Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

СЛИВЕН

 

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ – УСТАВ

НА

“КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ”

===============================================

 

Процесите на демокрация, които са обхванали почти всички страни от Източна Европа, както и бурното развитие на социалните процеси в тях, навлизат в решителната си фаза. Настоятелните изисквания на обществото за пълна гласност и демократизация във всички сфери на обществено-политическия живот, както и създаването на неформални организации, движения и групи придобиват все по-решаващо значение.

В България социалистическата обществено-икономическа формация претърпя политическа, икономическа, социална и духовна деформация. Градусът на човешкото доверие в нея спадна до критичната точка на замръзване. Тепърва ще се изследват причините за това. Сега въжетата на тоталитаризма, които в продължение на много години спъваха нашия народ се късат. Вихърът на историческите събития измете от политическата сцена живковия командно-авторитарен режим и даде простор за изграждането на един по-справедлив свят, в който няма да намерят място тоталитарният режим и неговите партийно-политически апаратчици. Обективната сила, която може да прегради в бъдеще пътя на тоталитаризма е истинският, действителен плурализъм. Борбата за възстановяване и развитие на истинската демокрация в България изисква висока гражданска активност, която може да бъде постигната само чрез обединяване на всички прогресивни сили.

В същото време тревожи бавния ход, с който се извършват обективно налагащите се в гр. Сливен промени. Не по-малко тревожно е състоянието на екологичните, социални, демографски и други проблеми в града.

Вземайки предвид тези обстоятелства, група граждани от гр. Сливен реши да основе Клуб за гласност и демокрация.

 

          ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВА КЛУБА

Клубът си поставя за цел да дискутира при открити врати, в условията на пълна откритост, наболели и актуални проблеми на нашия град и нашето общество от миналото, настоящето и бъдещето ни. Клубът ще разисква екологичната обстановка в гр. Сливен и страната и варианти за нейното подобряване, въпроси по човешките права у нас, реалното равнище на гласността, икономическото и социално състояние на живота у нас, демографските проблеми и др. Своята дейност Клубът ще осъществява, като организира и провежда срещи и дискусии със специалисти, които компетентно да разясняват проблемите, с видни наши интелектуалци, общественици, политически лица от държавното и политическо ръководство, както и с лица от други политически партии и групи, пряко свързани с решаването на интересуващите ни проблеми.

Клубът ще организира и провежда самостоятелни инициативи и ще помага на процесите на демократизация, както и на всички обществени и политически сили работещи в тази насока, като:

1/ Организира беседи и лекции върху:

- политическата система

- видовете собственост

- законодателството

- последиците от идеологизацията на образованието и други.

2/ Следи и информира за нарушения в областа на правата на човека.

3/ Да работи за правната и политическа култура на гражданите.

4/ Да информира с обективни данни за състоянието на екологическата и социална обстановка в града.

С оглед подготовката на компетентни, добре обмислени и плодотворни разисквания по обсъжданите проблеми в Клуба ще се изградят следните основни секции:

1/ Икономическото състояние на страната и града /общината/, жизненото ниво на населението и демографските проблеми.

2/ Човешките права и гражданските свободи.

3/ Проблеми на екологията.

4/ Проблеми на духовната сфера.

5/ Разглеждане на неосветени въпроси на българската история.

6/ Социални проблеми.

В своята работа Клубът ще търси сътрудничество със средствата за масово осведомяване, подкрепа от обществените организации и официални държавни институции, особено що се отнася до зали, печатна база, материали за разгласяване, изискване на информация, както и с други демократични сили.

Задачите и целите, които си поставят членовете на Клуба, изключват в неговата работа да има елементи на секретност, подмолност или подривна дейност, тъй като са органично несъвместими с тях.

С цел да не се изкористяват и компроментират целите и задачите на Клуба, неговите учредители смятат за неприемливо и нежелателно в Клуба да членуват:

- хора пряко или изпълнителски свързани с извращенията и престъпленията на Живковия режим.

- лица проповядващи или споделящи расистки, фашистки или други човеконенавистни възгледи.

- лица съдени за ТЕЖКИ КРИМИНАЛНИ ИЛИ СТОПАНСКИ престъпления.

В Клуба може да се запише всеки /с изключение на случаите упоменати по-горе/ който желае да участвува в дейността му и да го подпомага според възможностите си, когато това се наложи, както и да го напусне, когато неговата дейност му стане безинтересна.

Въпросите на Клуба ще се решават от общо събрание, като той ще се ръководи от избрано по демократичен път ръководство.

Създаването на Клуба става факт от момента на учредяването му, като неговите създатели считат за необходимо да подчертаят, че той ще работи изцяло на основата на Конституцията на България /сегашна и бъдеща/ и в нейната рамка, на основата на новото законодателство в страната.

Съдбата на Отечеството е в наши ръце.

Пълната гласност и демокрация трябва да вълнуват всеки, който иска България да върви към бъдещето с гордо вдигната глава.

Нашата цел е ДЕМОКРАЦИЯТА.

 

 

Гр. Сливен                                    Председател:

 

Д-р Михаил Жечков[1]

08.12.89 г.


[1] С червена химикалка над името е допълнен "дом. тел.00000", а под името: "секретар Валери Главчовски /Драм театър “Ст. Киров” служ. тел. 27181, 26884/ и за информация Наталия Баева дом. тел. 00000."

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home