Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

СИЛИСТРА

 

 

КЛУБ “ДЕМОКРАТИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ” – гр. Силистра[1]

  

 

У С Т А В

 

I. СТАТУТ

Чл. 1 КЛУБЪТ “ДЕМОКРАТИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ” е неформално и независимо сдружение с идеална цел на специалисти в областта на социалното и техническото познание и практика, живеещи и работещи в силистренската община, които професионално упражняват специалността си и са решени с всички легални, законни и демократични средства да съдействат за демокрация в страната, независимо от политическата и религиозната си принадлежност.

Чл. 2 КЛУБЪТ е независимо сдружение, което взема и осъществява своите решения самостоятелно и неповлияно от държавата, партийните, административните, стопанските и обществените органи и организации.

Чл. 3 КЛУБЪТ е сдружение на съмишленици, чиито възгледи съвпадат по основните насоки на по-нататъшното социално, икономическо и политическо развитие на страната.

Чл. 4 КЛУБЪТ е съдружие с идеална цел и няма претенции за реална власт, не се стреми към нея, нито ще насърчава към властта своите членове. Заедно с това ТОЙ няма да се противопоставя членовете му да бъдат избирани в различни органи и организации.

Чл. 5 КЛУБЪТ ще развива своята дейност на регионално равнище, като си запазва правото за съвместна дейност със сродни обединения и организации в региона и страната, а и за евентуално обединяване с тях.

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Чл. 6 Цел на КЛУБА е участие в изграждането на демократичен и правов ред в страната.

Чл. 7 Задачите на КЛУБА пряко произтичат от целта му. Те са:

/1/ последователно прокарване на плурализма в икономиката, политиката, културата и идеологията.

/2/ последователна демократизация на страната посредством постигане свобода на словото и печата, свобода на митингите, събранията и демонстрациите, свобода на стачките, свобода на асоциациите на гражданите.

/3/ защита на правата, честта и достойнството на човека, както и на личната свобода, независимост, неприкосновеност и сигурност на гражданите.

Чл. 8 Цялостната дейност на КЛУБА ще се осъществява на основата на периодично приемани програми.

III. ФОРМИ И СРЕДСТВА НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 9 КЛУБЪТ смята за възможно постигането на неговите цели и задачи единствено в условията на широко и независимо движение за пълна и последователна демокрация на страната, за обособяването на което активно и целенасочено ще работи.

Чл. 10 КЛУБЪТ ще осъществява дейноста си чрез беседи, дискусии, кръгли маси, запитвания до властите и други форми и средства, за които ТОЙ вземе решение.

Чл. 11 Членовете на КЛУБА ще участват в обществения и политическия живот на областа, което за тях е само средство за постигане на целта и задачите му.

Чл. 12 КЛУБЪТ е за сътрудничество с властта. ТОЙ ще подкрепя и подпомага всички положителни според него изменения, насочени към реална демокрация на страната. Същевременно когато е необходимо, спрямо дейността на различни органи и организации ТОЙ ще прилага и последователно ще прокарва принципа на алтернативността на решенията.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ЧЛЕНСТВО

Чл. 13 КЛУБЪТ е неформално сдружение, чийто основен орган за ръководство е общото събрание на действителните му членове, като между две събрания ръководството на дейността му ще се осъществява от Оперативен съвет. В КЛУБА могат да членуват и асоциирани членове. Последните не са в състава на Общото събрание.

Чл. 14 Член на КЛУБА може да бъде всеки гражданин, който приема и изпълнява устава и програмата на КЛУБА, решенията на Общото събрание, приема и редовно плаща определения членски внос.

ЧЛ. 15 В КЛУБА не могат да членуват:

/1/ личности, принудително лекувани от алкохолизъм и наркомания.

/2/ личности, осъждани за криминални, стопански престъпления и за престъпления срещу НРБ.

/3/ личности, провеждащи монархическа, националистическа, шовинистическа, фашистка и расистка пропаганда.

/4/ поддръжници на номенклатурата.

/5/ лица, използуващи религията за дестабилизиране на държавата.

/6/ личности, проповядващи екстремизъм и тероризъм.

/7/ компрометирали се работници на държавния, партийния, административния и стопански апарат.

/8/ ученици и студенти.

Чл. 16 Приемането на нови членове на КЛУБА, става само индивидуално, чрез писмено заявление до Оперативния съвет. За приет се счита всеки, за когото са гласували 2/3 от членовете на Общото събрание.

Чл. 17 При виновно нарушаване на чл. 15 следва изключване от КЛУБА.

Чл. 18 Всеки член на КЛУБА може да го напусне когато реши, по свое желание и преценка, като писмено обави това.

V. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА

Чл. 19 Основните международни документи, по които КЛУБЪТ ще се ръководи в дейността си са:

/1/ Международната харта за правата на човека 1948-66 год.

/2/ Заключителният акт на съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа от Хелзинки – 1975 год.

/3/ Виенските споразумения от 1988 год.

Чл. 20 В дейността си КЛУБЪТ ще се съобразява с Конституцията на НРБългария.

 


 

[1] Клубът в Силистра е основан на 23 декември, а на 24 са огласени по местната радиоуредба неговите документи. За възникването на този клуб виж в моята книга "Голямата промяна", С., 2005 г. стр. 790-791

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home