Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

РЕШЕНИЕ

гр. София, 16.VIII.1991 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ в публичното заседание на 16.VIII. през хиляда деветстотин и деветдесет и първа година в състав:

Председател: ВАСИЛ ДОНЧЕВ

Членове:      ГЕОРГИ АТАНАСОВ

               АТАНАС МУСОРЛИЕВ

при секретаря М. Тортева  и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от ф. дело № 2373 по описа за 1990 год.

И за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 10 от ЗЗП образувано по молба за вписване в изменение на наименованието, Устава и ръководните органи, както и на състава на тези органи и начина на представителството на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация. Към молбата са приложени: Извлечение от протокола на Националната конференция на клубовете за демокрация, извлечение от протокол за избор на председател, Национален федеративен съвет, Национален проверителен съвет от същата конференция, извлечение от протокол на заседание на Националния федеративен съвет и програма на ФКГД.

В съдебно заседание молителят чрез адвокатите Начков и Абаджиев поддържа молбата и представя протоколи, преписи и извлечения от протоколи от заседания на органи на федерацията, проведени в периода 13.IV.1991 година до 30.VI.191 година, копие от съобщение изпратено по пощата, огласени чрез радиото и телевизията, копие от разписки за изпратени телеграми, копия от публикации на статии и съобщения във вестник “Демокрация”, две декларации на господин Петко Симеонов, удостоверение че същия е член на Люлинския общински клуб за гласност и демокрация и справка за статута на Софийския клуб за гласност и демокрация.

Представителят на прокуратурата заема становище в смисъл, че следва да се впише промяната на наименованието, а другите искани промени – не.

Съдът като обсъди представените писмени доказателства и становищата на страните и прокуратурата, счита за установено следното:

С решение на СГС, фирмено отделение от 19.IV.1990 г. по ф.д. № 2373/90 година е регистрирана Федерацията на клубовете за гласност и демокрация, неразделна част от което е станал регистрираният устав на същата. Регистрирано и публикувано е и ръководството на Федерацията.

На 13.IV. 1991 година е проведен Форум на федерацията, който макар и с название Федеративен съвет или Съвет на федерацията – различно в различните протоколи, преписи и извлечения от протоколи на този форум – не може да бъде приет от съда за надлежен висш орган на Федерацията, който може да променя устава й. Причина за този извод е обстоятелството, че няма документи потвърждаващи, че при свикването му са изпълнени изискванията на чл. 17 от Устава.

Що се касае за проведените по-късно Национална конференция и Федеративен съвет съдът счита, че техните решения чието вписване се иска са несъобразени с Устава, причина за този извод е не само обстоятелството, че основанието за провеждането им е коментираното по-горе заседание на съвета на федерацията, но и обстоятелството, че съгласно регистрираният Устав при свикването на форум със задача за промяна на устава не са спазени изискванията на чл. 13 и 17 от регистрирания устав относно нормата на представителството и реда за свикване на такъв орган, както и да е наречен той. От представените доказателства, данни за момента на известяване съдържат копията от квитанции за изпратени телеграми до 62 местни клуба – 18.VI. 1991 година и копията от отправените до Българско радио и Българска телевизия искания за излъчване в дните предхождащи конференцията на съобщения за нея. Във всички съобщения липсва дневен ред и никое от тях не е направено в 30-дневен срок предварително /чл. 17 от Устава/.

Гореизложените фактически констатации, че решенията за промяна на наименованието и чл. 12 и 13 от Устава взети на 13.IV.1991 година не изхождат от надлежен орган и решенията за промяна на Устава като цяло и за извършване промени в персоналния състав на ръководството, изхождат от непредвидени в Устава и неформирани съгласно изискванията му, а следователно и некомпетентни да вземат такива решения органи налагат съдът въз основа на чл. 9 ал. 1 и чл. 2 от ЗЗП да откаже вписването на исканите промени.

От друга страна чл. 427 от ГПК дава възможност на съда да взема предвид факти, непосочени от молителя. Такъв факт, общоизвестен по смисъла на чл. 127 от ГПК /намира приложение за охранителните производства – чл. 434 от ГПК/ е промяната в наименованието на федерацията, станало Федерация на клубовете за демокрация. То е придобила гражданственост и се използува както от федерацията, клубовете и членовете й, така и от средствата за масова информация, от другите политически формации и от граждани. Поради тази причина, съдът намира, че е настъпила промяна във вписаното обстоятелство и по силата на чл. 490, ал. 2 тази промяна трябва да се отрази в регистъра, въпреки че не е извършена по реда установен за промяна на Устава.

Предвид гореизложените констатации и на основание цитираните по-горе текстове от ЗПП и ГПК и чл. 10 от ЗПП съдът

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА промяна в наименованието на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация, като то става ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ.

ОТХВЪРЛЯ молбата на Петко Симеонов за вписване на промени в останалите регистрирани обстоятелства.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ВС на РБ в 7 дневен срок от съобщаването му на молителя и на СГП. Решението подлежи на обнародване в Държавен Вестник.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (подпис)

ЧЛЕНОВЕ:      (подпис)

 (подпис)

 

Вярно с оригинала:

секретар                              (подпис и печат)

   

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home