ТЕЗИСИ[1]

за Митинга на 10.ХII.1989 г., посветен на 41 годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека и

с искания за незабавни демократични промени

 

 

Проект

 1. Всички отчитаме несъмнените демократични промени в нашето общество за периода от 10.ХII. По-свободно могат да се поставят проблеми, разкриха се недостатъци на обществото ни, поправят се грешки, реабилитират се честни хора. Не се спъва както преди дейността на независимите сдружения. Разширена е  гласността и в информацията, и в обществените изяви.

2. Наред с това трябва да се отбележи, че тези преобразувания са все още частични и непълни. Особено слаби са промените в някои провинциални селища и работнически колективи. Причината е в непокътнатостта на всесилния номенклатурен бюрократичен апарат. На отделни места той сковава със страх всяка инициатива. Много реформи са половинчати.

3. Вместо цивилизован диалог, често се чуват призиви към нетърпимост или нетолерантно “етикиране” на чуждото мнение. Спекулира се с понятия като “есктремизъм” или лозунга “Стига митинги, дайте да работим”. Правят се опити за сплашване и натиск заради изказано мнение.

4. Интересна тенденция е възприемането на някои искания от страна на официални организации, които са издигани от независими сдружения, както и обявяването на някои казионни досега обществени организации за "независими".

 

Отношение към преустройството в БКП

1. Необходимо е най-одиозните и компрометирани фигури от Политбюро да подадат оставка. Да останат само внушаващите доверие /Младенов, Луканов, Джуров/.

2. Действително отделяне на партията от държавата. БКП и другите обществено-политически организации да не се финансират повече от държавния бюджет. Всяка партия и организация - на самоиздръжка. Да се даде отчет за финансовото и материално имущество и положение на БКП.

3. Да се закрият отрасловите отдели в партийните комитети /икономика, култура и пр./, които дублират държавни или стопански органи.

4. Незабавно разпускане на партийните организации в съд, прокуратура, МВР и пр. Разформироване и на Гл. Политическо Управление на БНА.

5. Принципът за отделяне от държавата да се приложи и за другите обществени организации /ОФ,ДКМС и пр./

 

Общи политически искания

1. ГЛАВНО ИСКАНЕ - Незабавна подготовка и започване на национална кръгла маса /диалог/ между БКП и независимите сдружения. Основните й задачи трябва да бъдат:

- Постигане споразумение за основни положения на бъдещата истински демократична конституция. В тази конституция не трябва да се фиксира ръководна роля на която и да е партия. Върховен трябва да бъде суверенитетът на народа; да се реализира принципът за разделение на властите - изпълнителна, законодателна, съдебна. Вместо Държавен съвет - избиран от народа Президент.

- Постигане споразумение за нови закони относно: изборите; свободата на печата и информацията; свободата на събранията; за сдруженията и политическите партии.

- За промените в икономиката и духовната сфера.

2. След приемането на такива закони /евентуално и на конституцията/ да се проведат свободни избори към края на 1990 г.

3. Като първа крачка Народното събрание може още на тази сесия да отмени чл.1 от Конституцията /за ръководната роля на БКП/.

4. В проектираната парламентарна комисия за разглеждане деформациите в обществения и стопански живот, допуснати по времето на Живков, да се допуснат на паритетни начала и представители на независимите сдружения и граждани.

5. В никакъв случай да не се приемат сега предлаганите закони за сдруженията и за митингите и събранията. Те съдържат много възможности да не се предоставят права на гражданите да се сдружават или събират.

6. Да се сформира и парламентарна комисия с участие на независими представители, която да разследва етническия конфликт, възникнал по времето на Живков - да се определят виновните и да се предложат форми за мирно решаване на възникналото напрежение.

7. Да се обсъди въвеждането на алтернативни на въоръжените форми на военна служба за хора с убеждения, които не им позволяват да употребяват оръжие.

8. Политическа реабилитация за всички, които са били осъдени заради убежденията им.

 

Икономически искания

1. Съзнаваме, че това е труден и бавен за решаване проблем на обществото ни. Затова предложенията са за националната кръгла маса, която да приеме като основен проблем - как чрез сегашната централизирана система на управление на икономиката да се постигне децентрализация и демонополизация /разокрупняване, въвеждане на конкуренция/ на първо време в някои отрасли, лека индустрия, производство на потребителни стоки, сел. стопанство, които чрез механизми на пазара да оздравят икономиката.

2. Да започне всенародно обсъждане и проучване на възможностите за аграрна реформа. Земята трябва да бъде дадена на тези, която ще се съгласят да я обработват. Това трябва да бъде диференцирано по отрасли и райони в селското стопанство. Активно подпомагане от страна на държавата - техника, кредити. Вместо сегашните АПК да се изградят конкуриращи се фирми със снабдителско – пласментно – преработващ характер, които да поемат тези функции, които са непосилни за дребния стопанин.

3. Нов закон за собствеността, който да гарантира равенството на всички форми на собственост. Да се премахнат и ограниченията по ЗСГ.

4. Националната банка да бъде независима от изпълнителката власт.

 

За свобода на информацията и културата

1. Премахване на идеологическия монополизъм от цялата духовна култура: учебни програми, наука, изкуство и пр. Търпимост и толерантност към идейния плурализъм.

2. Ликвидиране на досегашните монополни обединения в културата, които изпълняваха ролята на цензори - ТСО "Българска книга и печат", ТСО "българска кинематография" и пр.

3. Да се раздели сегашният Комитет за телевизия и радио /също монополист/ на: "Държавна радио-телевизионна компания”  - издържана от правителството и "Обществена компания за телевизия и радио" - статутът на която да се приеме със закон, да се издържа от нац. бюджет, гласуван от Народното събрание и управляваща се от Обществен съвет - избиран от НС и имаща за задача независимо предаване и интерпретиране на информация и художествени произведения. В нея да имат достъп всички обществени сили.

4. Незабавно разрешаване на индивидуалната и кооперативна издателска дейност /книги, списания, вестници/. За целта още на сегашната сесия на Народното събрание да се премахне т.3 от чл.22 на 35 ПМС /която я забранява/.

6. Премахване монопола и на БТА.

6. Автономност на ВУЗ, БАН и другите национални духовни институции. За целта да се издадат специални закони /за ВУЗ, БАН и пр./ и финансирането им да става от Народното събрание при условията на вътрешно тяхно самоуправление.

7. Да се прекрати унищожаването на архиви. Да се премахнат спец. фондовете от библиотеките. Окончателно премахване на всички привилегии.

8. Със закон за вероизповеданията да се установи равенство между вярващи и атеисти.

 


 

[1] Тезисите са подготвени от Организационния комитет за митинга, който започна да работи успоредно и в известен смисъл независимо от Националния координационен съвет на СДС. Напомням, че СДС е само на три дни. Тезисите илюстрират идейното равнище на неформалните организации и възстановените стари партии към тази дата. В управителния съвет на Клуба тезисите бяха изслушани и приети без възражения на едно от заседанията.

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home