. Д-р Г. Йочева ги призова към благоразумие. Но те напук продължиха с предизвикателните си действия. Повикани дойдоха на мястото председателят на КС на СДС в Ловеч Тошо К. Пейков и секретарят Симеон Гр. Колев. Те спокойно обясниха на полковника и на лейтенанта мирните ни намерения. Не срещнаха разбиране от страна на офицерите. Капитанът от Държавна сигурност Т. Лилов зае удобна позиция с камерата си за снимане. Нашият фотограф К. Калчев се намираше далече на другия край. Някъде около 7,10 ч. започна организираната от заинтересованите сили провокация. Когато връзваше наведен с две ръце хванал скъсания от полк. Дачев и лейт. Калев канап Тошо К. Пейков беше ударен със силен юмручен удар в лявата буза от Красимир Калев, за което на военния прокурор в гр. Плевен е предоставил издадено му от Об. районна болница Ловеч Медицинско удостоверение № 270 от 16.05.1991 г. Защитните действия на Т. Пейков са предварително представени от кореспондентката на в. “Дума” в Ловеч комунистката Янка Сълева за нападение над униформен милиционер.

 

 

 

 *                *                * 

 

 

 

МНЗСГ                            

Поликлиника при Окръжна болница                  

Изх. № 270

от 16.V.1991 г.

Ловеч

 

МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ¹

 

 

Поликлиника при Окръжна болница-Ловеч дава настоящето на Тошо Костадинов Пейков на 40 г. от Ловеч (ул. 303-Д-10 ... №   ) в уверение на това че същия е прегледан в УНГ кабинет под амбулат. № 7590 от 16.V.91 ...19 ...г. с диагноза² Контузни рани на горната устна и лявата буза (на български и латински)

Настоящето се дава да му (и́) послужи пред съд. власти

 

 

Лекуващ лекар                         Зам. гл. лекар

          (подпис)                          (подпис и печат)

 

¹Документът е на бланка.

²Диагнозата на латински език не се чете.

 

 

 *                *                * 

 

  

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ¹

Следствен отдел МВР гр. Ловеч

 

=====================================

 

ПРИЗОВКА

 

За явяване в качеството на ________________подследствен

по сл. дело № ____806 __________________19 _______91 г.

Гражданинът ТОШО ПЕЙКОВ – председател КС СДС

живущ в гр. (с) __________Ловеч окръг _________________

ул. (ж. к.) ____________________ № ______бл.____ вх.____

ет. ______ ап. _______ тел. № ______________ се призовава

да се яви незабавно!_______ 19 ____ г. в ____ ч. _____ мин.

в Следствен отдел МВР _____________________________

______________________________ гр. Ловеч_____________

находящо се на ул. “Хр. Кърпачев” _____________ №  7___

вх. ____________ ет. V ___________ стая № _____________²

Призованият да носи следните документи:

Личен паспорт! _____________________________________

____________________________________________________

 

ЯВЯВАНЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

СЛЕДОВАТЕЛ_________ (подпис и печат)

                        /Г. Митев/

____________________________________________________

 

Екземпляр от тази призовка получих

днес ________________19 _______ г. в ______ ч. ______мин.

ВРЪЧИЛ: _____________ ПОЛУЧИЛ: (подпис)___________

Подписаният ________________________________________

(трите имена)

живущ ___________________________получих призовката и

се задължавам да я предам.

________________ 19 ______ г.     ПОДПИС:____________

 

 

¹Документът е на бланка.

²Номерът на стаята не се чете.

 

 

 *                *                * 

  

 

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ – г-н Д. ПОПОВ

ДО МИНИСТЪРА НА ВР – г-н Хр. ДАНОВ

ЧРЕЗ:БТА ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

ГР. СОФИЯ

 

 

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ – ЛОВЕЧ

  

На 16.05.1991 г. в отговор на нашите мирни действия РДВР под ръководството на “разформированата” ДС на два пъти умишлено провокира сблъсък между служители на МВР – симпатизанти на БСП и лидери на Обединената опозиция. Гражданският мир беше застрашен и чрез допълнителната, с нищо непредизвикана намеса на специално въоръжено подразделение за борба с тероризма, което предизвика бурно негодувание от страна на гражданството.

Ние, представителите на Обединената опозиция и подкрепилите ни с подписите си над 3 000 граждани на Ловеч, протестираме срещу бруталните в защита на БСП/БКП действия на част от служителите на МВР и категорично настояваме:

1. Обяснение от министър Данов кой разпореди действията на служителите на МВР в гр. Ловеч.

2. Настояваме за уволнението на л-т Красимир Калев, ударил без никакъв повод председателя на КС на СДС и кандидат за Председател на Обл. НС от страна на Обединената опозиция – г-н Тошо Пейков. Действията на лейтенанта тълкуваме като опит за дискредитиране на нашия кандидат.

3. Настояваме за оставката на виновните за инцидента началници на милицията в Ловеч.

 

ОТНОВО ЗАЯВЯВАМЕ:

 

Мирната митингова окупация на Обл. НС-Ловеч е протест срещу 8 месечното еднопартийно комунистическо управление на Ловешка област. БСП еднопартийно не без участието на г-жа Нора Ананиева и г-н Андрей Луканов наруши постигнатото с много усилия и компромиси споразумение.

Поради това ние заявяваме, че мирната митингова окупация ще прекратим само след идването на министър-председателя г-н Димитър Попов в Ловеч, когото призоваваме да стане гарант за изпълнение на Закона за народните съвети, за многопартийното управление на Ловешка област.

 

 

СДС:      (подпис)

     /К. Колев/

БЗНС:     (подпис)

     /В. Василев/

ДПС:      (подпис)

     /Б. Караали/

 

17.05.1991 г.

Ловеч

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.