Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

ТЕТЕВЕН

 

 

Препис-извлечение

  

ПРОТОКОЛ

  

Днес, 12-ти февруари, 1990 година, Координационният съвет на Дружеството за демократично развитие–Тетевен проведе своето редовно заседание.

Беше поставен за разискване въпросът за членството на дружеството в Съюза на демократичните сили.

Бяха изказани следните съображения:

..............................................................

След разискванията Координационният съвет взе решение да отправи молба за приемане във Федерацията на клубовете за гласност и демокрация.

МОТИВИ: Запознавайки се с платформите и програмите на партиите и сдруженията, членуващи в СДС, Координационният съвет намира, че програмата, устава, членския състав, целите, задачите и средствата за тяхното постигане на Дружеството за демократично развитие-Тетевен най-добре съответствуват на програмата на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация.

ОСОБЕНО СЪОБРАЖЕНИЕ: Ако е наложително дружеството е готово да промени своето наименование от Дружество за демократично развитие на Клуб за гласност и демокрация-Тетевен.

 

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:

 

1. Красимир Б. Цачев – юрист  /подпис/

2.Вася Илиева – философ  /подпис/

3.    инж. Радул Радулов - програмист /подпис/

4.     Николай Витанов – физик  /подпис/

5.      д-р Николай Игнатов – лекар /подпис/

6.       д-р Симеон Павлов – зъболекар  /подпис/

7.     Роман Цветков – художник /подпис/

8.    Цанко Цанков – филолог /подпис/

9.  инж. Лазар Влаевски – химик /подпис/

10.      Христо Спасунин – пенсионер /подпис/

11.   Димитър Михайлов /Крачиджов/ - работник /подпис/

12.   Радка Воева – инженер озеленител  /подпис/

 

 

Вярно с оригинала                Сверил:   (п)

/Кр. Цачев/

 

 

 

 
 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home