ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

 

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

ШУМЕН - 3 АВГУСТ 1991

П Р О Т О К О Л

 от заседанията на продължението на Първата национална конференция на ФКД, проведени на 03.08.1991 г. в Шумен

 

 

П. Симеонов: Много вода изтече от последното ни виждане, надяваме се, че се е оттекла и мътилката. Имам удоволствието да ви поздравя: от името на д-р Желев, който ме помоли да ви предам, че потвърждава своята привързаност към идеите на либералната демокрация, подкрепя нашите решения от Банкя: и ни заръчва да продължим да работим за единството на анти­комунистическите сили в България. Предлагам ви първо да изберем председател. Поставям на вашето внимание кандидатурата на Никола Папазов. Други предложения? Няма. Моля да гласувате.

гласуване: ЗА - всички.

Давам думата на г-н Папазов.

Н. Папазов: Предлагам ви следния дневен ред:

1. Информация за решенията на Националния федеративен съвет от 02.08.1991 г.

2. Попълване на състава на Мандатната комисия поради преминаване на нейни членове в други организации. - Вл. Димитраков

3. Попълване на състава на Комисията по изборите поради същата причина. - Г. Мишев

4. Избор на Комисия: по проекта за Платформа. - В. Панайотов

5. Избор на комисия по изработване на Устройствения правилник на ФКД - Еленко Божков

6. Изслушване на политически доклад от Петко Симеонов.

7. Представяне на проекта за полишическа резолюция - Ив. Евтимов

8. Изказвания.

9. Доклад на Мандатната комисия; - Вл. Димитраюн

10. Продължение на приемането на Устройствения правилник - Ел. Божков

11. Доклад за обсъжданията на Комисията по проекта за платформа - В. Панайотов

12. Попълване на .националния: федеративен съвет и Проверителния съвет – Г. Мишев

13. Проект за Декларация по повод годишнината от Илинденското въстание – Ал. Бояджиев.

14. Предложение за формула на регистрация на кандидатурите за народни представители, кметове н общински съветници, издигнати от ФКД - П. Евтимова

Имате думата за предложения и изказвания, по дневния ред.

Няма. Моля да гласувате.

гласуване - всички ЗА

по т. 1 взе думата П. Евтимова: НФС на заседанието на 2.08.91

взе следните решения :

1. Проект за дневен ред

2. Утвръждава членството на Клуб Либерална демокрация – София.

3. Прие във ФКД няколко нови клуба.

4. Националният федеративен съвет на Федерацията на клубовете за демокрация потвърждава самопзключването на онези клубове, предприели политически и организационни действия в противоречие с решенията на 1- та Надионална конференция в Банкя”.

Н. Папазов: Моля ви предложенията и заявките да постъпват в писмена форма. По т. 2 давам думата на Вл. Димитраков.

Вл. Димитраков: От Мандатната комисия, избрана в Банкя са отпаднали 3 души поради преминаване в друга организация.

Това са:

1. Стоил Донев

2. Благой Бързашки

3. Соня Цветкова

На тяхно място предлагам:

1. Николай Коралов

2. Стоян Петров

3. Лука Зумпалов

Има ла други предложения? Няма. Моля да гласувате

Гласуване ЗА - всички.

II. Папазов: По т. З давам думата на Г. Шшюв

Г. Мишев: Тъй като Н. Неев отсъства, аз ще ви предложа състава на

Комисията по изборите. Предлагам:

1. Г. Мишев

2. Илия Джамбазов

3. Антоанет Грънчарова

4. Диян Гладичев

5. Стоян Томов

6. Стамен Стаменов

7. Д. Димитров

8. Нешко Нешев

Има ли други предложения? Няма. Моля да гласувате.

гласуване ЗА – мнозинство, 1 възъдржал се

Н. Папазов: По т. 4 давам думата на В. Панайотов.

В. Панайотов: По проекта за Платформа на ФКД досега работихме П. Евтимова, Б. Иванов и аз. Предлагам да се включат и И. Папазов, II. Георгиев, Ст. Петров, Б. Къдринов.

Има ли други предложения? Няма. Моля да гласувате.

реплика: Ст. Петров е вече във втора комисия.

В. Панайотов: Нека се съсредоточи в първата комисия. Останалите са достатъчно.

гласува се всички ЗА

Н. Папазов: по т. 5 дгвам думата на Еленко Божков.

Ел. Божков: Комисията по Устойствения правилник се състоеше от 5 души според избора в Банкя:, двама от тях напуснаха поради преминаване в друга организация. Те са Димитър Ненов и Богдан Глишев. На тяхна място предлагам М. Белорешка и Румен Атанасов.

Н. Папазов: Има ли други предложения? Няма. Моля: да гласувате.

гласуване ЗА – всички

В. Панайотов: Предлагам- към Комис'тят?. по проекта за Платформа да се вкл!отл неофициално и М. Тодоров, тъй като е участвал в изработването му. Н. Папазов: Давам думата на П. Симеонов за изнасяне на политлчески доклад.

П. Симеонов: /чете го/

Н. Папазов: Дами и господа, позвелете ш да ви прочета телегра­мата, получена на 30.07.91 г. от учредения клуб в Майнхан, Герма­ния, с коя.то изявява желание , д влезе в състава на Федерацията.

/ чете я /

По т. 7 давам думата на Иван Евтимов.

Ив. Евтимов: Ще ви прочета проекта за политическа резолюция..

/ чете го/

Н. Папазов: Дами и господа, предлагам 15 минутна почивка, след

което да продължим работата си.

 

ПОЧИВКА

 

II-ро заседание

I. Панайотов: Имам две съобщения. Обявяваме конкурс тип "Горещи пари" за лозунг на СДС-либерали. Във фоайето пред залата има книги на изда?елство "].дсъл", които можете да си купите. Освен това ми трябват няколко ьслуба, които да поемат ангажимент за разпространение на литиратура на издателството. П. Симеонов: Ще ви прочета предложение за обръщение на Първата конференция1 на ФЬЩ към представителите на антикомунистически.^ демократични политически орган: запий, /чете го/ Имате дутата за изказвания/

Н. Падазов: Има две предложения: за продължителност на изказванията - З и 5 минути. Моля да ги прогласуваме.

Гласуване. С очевидно мнозинство се прие изказванията да бъдат по пет минути.

Сл. Сапарев: Не съм съгласен със създаването на обща листа. Прекалено много се раздалечихме, за да се обединяваме. Обща листа можем да правим само с хора, които са за демократичен преход.

Мл. Георгиев: Съгласен съм с г-н Сапарев. Това обръщение е жест, за който се разчита, че няма да бъде приет. Примирение сега е безгръбначност.

Петко Чолаков: Когато копаеш геран във водниста местност е лесно. Така беше в София. Ние в провинцията копахме в пусти­нята. Нивото на интелигенцията пада. Кой е причината? Какво значи "хора от други партии да не членуват в Клубовете"? В програмите няма нито дума за селяните, земята, пенсиите, а това е много важно СЕГА. Тази липса води към загуба. Либералната делокрация ми напомня народната демокрация. на Ди­митров. Каква е тази либерална коалиция с Консервативния сго­вор? Хората не приемат два месеца преди изборите да се прави Либерален блок. Хората искат единство. Да не се меси Президента - иначе това значи провал. Г. Ганев е по-добре да бъде враг, а не съюзник. Спорът република - монархия, се раздухва изкуствено. Говорите за "мирен преход". Кой иска "немирен"? Кой? ФКД трябва да декларира, чз няма да приеме коалиция с БСП. Ние тези избори няма да ги спечелим. Може би и БСП няма да ги спечели. Тогава Президентът ще насрочва избори. Трябва да го пазим. Надеждите на цял народ помръкнаха. Трябва да се търси съгласие, макар и с 3 листи. Ако привлечете БЗНС 'Никола Петков", ще стъпите малко на крака. Сега сбогом.

Палакаркин : Обсъждаме обръщение, с което подаваме ръка. Единст­во едва ли ще постигнем. Необходимо е да го желаем, но едва ли е достатъчно.

За каква коалиция с БСП говори Чолаков?! Това е обръщение към антикомунистическите сили в България.

Ив. Евтимов: Атаката срещу Парламента цели да дескредитира неукрепнали още сили. Оставането в Парламента е демократично. Не е случайно, че д-р Желев влезе в Либералния клуб. Той разбира целта на атаките.

М. Тодоров: Дълбокото ми убеждение е, че единството е абсурдно. Имаше споразумение, чийто срок за подписване изтече на 20 юли. Да поставяме отново този въпрос означава да забавяме проблемите.

Дойде момента да бъдем директни и ясни. Няма да гласувам за този документ.

Ел. Божков. Свързването на Президента с ФКД е нужно за президентската институция, а не за ФКД. ФКД стои зад Президента, а не той - зад нас. Либералната платформа като субект на този преход, който се извършва в момента, съвпада с мнението на Предидента. Готви се идейната платформа на СДС-либерали. Ние трябва да се идентифицираме като едни от основоположниците на тази платформа.

Палакаркин: Предлагам да кажем: "Нашата ръка е все още протегна­та къг всички, които имат разум".

Г. Мишев: В политиката има едно твърдо правило - инициативата. Този жест крие известна демагогия и популизъм, но е важен. Хора­та казват: "Направете нещо". Ако срещнем разбиране от другата страна - ще преговаряме. Аз съм за текста.

Колкото до Клуба за либерална демокрация, той е още експеримент, няма национална структура. Това е обединение на интелектуалци, които са стъписани от болшевизацията, лумпенизацията, революцио­низирането на СДС, от тоталитаризма в синьо. Не можем да стоим неутрални, трябва да привлечем научно-техническата, художествено­-творческата, учителската, лекарската интелигенция. Някои от тях са служили на стария режим, били са членове на БКП, така е. Но и ние ли ще имаме класово-партиен подход? Не бива да преследваме честните комунисти. Знам, че звучи християнски, но това е истината. Разклатихме СДС с приемането на лумпени. БСП смята, че СДС работи идеално за тях. За съжаление имат право. Либералната демокрация дойде като алтернатива на болшевишката демокрация. Либерализмът има корени в света и у нас. Има и компроментирани идеали и думи, но времето ги е очистило, те имат ново съдържание. Хората ще при­емат термина.

Ц. Цветков: Хората не разбират защо "Всички срещу БСП " да не бъде лозунг. Групата на 39-те ще преговаря само ако има срещу себе си силен конкурент.

Съгласен съм с декларацията в този й вид. Не бива да се до­пълва, защото ще излезе, че сме инициатори за разединение.

В. Панайотов: За България е характерно бавното развитие. Ние сме за парламентарно-демекратична легитимност, за светло си­ния преход. Естественият преход от фашизма беше социалдемокра­цията, естественият преход от комунизма е либералната демокрадия. Аз съм за този този документ, но при пълно съзнание, че не от­лагаме нашата работа. Пътят е избран, ние сме тези, които сме и имаме за съюзници тези, които са.

Н. Коларов: Клубът в "Мадост" фигурира в резолюцията от събранието на 16 юли, а е създаден едва на 17- и. Й. Василев размаха юмрук, едва ли ще се разберем. Но трябва да декларираме готовност за единство. Революционният и еволюционният процес са противоречиви. Участието на обикновения човек в политиката го кара да се чув­ства равен с политическите личности и да си позволява да ги обижда дори. Единствената разлика между фашизма и комунизма е, че първият признава частната собственост, а вторият - не. СДС-движение пледира за антикомунизъм, а унищожава партиите. За мен посоката им е фашизъм. Демокрацията ни е необходима, за да можем да защитим индивидуалността. Предлагам да търсим контакт с БСДП и да излезем на изборита като СДС-коалиция.

Ст. Томов: Защо бяхме принудени да конкретизираме, че сме либерали? Методите на дивите комунисти са като тези на фа­шистите и расистите. В СДС се обединиха всички антикомунис­тически сили, но в последно време има опити от СДС да се направи дясна, екзотична партия. В резултат на това БСП се приближи до центъра. Разделението между нас и СДС-движение е де факто. С декларация можем да се обърнем като либерални демократи, а не като екзотична партия. Да се жертва структурата, която беше създадена да спаси страната заради 2-3 души е престъпление. Не липсата на единство, а придвижването надясно ни води към загуба. Сега ние сме стъпили на мястото си.

Н. Лазаров: Смущаващо е, че няма диалога от Банкя. Ние искаме демокрация, но не можем да следваме НКС на СДС. Мисля, че тряб­ва да действаме за утвърждаване на демократичните структури, до­ри комунистите да бъдат недостатъчно наказани

Д. Димов: България е затворена държава. БСП действа далеч по-прагматично от нас. Тя работи със стопанските ръководители. СДС подкрепя това, което правят комунистите. Повишението на цените е резултат от директната политика в предприятията, но хората мислят, че СДС повишава цените.

II. Петров: Предлагам да вървим ръка за ръка там, където е въз­можно.

Н. Нешков: Дърветата ни пречат да видим гората.

П. Симеонов: Ние не сме единодушни, а загрижени. Въпросът е изключително сложен. Има организации примерно на Подкрепа, с юито работим чудесно въпреки политиката на върха. Това, от което се отделяме, е разнолико.

Апаратът на СДС е възседнат от хора, които водят България в погрешна посока. Проблем са и стопанските ръководители. Стои и въпроса за "знака", това, което е четливо за обикновения човек. Думата "либерали" не е лоша. Ние не работим за днес, рабо­тим за създаването на нормална политическа сила вдясно от цен­търа, за години напред. СДС-движение ни атакува всекидневно, бие се срещу своите. Защо? Защото им заемаме пространството. В това, което каза Петко Чолаков има много истина, но трябва ли да вървя с човек, който води България към пропаст и между­народна изолация? Какво означава атаката срещу Президента, изра­зи от рода на "пълзящ желевизъм" и "На върха на плана "Клин" стои Желев" ?

Предстои ни трудна борба. Това, което става у нас, е процес в цяла Източна Европа. Отстояваме не личности, а принципи. Испан­ците, които бяха тук, ни вещаят 10-15 години преход. Ще завър­ша отново с добри думи за 39-те. Убеден съм, че някои от тях имат чисти намерения. Но средствата и начините, които са избра­ли за постигането им са това, което ни различава. Въпреки това те са наши съюзници. Имаме друг враг. Вобщите избори трябва да има съюз и съгласие. Листата е сила.

 

ПОЧИВКА -

продължение на изказванията - 15 часа

Вл. Караколев: Когато двама души са решили да се разделят, трябва да го направят решително. Същото е и при партиите.

Илия Джамбазов: За общите принципи няма спор, за целта също. Вярна е и мисълта, че единството прави силата. Но защо не сме единни? Кой е виновен? Ние сме принудени да действаме така. Кой направи разцеплението на организацията? Й. Василев е прав, че има конфликти меж­ду личности "Горе". Но това го има и в провинцията, и то отдавна. Не съм тук заради Петко Симеонов, а заради принципите. Настъпи процес на сомоочистване на организацията. Нямаме право да отстъпваме. Отношението ни към СДС-движение трябва да е толерантно, но ясно. Ува­жавам мнението на Петко Чолаков, защото е искрено и загрижено, но не мога да уважавам демагогията на Й. Василев и Димитър Ненов, кои­то заявиха пред д-р Желев, че не желаят разцепление, а се включиха в него.

Близнаков: Да не боравим много с “ляво-дясно", защото има и "горе-долу".

процедурно предложение: да се прекратят разискванията.

гласуване въздържал се – 1, за-останалите.

Л. Зумпалов: Предлагам от името на Националната конференция в Шу­мен да изпратим обръщение до членовете и симпатизантите на клубовете "Демокрация", членували във ФКД и сформирали нова организация на 27.07.1991 г. /чете го/. Моля за мнения. Няма.

Гласуване ъъздържали се - 2

против - З

останалите – за

Н. Папазов: Давам думата, на Иван Евтимов да прочете Резолюцията. Ив. Евтимов: /чете я/ Така предложеният текст може да бъде редак­тиран. Предлагам да гласуваме основния текст, без спорните места.

II. Симеонов: Нека ФС прегледа внимателно Резолюцията и да я редак­тира. Моля да гласувате за това предложение.

гласуване: въздържал се - 1

останалите - за

Н. Папазов: Давам думата на Н. Неев за предложения по т.12, тъй като Г. Мишев го заместваше само до идването му.

Н. Неев: Поради преминаване в друга организации от НФС отпадат 6 ду­ши. Вълчо Куртев, Иван Карадочев, Станка Райчева, Румяна Байрактарска, Людмил Георгиев и Ангел Димитров.

На тяхно място предлагам на вашето внимание десет кандидатури: Антоанета Грънчарова, Марко Тодоров, Георги Ганев, Дечко Дечев, Б. Мицев, Светлана Шаренкова, Младен Георгиев, Христо Грозев, Стела Флорова и Георги Тютюнджиев.

Гласуването е тайно, за шест души.

Св. Шаренкова: Моля да приемете самоотвода ми, защото смятам , че в ЕФС има достатъчно хора от София. Нека има повече от провинцията.

Н. Неев, От проверителната комисия, избрана редовно на първата част на конференцията в Банкя поради същата причина отпаднаха Блага Димитрова и Гичка Филипова. На тяхно място предлагам две кандидатури: на Корнелия Божанова и на Чавдар Младенов. Гласуването също е тайно.

Ел. Божков: Сигурно ли е, че Иван Карадочев е излязъл от Федерацията?

Грънчарова: Аз говорих с него. Каза ми, че е основал Граждански клуб и отказа да дойде на конференцията.

Ел. Божков: С оглед на тази ситуация може ли да се счита, че Карадочев и освободен и да изберем друг. Моля да гласуваме.

гласуване: против -2

въздържали се - 6

за - 47

Р. Георгиева : процедура. Не може ли проверителната комисия да бъде редуцирана на пет души?

Ел. Божков: Според приетата част от Устройствения правилник бройката е седем души.

Н. Папазав: по т. 9 давам думата на Вл. Димитраков да прочете доклада на Мандатната комисия.

Вл. Димитраков: /чете го/

Н. Папазов: Давам думата на Ел. Божков по Устройствения правилник.

Ел. Божков: От раздел 1 не са гласувани чл. 2,3 и 4.

Н. Папазов: Имам процедурно предложение: да гласуваме ан блок. Има ли против?

гласуване ЗА - всички

Еленко Божков: /чете чл. 2,3 и 4/. Моля да гласувате.

гласуване ЗА - всички

Раздел II В Глава I е включен нов член - 7, с оглед актуалната политическа ситуация. Не е гласуван чл. З . Нов е и чл. 15 ал. З. Имате думата.

Н. Лазаров: Присъствието на чл. 7 ми се струва опасно. Колкото до ал. З на чл. 15, струва ми се нелогично да се фиксира членски внос 1 лев, защото инфлацията е непредсказуема.

П. Симеонов: Споделям опасенията на Н. Лазаров. Нека бъде "Решението подлежи на обжалване, преразглежда се от Конференция на Феде­рацията, като клубът дотогава има всички права". Това предложение разбира се подлежи на редактиране.

Колкото до предложението да не се фиксира сумата, а примерно процент от членския внос, за всички е ясно, че ФКД не може да се из­държа с тези средства. Това е просто начин за проверка на членския състав.

Ел. Божков: Чл. 34 ал.2 - контрол на чл. 7.

Н. Лазаров: Предлагам: "ФКД на първата конференция след решение да ратифицира решението с 2/3 от присъстващите."

Р. Атанасов. Чл. 34 ал.2 противоречи на предложението па П. Симеонов.

М. Белорешка: Членският внос не може да бъде критерий за "членската маса.Ллогично е един клуб да има 50-150 членове. Предлагам за кон­ференция да няма повече от 5 представители.

"Националният федеративен съвет включва и изключва клубове на ФКД. Националната конференция с мнозинство от 2/3 /две трети/ потвържда­ва решенията на националния федеративен съвет за изключване на клу­бове."

Е.Божков: Моля този текст да се гласува.

гласуване 1 против 4 въздържали се, останалите - за

Е. Божков: Има предложение членският внос да бъде не по-малко от един лев и не повече от 0,5%» от минималната работна заплата.

Н. Папазов. Оформят се три предложения:

- чл. 15 ал.3 да отпадне

- членският внос да бъде 1 лев

- предложението, което внесе г-н Божков.

В този случай моля първо да гласуваме да се плаща ли или не членски

внос? Който е за това, да не се плаща, моля да гласува.

гласуване: 6 за, 3 въздържали се останалите - против

решение: да се плаща членски внос

Н. Папазов: Сега нека прогласуваме размера на членския внос.

А. от 1 лев до 0,5% от минималната работна заплата

Б. 1 лев

гласуване: приема се Б с очевидно мнозинство.

Ел. Божков: Моля да гласуваме за Раздел II Глава I ан блок

гласуване: против - 1 , въздържали се - няма останалите - за

Глава II - ан блок

за - всички

Раздел III

Н са приети чл. 23 ал.З и 4

гласуване: въздържал се - 1 , против - няма, за - останалите

чл. 24

гласуване: за – всички

 

Раздел 111 Глава I

Нов е чл. 25 ал. 7 "Взема решения по чл.7".

гласуване: за - всички

Раздел V

гласуване ан блок за - всички

Раздел VI

Предлагам да отпадне чл.34 ал.2

гласуване: всички - за

Раздел VII

В член 35 се прибавя "...членски внос..."

гласуване : за - всички

Раздел VIII

Към чл.36 ал.1 се прибавя "...носещо емблемата на ФКД"

гласуване: всички ЗА

ал. 2 е нова и се отнася за празника на ФКД. Има две пред­ложения - 3 ноември и 18 януари

гласуване: 38 за 3 ноември, 20 за 18 януари

ал. 2 "Празник на ФКД е 3 ноември"

Н. Папазов: по т.11 давам думата на В. Панайотов.

В. Панайотов: Г-н Близнаков настояваше в Платформата да влезе част от програмата "Капитал за всеки" и израза "Икономиката е нашата съдба". Г-н Сапарев защити този текст и каза, че целта е създаването на средна класа в България по подобие на Унгария, Чехословакия и Полша.

Хр. Грозев: Приемам този текст, но без "Икономиката е наша съдба".

Белорешка: Не следва да се задалбочаваме в икономическия раздел, ко­гато приемаме либерални принципи.

Ив. Евтимов: Аз също мисля, че не е удачно да се вкарва такъв текст само за икономиката в Платформа. Това е добре само за печелене на избори.

Томов: мисля, ча г-н Близнаков не се е съобразил с мнението на икономистите и тъкмо неговият текст прави платформата нелиберална.

Г. Нешев: В края на раздела за икономическата политикада влезе пред­ложението на Близнаков.

Б. Иванов: Предложението няма място в Платформата.

В. Панайотов: Всичко е ясно. Нека да гласуваме да не влезе в Платформата. Това обаче не означава, че предложението няма да влезе в предизборната платформа. Сега ще ви прочета разделите по социалните и етническите въпроси. В тези раздели много ни помогна и г-н Файтонджиев. /чете ги/

Младен Георгиев: Предлагам кратка редакция в уводния текст. Палакаркин: По етническия проблем нека не отиваме по-далеч от гарантирането на индивидуалните права и свободи.

В. Панайотов: Моля Платформата да се гласува.

гласуване: приема се с явно мнозинство.

Н. Папазов: Да чуем и Декларацията по повод годишнината от Илинденското въстание, /четея /

Н. Лазаров: Имам опасения по боравенето с националния въпрос. Българинът има егалитарна нагласа.

Н. Неев: Предлагам да не влизаме в дебати, а да определим комисия, която да огледа текста.

Аглая Шамлиева: Националният въпрос е сложна тема. Можем да направим цяла конференция по него.

П. Папазов: Нека гласуваме да има ли декларация или не? Моля , гласувайте за това да има.

гласуване: 9 против останалите - за

П. Симеонов: Явно трябва да направим текст, с който да изразим просто почит към този исторически момент и нищо повече. А сега давам думата на председателя на Комисията по избора да обясни начина на гласуване за членове на НФС и Проверителния съвет.

Н. Неев: Всеки делегат моля да пусне предложенията си в урната. На списъка ще отбелязваме поименно гласувалите, след което Комисията по избора ще преброи гласовете и ще обяви резултата с доклад.

гласуване

Н. Неев обяви резултата /вж. доклада на Комисията по изборите/

П. Симеонов: Либералната демокрация е нужна на България. БСП трябва да бъде свалена от власт по парламентарен път.

Нашето дело е доброто дело и ние сме длъжни да го отстояваме. Обявявам продължението на 1-та Национална конференция на ФКД за закрита.

 

 

За протокола:..................

                   /Таня Маркова/

 

 


 

[1] Поправката в текста на бюлетина от 4 февруари.

[2] Доцент Стойчо Донев

[3] Има предвид законодателната дейност на СДС.

[4] Протоколът е неясен: дали, че СДС трябва да води такава политика; или че в момента води такава политика. Ако е първото - трудно е да се намерят факти в подкрепа на такава теза, ако е второто, то е нерелевантно - по това време цялата собственост е държавна.

[5] СДС заяви, че подкрепя своите представители в правителството още на 7 януари, но дискусията "дали да бъдат подкрепяни" продължи в партиите и организациите на СДС през цялото време на правителството на Попов. В началото на януари изключиха Иван Пушкаров - министър в кабинета, от БСДП. Една от причините беше, че е станал министър. През цялата пролет дискусии по въпроса за "подкрепата" пламваха и на заседания на НКС.

[6] Протоколираното е неясно. Уточнение с днешна дата: СДС не може да поеме отговорността за икономическата реформа, за която коалицията нямаше програма. Съществуваха само общи идеи за първите стъпки.

[7] Ценко Цветков - психолог, народен представител от Перник

[8] "Силните" - вероятно - "представителите на висшата номенклатура".

[9] Теодоси Томов

[10] Няма такова име в другите документи. Вероятно грешно изписано име.

[11] Вероятно грешка - става дума или за Никола Папазов или за Никола Вандов.

[12] Васил Палакаркин - депутат от СДС, от Дупница

[13] Панайот Панайотов

[14] Александър Йорданов - издател на вестник "Век 21"

[15] Владимир Петков - от групата на експертите.

[16] Нейчо Неев - в оперативното ръководство на Федерацията, по-късно вицепремиер в правителството на Беров.

[17] Владимир Димитраков

[18] Един от начините да осигурим пари на СДС за предстоящите избори беше чрез Агенцията за чуждестранна помощ. Голямата част от помощите за търговска реализация бяха осигурени и пристигаха в страната  с тази цел. Всички фирми, които получаваха от Агенцията помощи за търговска реализация, поемаха устен (!) ангажимент да помагат на СДС в предстоящите избори. Това се разбра от БСП и беше проведена мащабна медийна кампания срещу АЧП и Петко Симеонов. За основни организатори и рупори на атаката бяха използвани хора от СДС. Медийният шум и обвиненията бяха от такова естество, че беше невъзможно да се търсят фирмите да помагат на СДС. Още повече, че другата акция на Службите - разцепление на СДС, завърши успешно. Стана така, че на изборите през 1991 година - местни, парламентарни и президентски, опозицията разчиташе отново на чужди фондации. Чужденците, осигурили помощите, се бяха хванали за главата от нашата примитивност.

[19] "Запад" не е една институция. От там по това време се получаваха разнопосочни сигнали.

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

Copyright 1998-2009 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.