Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

Списък[1]

на

членовете от ФК “Демокрация” с. Бистренци

община Бяла-Русенски регион.

 

 

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

местоживеене

професия

образование

Членува ли в друга партия

1

Додю ... 

гр. Бяла

тел. техн.

средно сп.

БЗНС “Н. П.”

 

2

Марин ...     

Бистренци  

шофьор

средно

не

 

3

Никола ...

   Бистр

шофор

основно

не

 

4

Иван ...  

Бистренци

учител

полувише

БЗНС “Н. П.”

 

5

Калчо ...

   Бистренци

безработен

средно

не

 

6

Стефан ...

Б-ци 

пенсионер

основно

не

 

7

Розалина ...

Бистренци

работничка     

средно     

не

 

8

Митка ...

   Б-ци    

безраб.

средно

      не

 

9

Тодор ...

   Б-ци

оператор

средно

БЗНС “Н. П.”

 

10

Радослав ...

Б-ци

шоф ор     

средно

не

 

11

Иван ...

   Б-ци    

шофор

средно

БЗНС “Н. П.”

 

                                   

Председател:      (подпис)

Секретар:         (подпис)


 

[1] В оригинала има и попълнена графа: Телефон.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.