Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИ ЛИСТ

Във връзка с предстоящата конференция, моля да попълните и изпратите във федерацията настоящият статистически лист. Данните са необходими за актуализиране на информацията за клубовете и за осигуряване на представителност на конференцията.

Община: ................................................................................................

Град /село/: .................................................................................................

1. Вашият клуб е основан на:                                                                        ........................................................................................

2. В момента на попълване на този лист се състои от............члена.

3. Председател на клуба е:.................................................................................................

4. Председателят на клуба е на ............ години.

5. Работи като. .................................

6. Какво образование има? / напишете/.................................................

7. Има ли научна степен и каква? ..........................................................

8. Освен председател, клубът ви има ли н други изборни длъжности?

- зам. председател да не

- секретар                                        да  не

- касиер                                         да  не

- други изборни длъжности /напишете/..........................................................................

- няма други изборни длъжности 9 . Какън е мандатът на изборните длъжности във Вашия клуб?

- една година - четири години

- две години - повече години

- три години

10. Има ли Вашият клуб свой собствен устав?         да  не

11. Има ли управителен съвет или някакъв друг колективен отговорен, изпълнителен орган?

-   да   /напишете какъв/:.......................................................................

 не

12. Има ли във Вашия клуб членове на други партии?     

-   да   /имената   на   партиите/ ......................................................

-   не

13. Намира ли се Вашия клуб в официално сключено споразумение с други опозиционни партии за сътрудничество?

- да /напишете с кои/...........................................................................................

- не

14. С кои опозиционни партии и организации в и извън СДС Вашият клуб сътрудничи най-добре в политическата дейност?

- /напишете/:...........................................................................................

- няма такива партии и организации.

15. На каква възраст са членовете на Вашия клуб?

- под 20 години ................        души

- от 20 до 29 години .............      души

- от 30 до 39 години .............      души

- от 40 до 49 години ..............     души

- от 50 до 59 години ..............     души

- от 60 до 69 години ........... ..     души

- от 70 до 79 години ..............     души

16. Какво е образованието на членовете?

- начално  ............            души 

- основно  ............            души

- средно   ............            души

- средно-специално ...........     души                      

- полувисше ...........            души

- висше    ............            души

- с научни степени ..........      души

17. Какви са професиите на Вашите членове?

- селскостопански работници ......... души

- работници ........................  души

- чиновници ........................  души

- лекари    ........................  души

- учители   ........................  души

- инженери  ........................  души

- дейци на изкуството ..............  души

- научни работници .................  души

- бизнесмени .......................  души

18. Има ли членове на Вашия клуб, заемащи ръководни длъжности в местното и държавно управление? да ...... души

длъжности /напишете/ ....................................

не

19. Има ли членове на Вашия клуб, работещи в местния Координационен съвет на СДС?

да   ................................ .........  души

длъжности   ............................

не

20. Издигнал ли е вашият клуб /и ще издигне ли/ кандидат за народен представител, народен съветник или кмет?

/напишете името на кандидата и за кой представителен орган издигате - неговата кандидатура/

ако сте изпратили - пишете изпратено

.....................................................

Желателно е да се върне статистическия лист възможно най-бързо.

адрес:  бул. "Дондуков"  N  34 ет. З стая  2 ФКД

 

 

 


Copyright 1998-2012 OMDA Ltd.  All rights reserved.