Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

РЕЗОЛЮЦИЯ

 

На своето събрание, което се състоя на 1 и 2 декември 1989 г., Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България, след оживени разисквания, в които участвуваха повече от 30 души,

Реши:

1. Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България да се преименува в "Клуб за гласност и демокрация”.

2. Да се разработи платформа и програма на Клуба, за което се избра съответна комисия.

3. Клубът за гласност и демокрация да се развива като доброволно сдружение на гражданите, което да ратува със законни средства за осъществяването на коренни демократични промени в нашата страна върху принципите на гласността, демокрацията и плурализма /политически, икономически социален и културен/.

4. В Клуба да членуват всички граждани, които са изявили желание за това и които представляват част от интелектуалния потенциал на страната. Управителният съвет да конкретизира критериите и начина на приемане в Клуба.

5. Клубът да съдейства и подкрепя създаването на клубове и други сдружения в страната, които приемат неговата програма или имат такава, близка до неговата по своите цели, задачи и средства.

6. Да се подготви и осъществи изграждането на Съюз на клубовете и сродните сдружения в страната, като участието в него да бъде напълно доброволно и на федеративна основа. /Наименованието може да бъде и друго/. За целта Управителният съвет да създаде специална комисия.

7. Да се подържат непосредствени връзки с такива сдружения като Клуба "Демокрация.

8. За да се засили сътрудничеството с другите независими неформални сдружения, Клубът да участва в Координационен съвет, който да подготвя и извършва съвместни акции. По-тесни форми на сътрудничество да се осъществяват, само след като бъде приета обща платформа и обща програма, предварително обсъдени и приети от Управителния съвет.

9. Да се създаде съвместно с други независими сдружения Инициативен комитет, който да подготви митинг на 10.ХІІ.1989 г., на който да бъдат приети искания на тези сдружения по повод на предстоящия пленум на ЦК на БКП.

 

 

От събранието

 


 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home